Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 471/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 471/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 471/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v roku 2022 udeliť“.

2.

V § 1 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku“.

3.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023 V konaní o udelenie národného víza začatom a neskončenom pred 1. januárom 2023 sa splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) posudzuje podľa príloh č. 1 a 2 v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.

4.

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - “.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore