Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z. 447/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z. 447/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 447/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení vyhlášky č. 319/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dezinfektor,“ vkladajú slová „starší dezinfektor,“.

2.

V § 1 ods. 2 písm. d) a § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „praktická sestra“ nahrádzajú slovami „praktická sestra – asistent“.

3.

V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. kybernetické operácie,“.

4.

V § 2 ods. 2 písm. f) druhom bode sa za slová „vzdelania prvého stupňa“ vkladajú slová „v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo“ a za slová „druhého stupňa“ sa vkladajú slová „v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo“.

5.

V § 3 a § 5 ods. 6 až 9 sa za slovo „dôstojníkov“ vkladajú slová „a v hodnostnom zbore generálov“.

6.

V § 3 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. kybernetické operácie,“.

7.

V § 4 sa vypúšťajú slová „vojenské spravodajstvo,“.

8.

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Študijné odbory vysokoškolského vzdelania podľa § 3 ods. 3 a 8 a odborná spôsobilosť podľa § 1 ods. 2, § 2 ods. 2 a § 3 ods. 7 a 9 sa požadujú aj na výkon funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, ak ich obsahom je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Jaroslav Naď v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore