Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD151DS30EUPP14ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 577/2004 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 420/2022 a 518/2022

Legislatívny proces k zákonu 518/2022§ 8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa

a)
neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov,
b)
neuhrádzajú náklady spojené s klinickým skúšaním,
c)
neuhrádza zdravotná starostlivosť spojená s liečbou komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku klinického skúšania,
d)
neuhrádza zdravotná starostlivosť poskytovaná poradenským psychológom a pracovným psychológom,
e)
neuhrádza zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia poskytovaná klinickým psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia, poradenským psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia a pracovným psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,
f)
neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia, s výnimkou zdravotných výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti; náklady na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia vrátane zdravotných výkonov, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti, hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
g)
neuhrádza zdravotná starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá nie je verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu16a) a ktorá sa preukáže preukazom cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti;16b) poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, hradí štát prostredníctvom zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov,
h)
neuhrádza preprava a neodkladná preprava zabezpečovaná vojenským zdravotníctvom.16c)
zobraziť paragraf
§ 42

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2)
Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.30)
(3)
Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť priemernú úhradu za jednotlivý zdravotný výkon v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti dohodnutú so zmluvnými poskytovateľmi, ktorí poskytujú rovnakú zdravotnú starostlivosť, aká bola poistencovi poskytnutá, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
(4)
Zdravotná poisťovňa má právo uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života,32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.
(5)
Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne.34)
(6)
Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 5, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny lekár zdravotnej poisťovne,34) uhrádza zdravotná poisťovňa.
zobraziť paragraf
Poznámka
16c)
§ 2 ods. 3 a § 14 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23a)
§ 27 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
§ 27 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28a)
§ 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28aa)
§ 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28b)
§ 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28c)
§ 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
§ 15 ods. 1 písm. ae) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
§ 40 ods. 14 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
§ 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
Napríklad § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore