Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 180/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 180/2022, dátum vydania: 24.05.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Návrh zákona súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj.

Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.

Zároveň sa zavádza kód pre odblokovanie, ktorý bude slúžiť na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu a tým aj možnosti elektronickej komunikácie občana.

Návrhom zákona sa navrhuje aj zmena zákona o správnych poplatkoch. Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné upraviť aj oslobodenie občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov, tak aby tieto nemali nepriaznivý vplyv na občana.

Dôvodom zmien v zákone o cestovných dokladoch je potreba úpravy niektorých ustanovení tak, aby tieto boli jednoznačné a aby reagovali na potrebu aplikačnej praxe pri vydávaní cestovných dokladov.

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, dochádza k pozitívnemu aj negatívnemu vplyvu na služby verejnej správy na občana aj informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: august 2021

Koniec: september 2021

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

13. 10. - 3. 11. 2021

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

december 2021

2.Definovanie problému

Z dôvodu prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb je potrebné prispôsobiť národnú legislatívu legislatíve EU. V súvislosti s prijatým nariadením je potrebné v zákone o občianskych preukazoch doplniť ustanovenia týkajúce sa biometrických údajov, ktoré budú zapisované do elektronického čipu a upraviť ustanovenia, ktoré budú mať vplyv na zmeny v čistopisoch občianskych preukazov.

Návrh zákona súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj.

Návrhom sa zároveň upravuje aj zákon o správnych poplatkoch a zákon o cestovných dokladoch.

3.Ciele a výsledný stav

Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladenie zákona s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.

Zároveň sa navrhuje upraviť ustanovenia, u ktorých vznikajú pochybnosti pri ich výklade, tak aby ich výklad bol jednoznačný.

4.Dotknuté subjekty

Priamo dotknutými subjektmi budú všetky fyzické osoby - občania Slovenskej republiky.

5.Alternatívne riešenia

Neboli posudzované alternatívne riešenia.

Neprijatím navrhovaných zmien by nebolo možné dosiahnuť vykonateľnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Navrhovanými zmenami nedochádza k transpozícii práva EÚ.

8.Preskúmanie účelnosti

Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti, najneskôr pri príprave prípadného návrhu novelizácie predloženej právnej úpravy.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

3

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V návrhu zákona nie je možne jednoznačne kvalifikovať vplyv na služby verejnej správy pre občana. V návrhu zákona dochádza k negatívnym aj pozitívnym vplyvom na služby verejnej správy pre občana a informatizáciu spoločnosti. Cieľom predloženého návrhu je najmä zmena v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra. Na druhej strane aj podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy bol občan povinný sa následne dostaviť na oddelenie dokladov za účelom prevzatia dokladu.

V návrhu zákona ale dochádza aj k pozitívnym vplyvom a to v zmysle nového znenia 17 ods. 2 zák. 647/2007 Z. z.) kedy nebude potrebné overovať podpis oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15 rokov, ale mladšieho ako 18 rokov, 16 ods. 4 zák. 647/2007 Z.z.) vypúšťa údaj o adrese trvalého pobytu a ak je kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku, jeho cieľom je zjednodušiť proces žiadosti o vydanie cestovného dokladu.

Návrh upravuje oslobodenie od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia, ktorá vyplynula z potreby a z analýzy v súčasnosti platného právneho predpisu, ktorá na osoby mladšie ako 16 rokov nemyslí v prípadoch vydania cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.

Návrhom zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov v súvislostí s výberom správnych poplatkov. Nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov (výška správnych poplatkov sa nemení) a pokút. Správne poplatky vyberané podľa záujmu občanov o nepovinné doklady, taktiež sa nedá predpokladať výška vybratých sankcií za stratený/zničený doklad. Zároveň nie je možné kvantifikovať znovu vydanie cestovného pasu u osôb mladších ako 16 rokov, ktorý sa bude vydávať opätovne z dôvodu chyby nezavinenej občanom.

11.Kontakt na spracovateľa

Mgr. Gabriela Halászová,

gabriela.halaszova@minv.sk

 

odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie

4

relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 171/2021

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

V Doložke vybraných vplyvov v bode 8.Preskúmanie účelnosti, Komisia odporúča doplniť čas a kritériá preskúmania navrhovanej zmeny.

Vyhodnotenie: Akceptované - doplnený bod 8.

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny, čiastočne zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je v tabuľke č. 1 kvantifikovaný negatívny vplyv v sume 3 693 094 eur v roku 2022, ktorý je rozpočtovo čiastočne krytý a negatívny vplyv v sume 3 005 927 eur ročne v rokoch 2023 a 2024, ktorý je rozpočtovo zabezpečený.

Komisia žiada upraviť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy a jej znenie zosúladiť s očakávanými výdavkami v už predložených podkladoch na 2 027 520 eur.

Odôvodnenie: V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy uvedené výdavky v prvom roku

(2022) na úrovni približne 3 693 09 eur. Predložená suma nekorešponduje s už predloženými podkladmi na hodnotenie projektu v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020, podľa ktorých mali byť očakávané výdavky 2 mil. eur.

Komisia žiada do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy doplniť vyhodnotenie zapracovania odporúčaní z hodnotenia projektu MF SR.

Odôvodnenie: MF SR pri hodnotení projektu v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020 odporúčalo

viaceré spôsoby možného zníženia resp. spresnenia odhadu výdavkov. Je preto žiaduce doplniť vyhodnotenie zapracovania daných odporúčaní.

S rozpočtovo nekrytým vplyvom Komisia zásadne nesúhlasí a žiada, aby vplyv vyplývajúci z materiálu bol vo všetkých rokoch zabezpečený v rámci schválených limitov kapitoly MV SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

V materiáli sa navrhuje zmena zákona o správnych poplatkoch. V dôvodovej správe vo všeobecnej časti je uvedené, že „Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území SR je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné upraviť aj oslobodenie občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov, tak aby tieto nemali nepriaznivý vplyv na občana.“. Z uvedenej zmeny správnych poplatkov vyplýva výpadok príjmov, čo je potrebné zohľadniť v analýze vplyvov aj s príslušným rozpočtovým krytím.

Komisia upozorňuje, že v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov byť analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy vypracovaná na aktuálny rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky.

Vyhodnotenie: Čiastočne akceptované

Novelou zákona č. 395/2019 Z. z. sa precizuje platná právna úprava a zavádza sa nová právna úprava vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim z prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie

5

a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Členské štáty Európskej únie povinné za účelom posilnenia bezpečnosti implementovať do svojich eID pamäťové médium prístupné bezkontaktne, na ktorom budú uložené biometrické prvky držiteľa dokladu. Slovenské eID momentálne používa kontaktný elektronický čip, na ktorom biometrické prvky neukladá. Za týmto účelom je nutné implementovať bezkontaktné eID, do ktorého budú doplnené biometrické prvky držiteľa. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.

Dotknutými systémami MV SR sú: systémy v Národnom personalizačnom centre (NPC), systémy na oddeleniach dokladov a oddeleniach cudzineckej polície, mobilné pracoviská, rozhrania na zastupiteľských úradoch, inšpekčný systém.

V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov bola analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy prepracovaná na aktuálny rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky. Do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy boli doplnené údaje spresnenia odhadu požadovaných výdavkov.

Návrhom zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov v súvislostí s výberom správnych poplatkov. Nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov (výška správnych poplatkov sa nemení) a pokút. Správne poplatky vyberané podľa záujmu občanov o nepovinné doklady, taktiež sa nedá predpokladať výška vybratých sankcií za stratený/zničený doklad. Z uvedenej zmeny zákona určite nevyplýva výpadok príjmov ale práve naopak. Uvedená zmena v návrhu novely zákona len precizuje občiansky preukaz ako povinný (pre občanov od 15 rokov s trvalým pobytom na území SR ) a občiansky preukaz nepovinný (pre občanov do 15 rokov alebo pre občanov bez trvalého pobytu na území SR). Povinný občiansky preukaz je oslobodený od správneho poplatku, tak ako doteraz. Za nepovinný doklad sa správny poplatok vyberá vždy.

K vplyvom na informatizáciu

Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. V súvislosti so zmenami, ktoré obsiahnuté v návrhu zákona Komisia za to, že bude musieť prísť aj k úprave informačných systémov, čo vlastne predkladateľ aj uvádza v analýze na rozpočet, kde okrem iného píše „Tiež bude potrebné počítať aj s výdavkami na softvérové zabezpečenia a úpravu informačných systémov tak, aby boli v súlade s pripravovanými zmenami.“. Komisia žiada preto o vyznačenie „pozitívneho“ vplyvu na informatizáciu spoločnosti a vypracovanie analýzy vplyvov.

Vyhodnotenie: Akceptované - doplnené do tabuľky, vypracovaná príslušná analýza vplyvov na

informatizáciu spoločnosti.

K sociálnym vplyvom

V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. identifikovať pozitívne sociálne vplyvy a vypracovať príslušnú analýzu sociálnych vplyvov, ktorá sa stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu. Zároveň je potrebné doplniť informáciu o pozitívnych sociálnych vplyvoch do všeobecnej časti dôvodovej správy.

V analýze sociálnych vplyvov je potrebné zhodnotiť sociálne vplyvy nasledovných navrhovaných bodov legislatívy:

•Čl. I. bod 4 4 ods. 2), ktorým sa dopĺňa možnosť prezerania a kontroly údajov zapísaných v elektronickom čipe svojpomocne prostredníctvom aplikačného programového vybavenia, pokým doposiaľ bola možnosť kontroly len na oddeleniach dokladov. Uvedené opatrenie je potrebné zhodnotiť v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, pretože zlepšuje prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.

•Čl. II. bod 2, ktorým sa oslobodzuje od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategória osôb mladších ako 16 rokov.

6

Uvedené opatrenie je potrebné zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, pretože má finančný vplyv na hospodárenie dotknutej skupiny domácností. Zároveň je uvedené opatrenie potrebné zhodnotiť v bode 4.3 analýzy sociálnych vplyvov (rovnosť príležitostí), pretože ako uvádza predkladateľ v dôvodovej správe, opatrením sa zabezpečí rovnosť zaobchádzania a odstráni sa diskriminačná formulácia ustanovenia.

•Čl. III. bod 5 16 ods. 4) a bod 8 17 ods. 2), ktorými sa znižujú povinnosti pre špecifické skupiny občanov pri podávaní žiadostí o cestovný doklad a občiansky preukaz. Uvedené opatrenia je potrebné zhodnotiť v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, pretože zlepšujú prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.

Vyhodnotenie: Akceptované - doplnené do tabuľky. Vychádzajúc z dostupných údajov boli jednotlivé

body zahrnuté do Analýzy sociálnych vplyvov. Zároveň bola upravená a spresnená všeobecná časť dôvodovej správy týkajúcej sa uvedenej problematiky požadovanými informáciami.

K vplyvom na služby verejnej správy na občana

V doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča vyznačiť pozitívny a prípadne aj negatívny vplyv na služby verenej správy pre občana, ako aj vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana.

Z návrhu predkladateľa vyplýva :

-V zmysle bodu 11 čl. I osobitnej časti predkladacej správy 8 zák. 395/2019 Z. z. ) bude zavedením povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podoby tváre z dôvodu ich zápisu do elektronického čipu znemožnené podávanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z ustanovenia však nie je jasné, či podávanie žiadostí bude naďalej možné prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy

www.slovensko.sk

alebo bude potrebná osobná prítomnosť žiadateľa

za každých okolností. V prípade, že bude prítomnosť pri podaní žiadosti nevyhnutná, Komisia má za to, že tak dochádza k negatívnemu vplyvu služieb verejnej správy na občana.

-V zmysle bodu 8 čl. III osobitnej časti predkladacej správy (nového znenia § 17 ods. 2 zák. 647/2007) nebude potrebné overovať podpis oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15, ale mladšieho ako 18 rokov, Komisia

má za to, že dochádza k pozitívnemu vplyvu služieb verejnej správy na občana.

-V osobitnej časti dôvodovej správy v čl. II. predkladateľ uvádza:

K bodom 1 a 3

„Navrhovaná úprava reflektuje na aplikačnú prax pri spoplatňovaní vydávania občianskych preukazov. Keďže legislatívna úprava pozná občiansky preukaz, ktorý je pre občana povinným dokladom a aj občiansky preukaz, ktorý je nepovinný, je potrebné, aby uvedené druhy dokladov boli odlíšené aj vo vzťahu k správnym poplatkom.“

K bodu 2

„Navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia.“

Komisia zato, že aj v tomto prípade dochádza k pozitívnemu vplyvu služieb verejnej správy na

občana.

V osobitnej časti dôvodovej správy v čl. III K bodu 5 (§ 16 ods. 4) predkladateľ uvádza:

„Cestovný doklad sa vydáva len občanom Slovenskej republiky. Uvedená povinnosť sa vypúšťa z dôvodu, že množstvo občanov, ktorí sa narodili, resp. žijú v zahraničí a nemajú alebo nikdy ani

7

nemali pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy, však pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu týchto občanov, bola od nich požadovaná informácia o adrese súčasného trvalého pobytu alebo adresy predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku. Uvedená povinnosť spôsobuje komplikácie takýmto občanom pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu.“

V tomto prípade Komisia odporúča predkladateľovi upresniť zdôvodnenie zrušenia tejto povinnosti, keďže nie je zrejmé v čom táto povinnosť spôsobuje komplikácie uvedeným občanom.

(Ustanovenie § 16 ods. 4 Zákona č. 647/2007 o cestovných dokladoch neobsahuje povinnosť občana mať trvalý, resp. predošlý pobyt na území SR.)

S ohľadom na obsah predloženého návrhu novely zákona je zjavné, že zmeny sa budú dotýkať aj vplyvov na procesy služieb vo verejnej správe, preto Komisia žiada vypracovanie aj tejto časti

analýzy.

Vyhodnotenie: Akceptované - doplnené do tabuľky, vypracovaná príslušná analýza vplyvov na

služby verejnej správy pre občana. Zároveň bola spresnená všeobecná časť dôvodovej správy týkajúcej sa uvedenej problematiky s požadovanými informáciami, ktoré sa týkajú ustanovenia § 16 ods. 4 Zákona č. 647/2007 o cestovných dokladoch.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

8

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2021

2022

2023

2024

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

3 693 094

3 005 927

3 005 927

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0

3 060 664

3 005 927

3 005 927

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

632 430

z toho:

- vplyv na ŠR

0

3 693 094

3 005 927

3 005 927

Rozpočtové prostriedky

0

3 693 094

3 005 927

3 005 927

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

3 060 664

3 005 927

3 005 927

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0

3 060 664

3 005 927

3 005 927

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv

0

632 430

0

0

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

0

632 430

0

0

9

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona si v nadväznosti na vydávanie nových občianskych preukazov vyžaduje zvýšenie limitu finančných prostriedkov, ktoré nie zohľadnené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pokrytie zvýšených výdavkov zabezpečí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Návrh zákona rieši zavedenie novej platformy elektronického čipu v občianskom preukaze a s tým súvisiace služby. Zároveň reaguje na požiadavky používateľskej praxe pri vydávaní občianskych preukazov. S tým súvisí aj zabezpečenie nových čistopisov občianskych preukazov, ktoré budú po ich personalizácii vydávané občanom prostredníctvom oddelení dokladov.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2021

2022

2023

2024

Návrhom zákona sa nemení objem aktivít.

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Pripravované zmeny so sebou prinášajú výdavky súvisiace s úpravou technologických zariadení Národného personalizačného centra, ako subjekt personalizácie dokladov. Tiež bude potrebné počítať aj s výdavkami na softvérové zabezpečenia a úpravu informačných systémov tak, aby boli v súlade s pripravovanými zmenami. Ďalšími výdavkami výdavky na nákup čistopisov eID,

10

kde sa nevyhnutne navýši cena z dôvodu použitia novej platformy, ktorá obsahuje duálny čip tak ako čistopis povolenia na pobyt. (viď Tabuľka č. 4).

Novelou zákona č. 395/2019 Z. z. sa precizuje platná právna úprava a zavádza sa nová právna úprava vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim z prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Členské štáty Európskej únie povinné za účelom posilnenia bezpečnosti implementovať do svojich eID pamäťové médium prístupné bezkontaktne, na ktorom budú uložené biometrické prvky držiteľa dokladu. Slovenské eID momentálne používa kontaktný elektronický čip, na ktorom biometrické prvky neukladá. Za týmto účelom je nutné implementovať bezkontaktné eID, do ktorého budú doplnené biometrické prvky držiteľa. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.

Dotknutými systémami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú: systémy v Národnom personalizačnom centre, systémy na oddeleniach dokladov a oddeleniach cudzineckej polície, mobilné pracoviská, rozhrania na zastupiteľských úradoch, inšpekčný systém.

Na základe uvedeného bol vypracovaný projekt Posilnenie zabezpečenia eID a eDoPP dokladov podľa nariadenia č. 2019/1157 (eID 2.0). V rámci prípravy dokumentácie boli prehodnocované aj náklady na budúce riešenia a v tejto súvislostí bolo dosiahnuté zníženie cien za dodávateľské služby. Projektová dokumentácia bola odovzdaná na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstvu financií Slovenskej republiky ako aj Sekcii informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Uvedenú kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu majú tieto útvary k dispozícii. Vzhľadom na fakt, že jednotlivé prvky sú súčasťou kritickej infraštruktúry, nie je možné podrobne rozložiť uvedenú cenu.

Náklady a výdavky potrebné na úpravu aplikácií v Národnom personalizačnom centre a na Jednotných pracoviskách – eID, úprava informačného systému agendy IDC –eID AS je rozkalkulovaná v celkovej výške 2 899 271 pre rok 2022. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 161 393 potrebné na

zabezpečenie prevádzky v roku 2022 a následne v rokoch 2023 a 2024 v sume 289 927 €. Vzhľadom

na vyššie uvedené predpokladáme negatívny vplyv na rozpočet ministerstva vnútra v roku 2022 v celkovej výške 3 060 664 € a v rokoch 2023 a 2024 vo výške 289 927 €.

Ďalšími výdavkami výdavky na nákup čistopisov eID, kde sa vychádzalo z očakávaného predpokladu spotreby čistopisov a to každoročne od roku 2023 v počte 700 000 ks pri jednotkovej cene 3,88 za kus v celkovej výške 2 716 000 €. Predpokladaná jednotková cena čistopisu vychádza z procesu verejného obstarávania „Čistopisy dokladov Slovenskej republiky“ pod č. č.253/2020 vyhláseného dňa 01.12.2020 pod zn. 44095-MST. Uvedené negatívny vplyv na kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sume 2 716 000 v rokoch 2023 2024, ktorý je každoročne rozpočtovo zabezpečený.

V tejto súvislosti navrhované zmeny majú dopad aj na výdavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré je zodpovedné za prijímanie žiadostí o vydanie osobných dokladov v zahraničí (občianske preukazy, cestovné preukazy, vodičské preukazy). Uvedené zmeny si podľa predbežnej kalkulácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyžiadajú náklady na softvérové i hardvérové zmeny v celkovej výške cca 632 430 € v štruktúre náklady na softvér v celkovej výške 387 630 a na tovary a služby (hardvér) v celkovej výške 244 800 €. Do týchto nákladov je okrem úpravy softvéru a hardvéru na jednotlivých konzulárnych pracoviskách zahrnuté i zakúpenie tzv. mobilných jednotiek a ich riadneho softvérového vybavenia. Bez týchto jednotiek totiž nie je možné zabezpečiť riadne a včasné plnenie zákonných povinností vo vzťahu k žiadateľom, ktorí nemajú možnosť osobnej návštevy zastupiteľského úradu napríklad z dôvodu zdravotného postihnutia alebo vysokého veku. Uvedené navýšenie nie je

11

zohľadnené v schválenom rozpočte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z dôvodu zabezpečenia vykonávania zákona konzulárnymi pracoviskami v jeho pôsobnosti je táto čiastka pripočítaná do celkovej kalkulácie analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy.

Na základe uvedeného navrhovaná právna úprava zakladá celkový negatívny vplyv na štátny rozpočet verejnej správy v roku 2022 v celkovej sume 3 693 094 €, v ktorej zahrnuté výdavky Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v rokoch 2023 a 2024 v celkovej sume 3 005 927 € pri výdavkoch Ministerstva vnútra SR .

Náklady uvedené v analýze vplyvov predstavujú hornú hranicu výdavkov, budú ďalej spresňované a v prípade investície nad 1 mil. eur budú zaslané na hodnotenie Ministerstvu financií SR.

Predloženým návrhom zákona sa v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa upravuje sadzobník správnych poplatkov. Podľa navrhovaného znenia podľa čl. II bodu 2 navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia. Analýzou v súčasnosti platného právneho predpisu bolo potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Súčasne platná legislatíva nemyslí na osoby, mladšie ako 16 rokov, ktorým bol vydaný cestovný doklad na 1 rok, pričom nastala skutočnosť oprávňujúca na oslobodenie od vyššie uvedeného poplatku. Takáto osoba je pri vydaní cestovného dokladu spoplatnená správnym poplatkom aj napriek skutočnosti, že v skôr vydanom cestovnom dokladu vznikla chyba ako je opísaná vyššie. Takouto chybou môže byť nesprávne uvedené meno alebo priezvisko držiteľa dokladu, chýbajúce číslo dokladu a podobne. Zároveň nie je možné presne kvantifikovať vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže ide o dobrovoľný doklad a nedá sa predpokladať opätovné vydanie dokladu pre chybu nezavinenú občanom. Takéto nastavenie právneho predpisu bude mať len minimálny vplyv na zníženie výdavkov, vzhľadom k tomu, že k takýmto chybám dochádza zriedka.

12

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

13

Tabuľka č. 4

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

3 060 664

3 005 927

3 005 927

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

161 393

289 927

289 927

prevádzka

Špeciálny materiál (633007) - čistopisy

0

0

2 716 000

2 716 000

čistopisy

Softvér (633013)

0

2 899 271

0

0

Úprava NPC a systémov

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

3 060 664

3 005 927

3 005 927

14

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2021

2022

2023

2024

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

632 430

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

Tovary a služby (630)2

0

244 800

0

0

hardvér

Špeciálny materiál (633007)

0

0

0

0

Softvér (633013)

0

387 630

0

0

softvér

Bežné transfery (640)2

0

0

0

0

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

632 430

0

0

15

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2021

2022

2023

2024

poznámka

Počet zamestnancov celkom

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

16

Analýza sociálnych vplyvov

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť

(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom riadku analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.)

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1 Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv).

a)

4.1.1 Pozitívny vplyv

b)

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Podľa navrhovaného znenia podľa čl. II bodu 2 navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia. Analýzou v súčasnosti platného právneho predpisu bolo potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Súčasne platná legislatíva nemyslí na osoby, mladšie ako 16 rokov, ktorým bol vydaný cestovný doklad na 1 rok, pričom nastala skutočnosť oprávňujúca na oslobodenie od vyššie uvedeného poplatku. Takáto osoba je pri vydaní cestovného dokladu spoplatnená správnym poplatkom aj napriek skutočnosti, že v skôr vydanom cestovnom dokladu vznikla chyba ako je opísaná vyššie. Takouto chybou môže byť nesprávne uvedené meno alebo priezvisko držiteľa dokladu, chýbajúce číslo dokladu a podobne. Takéto nastavenie právneho predpisu bude mať len minimálny vplyv na zníženie výdavkov domácností, vzhľadom k tomu, že k takýmto chybám dochádza zriedka.

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:

Ovplyvnená skupina č. 2

c)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

d)

Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

-priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Ovplyvnená skupina č. 2

e)

Ovplyvnená skupina č. 1

osoby mladšie ako 16 rokov, ktoré budú oslobodené od správneho poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok z dôvodov uvedených v popise opatrenia.

f)

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

Nie je možné kvantifikovať, vzhľadom nato, že ide o dobrovoľný doklad a nedá sa predpokladať opätovné vydanie dokladu pre chybu nezavinenú občanom.

g)

4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia

(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte pozitívny vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. znižovanie miery rizika chudoby, priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine)

h)

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Bez vplyvu

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:

Ovplyvnená skupina č. 2

i)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

j)

Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

-priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Ovplyvnená skupina č. 2

k)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

17

l)

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

a)

4.1.2 Negatívny vplyv

b)

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Bez vplyvu

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:

Ovplyvnená skupina č. 2

c)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

d)

Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

-priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Ovplyvnená skupina č. 2

e)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

f)

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

g)

4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia

(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte negatívny vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. zvyšovanie miery rizika chudoby, priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine)

h)

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Špecifikujte ovplyvnené skupiny:

Ovplyvnená skupina č. 2

i)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

j)

Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

-priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Ovplyvnená skupina č. 2

k)

Ovplyvnená skupina č. 1

Ovplyvnená skupina č. 3

l)

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

18

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Popíšte hodnotené opatrenie, špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

a)

Rozumie sa najmä na prístup k:

-sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

-kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

-pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

-zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

-zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

-k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,

-bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,

-doprave,

-ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

-spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

-informáciám,

-k iným právam (napr. politickým).

Podľa navrhovaného znenia podľa čl. I bodu 4 sa dopĺňa možnosť prezerania a kontroly údajov zapísaných v elektronickom čipe občianskeho preukazu svojpomocne, pomocou programového vybavenia bez návštevy oddelenia dokladov. Doposiaľ si občan mohol údaje v elektronickom čipe skontrolovať len na oddelení dokladov. Uvedená zmena prináša občanovi zlepšený prístup k poskytovanej službe kontroly informácií obsiahnutých v elektronickom čipe.

Podľa navrhovaného znenia podľa čl. III bodu 5 pre občana nebude adresa trvalého pobytu alebo predchádzajúceho trvalého pobytu ďalším údajom alebo podkladom pre vydanie cestovného pasu. Cestovný pas je doklad, ktorý je viazaný na občianstvo SR žiadateľa. Existuje skupina občanom, ktorí nikdy nemali pobyt na území SR a preto uvedené ustanovenie im mohlo spôsobovať komplikácie pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu, nakoľko neboli schopní predložiť takúto adresu. Uvedená zmena prináša občanovi zjednodušený prístup k právam.

Podľa navrhovaného znenia podľa čl. III bod 8 sa od občana mladšieho ako 18 rokov a staršieho ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu nevyžaduje súhlas zákonného zástupcu inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka bez ich osvedčeného podpisu. Uvedeným postupom sa zjednoduší možnosť podania žiadosti o vydanie cestovného pasu pre vyššie uvedenú kategóriu občanov a taktiež môže dôjsť aj k finančným a časovým úsporám. Uvedená zmena prináša dotknutej kategórii občan zjednodušený prístup k právam.

b)

návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

c)

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

-domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

-nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

-deti (0 – 17),

-mladí ľudia (18 – 25 rokov),

-starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

-ľudia so zdravotným postihnutím,

-marginalizované rómske komunity

-domácnosti s 3 a viac deťmi,

-jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

-príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

-iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

Bez vplyvu

19

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov.

a)

4.3.1 Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

b)

Podľa navrhovaného znenia podľa čl. II bodu 2 navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia z pohľadu veku držiteľa takéhoto dokladu. Analýzou v súčasnosti platného právneho predpisu bolo potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Súčasne platná legislatíva nemyslí na osoby, mladšie ako 16 rokov, ktorým bol vydaný cestovný doklad na 1 rok, pričom nastala skutočnosť oprávňujúca na oslobodenie od vyššie uvedeného poplatku. Takáto osoba je pri vydaní cestovného dokladu spoplatnená správnym poplatkom aj napriek skutočnosti, že v skôr vydanom cestovnom dokladu vznikla chyba ako je opísaná vyššie. Takouto chybou môže byť nesprávne uvedené meno alebo priezvisko držiteľa dokladu, chýbajúce číslo dokladu a podobne.

c)

4.3.2 Môže návrh viesť k zväčšovaniu nerovností medzi ženami a mužmi? Podporuje návrh rovnosť príležitostí? Má návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Popíšte vplyvy.

d)

Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k zväčšovaniu nerovností:

Bez vplyvu

e)

Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na ženy a mužov, ak sú odlišné:

Bez vplyvu

f)

návrh významné vplyvy na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno, aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky, seniorky, ženy patriace do marginalizovaných skupín obyvateľstva, migrantky, ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete násilia a pod.

Bez vplyvu

g)

Pri identifikovaní vplyvov na rovnosť žien a mužov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi ženami a mužmi, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rovnosti žien a mužov nespočíva len v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti ako aj rodinnom živote, ale taktiež v podpore rovnosti medzi nimi.

V ktorých oblastiach podpory rovnosti žien a mužov návrh odstraňuje prekážky a/alebo podporuje rovnosť žien a mužov? Medzi oblasti podpory rovnosti žien a mužov okrem iného patria:

-podpora slobodného výberu povolania a ekonomickej činnosti

-podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,

-zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,

-podpora rovnosti príležitostí pri participácii na rozhodovaní,

-boj proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a obchodovaniu s ľuďmi,

-podpora vnímania osobnej starostlivosti o dieťa za rovnocennú s ekonomickou činnosťou a podpora neviditeľnej práce v domácnosti ako takej,

-rešpektovanie osobných preferencií pri výbere povolania a zosúlaďovania pracovného a rodinného života.

Bez vplyvu

20

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

a)

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

b)

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.

Bez vplyvu

c)

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu

d)

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Bez vplyvu

e)

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

f)

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Bez vplyvu

g)

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

h)

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Bez vplyvu

i)

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

j)

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Bez vplyvu

k)

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

l)

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.

Bez vplyvu

21

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Biznis vrstva

A – nová služba

B – zmena služby

Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

Úroveň elektronizácie

B

egov_1064

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom

z 3 na 0

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa?

B

egov_1062

Zrušenie prihlasovania občianskym preukazom s čipom

z 4 na 0

Aplikačná a technologická vrstva

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

Vo vládnom cloude – áno / nie

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?

B

isvs_180

Elektronická identifikačná karta

áno

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie

Elektronické konanie

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?

Áno

Nie

(Uveďte, o aké konanie ide.)

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?

Áno

Nie

(Ak sú niektoré úkony v konaní, alebo celé konanie viazané na listinnú podobu komunikácie, uveďte o aké ide a z akého dôvodu.)

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu musí prebiehať osobnou formou na príslušnom pracovisku, keďže žiadateľ musí podstúpiť zosnímanie odtlačkov prstov.

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?

Áno

Nie

(Ak úprava konania je odlišná od úpravy v zákone o e-Governmente alebo ak je použitie zákona o e-Governmente vylúčené, uveďte čoho sa to týka a z akého dôvodu.)

Náležitosti ohľadom občianskych

22

preukazov sú regulované samostatným zákonom (395/2019 Z. z.)

Zásada „jedenkrát a dosť“

6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?

Áno

Nie

(Uveďte, o aké údaje ide a v akom konaní.)

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?

Áno

Nie

(Uveďte, o akú evidenciu ide.)

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci a nemuseli mu byť predkladané subjektom súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)

Pri každom podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu bude nutné vykonať snímanie odtlačkov prstov žiadateľa.

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované v budúcnosti. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)

Pri každom podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu bude nutné vykonať snímanie odtlačkov prstov žiadateľa.

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?

Áno

Nie

(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje.)

Odtlačky prstov sa nebudú ukladať v evidencii.

6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?

Áno

Nie

(Uveďte, ktorým orgánom verejnej moci, resp. iným osobám nie je možné údaje z evidencie poskytnúť, aj ak ich na plnenie zákonných úloh potrebujú a z akého dôvodu.)

Keďže údaje o odtlačkoch prstov sa v evidencii nebudú ukladať, tak poskytovanie je vylúčené.

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie pre iné subjekty na plnenie ich zákonných úloh. Ak sa na poskytovanie údajov nepoužíva modul procesnej integrácie a integrácie údajov, uveďte dôvod. Ak je elektronické alebo automatizované poskytovanie vylúčené, uveďte dôvod.)

Keďže údaje o odtlačkoch prstov sa v evidencii nebudú ukladať, tak poskytovanie je vylúčené.

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov?

Áno

Nie

(Uveďte, ako je na zákonnej úrovni inštitucionalizované elektronické a automatizované poskytovanie údajov z evidencie, akým režimom sa riadi. Ak je

23

použitie zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov vylúčené, uveďte dôvod.)

Keďže údaje o odtlačkoch prstov sa v evidencii nebudú ukladať, tak poskytovanie je vylúčené.

Referenčné údaje

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

Áno

Nie

(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje a ktoré údaje z nej budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov. Ak sa neplánuje zaradenie žiadnych údajov, uveďte dôvod)

Odtlačky prstov ako biometrický údaj nebude zaradený do zoznamu referenčných údajov.

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

(Uveďte, kedy sa plánuje zaradenie vyššie uvedených údajov do zoznamu referenčných údajov.)

Odtlačky prstov ako biometrický údaj nebude zaradený do zoznamu referenčných údajov.

Informácie o možných závislostiach, resp. prienikoch a synergiách s pripravovaným projektom „Slovensko v mobile

Projektový zámer eID 2.0 sa venuje autentifikácií pomocou úradného autentifikátora s úrovňou bezpečnostných záruk „Vysoká“ v súlade s nariadením č. 910/2014 (eIDAS) a autorizácii úkonov pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) rovnako v súlade s nariadením eIDAS (garancia neodmietnuteľnosti, nepopierateľnosti a ekvivalent vlastnoručného podpisu) s cezhraničnou interoperabilitou a akceptáciou (vo všetkých členských štátoch a ďalších štátoch uplatňujúcich eIDAS vo svojom právnom rámci), zatiaľ čo zámer Slovensko v Mobile sa, okrem iného, venuje implementácii iného autentifikačného prostriedku s úrovňou bezpečnostných záruk „Pokročilá“ a autorizácii úkonov prostredníctvom „Kliknutia“ ako rýdzo národného, proprietárneho inštitútu pre autorizáciu úkonu bez obdobných vlastností, dôsledných regulácií a právnych istôt uvedených v eIDAS. Komunikácia, spolupráca a pochopenie tohto projektu zo strany MIRRI SR v súčasnom stave prebieha.

Z uvedených vlastností vyplýva, že sa jedná o podstatne odlišné charakteristiky, ktoré nepredstavujú prekryv. Naopak, zámer eID 2.0 a autentifikácia na úrovni „Vysoká“ spolu s autorizáciou pomocou KEP (s podstatne vyšším používateľským komfortom, zjednodušením a kompatibilitou s mobilnými zariadeniami) a zámer Slovensko v Mobile sa vzájomne dopĺňajú a predstavujú príležitosť pre synergické efekty. Slovensko v Mobile je predstavovaný ako platforma resp. prístupové miesto (nie „iba“ ako autentifikačný prostriedok), ktoré umožní publikovať elektronické služby a používateľom konzumovať ich na mobilnom zariadení. Využívanie výstupov zámeru eID 2.0 (vrátane SDK pre mobilné platformy) Slovenskom v Mobile v súlade so ustanoveniami zákona č. 305/2019 o eGovernmente umocňuje jeho potenciál tým, že umožní prístup a zároveň zmysel publikovať aj také elektronické služby, ktoré zo svojej povahy (potenciálneho dopadu na práva a povinnosti) vyžadujú identifikáciu a autentifikáciu na úrovni „Vysoká“ a/alebo autorizáciu prostredníctvom KEP. Spoločne je možné docieliť to, že bude možné na tejto platforme sprístupniť de facto všetky elektronické služby, nie len ich podskupinu. Zároveň je možné využívať eID 2.0 aj na ďalšie zmysluplné scenáre z pohľadu Slovensko v Mobile (ale aj ďalších zámerov iných orgánov verejnej moci), napr. ako prostriedok pre proces „onboardingu“ (pre autentifikačný prostriedok s bezpečnostnými zárukami na úrovni „Pokročilá“) za použitia mobilného zariadenia cez NFC rozhranie a pod.

24

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Návrh zákona súčasne reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe a tiež na spoločenský vývoj. Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.

Nová služba (konkretizujte a popíšte)

-podľa nového znenia (§ 17 ods. 2 zák. 647/2007 Z. z.) nebude potrebné overovať podpis oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15 rokov, ale mladšieho ako 18 rokov,

- nové znenie (§ 16 ods. 4 zák. 647/2007 Z. z.) vypúšťa údaj o adrese trvalého pobytu a ak je kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku, jeho cieľom je zjednodušiť proces žiadosti o vydanie cestovného dokladu,

- návrh upravuje oslobodenie od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia, ktorá vyplynula z potreby a z analýzy v súčasnosti platného právneho predpisu, ktorá na osoby mladšie ako 16 rokov nemyslí,

- povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov pri podaní žiadosti o občiansky preukaz, pričom tento údaj bude zapisovaný v podobe biometrických údajov do elektronického čipu.

- prezeranie a kontrola údajov zapísaných v elektronickom čipe občianskeho preukazu svojpomocne, pomocou programového vybavenia bez návštevy oddelenia dokladov.

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Názov služby

25

podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra SR

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)

- Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

- Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať

Ministerstvo vnútra SR

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?

Priamy vplyv (popíšte)

Zrušenie služby možnosti požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu MVSR.

Nepriamy vplyv (popíšte)

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana

7.2.1 Náklady

Zníženie priamych finančných nákladov

Oslobodenie od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok u kategórie osôb mladších ako 16 rokov, ktoré sú oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.

Zvýšenie priamych finančných nákladov

- bez vplyvu

Zníženie nepriamych finančných nákladov

Zníženie nákladov potrebných v súvislostí s overovaním podpisu oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15 rokov, ale mladšieho ako 18 rokov - Uvedená zmena prináša dotknutej kategórii občanov zjednodušený prístup k právam a k finančným aj časovým úsporám.

26

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

- bez vplyvu

7.2.2 Časový vplyv

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Keďže sa ruší možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra SR, občan sa bude musieť dostaviť za účelom podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobne na oddelenie dokladov. Na druhej strane aj podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy bol občan povinný sa dostaviť na oddelenie dokladov za účelom prevzatia občianskeho preukazu, o ktorého vydanie bolo požiadané prostredníctvom portálu MV SR. Zvýšenie času vybavenia je len z dôvodu dĺžky úkonu podania žiadosti.

Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)

- Zrušenie povinnosti potreby overovaného podpisu oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15 rokov, ale mladšieho ako 18 rokov - uvedená zmena prináša zjednodušený prístup k právam aj k časovým úsporám dotknutej kategórii občanov.

- Zavedením novej služby - možnosť prezerania a kontrola údajov zapísaných v elektronickom čipe občianskeho preukazu svojpomocne, pomocou programového vybavenia – poskytne občanom informácie bez nutnej návštevy oddelení dokladov.

- Zrýchlenie a zjednodušenie procesu žiadosti o vydanie cestovného pasu bez dokladovania a skúmania predošlého trvalého pobytu občanov, vzhľadom nato, že existuje skupina občanom, ktorí nikdy nemali pobyt na území SR a preto uvedené ustanovenie im mohlo spôsobovať komplikácie pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu, nakoľko neboli schopní predložiť takúto adresu.

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?

Občania, starší ako 15 rokov, ktorí žiadali o vydanie OP z dôvodu uplynutia platnosti alebo po zmene trvalého pobytu na území SR. Podmienkou bol predchádzajúci vydaný OP s elektronickým čipom a podoba tváre a podpisu v evidencii OP, CP alebo VP nie strašia ako 5 rokov alebo u občana mladšieho ako 18 rokov nie staršia ako 3 roky.

- Kategória občanov, ktorí nikdy nemali pobyt na území SR.

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Povinnosť osobnej prítomnosti pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zosnímania odtlačkov prstov u osôb starších ako 12 rokov.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

27

- Zrušenie povinnosti potreby overovaného podpisu oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15 rokov, ale mladšieho ako 18 rokov.

- Vypustenie údaja o adrese trvalého pobytu a ak je kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku, jeho cieľom je zjednodušiť proces žiadosti o vydanie cestovného dokladu.

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?

Ministerstvo vnútra SR

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Vplyv na materiálno technické zabezpečenie personalizačných zariadení, potreba ich obmeny, resp. doplnenia.

Potrebná úprava príslušných informačných systémov.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

28

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve

-čl. 77 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

b)v sekundárnom práve

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (Ú. v. L 188, 12.7.2019), gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – bezpredmetné.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení – bezpredmetné;

b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie – bezpredmetné;

c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav – bezpredmetné.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne

29

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1 (§ 2 ods. 4)

Návrh zákona reaguje na situáciu, vyplývajúcu z povinnosti občana podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. V prípade dočasnej nemožnosti zosnímať odtlačky prstov u občana staršieho ako 12 rokov (napríklad zo zdravotných dôvodov) sa umožní vydanie občianskeho preukazu s dobou platnosti na jeden rok a to aj opakovane. V lehote jedného roka je možné predpokladať zmenu stavu tak, aby občanovi následne mohol byť vydaný občiansky preukaz so štandardnou dobou platnosti. V prípade trvalej nemožnosti občanovi zosnímať odtlačky prstov bude občanovi vydaný občiansky preukaz so štandardnou dobou platnosti.

K bodu 2 [§ 3 ods. 1 písm. m)]

Dopĺňa sa nový údaj, ktorý je súčasťou občianskeho preukazu. Týmto údajom je CAN – Card Access Number, prístupové číslo karty, ktoré musí byť zobrazené na občianskom preukaze. Prístupové číslo karty je ďalším z bezpečnostných prvkov. Uvedené vyplýva z čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (ďalej len „nariadenie“), pričom preukazy totožnosti vydávané členskými štátmi sa vyhotovujú vo formáte ID-1 a obsahujú strojovo čitateľnú zónu. Vychádzajú zo špecifikácií a minimálnych bezpečnostných noriem stanovených v dokumente ICAO 9303 a spĺňajú požiadavky stanovené v písmenách c), d), f) a g) prílohy nariadenia (ES) č. 1030/2002 v platnom znení. Ide o náhodne generovaný šesťciferný kód vygravírovaný na prednej strane karty občianskeho preukazu v na to určenej zóne, ktorý slúži ako vstup pre protokol riadenia prístupu k údajom na čipe dokladu s bezkontaktným rozhraním.

K bodu 3 (§ 4 ods. 1)

Návrh zákona dopĺňa na základe čl. 3 ods. 5 nariadenia údaje, ktoré sa zapisujú do elektronického čipu. Týmito údajmi podoba tváre a odtlačky prstov v podobe biometrických údajov. Tieto biometrické údaje budú uchovávané len na elektronickom čipe.

K bodu 4 (§ 4 ods. 2)

Dopĺňa sa možnosť prezerania a kontroly údajov zapísaných v elektronickom čipe svojpomocne prostredníctvom aplikačného programového vybavenia. Doposiaľ bola možnosť kontroly len na oddeleniach dokladov.

K bodu 5 (§ 5 ods. 2)

Vzhľadom na možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu (vrátane zvolenia si bezpečnostného osobného kódu) aj na zastupiteľskom úrade sa umožňuje občanom starším ako 65 rokov zvoliť si bezpečnostný osobný kód aj dodatočne na zastupiteľskom úrade.

30

K bodu 6 (§ 5 ods. 4)

Vzhľadom na možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade sa ukladá povinnosť tohto zastupiteľského úradu zvoliť za občana bezpečnostný osobný kód, ak si ho občan odmietne zvoliť sám.

K bodu 7 (§ 5 ods. 5)

V nadväznosti na možnosť zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade sa umožňuje tiež zmeniť si ho na zastupiteľskom úrade.

Z dôvodu zmeny v § 4 ods. 2, podľa ktorej zverejňuje aplikačné programové vybavenie Ministerstvo vnútra SR, sa vypúšťajú nadbytočné slová.

K bodu 8 (§ 5 ods. 6)

Správne sa uvádza, že chybným uvedením bezpečnostného osobného kódu dôjde k jeho zablokovaniu.

K bodu 9 (§ 5 ods. 6)

Dopĺňa sa možnosť odblokovania bezpečnostného osobného kódu aj na zastupiteľskom úrade a svojpomocného odblokovania bezpečnostného osobného kódu zadaním kódu pre odblokovanie v aplikačnom programovom vybavení.

K bodu 10 (§ 5a)

Návrhom sa zavádza nový pojem kód pre odblokovanie. Tento kód umožní držiteľovi občianskeho preukazu prostredníctvom aplikačného programového vybavenia odblokovať bezpečnostný osobný kód.

Ak občan po zablokovaní bezpečnostného osobného kódu zadá správny kód pre odblokovanie, aplikácia mu umožní zvoliť si nový bezpečnostný osobný kód.

Ak občan po zablokovaní bezpečnostného osobného kódu zadá trikrát nesprávny kód pre odblokovanie, kód pre odblokovanie sa trvalo zablokuje. Bezpečnostný osobný kód potom bude občan môcť odblokovať len na príslušnom útvare alebo zastupiteľskom úrade.

Zablokovaný bezpečnostný osobný kód a zablokovaný kód pre odblokovanie nespôsobujú neplatnosť občianskeho preukazu.

K bodu 11 [§ 6 ods. 2 písm. d)]

Dopĺňa sa vnútorný odkaz na výnimku uvedenú v odseku 10 druhej vete.

K bodu 12 (§ 6 ods. 10)

Znižuje sa záťaž pre žiadateľov o občiansky preukaz na zastupiteľskom úrade v prípade predkladania potvrdenia o pobyte, ak bol vydaný úradom v zahraničí. Pri podávaní žiadosti na zastupiteľskom úrade môže nastať situácia, že zamestnanec zastupiteľského úradu ovláda jazyk, v ktorom je potvrdenie vystavené cudzím štátom. V takomto prípade je vyžadovanie osvedčeného prekladu zbytočné a v zásade môže výrazným spôsobom spomaliť proces podávania žiadosti, nakoľko v danom štáte nemusí byť k dispozícii certifikovaný prekladateľ do slovenského jazyka.

31

K bodu 13 (§ 6 ods. 11)

Ustanovujú sa výnimky z povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podpisu. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podpisu nebude mať napríklad osoba mladšia ako 12 rokov, avšak podpis bude dobrovoľný pre osoby staršie ako 6 a mladšie ako 12 rokov.

Občiansky preukaz, ktorý neobsahuje odtlačky prstov zapísané v elektronickom čipe ostáva platný do zániku jeho platnosti. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov bude mať občan, ktorý dovŕšil vek 12 rokov pri nasledujúcom podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

Občiansky preukaz občana, ktorý pri podaní žiadosti nedovŕši vek 12 rokov (takýto občiansky preukaz nebude obsahovať odtlačky prstov) bude platiť do zániku jeho platnosti bez ohľadu na to, či počas platnosti dovŕši vek 12 rokov.

K bodu 14 (§ 7 ods. 1)

Navrhovanou zmenou sa reaguje na vypustenie § 9, ktorý v odseku 1 umožňuje podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade. Ide len o presunutie tohto ustanovenia do § 7 ods. 1.

K bodu 15 (§ 7 ods. 8 a 11)

Dopĺňajú sa ustanovenia o nový údaj, ktorým sú odtlačky prstov.

K bodu 16 (§ 7 ods. 8)

Navrhovanou zmenou dochádza k presunutiu prvej vety § 9 ods. 2 do § 7 ods. 8.

K bodu 17 (§ 7 ods. 8)

Navrhovanou zmenou dochádza k presunutiu druhej vety § 9 ods. 2 do § 7 ods. 8.

K bodu 18 (§ 7 ods. 10)

Navrhovanou zmenou dochádza k presunutiu ustanovenia § 9 ods. 3 do § 7 ods. 10.

K bodu 19 (§ 7 ods. 10)

Navrhovanou zmenou dochádza k presunutiu časti vety za bodkočiarkou v § 7 ods. 10 do samostatnej vety.

K bodu 20 (§ 8 a 9)

Zavedením povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a podoby tváre z dôvodu ich zápisu do elektronického čipu sa vypúšťa možnosť podávania žiadostí o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, keďže bude potrebná osobná prítomnosť pri nasnímaní odtlačkov prstov a podoby tváre.

Z dôvodu sprehľadnenia textu sa § 9 vypúšťa a jeho ustanovenia sa presúvajú do § 7 ods. 8 a 10.

K bodu 21 (§ 10 ods. 1)

Keďže nie je technicky, dodatočne po podaní žiadosti, možné zmeniť spôsob doručenia vyhotoveného občianskeho preukazu, je potrebné presnejšie špecifikovať, že adresa doručenia môže byť zadaná len pri podaní žiadosti.

K bodu 22 (§ 10 ods. 2)

Z dôvodu vypustenia odseku 7 v § 10 a následného prečíslovania odsekov je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

32

K bodu 23 (§ 10 ods. 7)

Z dôvodu vypustenia § 8 je potrebné vypustiť aj odsek 7 v § 10.

K bodu 24 (§ 10 ods. 7)

Rovnako ako v prípade cestovných dokladov, tak aj v prípade občianskych preukazov bude možné zaslať občiansky preukaz na adresu v štáte pôsobnosti zastupiteľského úradu, na ktorom bola podaná žiadosť o jeho vydanie alebo na iný zastupiteľský úrad.

Zastupiteľský úrad SR v zahraničí vykonáva svoju pôsobnosť na určitom území. Aplikačná prax ukázala, že mnoho občanov v zahraničí žiada, aby im boli vyhotovené doklady zasielané do iných regiónov, resp. na Slovensko. Na základe uvedeného je preto vhodné presnejšie špecifikovať možnosť zaslania vyhotoveného cestovného dokladu v odôvodnenom prípade len na adresu v teritóriu pôsobnosti toho zastupiteľského úradu SR, kde bola žiadosť prijatá alebo na iný zastupiteľský úrad. Sieť zastupiteľských úradov SR teritoriálne pokrýva územie všetkých štátov sveta a pre územie Slovenska na prijatie žiadosti príslušné ktorékoľvek zo 84 oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.

K bodu 25 [§ 15 ods. 1 písm. d)]

Dopĺňa sa povinnosť odovzdať neplatný občiansky preukaz v inom prípade, ako uvedenom v písmene c). Ide o situácie, keď zanikne platnosť občianskeho preukazu napríklad v dobe od podania žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu do jeho vydania alebo ak zanikne platnosť občianskeho preukazu a občan nebude povinný požiadať o nový, napríklad ak občan zmení trvalý pobyt z územia SR do zahraničia.

K bodom 26 a 27 [§ 15 ods. 1 písm. f) a g)]

Navrhovaná úprava reaguje na bezpečnostné riziko a následné problémy občana, ak by strata alebo odcudzenie bolo ohlasované Policajnému zboru inak ako osobne, napríklad elektronicky alebo telefonicky.

Čl. II

K bodom 1 a 3

Navrhovaná úprava reflektuje na aplikačnú prax pri spoplatňovaní vydávania občianskych preukazov. Keďže legislatívna úprava pozná občiansky preukaz, ktorý je pre občana povinným dokladom a aj občiansky preukaz, ktorý je nepovinný, je potrebné, aby uvedené druhy dokladov boli odlíšené aj vo vzťahu k správnym poplatkom.

K bodu 2

Navrhovaná úprava vyplynula z potreby oslobodenia od poplatku za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok aj kategóriu osôb mladších ako 16 rokov, aby sa zabezpečila rovnosť zaobchádzania a odstránila sa diskriminačná formulácia ustanovenia. Na základe analýzy v súčasnosti účinného zákona bolo potrebné rozšíriť kategóriu osôb, ktoré oslobodené od poplatku za vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Súčasne platná legislatíva opomenula osoby mladšie ako 16 rokov, ktorým bol vydaný cestovný doklad na 1 rok, pričom nastala skutočnosť oprávňujúca na oslobodenie od vyššie uvedeného poplatku. Takáto osoba je pri vydaní

33

cestovného dokladu spoplatnená správnym poplatkom aj napriek skutočnosti, že v skôr vydanom cestovnom dokladu vznikla chyba opísaná vyššie. Takouto chybou môže byť nesprávne uvedené meno alebo priezvisko držiteľa dokladu, chýbajúce číslo dokladu a podobne.

Čl. III

K bodu 1 (§ 5 ods. 6 a § 16 ods. 5)

Z dôvodu vypustenia odseku 3 v § 17 a následného prečíslovania odsekov je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 2 [§ 10 ods. 1 písm. h)]

Rozširuje sa okruh osôb, ktorým bude možné vydať služobný pas.

K bodu 3 (§ 12 ods. 5)

Z dôvodu vypustenia písmena b) v § 16 ods. 4 a následnej zmeny v označovaní písmen je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 4 (§ 12 ods. 7)

Z dôvodu vypustenia odseku 3 v § 17 a následného prečíslovania odsekov je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 5 (§ 16 ods. 2)

Navrhovaná úprava vyplýva z aplikačnej praxe, keď samotná žiadosť sa reálne nepodáva na úradnom tlačive, ale ústnym podaním žiadateľa.

K bodu 6 (§ 16 ods. 4)

Cestovný doklad sa vydáva len občanom Slovenskej republiky. Vypustenie údaja o adrese trvalého pobytu a ak je kratší ako 10 rokov, aj adrese predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku za cieľ, zjednodušiť proces žiadosti o vydanie cestovného dokladu. Cestovný pas je doklad, ktorý je viazaný na občianstvo SR žiadateľa. Existuje skupina občanom, ktorí nikdy nemali pobyt na území SR a preto uvedené ustanovenie im mohlo spôsobovať komplikácie pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu, nakoľko neboli schopní predložiť takúto adresu. Ide o občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, získali občianstvo resp. žijú v zahraničí a nemajú alebo nikdy ani nemali pobyt na území Slovenskej republiky. Uvedená požiadavka, ako ďalší údaj a podklad pre podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu spôsobuje komplikácie takýmto občanom pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu.

K bodu 7 (§ 16 ods. 7)

Z dôvodu vypustenia písmena b) v § 16 ods. 4 a následnej zmeny v označovaní písmen je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 8 (§ 17 ods. 2)

Navrhovaná úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Navrhovaná zmena reaguje na stav pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, kedy občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt v Slovenskej republike podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sám. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan starší ako 15 rokov, ale mladší ako 18 rokov, podľa aktuálnej právnej úpravy potrebuje na uvedený úkon písomný súhlas rodiča,

34

resp. inej oprávnenej osoby s overeným podpisom. V praxi sa vyskytli prípady, keď je obtiažne, nemožné pre takéhoto občana získať overený súhlas oprávnených osôb z rôznych dôvodov. Tiež, takýto občan je vo veku oprávňujúcom byť držiteľom občianskeho preukazu, pričom cestovný pas možno považovať za doklad rovnocenný. Na rozdiel od občianskeho preukazu bola ponechaná povinnosť predložiť písomný súhlas oprávnenej osoby pre takéhoto občana, avšak bez potrebnosti osvedčenia podpisu.

K bodu 9 (§ 17 ods. 3)

Keďže na základe zmeny v § 17 ods. 2 nebude potrebné overovať podpis oprávnenej osoby na písomnom súhlase s vydaním cestovného pasu pre občana staršieho ako 15, ale mladšieho ako 18 rokov, ustanovenie sa stáva nadbytočným.

K bodu 10 (§ 17 ods. 5)

Z dôvodu vypustenia odseku 3 v § 17 a následného prečíslovania odsekov je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 11 (§ 17 ods. 7)

Z dôvodu vypustenia odseku 3 v § 17 a následného prečíslovania odsekov je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 12 (§ 17 ods. 9)

Gramatická úprava.

K bodu 13 (§ 18 ods. 1)

Z dôvodu vypustenia odseku 3 v § 17 a následného prečíslovania odsekov je potrebné upraviť vnútorný odkaz.

K bodu 14 (§ 18 ods. 2)

Súčasné znenie umožňuje prevzatie občianskeho preukazu (inou osobou ako je žiadateľ) občanovi na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Keďže je „občan“ legislatívnou skratkou slov „štátny občan Slovenskej republiky“, súčasné znenie neumožňuje prevzatie vyhotoveného cestovného dokladu napr. cudzincom, ktorého splnomocnil žiadateľ o cestovný doklad.

K bodu 15 (§ 18 ods. 4)

Zastupiteľský úrad SR v zahraničí vykonáva svoju pôsobnosť na určitom území. Aplikačná prax ukázala, že mnoho občanov v zahraničí žiada, aby im boli vyhotovené doklady zasielané do iných regiónov, resp. na Slovensko. Na základe uvedeného je preto vhodné presnejšie špecifikovať možnosť zaslania vyhotoveného cestovného dokladu v odôvodnenom prípade len na adresu v teritóriu pôsobnosti toho zastupiteľského úradu SR, kde bola žiadosť prijatá alebo na iný zastupiteľský úrad. Sieť zastupiteľských úradov SR teritoriálne pokrýva územie všetkých štátov sveta a pre územie Slovenska na prijatie žiadosti príslušné ktorékoľvek zo 84 oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.

K bodu 16 [§ 29 ods. 2 písm. k) a l)]

Evidencia neobsahuje uvedené údaje.

35

K bodu 17 (§ 29 ods. 4)

Návrhom sa zosúlaďuje rozsah údajov poskytovaných štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným osobám na plnenie ich úloh v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi podľa zákona o občianskych preukazoch 16 ods. 5 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) s rozsahom údajov poskytovaných týmto subjektom podľa zákona o cestovných dokladoch. Rozsah uvedených údajov sa rozšíri o poskytnutie podoby tváre a podpisu.

Dôvodom je najmä poskytnutie údajov v situáciách, keď občan v zahraničí stratí alebo mu boli odcudzené doklady a pri žiadosti o vydanie napr. náhradného cestovného dokladu nedokázal preukázať svoju totožnosť. Overenie ich totožnosti pri vydaní náhradného cestovného dokladu bolo bez získania ich fotografie problematické a zdĺhavé. Podobu tváre a podpisu je možné poskytnúť aj z evidencie občianskych preukazov, avšak niektorí občania, najmä občania s pobytom v zahraničí, sa v tejto evidencii nenachádzajú a preto je vhodné umožniť poskytnutie týchto údajov z evidencie cestovných dokladov.

K bodu 18 (celý zákon)

Štylistická zmena.

Čl. IV

Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.

V Bratislave 12. januára 2022

Eduard Heger

predseda vlády Slovenskej republiky v. r.

Roman Mikulec

minister vnútra Slovenskej republiky v. r.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore