Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov 510/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov 510/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 510/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 písm. a) až f), i), k) a p) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z., vyhlášky č. 499/2013 Z. z. a vyhlášky č. 135/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 1 sa slovo „po“ nahrádza slovom „pri“.

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „po prijatí“ nahrádzajú slovami „pri prijatí“.

3.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Pri umiestňovaní sa prihliada najmä na vek, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody v minulosti, zdravotný stav a životné návyky obvineného ako fajčenie, závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok.“.

4.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obvinený mladší ako 18 rokov môže byť v súlade s § 7 ods. 7 zákona umiestnený s dospelým obvineným iba v prípade, ak v ústave nie je iný mladistvý, s ktorým by mohol byť umiestnený, dospelý obvinený v minulosti nevykonával trest odňatia slobody alebo nie je obvinený zo spáchania úmyselného trestného činu proti životu a zdraviu, trestného činu proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestného činu proti rodine a mládeži, trestného činu proti iným právam a slobodám, trestného činu proti mieru a ľudskosti alebo trestné činy terorizmu a extrémizmu a nebráni tomu stav osobnosti dospelého obvineného.“.

5.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody“.

6.

V § 12 sa za slová „§ 9 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.

7.

Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak nie je z údajov evidovaných ústavom preukázaný účel predvedenia, musí osoba uvedená v § 9 ods. 1 alebo ods. 2 zákona tento účel preukázať pred predvedením plnomocenstvom na zastupovanie, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu.“.

8.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a Ak s tým obvinený súhlasí, predvedie sa na účel udelenia plnomocenstva aj pred advokáta. V prípade obvineného v kolúznej väzbe si príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže vyhradiť svoju prítomnosť; ak sa príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť k predvedeniu nedostaví, predvedenie sa vykoná aj bez jeho prítomnosti. Pri udeľovaní plnomocenstva je prítomný príslušník zboru. Predmetom predvedenia môže byť len podpísanie plnej moci.“.

9.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Ak je obvinený odovzdaný na viac ako 24 hodín a úkon trestného konania je vykonávaný mimo územia okresu, kde sa ústav nachádza, môže sa obvinený umiestniť do ukončenia úkonu mimo súdu alebo na súde v ústave, ktorý je najbližšie k miestu, kde sa úkon vykonáva. Umiestnenie do cely policajného zaistenia3) je možné len vo výnimočných prípadoch a na nevyhnutne potrebný čas.“.

10.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Hygienickú bezchybnosť, zdravotnú neškodnosť, kvalitu stravy a hygienické podmienky jej prípravy, výdaja a skladovania kontroluje lekár alebo iný zdravotnícky pracovník.“.

11.

V § 14 ods. 2 sa slová „peňažného limitu“ nahrádzajú slovami „peňažných limitov“ a slovo „počtu“ sa nahrádza slovom „počtov“.

12.

V § 14 ods. 4 sa slová „asistent výživy“ nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“.

13.

V § 14 ods. 6 sa slovo „dvakrát“ nahrádza slovom „trikrát“.

14.

V § 15 ods. 1 prvá veta znie: „Ak obvinený používa vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej bielizne, košieľ alebo tričiek a uterákov raz za týždeň, obmenu ostatného odevu najmenej raz za dva týždne a obmenu obuvi podľa potreby.“.

15.

V § 16 ods. 2 sa slová „odev a obuv“ nahrádzajú slovami „odev, spodnú bielizeň, obuv a iné súčasti výstroja“.

16.

V § 17 ods. 2 sa pred slovo „bielizeň“ vkladá slovo „spodnú“.

17.

V § 17 ods. 3 sa za slovo „odevu“ vkladá čiarka a slová „spodnej bielizne“.

18.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak obvinený o to požiada, ústav môže zabezpečiť vypranie vlastného odevu a spodnej bielizne na náklady obvineného.“.

19.

§ 17a vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Nosenie preukazu obvineného Preukaz obvineného nosí obvinený pri sebe alebo na sebe. Zároveň je povinný nahlásiť príslušníkovi zboru jeho stratu, poškodenie alebo zničenie. Ďalšie podrobnosti nosenia preukazu obvineného môžu byť s ohľadom na osobitosti a špecifiká ústavu upravené v ústavnom poriadku.“.

20.

V § 18 sa slovo „sám“ nahrádza slovom „individuálne“.

21.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „Obvinený“ vkladajú slová „preukázateľným spôsobom“ a vypúšťajú sa slová „svojím podpisom“.

22.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „Lekár“ vkladajú slová „alebo iný zdravotnícky pracovník“.

23.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo obvinenej tehotnej ženy“.

24.

V § 21 ods. 2 sa slovo „Dozor“ nahrádza slovom „Dohľad“.

25.

V § 21 ods. 5 druhá veta znie: „Ústav vydá obvinenému základné potreby osobnej hygieny a ďalšie potreby osobnej hygieny v súlade s § 16 ods. 6 zákona podľa potreby a určených noriem na základe preukázateľnej žiadosti obvineného.“.

26.

V § 23 ods. 2 sa slová „elektrických spotrebičov“ nahrádzajú slovami „vecí osobnej potreby“.

27.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 2“.

28.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Ak iná osoba zastupuje obvineného, musí sa vždy preukázať písomným plnomocenstvom na zastupovanie, musí presne identifikovať konanie, v ktorom vystupuje obvinený ako účastník konania a musí preukázať, že zvolený zástupca je v tomto konaní evidovaný ako zástupca obvineného.“.

29.

§ 25 a 26 vrátane nadpisu nad § 25 znejú:

„Návštevy § 25 (1) Návšteva sa vykoná na základe povolenia na návštevu schváleného riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru za podmienok ustanovených v zákone. Pri určovaní termínu a času realizácie návštev obvineného, ktorého dieťa je žiakom základnej školy alebo strednej školy, prihliada riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru na čas vyučovania dieťaťa. (2) Pre návštevníkov je pred fyzickou návštevou k dispozícii čakáreň a kútik pre rodičov s deťmi. V čakárni je k dispozícii zákon, táto vyhláška a ústavný poriadok. § 26 (1) Za priebeh návštev zodpovedá určený príslušník zboru. Pred návštevou v súlade s § 19 zákona príslušník zboru poučí obvineného a návštevníkov o zásadách správania sa pri návšteve uvedených v prílohe č. 1 a odpovie na ich prípadné otázky. (2) Pred začiatkom a po skončení fyzickej návštevy sa vykoná osobná prehliadka obvineného osobou rovnakého pohlavia. (3) Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na fyzickej návšteve len v sprievode plnoletej osoby. (4) Podmienky zabezpečenia videonávštevy určí riaditeľ ústavu. (5) Vykonanie návštevy, jej prerušenie alebo predčasné ukončenie podľa § 19 ods. 7 zákona sa eviduje.“.

30.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Poštovému podniku6) sa korešpondencia odovzdáva najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doručená korešpondencia sa obvinenému odovzdáva v ten istý deň, v ktorom sa prevzala z poštového podniku, ak tomu nebránia dôležité okolnosti.“.

31.

V § 27 ods. 3 sa slová „§ 20 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 7“.

32.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Poštové známky doručené v korešpondencii sú veci osobnej potreby.“.

33.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Telefonovanie (1) Podmienky používania telefónneho zariadenia a videotelefónneho zariadenia určí riaditeľ ústavu. (2) Ústav nesprostredkúva hovory adresované obvinenému do ústavu. Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonovanie medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide o blízke osoby. Náklady telefonovania znáša volajúci obvinený alebo odsúdený. (3) Žiadosť o telefonovanie predkladá obvinený v kolúznej väzbe orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom službukonajúceho príslušníka zboru na predpísanom tlačive; žiadosť sa zasiela orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na náklady ústavu. (4) Telefonovanie príslušník zboru zruší, ak obvinený nedodržiava zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými telefonuje, alebo poškodzuje telefónne zariadenie alebo videotelefónne zariadenie. (5) Kredit na telefonovanie si môže obvinený zabezpečiť spôsobom určeným poskytovateľom telefonických služieb. Po prepustení obvineného na slobodu poskytovateľ telefonických služieb obvinenému peňažné prostriedky z nevyčerpaného kreditu vráti.“.

34.

V 30 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) obvinený nemá na svojom konte dostatok peňažných prostriedkov na úhradu vyčíslených colných poplatkov.“.

35.

§ 31 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie § 31 (1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, obvinený môže čerpať peňažné prostriedky v poradí podľa a) § 23 ods. 3 a ods. 4 písm. a) až d) zákona, b) § 23 ods. 5 písm. a) a b) zákona po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. (2) Ústav vydá na základe preukázateľnej žiadosti obvineného ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované obvinenému v pokladnici ústavu, osobe určenej obvineným. (3) Suma uhradeného výživného a pohľadávok tvorí kredit. Kredit sa zvyšuje úhradou výživného alebo pohľadávky z konta obvineného, zrážkou z čistej pracovnej odmeny obvineného na úhradu výživného alebo pohľadávky a úhradou zrealizovanou inou osobou na účet štátnych rozpočtových príjmov, poukázanou na úhradu pohľadávky spojenej s výkonom väzby alebo výkonom trestu, ktorá je v správe ústavu. (4) Výšku kreditu neznižujú a) dobrovoľné úhrady výživného alebo pohľadávky, b) úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotníckej starostlivosti, c) úhrady súdnych poplatkov, správnych poplatkov a notárskych poplatkov, d) úhrady poplatkov súvisiacich s poskytnutím informácií obvinenému, e) nákupy kreditu na telefonovanie. Výšku kreditu neznižujú ústavom poskytnuté prostriedky na nákup základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu podľa § 23 ods. 9 zákona. (5) Kredit sa prenáša do ďalšieho obdobia. (6) Obvinený môže na základe preukázateľnej žiadosti raz mesačne poukázať peňažné prostriedky určeným osobám. Výdavky spojené s poukázaním peňažných prostriedkov znáša obvinený. (7) Vyživovacie povinnosti a pohľadávky voči obvinenému sa evidujú na základe právoplatného rozhodnutia súdu, exekučného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody na dobrovoľné plnenie podľa § 60k zákona. (8) Ak obvinený nemá súdom upravené vyživovacie povinnosti, môže zo svojho konta raz mesačne zaslať peňažné prostriedky v sume do 30 % zo životného minima7) vyživovaným osobám. Odoslanie peňažných prostriedkov zvyšuje kredit. (9) Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona na a) úhradu pohľadávky, b) doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deň, c) nákup základných potrieb osobnej hygieny, d) nákup ďalších potrieb osobnej hygieny, e) nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby, f) nákup základných potrieb na korešpondenciu, g) nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. (10) Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peňažných prostriedkov na konte obvineného. Ak ústav pri prepustení obvineného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa obvinenému najmenej suma zodpovedajúca životnému minimu;7) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú bez zbytočného odkladu na ním uvedenú adresu v Slovenskej republike alebo účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. (11) Ak ústav v čase prepustenia na slobodu eviduje voči obvinenému neuhradenú pohľadávku spojenú s výkonom väzby alebo výkonom trestu, obvinenému ústav stiahne na úhradu takejto pohľadávky alebo jej časti zo sumy peňažných prostriedkov vyššej, ako je suma podľa § 23 ods. 6 zákona.“.

36.

Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Primeranosť cien tovarov v predajni zriadenej v ústave kontroluje riaditeľom ústavu určený príslušník zboru a zástupcovia orgánov uvedených v § 59 a 60 zákona v čase, keď vykonávajú dozor alebo kontrolu v ústave.“.

37.

V § 33 ods. 1 sa za slová „a inej činnosti“ vkladá slovo „najmä“.

38.

§ 33 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na vzdelávacích a osvetových činnostiach, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti sa môžu podieľať aj fyzické osoby z prostredia vedy, kultúry a športu.“.

39.

V § 34 ods. 1 sa za slová „posilňovacím náradím“ vkladá čiarka a slová „zariadením na vykonávanie skutočnej fyzickej námahy“.

40.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odev na športovú činnosť sa v primeranom množstve povolí aj obvinenému, ktorý používa vlastný odev.“.

41.

V § 35 ods. 2 sa slová „58 cm (23 palcov)“ nahrádzajú slovami „veľkosť určenú v ústavnom poriadku“.

42.

V § 35 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

43.

V § 36 ods. 1 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „umiestňuje sa v samostatných priestoroch.“.

44.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo rozhovor s ním uskutoční“.

45.

V § 40 ods. 1 druhá veta znie: „Predsedom umiestňovacej komisie je vedúci oddelenia výkonu väzby, ďalšími členmi umiestňovacej komisie sú samostatný referent režimu, psychológ, lekár alebo iný zdravotnícky pracovník, príslušník zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu.“.

46.

V § 40 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Zdravotnú spôsobilosť na zaradenie do práce posudzuje lekár.“.

47.

V § 40 ods. 3 sa číslo „1“ nahrádza číslom „2“.

48.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40a Pracovná odmena a podmienky jej poskytovania (1) Pracovnú odmenu obvineného zaradeného do práce tvorí a) pracovná trieda, b) príplatok za prácu nadčas, c) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, d) príplatok za prácu vo sviatok, e) príplatok za nočnú prácu, f) príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, g) osobný príplatok. (2) Riaditeľ ústavu zaradí obvineného do pracovnej triedy podľa druhu vykonávanej práce v súlade s charakteristikami pracovných tried, kvalifikačnými predpokladmi, mierou zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce podľa prílohy č. 2. (3) Výška pracovnej triedy patrí obvinenému po odpracovaní pracovného času.8) Obvinenému, ktorý je zaradený do práce na kratší pracovný čas alebo ktorý neodpracoval v kalendárnom mesiaci všetky pracovné dni, patrí pracovná trieda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času. (4) Ak obvinený vykonáva prácu podľa normy spotreby práce, patrí mu v prípade splnenia určenej normy zodpovedajúca platová trieda podľa prílohy č. 2. Ak obvinený vlastným zavinením nesplnil normu spotreby práce, jeho pracovná trieda sa primerane zníži, za vyšší výkon normovanej práce v požadovanej kvalite patrí obvinenému pracovná trieda primerane zvýšená o prekročenie normy spotreby práce. (5) Výška pracovnej triedy je určená percentuálnym podielom z minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu9) a určuje sa ako 40 % pri prvej pracovnej triede, 43 % pri druhej pracovnej triede, 46 % pri tretej pracovnej triede, 76 % pri štvrtej pracovnej triede z minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto smerom nahor. (6) Za prácu nadčas, prácu v sobotu alebo v nedeľu alebo nočnú prácu patrí obvinenému okrem pracovnej triedy aj príplatok vo výške 25 % jeho pracovnej triedy. (7) Za prácu vo sviatok patrí obvinenému okrem pracovnej triedy aj príplatok vo výške 100 % jeho pracovnej triedy. (8) Za prácu, pri ktorej sa vykonávajú pracovné činnosti podľa Zákonníka práce,10) patrí obvinenému okrem pracovnej triedy aj príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 25 % jeho pracovnej triedy. (9) Za dosiahnutý pracovný výkon a kvalitne vykonanú prácu môže riaditeľ ústavu na základe návrhu priznať obvinenému, po uplynutí dvoch mesiacov od jeho zaradenia do práce, osobný príplatok až do výšky 70 % príslušnej pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.“. Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 10 znejú: „“. 8) § 85 až 87 a § 91 až 93 Zákonníka práce. 9) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 10) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.“.

49.

V § 43 ods. 2 sa slová „sušičkou a žehličkou“ nahrádzajú slovami „žehličkou a ďalším inventárom“.

50.

V § 43 odsek 3 znie:

„(3) Obvinenému sa umožní pripraviť tepelnou úpravou jednoduché jedlo a vyprať vlastný odev a spodnú bielizeň; suroviny na prípravu jedla a pracie prostriedky si obvinený môže zakúpiť v predajni zriadenej v ústave.“.

51.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Disciplinárne odmeny podľa § 38 ods. 3 zákona môže obvinenému udeliť samostatný referent režimu.“.

52.

V § 44 ods. 3 sa slová „musí sa vykonať najneskôr“ nahrádzajú slovami „vykoná sa spravidla“.

53.

V § 45 odsek 1 znie:

„(1) Samostatný referent režimu môže obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 zákona.“.

54.

V § 45 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

55.

V § 48 ods. 4 sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1“.

56.

V § 50 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

57.

V § 50 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo po dohode s príslušným subjektom podľa odseku 4; mladistvý, ak to nie je v rozpore s účelom väzby, sa eskortuje do príslušnej školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu,15a) kde sa vykoná skúška v prítomnosti príslušníka zboru“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.

58.

V § 57a sa za slová „ods. 3, 5 a 6“ vkladá slovo „zákona“.

59.

§ 58 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Samostatný referent režimu organizuje a zabezpečuje zaobchádzanie v skupine, ktorú tvorí spravidla 35 obvinených umiestnených v oddiele so zmierneným režimom. V oddiele so štandardným režimom samostatný referent režimu organizuje a zabezpečuje zaobchádzanie spravidla pre 20 obvinených. (5) Vzdelávanie, kultúrno-osvetovú, záujmovú a športovú činnosť pre obvinených a pracovné činnosti obvinených organizuje a zabezpečuje najmä určený samostatný referent režimu špecialista a koordinátor pre vzdelávanie. (6) Za doklad, ktorým sa potvrdzuje, že obvinený žil pred prijatím do výkonu väzby v spoločnej domácnosti ako druh a družka, sa okrem potvrdenia o prihlásení k pobytu považuje akýkoľvek doklad, z ktorého vyplýva, že tieto osoby žili v spoločnej domácnosti a zdieľali náklady na jej chod. Pre preukázanie vzťahu blízkych osôb rovnako postačuje skutočnosť, že obvinený a iná osoba sú rodičmi spoločného dieťaťa a rodičovstvo je uvedené v rodnom liste dieťaťa.“.

60.

V prílohe sa slovo „Návšteva“ nahrádza slovami „Fyzická návšteva“ a na konci sa pripájajú tieto slová:

„Videonávšteva 1. Videonávšteva sa môže uskutočniť ako párový videohovor medzi obvineným a návštevníkom. 2. Viedeonávšteva sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného programu umožňujúceho prenos obrazu a zvuku. 3. Počas videonávštevy sa nepovoľuje videohovor presmerovať, používať chat, zdieľať informácie s hanlivým obsahom, informácie, ktoré môžu narušiť účel výkonu trestu a informácie, ktorých obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti, odosielať alebo prijímať súbory, zdieľať obrazovku, vyhotovovať si obrazové alebo zvukové záznamy.“.

61.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 437/2006 Z. z. CHARAKTERISTIKY PRACOVNÝCH TRIED OBVINENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE 1. pracovná trieda Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie). Výkon pomocných prác, ktoré si vyžadujú len poučenie na plnenie presných postupov a pokynov, s malou zmyslovou záťažou a bežnou fyzickou a psychickou námahou a bez ďalších väzieb na iné činnosti. 2. pracovná trieda Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie). Výkon prípravných, pomocných alebo prevádzkovo-manipulačných prác, ktorý si vyžaduje potrebné odborné zaškolenie alebo zaučenie, spravidla s bežnou alebo zvýšenou fyzickou námahou vrátane zvýšeného rizika pracovného úrazu, bežnou psychickou a zmyslovou záťažou a menšími väzbami na ďalšie činnosti. 3. pracovná trieda Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť.21) Samostatný výkon ucelených rutinných, obslužných alebo remeselných prác alebo opakovaných kontrolovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác podľa určených postupov alebo podrobných prevádzkových režimov s určitými ďalšími prevádzkovými nadväznosťami, s rizikom pracovného úrazu a zvýšenou fyzickou alebo psychickou záťažou. 4. pracovná trieda Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou odbornosťou. Výkon samostatných, osobitne náročných, odborných a špecializovaných prác podmienený voľbou správneho postupu, pričom sa nesmie vybočiť z alternatívnych technických, technologických, prevádzkových, ekonomických, administratívnych a iných postupov vrátane dodržania nadväznosti na iné činnosti s možnými dôsledkami na úsek činnosti ústavu.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie: „“. 21) Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Viliam Karas v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore