Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 19.03.2020
Účinnosť od: 01.04.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Dôchodkové zabezpečenie, Dane z príjmu, Sociálne poistenie, Exekútori, rozhodcovia, mediátori

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 46/2020 s účinnosťou od 01.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 46/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 13 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
13. dôchodok,“.

2.

V § 13 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
13. dôchodok,“.

3.

V prvej časti tretej hlave sa za šiesty diel vkladá nový siedmy diel, ktorý znie:

„SIEDMY DIEL 13. DÔCHODOK § 77a Podmienky nároku na 13. dôchodok Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho ...

Doterajší siedmy diel sa označuje ako ôsmy diel.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:

„56aa) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 45/2020 Z. z.“.

4.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Na 13. dôchodok sa odseky 1 až 9 nevzťahujú.“.

5.

V § 109 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 77a neustanovuje inak“.

6.

V § 162 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
13. dôchodku.“.

7.

V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
13. dôchodku.“.

8.

V § 168a ods. 1 sa za slová „dôchodku podľa § 70 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „13. dôchodok pre poberateľa ...

9.

V § 225h sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
13. dôchodok poskytovaný podľa osobitného predpisu.56aa)“.

10.

V § 225m ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vymáhaniu pohľadávok zrážkami z dávok nepodlieha 13. ...

11.

V § 226 ods. 1 sa písmeno o) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza ...

14.

V § 233 ods. 10 a 11 sa za slovami „týmto zákonom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a ...

15.

Za § 293ep sa vkladá § 293eq, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293eq Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020 Na 13. dôchodok sa § 293dx nevzťahuje.“. ...

16.

Za § 294 sa vkladá § 294aa, ktorý znie:

„§ 294aa Zrušuje sa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 89 ods. 2 sa za slovom „dieťa“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:

„8e) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 45/2020 Z. z. § 77a a 77b zákona č. 461/2003 ...

2.

V § 111 ods. 2 sa za slovo „nepodliehajú“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných ...

3.

Za § 243n sa vkladá § 243o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020 Ustanovenia § 89 ods. 2 a § 111 ods. ...

Čl. III

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 13y ods. 2 sa slovo „ani“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 13. dôchodok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:

„2ba) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 45/2020 Z. z. § 77a a 77b zákona č. 461/2003 ...

2.

V § 13zn ods. 2 sa za slovo „nepodlieha“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,2ba)“. ...

Čl. IV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

Za § 143ak sa vkladá § 143al, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143al Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2020 (1) Poberateľovi starobného dôchodku, invalidného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

„69) § 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 45/2020 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

V § 11 ods. 6 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladá čiarka a slová „vrátane 13. dôchodku tohto poberateľa“. ...

Čl. VI

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 4 ods. 3 písmeno i) znie:

„i)
13. dôchodok,15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38e znie:

„38e) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 45/2020 Z. z. § 77a a 77b zákona č. 461/2003 ...

Čl. VIII

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...

1.

V § 18 ods. 3 písmeno n) znie:

„n)
13. dôchodok,28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťajú slová „o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a ...

3.

Za § 67g sa vkladá § 67h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020 Pri posudzovaní príjmu na účely poskytovania ...

Čl. IX

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 99 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.64)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 106 ods. 4, § 109 ods. 1 druhej vete a § 110 ods. 11 sa za slovo „nepodlieha“ vkladajú slová „13. ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore