Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPP1ČL0

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 486/2013 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 422/2022

Vládny návrh zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

K predpisu 486/2013, dátum vydania: 28.12.2013

12

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Komplexnú úpravu právnych vzťahov týkajúcich sa ochrany práv du ševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru zabezpečovanú colnými orgánmi v súčasnosti predstavujú nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003, ktoré sa týka colné ho konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 a zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.

Uvedené právne predpisy umožňujú colným orgánom prijímať opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru, vrátane pr áva zaistiť podozrivý tovar, nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom alebo nedovolenou napo dobeninou, ako aj ukladať sankcie za porušenie práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 476/2009 Z. z. (novela zákona č. 200/2004 Z. z.) doš lo k rozšíreniu kompetencií colných orgánov pri ochrane práv duševného vlastníctva aj voči tovaru, ktorý nie je pod colným dohľadom, t. j. nachádza sa na domácom trhu.

V záujme posilnenia presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zabezpečenia primeranej právnej istoty bolo na európskej úrovni prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušen í nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003, ktoré sa bude uplatňovať od 1. januára 2014.

Zmena právneho režimu presadzovania práv duševného vlastní ctva colnými orgánmi prezentovaná novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady sa týka opatrení voči tovaru, ktorý je pod colným dohľadom. V záujme zabezpečenia harmonizácie procesných postupov colných orgánov je však potrebné náležite upraviť aj právny režim presadzovania práva duševného vlastníctva colnými orgánmi na domácom trhu.

Prijatie uvedeného nariadenia tak bolo dôvodom na vypracovanie návrhu nového zá kona v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktorý by nahradil v súčasnosti platný zákon č. 200/2004 Z. z. Predložený návrh zákona upravuje

- podmienky a postup pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colný mi orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu,

- niektoré otázky súvisiace s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastní ctva pri tovare pod colným dohľadom,

- spôsob nakladania s tovarom podozrivým z porušovania práva duševného vlastníctva alebo ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a

- sankcie za porušovanie práv duševného vlastníctva.

Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoloč nosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi , ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Euró pskej únie.

Účinnosť zá kona sa navrhuje od 1. januára 2014.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva coln ými orgánmi

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

PozitívneŽiadneNegatívne1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

- dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvy

- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

- sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Ustanovením výšky pokuty uloženej za priestupok v prípade opakovaného porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu alebo porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu vo väčš om rozsahu alebo porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu opakovane vo väčšom rozsahu sa očakáva pozitívny vplyv na príjmy verejnej správy. V súčasnosti však nie je možné tento vplyv vyčísli ť, pretože nie je možné vopred určiť počet prípadov uloženia takejto pokuty.

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

s právom Európskej únie

1. Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona o presadzovaní práv du ševného vlastníctva colnými orgánmi.

3. Problematika návrhu zákona:

a)je upravená v práve Európskej únie:

primárnom

- čl. 3 a čl. 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o Európskom spoločenstve - po 30. novembri 2009):

1. legislatívne akty:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zá sady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011),

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastní ctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013).

sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o Európskom spoločenstve - do 30. novembra 2009):

- nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktor ým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.

b) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-405/03, Class International BV v. Colgate-Palmolive Company a iní, [2005],

- rozsudok Sú dneho dvora vo veci C-93/08, Schenker SIA v. Valsts ieňçmumu dienests, [2009],

- rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C/09 a C/09, Koninklijke Philips Electronics NV v. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd a iní a Nokia Corporation v. Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs, [2011],

- rozsudok Sú dneho dvora vo veci C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi Aventis Deutschland GmbH v. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon, [2013].

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na implementáciu nariadenia č . 608/2013 je určená na termín 1. 1. 2014.

b) Lehota určená na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.

c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d)Informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: bezpredmetné.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

II. Osobitná časť

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona, ktorým je úprava podmienok a postupu pri presadzovaní práv duševného vlastní ctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare nachádzajúcom sa na domácom trhu, úprava niektor ých vzťahov súvisiacich s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševné ho vlastníctva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (ďalej len 'nariadenie č. 608/2013'), spôsob nakladania s tovarom pod colným dohľadom alebo nachádzajúcom sa na domácom trhu, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva alebo ktorým sa porušuje toto právo a úprava inštitútov priestupkov a iných správnych deliktov súvisiacich s porušením práv duševného vlastníctva.

K § 2

Definujú sa základné pojmy použité v návrhu zákona, pričom v prípade opatrení pri tovare pod colným dohľadom zákon používa predovšetkým pojmy vymedzené v nariadení č. 608/2013.

K § 3

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje právo oprávnenej osoby podať žiados ť o prijatie opatrenia na domácom trhu a spôsob podania takejto žiadosti. Ministerstvu financií SR sa ukladá povinnosť ustanoviť vzor žiadosti vo všeobecne záväznom právnom predpise. Berúc do úvahy záujem na harmonizácii procesných postupov colných orgánov Ministerstvo financií SR ustanoví vzor žiadosti v súlade s vykonávacím aktom Komisie, ktorý Komisia prijme na základe nariadenia č. 608/2013.

Podaním žiadosti preberá oprávnená osoba za stanovených podmienok zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru, ak sa takéto opatrenie prijme; náklady, ktoré vzniknú colným orgánom, uhrádza taktiež oprávnená osoba. Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu spolu s ďalším dokladmi sa podávajú v slovenskom jazyku.

Zároveň sa ustanovuje povinnosť oprávnenej osoby, ktorou môže byť fyzická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, uvádzať v žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu svoje osobné údaje v presne vymedzenom rozsahu a právo určiť si zá stupcu na úkony súvisiace s prijímaním opatrení na domácom trhu na základe rozhodnutia, ktorým Finančné riaditeľstvo SR schválilo predmetnú žiadosť.

K § 4

Ustanovuje sa postup Finančného riaditeľstva SR pri rozhodovaní o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. V prípade vyhovenia žiadosti Finančné riaditeľstvo SR nevyhotovuje písomné rozhodnutie so základnými náležitosťami podľa § 47 Správneho poriadku (výrok, odôvodnenie a pouč enie o odvolaní), schválenie žiadosti sa vyznačí priamo na oboch vyhotoveniach žiadosti. Finančnému riaditeľstvu SR sa ustanovuje povinnosť informovať colné úrady o vydaní rozhodnutia o schválen í žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu; colné úrady na základe takéhoto rozhodnutia prijímajú opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov. Táto doba môže byť na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia predĺžená. Ministerstvu financií SR sa ukladá povinnosť ustanoviť vzor takejto žiadosti vo všeobecne záväznom právnom predpise. Berúc do úvahy záujem na harmonizácii procesných postupov colných orgánov Ministerstvo financií SR ustanoví vzor žiadosti v súlade s vykonávacím aktom Komisie, ktorý Komisia prijme na základe nariadenia č. 608/2013. Držiteľovi rozhodnutia sa ustanovuje povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR dôležité skutočnosti (napr. zánik práva duševného vlastníctva). Ïalej sa ustanovuje postup Finančného riaditeľstva SR, ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu nespĺňa požadované náležitosti, ako aj dôvody na zrušenie už vydaného rozhodnutia.

K § 5

Navrhovaná úprava ustanovuje konkrétne oprávnenia colných úradov pri plnení úloh podľa tohto zákona.

K § 6

Z dôvodu existencie prípadov, keď držiteľ rozhodnutia nereagoval na výzvu colného úradu, ktorý zaistil tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania prá va duševného vlastníctva, aby sa vyjadril, či zaistený tovar porušuje jeho právo duševného vlastníctva, ustanovuje sa možnosť držiteľovi rozhodnutia písomne oznámiť Finančnému riaditeľ stvu SR to, že nemá záujem o opatrenia colných orgánov, ak pôjde o tovar v množstve, ktoré neprekročí množstvo uvedené v tomto písomnom oznámení.

K § 7

Upravuje sa postup colného úradu pri zaistení tovaru, pri ktorom má podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva po vydaní rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domá com trhu. V záujme harmonizácie procesných postupov colných orgánov sa analogicky preberá postup podľa nariadenia č. 608/2013.

K § 8

Uvedené ustanovenie upravuje konanie colného úradu ex offo, t. j. oprávnenie colného úradu zaistiť tovar, ak pri výkone svojich právomocí má podozrenie, že tovar porušuje právo duševného vlastníctva a žiadosť o prijatie opatrenia ešte nebola podaná, resp. Finančné riaditeľstvo SR o už podanej žiadosti zatiaľ nerozhodlo.

K § 9

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých colný úrad zabezpečí zničenie tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, a postup pri zničení takéhoto tovaru. V súlade s § 11 ods. 3 je relevantnou skutočnosťou aj tzv. fiktívny súhlas držiteľ a tovaru (ak držiteľ tovaru v ustanovenej lehote písomne nevyjadrí svoj nesúhlas so zničením tovaru, predpokladá sa, že so zničením podozrivého tovaru súhlasí).

K § 10

Ustanovuje sa povinnosť držiteľovi rozhodnutia uhradiť všetky náklady, ktoré súvisia s prijat ím opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a pri tovare na domácom trhu. Podmienkou vzniku tejto povinnosti je prejav vôle držiteľa rozhodnutia, ktorým vý slovne potvrdzuje, že zadržaný tovar porušuje jeho právo duševného vlastníctva, alebo ktorým tak urobí fakticky - ide o prípady, kedy držiteľ rozhodnutia preukáže colnému úradu, že podal na súd pr íslušnú určovaciu žalobu. Túto povinnosť má držiteľ rozhodnutia aj v prípade, ak k zaisteniu tovaru došlo na základe jeho podnetu. Držiteľ rozhodnutia má však právo požadovať náhradu predmetných nákladov od držiteľa tovaru. Následné uplatňovanie náhrady týchto nákladov držite ľom rozhodnutia je vylúčené od určeného poštového podniku podľa Aktov Svetovej únie (oznámenie č. 50/2010 Z. z.) a od poštového podniku podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 32 ods. 3 písm. f) uvedeného zákona).

K § 11

Na účely prijímania opatrení na domácom trhu sa rozširuje definícia pojmu 'tovar' aj o hnuteľné hmotné veci, ktoré boli vyrobené na colnom území Európskej ú nie.

Opatrenia na domácom trhu sa nebudú vzťahovať na tovar, ktorý nie je určený na obchodné účely. Rozhodujúcimi kritériami, podľa ktorých bude colný úrad tento účel posudzovať, sú množstvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza. Ak čo i len jedno z tý chto kritérií vedie k záveru, že konkrétny tovar je určený na obchodné účely, colné orgány naň prijmú opatrenia podľa tohto zákona. Rovnako v prípade, ak sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale na domácom trhu sa nachádza bez jeho súhlasu alebo ak sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale nad dohodnuté množstvo, colný orgá n neprijme opatrenie proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na domácom trhu.

K § 12

Podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia č. 608/2013 má každý členský štát určiť colný ú tvar príslušný na prijímanie a spracúvanie žiadostí o prijatie opatrenia, ak existuje podozrenie, že tovar porušuje právo duševného vlastníctva. Ustanovuje sa, že takýmto colným útvarom v Sl ovenskej republike je Finančné riaditeľstvo SR.

K § 13

Nariadenie č. 608/2013 ustanovuje oprávnenie osôb, používateľov, orgánov alebo skupín výrobcov, ktorí môžu podať návrh na začatie právneho konania vo svojom mene v sú vislosti s možným porušením práva duševného vlastníctva, požiadať príslušné colné orgány o prijatie opatrenia (realizácia dispozičnej zásady vo vzťahu k začatiu konania), ktorým sa má zabrániť porušovaniu práva duševného vlastníctva. Žiadosť o prijatie opatrenia sa bude podávať na tlačive, ktoré ustanoví Komisia vo vykonávacom nariadení k nariadeniu č. 608/2013. V navrhovanom znení § 4 sa ustanovuje forma podania takejto žiadosti, a to písomne alebo elektronicky. Osoba, ktorá je oprávnená podať žiadosť, urobí podanie v štátnom jazyku Slovenskej republiky a v prípade predloženia žiadosti v cudzom jazyku, zabezpečí jej úradne osved čený preklad do štátneho jazyka, ktorý pripojí k samotnej žiadosti. Túto povinnosť má aj v prípade predloženia dokladov, ktoré budú tvoriť prílohu žiadosti, ako aj ďalších údajov poskytovan ých Finančnému riaditeľstvu SR.

K § 14

V súlade s čl. 7 ods. 1 nariadenia č. 608/2013 je príslušný colný útvar (Finančné riaditeľstvo SR) oprávnený požiadať osobu, ktorá podala žiadosť o prijatie opatrenia, o poskytnutie chýbajúcich informácií, ak sa domnieva, že predmetná žiadosť neobsahuje všetky požadované informácie. V tejto súvislosti sa ustanovuje forma zaslania vý zvy na doručenie požadovaných informácií. Súčasťou výzvy je aj upozornenie na skutočnosť, že lehota na rozhodnutie až do doručenia požadovaných informácií neplynie a že žiadosť bude zamietnutá, ak žiadateľ v požadovanej lehote neposkytne chýbajúce informácie.

K § 15

Navrhovaným znením sa upravuje postup colného úradu, ak po schválení žiadosti o prijatie opatrenia zistí, že pri tovare je podozrenie z porušovania prá v duševného vlastníctva, t. j. colný úrad pozastaví prepustenie tovaru alebo tovar zaistí, o čom vydá písomné rozhodnutie. V rozhodnutí colný ú rad vyzve deklaranta alebo držiteľa tovaru, aby v lehote 10 pracovných dní alebo troch pracovných dní (v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze) odo dňa doručenia uvedeného rozhodnutia vyjadril svoj sú hlas so zničením zaisteného tovaru, spolu s upozornením na použitie postupu podľa čl. 23 nariadenia č. 608/2013 (zničenie zaisten ého tovaru). Proti tomuto rozhodnutiu sa môže deklarant alebo držiteľ tovaru odvolať v lehote troch pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Vzhľadom na účel zaistenia je suspenzívny účinok podané ho odvolania vylúčený. O pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru informuje colný úrad aj držiteľa rozhodnutia spolu s výzvou na vyjadrenie súhlasu so zničením zaisteného tovaru a upozornením na dôsledky nezaslania takéhoto súhlasu. Zároveň sa ustanovuje primerané použitie uvedeného postupu aj na konanie colného úradu ex offo, t. j. na konanie, ak oprávnená osoba ešte nepodala žiadosť o prijatie opatrenia, a v prípade tovaru v malých zásielkach.

K § 16

Podľa čl. 19 ods. 1 nariadenia č. 608/2013 môžu colné orgány odobrať zo zaisteného tovaru reprezentatívne vzorky a poskytnúť ich držiteľovi rozhodnutia na zá klade jeho žiadosti na účely analýzy a uľahčenia následného konania s falšovaným a pirátskym tovarom. Náklady súvisiace s predmetnou analýzou znáša držiteľ rozhodnutia. Po ukončení analý zy je držiteľ rozhodnutia povinný vrátiť vzorky colnému úradu, ktorý ich poskytol, ak ich má k dispozícii a v dôsledku analýzy nedošlo k ich zničeniu. V prípade nedodržania tejto povinnosti sa v navrhovanom znení § 16 ods. 1 ustanovuje držiteľ ovi rozhodnutia povinnosť písomne oznámiť dôvody nevrátenia poskytnutých vzoriek. Od momentu pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru až do jeho prepustenia do navrhovaného colného režimu, vrátenia alebo zničenia sa na tovar vzťahujú ustanovenia o dočasnom uskladnení tovaru upravené v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva a v zákone č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K § 17

V nadväznosti na čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 608/2013 sa ustanovuje, že ak deklarant alebo držiteľ zaisteného tovaru nepotvrdí svoj súhlas s jeho zničením a ani nevyjadrí námietky voči takémuto zničeniu v ustanovenej lehote, colný úrad to bude považovať za súhlas so zničením tovaru. Zároveň sa ustanovuje, že po zničení tovaru colný úrad o tomto úkone spíše záznam.

K § 18

Ustanovuje sa spôsob informovania držiteľa rozhodnutia colným úradom o nesplnení podmienky na zničenie tovaru podľa čl. 23 a tovaru v malých zá sielkach podľa čl. 26 nariadenia č. 608/2013.

K § 19

Navrhovaným znením sa ustanovujú ďalšie dôvody vrátenia zaisteného tovaru alebo pokračovania v colnom konaní.

K § 20

V prípade, ak colné orgány obdržali oznámenie o podaní návrhu na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva, môž e deklarant alebo držiteľ tovaru požiadať colný úrad, ktorý podozrivý tovar zaistil, o prepustenie takéhoto tovaru alebo ukončenie jeho zaistenia pred ukončením sú dneho konania. Jednou z podmienok na takéto prepustenie tovaru alebo ukončenie zaistenia tovaru je poskytnutie záruky deklarantom alebo držiteľom tovaru, ktorá predstavuje sumu posta čujúcu na ochranu záujmov držiteľa rozhodnutia. Ustanovuje sa spôsob určenia sumy uvedenej záruky a osoby oprávnené ju ur čiť.

K § 21

Ustanovuje sa postup colného úradu v prípadoch, keď súd rozhodol, že dotknutým tovarom sa porušuje právo duševného vlastníctva.

K § 22

V navrhovanom znení sú taxatívne vymedzené znaky skutkových podstát, naplnením ktorých dochádza k spáchaniu priestupku alebo iného správneho deliktu na úseku porušovania práv duševného vlastníctva vo vz ťahu k tovaru, ktorý je pod colným dohľadom alebo sa nachádza na domácom trhu.

K § 23

Navrhuje sa, aby osobou zodpovednou za spáchanie priestupku bola fyzická osoba, ktorá tento zákon alebo osobitný predpis poruší niektorým zo spôsobov uvedených v § 22, ak nejde o trestný čin. Na priestupky a na ich prejednávanie colnými orgánmi sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch - zá kon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

K § 24

V navrhovanom ustanovení sa uvádzajú druhy sankcií za priestupok, a to pokuta a prepadnutie tovaru, ktoré colný úrad ukladá rozhodnutím.

K § 25

Ustanovuje sa výška pokuty za priestupok s presným vymedzením skutkových podstát, za ktoré je možné uložiť pokutu, lehota na uloženie pokuty, ako aj splatnosť pokuty. V prípade 'opakovaného porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu' a 'porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu vo väčšom rozsahu' sa navrhuje sprísnený postih v podobe zvý šenej hornej hranice pokuty. Zároveň sa ustanovuje, že výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu. Pri určení výšky pokuty colný úrad v súlade so zákonom o priestupkoch prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

K § 26

Upravujú sa podmienky uloženia sankcie prepadnutia tovaru za spáchanie priestupku. Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát. Sankciu prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou. V súlade so zákonom o priestupkoch, sankciu prepadnutie tovaru nemožno uložiť , ak je hodnota tovaru v nápadnom nepomere k povahe a závažnosti priestupku.

K § 27

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých môže colný úrad uložiť ochranné opatrenie - zhabanie tovaru. Na rozdiel od zákona o priestupkoch colný úrad môže zhabať tovar aj v prí pade, ak osoba nie je známa. Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.

K § 28

V navrhovanom znení sa upravuje miestna príslušnosť colného úradu pri prejednávaní priestupku. Priestupok prejednáva príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzick á osoba, ktorá sa dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak fyzická osoba nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, príslušným colným úradom na prejednanie priestupku je colný úrad, v ktorého ú zemnom obvode bol priestupok zistený.

K § 29

Ustanovenie vymedzuje, že osobou zodpovednou zo spáchania iného správneho deliktu je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá konaním alebo opomenutím poruší tento zákon alebo osobitný predpis niektorým zo spôsobov uvedených v § 22 ak nepôjde o trestný čin.

K § 30

Uvádzajú sa druhy sankcií, ktoré colný úrad môže uložiť za iný správny delikt, a to pokuta alebo prepadnutie tovaru.

K § 31

Upravuje sa výška pokuty s ohľadom na naplnenie konkrétnej skutkovej podstaty ustanovenej v § 22, lehota na ulož enie pokuty, ako aj splatnosť pokuty. Obdobne ako pri priestupkoch sa v prípade 'opakovaného porušenia tohto zákona alebo osobitné ho predpisu' a 'porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu vo väčšom rozsahu' navrhuje sprísnený postih v podobe zvýšenej hornej hranice pokuty. Zároveň sa uvádza, na ktoré skutočnosti colný úrad prihliada pri určení výšky pokuty za in ý správny delikt. Ustanovuje sa, že výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

K § 32

Upravujú sa podmienky ulož enia sankcie prepadnutia tovaru za spáchanie iného sprá vneho deliktu. Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát. Sankciu prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

K § 33

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých môže colný úrad uložiť ochranné opatrenie - zhabanie tovaru. Vymedzuje sa lehota, po uplynutí ktorej colný úrad už nemôže rozhodnúť o zhabaní tovaru. Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.

K § 34

Ustanovuje sa miestna príslušnosť colného úradu pri prejednávaní iného správneho deliktu. Na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého ú zemnom obvode má dotknutá osoba sídlo alebo miesto podnikania. V prípade, ak táto osoba nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, iný správny delikt prejednáva colný úrad, v ktorého ú zemnom obvode bol iný správny delikt zistený.

K § 35

Navrhované znenie § 35 upravuje postup colného úradu v prípade, ak súd právoplatne rozhodol, že tovar porušuje prá vo duševného vlastníctva. Primárnym opatrením je zničenie tovaru. Colný úrad však môže zvážiť aj prijatie iných opatrení na ochranu práv opr ávnenej osoby, ktoré zbaví deklaranta alebo držiteľa tovaru ekonomického prospechu z obchodnej operácie s týmto tovarom. Vzhľadom na neuzavretý počet možných variá cií porušovaní práv duševného vlastníctva pri rôznych druhoch tovaru je však kontradiktórne tieto opatrenia presne špecifikovať.

K § 36

Ustanovuje sa povinnosť colného úradu rozhodnutím určiť náklady na úkony podľa § 10 ods. 1 alebo podľa čl. 29 nariadenia č. 608/2013. Zároveň sa ustanovuje aj lehota splatnosti určených nákladov.

K § 37

V súlade s čl. 25 nariadenia č. 608/2013 colný úrad môže rozhodnúť, že tovar, ktorý sa má zničiť, sa bude recyklovať alebo sa s ním naloží mimo obchodných kanálov, a to aj na účely zvyšovania povedomia, odbornej prípravy a vzdelávania. V navrhovanom znení § 37 sa upravujú podmienky, za ktorých môže colný úrad poskytnúť tovar, pri ktorom sú splnené podmienky na zničenie tovaru, alebo podľa rozhodnutia súdu takýto tovar porušuje právo duševného vlastníctva a colný úrad rozhodol o jeho zhabaní alebo prepadnutí, na humanitá rne účely. Ustanovujú sa subjekty, ktorým môže colný úrad takýto tovar poskytnúť. Zároveň sú taxatívne vymedzené povinnosti nadobúdateľa také hoto tovaru a oprávnenie colného úradu plnenie týchto povinností kontrolovať. Colný úrad pritom postupuje podľa ustanovení zákona č. 199/2004 Z. z.

K § 38

Navrhované znenie nadväzuje na znenie čl. 27 nariadenia č. 608/2013, podľa ktoré ho rozhodnutie o schválení žiadosti neoprávňuje držiteľa tohto rozhodnutia na náhradu škody v prípade, ak colný úrad nezistí tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva a prepustí ho alebo neprijme ž iadne opatrenie na zaistenie takéhoto tovaru.

K § 39

Ustanovuje sa subsidiárne použitie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v prípadoch, ak tento zákon neustanovuje inak. S cieľ om zabezpečenia právnej istoty sa výslovne ustanovuje, že účastníkom konania o žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom alebo o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je len osoba, ktorá takúto žiadosť podala.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri zaistenom tovare je len podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, je potrebné dbať o to, aby zákonom ustanovená lehota zaistenia takéhoto tovaru nebola de facto predlž ovaná o dobu trvania poštovej prepravy v prípadoch, keď by bola písomnosť podaná na poštovú prepravu napríklad v posledný deň lehoty. Je preto potrebné explicitne ustanoviť, že lehoty podľa tohto zákona s ú zachované, ak je podanie doručené colnému orgánu najneskôr v posledný deň lehoty, čím sa zároveň vylúči subsidiárna aplikácia ustanovení Správneho poriadku o počítaní lehôt. Taký to prístup sa uplatní aj pri počítaní lehôt v prípade splnenia podmienky včasného vyjadrenia držiteľa tovaru alebo oprávnenej osoby, či právo duševného vlastníctva bolo porušené a či súhlas í so zničením tovaru, pri podávaní žiadosti o prijatie opatrenia alebo oznámenia v konaní ex offo, ako aj pri preukázaní splnenia podmienky doručenia návrhu na začatie konania na súd vo veci určenia, č i ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva.

K § 40

Ministerstvo financií SR sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom ustanoví vzor tlačiva na podávanie žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, vzor tlačiva na podávanie žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a spôsob výpočtu nákladov na uskladnenie zaisten ého tovaru.

K § 41 a ž 43

Podľa intertemporálnych ustanovení § 40 až 42 sa na konanie začaté pred 1. januárom 2014, ako aj na lehoty, ktoré začali plynúť pred týmto dátumom a na lehoty na uplatnenie práv podľa doterajších predpisov, aj keď začnú plynúť po tomto dni, pou žije zákon č. 200/2004 Z. z. Rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR o prijatí opatrení, ktoré boli vydané pred 1. januárom 2014, sa budú naďalej uplatňovať po dobu svojej platnosti.

K § 44

Ustanovuje sa, že vznik právnych vzťahov pred nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona, ako aj prá va a povinnosti, ktoré z týchto vzťahov vznikli, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

K § 45

Zrušuje sa v súčasnosti platný a účinný zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vý voze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.

K § 46

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 26. septembra 2013.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore