Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva 10/2023 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 10/2023 s účinnosťou od 15.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory1) na vykonávanie opatrení v Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva,2) ktorými sú:

a)

poradenské služby, technická pomoc, odborná príprava, informácie a výmena najlepších postupov pre včelárov a včelárske združenia („poradenské služby a technická pomoc“),

b)

investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva,

c)

boj proti škodcom a chorobám včelstiev,

d)

vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev,

e)

obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev,

f)

podpora analýz včelárskych produktov, úbytku včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické,

g)

spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov,

h)

propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva.

§ 2 - Základné ustanovenia

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

podopatrením činnosť, ktorou sa vykonáva opatrenie podľa § 1,

b)

včelárskym rokom rok, ktorý sa začína 1. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení (ďalej len ,,žiadosť o schválenie podpory“), a ktorý sa končí 31. júla bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka,

c)

včelárom osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat3) (ďalej len „register včelstiev“) registrované najmenej jedno včelstvo,

d)

včelárskym združením právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje najmenej dvoch včelárov,

e)

včelárskym začiatočníkom fyzická osoba s pobytom4) na území Slovenskej republiky združená vo včelárskom združení,

1.

ktorej počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d) nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a ktorej nebola poskytnutá podpora na obstaranie včelstva a úľovej zostavy, a

2.

ktorá absolvovala vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) vo včelárskom roku najneskôr rok po jeho začatí,

f)

žiadateľom včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 1 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných v registri včelstiev viac ako 1 % včelstiev,

g)

schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory vo včelárskom roku,

h)

konečným prijímateľom podpory

1.

včelárske združenie, ktoré nie je schváleným žiadateľom a pre ktoré schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. k),

2.

právnická osoba, ktorá je organizačnou jednotkou včelárskeho združenia okrem včelárskeho združenia podľa prvého bodu (ďalej len „organizačná jednotka“) a pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. k),

3.

vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe5) alebo Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov6) (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“), pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. d),

4.

schválený žiadateľ, ktorý má vo včelárskom roku schválené poskytnutie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), e), g) až j) alebo písm. l), § 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. e) až h), § 7 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. f), § 8 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), § 9 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), § 10 ods. 1 písm. a) prvého bodu, štvrtého bodu alebo piateho bodu alebo písm. b), § 11 ods. 1 alebo podľa § 12 ods. 1,

5.

fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včely alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,7) pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. b),

6.

fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev podľa osobitného predpisu,8) pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) alebo písm. e),

7.

včelársky začiatočník, pre ktorého schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 9 ods. 1 písm. e) alebo písm. f),

8.

včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie podpory na vykonanie opatrenia podľa § 10 alebo na vykonanie podopatrenia, ktoré nie je podopatrením podľa prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu,

9.

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje ukážkovú včelnicu, ekologickú včelnicu alebo pokusnú včelnicu,

10.

fyzická osoba, ktorá vystupuje na včelárskej konferencii ako prednášateľ,

i)

včelárskym produktom poľnohospodársky produkt v sektore včelárstva podľa osobitného predpisu,9)

j)

oprávnenými nákladmi náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých na vykonanie opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi podpory, ktorý tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov, služieb alebo prác.

§ 3 - Schvaľovanie poskytnutia podpory
(1)

Žiadosť o schválenie podpory podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, ak platobná agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o schválenie podpory podanú mimo lehoty uvedenej v prvej vete sa neprihliada.

(2)

Žiadosť o schválenie podpory sa podáva na formulári, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3)

Žiadosť o schválenie podpory obsahuje

a)

identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie a ďalšie identifikačné údaje, ak je žiadateľ osobou podľa osobitného predpisu,10)

b)

určenie opatrenia a návrh jeho rozpočtu,

c)

popis projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 8 ods. 1 písm. b) a tento projekt platobnej agentúre predložil,

d)

názov projektu aplikovaného výskumu podľa § 11 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrenia podľa § 11 a tento projekt platobnej agentúre predložil.

(4)

Prílohou k žiadosti o schválenie podpory sú:

a)

určenie podopatrení a návrh ich rozpočtu,

b)

plán vykonávania podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) až e), ktorý obsahuje miesto a čas ich vykonávania,

c)

projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie podopatrenia podľa § 8 ods. 1 písm. b),

d)

projekt aplikovaného výskumu podľa § 11 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrenia podľa § 11.

(5)

Poskytnutie podpory možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie opatrenia vykonávaného vo včelárskom roku.

(6)

Ak sa poskytnutie podpory schvaľuje viac ako jednému žiadateľovi, každému z nich sa schváli poskytnutie podpory vo výške zodpovedajúcej súčinu súčtu finančných prostriedkov Európskej únie a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na poskytovanie podpory v príslušnom finančnom roku,11) a koeficientu krátenia, ktorý zodpovedá podielu počtu včelstiev, ktoré sú podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, registrované na žiadateľa a včelárov, ktorých tento žiadateľ združuje a úhrnného počtu včelstiev, ktoré sú podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, registrované na žiadateľov a včelárov, ktorých každý zo žiadateľov združuje.

(7)

Schválenie poskytnutia podpory zahŕňa aj schválenie poskytnutia maximálnej výšky časti tejto podpory na vykonávanie opatrenia, najviac vo výške, ktorá v úhrne s maximálnymi výškami častí podpory na vykonávanie toho istého opatrenia, ktorých poskytnutie sa schvaľuje ostatným žiadateľom, neprekračuje finančný limit ustanovený na vykonávanie tohto opatrenia vo finančnom roku v Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(8)

Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonanie opatrenia vo včelárskom roku uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť12) použitia výdavkov vynaložených na jeho vykonanie.

§ 4 - Poskytovanie podpory
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o poskytnutie podpory“) podáva schválený žiadateľ platobnej agentúre od 1. júla do 31. júla včelárskeho roka, ak platobná agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o poskytnutie podpory podanú mimo lehoty uvedenej v prvej vete sa neprihliada.

(2)

Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva na formulári, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3)

Žiadosť o poskytnutie podpory obsahuje

a)

identifikačné údaje schváleného žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie a ďalšie identifikačné údaje, ak je žiadateľ osobou podľa osobitného predpisu,10)

b)

výšku požadovanej podpory na opatrenie.

(4)

Ak odsek 5 neustanovuje inak, prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory sú:

a)

písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 7 písm. a), c) a d),

b)

písomná informácia o identifikačných údajoch konečného prijímateľa podpory, ktorý vykonal opatrenie, v rozsahu

1.

registračné číslo uvedené v registri včelstiev,13) ak ide o včelára,

2.

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu,4) ak ide o fyzickú osobu,

3.

obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide fyzickú osobu – podnikateľa,

4.

názov, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnická osobu,

c)

písomná informácia, ktorá obsahuje určenie opatrenia podľa § 11 alebo podopatrenia podľa § 5 až 10 a § 12 a výšky podpory žiadanej na jeho vykonanie pre konečného prijímateľa podpory,

d)

písomná informácia, ktorá obsahuje určenie tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých služieb, ktoré konečný prijímateľ podpory obstaral na vykonanie opatrenia alebo podopatrenia podľa písmena c) a výšku finančných prostriedkov, ktoré na ich obstaranie vynaložil,

e)

kópie dokladov, ktoré preukazujú náklady na vykonanie opatrenia alebo podopatrenia podľa písmena c); tieto doklady musia obsahovať slovné a číselné označenie dokladu, obsah opatrenia alebo podopatrenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum vynaloženia nákladov alebo výdavkov na vykonanie opatrenia alebo podopatrenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu,

f)

doklad o úhrade nákladov podľa písmena e),

g)

písomná informácia, či konečný prijímateľ podpory je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

h)

potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu a

i)

osobitný doklad o vykonávaní opatrenia alebo podopatrenia podľa písmena c), ak sa podľa § 5 alebo § 7 až 11 požaduje.

(5)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory nie sú doklady podľa

a)

odseku 4 písm. b) až g) a i), ak ich schválený žiadateľ platobnej agentúre vo včelárskom roku už predložil,

b)

odseku 4 písm. d) až g), ak ide o podopatrenie podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) alebo § 7 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e).

(6)

Ak konečný prijímateľ podpory vo včelárskom roku vykonáva podopatrenie

a)

pri ktorého vykonávaní boli náklady podľa odseku 4 písm. e) uhradené do 31. decembra včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do konca februára včelárskeho roka predložiť platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 písm. b) až g),

b)

pri ktorého vykonávaní boli náklady podľa odseku 4 písm. e) uhradené od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 písm. b) až g),

c)

podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) alebo § 7 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e), ktoré vykonal do 31. decembra včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do konca februára včelárskeho roka predložiť platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 písm. b), c) a i),

d)

podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) alebo § 7 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e), ktoré vykonal od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 písm. b), c) a i),

e)

podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) až e), schválený žiadateľ je povinný minimálne päť pracovných dní pred jeho vykonaním oznámiť platobnej agentúre zmenu miesta alebo času v pláne vykonávania podľa § 3 ods. 4 písm. b).

(7)

Podporu možno poskytnúť len schválenému žiadateľovi,

a)

ktorý nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu podpora poskytuje,

b)

voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, ktorý nie je v reštrukturalizácii, na ktorého majetok nie je vyhlásený konkurz, voči ktorému nebolo v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie podpory zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, a na majetok ktorého nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie podpory zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

c)

ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

d)

voči ktorému nie je vedený výkon rozhodnutia14) a

e)

ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,15) alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.16)

(8)

Podporu možno poskytnúť len na opatrenie, na ktorého vykonávanie je poskytnutie podpory schválené a ktoré vo včelárskom roku vykonal konečný prijímateľ podpory.

(9)

Podpora sa poskytuje na opatrenie vykonané vo včelárskom roku, ak z rozhodnutia o poskytnutí podpory nevyplýva, že podpora sa poskytuje len na vykonanie opatrenia vykonaného po schválení poskytnutia podpory.

(10)

Podpora sa neposkytuje na opatrenie, ak je predmetom iného financovania z rozpočtu Európskej únie.17)

(11)

Maximálna výška podpory, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť, zodpovedá výške podpory, v ktorej má schválený žiadateľ poskytnutie podpory schválené.

(12)

Maximálna výška časti podpory, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť na opatrenie, zodpovedá maximálnej výške časti podpory na opatrenie, v ktorej má schválený žiadateľ poskytnutie podpory schválené.

(13)

Ak úhrnná výška deklarovaných nákladov vynaložených na vykonanie opatrenia vo včelárskom roku konečnými prijímateľmi podpory, na ktorej pokrytie schválený žiadateľ žiada o poskytnutie podpory (ďalej len „výška nákladov na opatrenie“), prekračuje maximálnu výšku časti podpory, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť na toto opatrenie, koeficient krátenia zodpovedá podielu maximálnej výšky časti podpory, ktorú možno schválenému žiadateľovi na toto opatrenie poskytnúť a výšky nákladov na opatrenie. Deklarovanými nákladmi sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie najvyššia časť oprávnených nákladov, na ktorej pokrytie možno podporu poskytnúť podľa § 5 až 12 a na ktorej pokrytie ju možno poskytnúť, ak je určená pre konečného prijímateľa podpory, ktorý tieto náklady vynaložil.

(14)

Maximálna výška nákladov na opatrenie, na pokrytie ktorej možno schválenému žiadateľovi podporu poskytnúť, zodpovedá

a)

výške nákladov na opatrenie, ak ich výška neprekračuje maximálnu výšku časti podpory podľa odseku 12, alebo

b)

súčinu výšky nákladov na opatrenie a koeficientu krátenia podľa odseku 13, ak ich výška prekračuje maximálnu výšku časti podpory podľa odseku 12.

(15)

Podiel podpory, ktorý bol schválenému žiadateľovi poskytnutý na opatrenie vykonané konečným prijímateľom podpory, je schválený žiadateľ povinný poskytnúť konečnému prijímateľovi podpory, ktorý opatrenie vykonal, do konca kalendárneho roka, v ktorom mu bol tento podiel podpory poskytnutý.

(16)

Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie podpory pre konečného prijímateľa podpory, pre ktorého poskytovanie podpory na akékoľvek opatrenie zabezpečuje iný schválený žiadateľ. Podiel podpory prislúchajúci konečnému prijímateľovi podpory, ktorý opatrenie vykonal, možno poskytnúť len jednému schválenému žiadateľovi.

(17)

Schválený žiadateľ je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o zabezpečovaní poskytovania podpory so vzdelávacou inštitúciou, s fyzickou osobou, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včely, fyzickou osobou oprávnenou vykonávať odborné veterinárne činnosti, fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev, včelárom, včelárskym začiatočníkom, včelárskym združením alebo organizačnou jednotkou

a)

ktorá nie je jeho členom,

b)

pre ktorú zabezpečovanie poskytovania podpory na akékoľvek opatrenie nezabezpečuje iný schválený žiadateľ a

c)

ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 7.

§ 5 - Poradenské služby a technická podpora
(1)

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. a), sa považuje

a)

zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva, ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 včelárov a má rozsah najmenej 2 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,

b)

zabezpečenie včelárskeho krúžku za účasti najmenej 5 účastníkov v rozsahu viac ako 59 vyučovacích hodín,

c)

zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov a počas najmenej 7 kalendárnych dní,

d)

zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom akreditovanom vzdelávacom programe alebo jednodňovom vzdelávacom programe vykonávanom Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v rozsahu najmenej 8 vyučovacích hodín, alebo viacdňovom akreditovanom vzdelávacom programe alebo viacdňovom vzdelávacom programe vykonávanom Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín, a ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov, alebo ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 7 včelárov, a ktorého témou je inseminácia matiek včely alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,

e)

zabezpečenie včelárskej konferencie za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej vystupujú,

f)

zabezpečenie exkurzie pre účastníkov včelárskeho krúžku podľa písmena b) na školské včelnice alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike,

g)

zabezpečenie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

h)

zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti včelárstva určenej včelárom,

i)

uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo medzinárodného včelárskeho podujatia,

j)

obstaranie výpočtovej techniky alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej sieti18) pre včelárske združenie, používanie verejne dostupnej služby19) včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením,

k)

obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku podľa písmena b),

l)

zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 písm. a) až e) možno poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, ktorými sú:

a)

250 eur na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a) na zabezpečenie najviac troch prednášok alebo seminárov včelárskemu združeniu alebo jeho organizačnej jednotke alebo schválenému žiadateľovi na každých 100 včelárov na prednášku alebo seminár,

b)

800 eur na podopatrenie podľa odseku 1 písm. b),

c)

600 eur na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c),

d)

900 eur na zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom akreditovanom vzdelávacom programe alebo jednodňovom vzdelávacom programe vykonávanom Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v rámci podopatrenia podľa odseku 1 písm. d),

e)

1800 eur na zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva vo viacdňovom akreditovanom vzdelávacom programe alebo viacdňovom vzdelávacom programe vykonávanom Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v rámci podopatrenia podľa odseku 1 písm. d),

f)

100 eur na celkovú odmenu poskytnutú pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii v rámci podopatrenia podľa odseku 1 písm. e).

(3)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 písm. f) až l) možno poskytnúť do výšky

a)

80 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. h),

b)

80 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. g); z tejto časti oprávnených nákladov možno podporu poskytnúť na pokrytie nákladov podľa odseku 4 písm. d) najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa osobitného predpisu,20)

c)

80 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. i); z tejto časti oprávnených nákladov možno podporu poskytnúť na pokrytie nákladov podľa

1.

odseku 6 písm. k) najviac do výšky 400 eur,

2.

odseku 6 písm. n) najviac do výšky 100 eur,

3.

odseku 6 písm. r) najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa osobitného predpisu,20)

d)

70 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. j),

e)

80 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. k), najviac do výšky 200 eur,

f)

70 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. l); z tejto časti oprávnených nákladov možno podporu poskytnúť na pokrytie nákladov podľa odseku 8 písm. d) na vnútroštátne pracovné cesty najviac do výšky 100 eur na osobu a na zahraničné pracovné cesty najviac do výšky 50 % z oprávnených nákladov.

(4)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. g) sú náklady na

a)

zaplatenie poplatku za účasť člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

b)

obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva,

c)

prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva,

d)

prepravu, ubytovanie alebo stravu pre člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

(5)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. h) sú náklady na tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, fotografií, odborných časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo určených včelárom.

(6)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. i) sú náklady na

a)

výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,

b)

pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do sústavy podľa osobitného predpisu21) na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny pre takéto zariadenie,

c)

odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia podľa písmena b) vykonanú revíznym technikom,

d)

pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

e)

pripojenie k verejnej sieti v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

f)

prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

g)

prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje,

h)

dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia,

i)

obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov podľa písmena h),

j)

poistenie exponátov podľa písmena h) v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže alebo podujatia,

k)

obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

l)

obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

m)

obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

n)

obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky podľa písmena m),

o)

obstaranie vyhotovenia fotodokumentácie alebo videoprojekcie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

p)

obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia,

q)

obstaranie pozvánok, diplomov a katalógov na výstavu, súťaž alebo podujatie alebo na rozposlanie pozvánok,

r)

prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní,

s)

prepravu, ubytovanie alebo stravu pre hostí alebo organizátora v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa osobitného predpisu.20)

(7)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. k) sú najmä náklady na obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov, ako sú:

a)

ochranný odev určený na včelárenie,

b)

pomôcky určené na včelárenie, najmä rozperák, dymák, odviečkovacia vidlička alebo zariadenie na chov matiek,

c)

knižná publikácia alebo didaktická pomôcka so včelárskou tematikou, ktoré sú potrebné k výučbe.

(8)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. l) sú najmä náklady na

a)

prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory,

b)

prenájom kancelárskych priestorov,

c)

obstaranie kancelárskych potrieb,

d)

prepravu, ubytovanie alebo stravu pre schváleného žiadateľa na účel zastupovania slovenského sektoru včelárstva na národnej a medzinárodnej úrovni najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa osobitného predpisu.20)

(9)

Osobitným dokladom o vykonávaní podopatrenia podľa

a)

odseku 1 písm. a) až d) je dokumentácia z prednášky alebo seminára podľa odseku 1 písm. a), včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. b), letného kurzu včelárstva podľa odseku 1 písm. c), vzdelávania podľa odseku 1 písm. d) (ďalej len „vzdelávacia aktivita“), ktorá obsahuje

1.

názov vzdelávacej aktivity,

2.

tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

3.

dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

4.

meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

5.

meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

6.

prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity alebo ich zákonných zástupcov a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

b)

odseku 1 písm. d) je kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa vzdelávanie uskutočnilo; to neplatí, ak vzdelávanie vykonal Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,

c)

odseku 1 písm. e) je dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje

1.

názov včelárskej konferencie,

2.

názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,

3.

dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,

4.

meno a priezvisko účastníkov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,

5.

meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a

6.

prezenčnú listinu s podpismi účastníkov včelárskej konferencie podľa štvrtého bodu a piateho bodu,

d)

odseku 1 písm. f) je potvrdenie fyzickej osoby, ktorá viedla včelársky krúžok podľa odseku 1 písm. b), o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej včelnici alebo ukážkovej včelnici v Slovenskej republike s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska účastníkov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,

e)

odseku 1 písm. g) je písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho členom,

f)

odseku 1 písm. h) je rozmnoženina autorského diela a písomná informácia o počte jeho rozmnoženín, ktoré boli v rámci vykonávania tohto podopatrenia vyhotovené.

§ 6 - Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva
(1)

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. b), sa považuje

a)

obstaranie technických pomôcok, zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie, alebo skladovanie včelárskych produktov konečnému spotrebiteľovi,

b)

obstaranie zariadenia na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,

c)

obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

d)

obstaranie technického vybavenia včelnice strednej školy, vysokej školy alebo vzdelávacej inštitúcie,

e)

obstaranie technického vybavenia ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej včelnice,

f)

investície do inovatívnych technológií, pri ktorých sa využívajú znalosti, zručnosti a techniky, ktoré reagujú na nové technologické, hospodárske, sociálne a environmentálne potreby v sektore včelárstva,

g)

investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky,

h)

investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrení podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), ak včelárske produkty sú určené pre registrovanú prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu; z tejto časti oprávnených nákladov možno podporu poskytnúť na pokrytie nákladov podľa odseku 3 písm. f) najviac do výšky 500 eur, ak má konečný prijímateľ stanovište umiestnené v extraviláne obce,

b)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), ak včelárske produkty nie sú určené pre registrovanú prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, najviac do výšky 1 000 eur; z tejto časti oprávnených nákladov možno podporu poskytnúť na pokrytie nákladov podľa odseku 3 písm. f) najviac do výšky 500 eur, ak má konečný prijímateľ stanovište umiestnené v extraviláne obce,

c)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. b), d) alebo písm. e),

d)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c), najviac do výšky 500 eur,

e)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) najviac do výšky 1 000 eur,

f)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. h); z tejto časti oprávnených nákladov možno podporu poskytnúť na pokrytie nákladov podľa

1.

odseku 9 písm. a) najviac do výšky 1 000 eur,

2.

odseku 9 písm. b) najviac do výšky 150 eur.

(3)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a) sú najmä náklady na obstaranie

a)

zariadenia na

1.

odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,

2.

odviečkovanie medových plástov,

3.

separáciu vosku od medu,

4.

vytáčanie medu,

5.

čistenie medu alebo dávkovanie medu,

6.

spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov s ohrevom, chladením alebo mrazením,

7.

spracúvanie medu,

8.

skladovanie medu alebo manipuláciu s medom v medárni,

9.

získavanie včelieho vosku, spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,

10.

získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu,

11.

získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,

12.

zabezpečenie hygieny22) spracúvania včelárskych produktov,

13.

kontrolu kvality včelárskych produktov,

14.

vŕtanie rámikov,

15.

kŕmenie včiel,

b)

čerpadla na med,

c)

pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,

d)

plničky medu alebo jej príslušenstva,

e)

nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov,

f)

prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1 500 kg.

(4)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) sú najmä náklady na

a)

obstaranie zariadenia na

1.

monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením,

2.

odpudzovanie voľne žijúcej zveri,

b)

vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.

(5)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) sú najmä náklady na obstaranie

a)

úľovej váhy,

b)

pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,

c)

zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaným pomôckou alebo zariadením podľa písmena a) alebo písmena b).

(6)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e) sú najmä náklady na

a)

obstaranie

1.

včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

2.

úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

3.

technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

4.

zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,

5.

včelárskej ochrannej pomôcky,

6.

výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

b)

zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e).

(7)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. f) sú najmä náklady na obstaranie

a)

automatizačnej techniky,

b)

zariadení na zvýšenie hygienických podmienok pri súčasnom znížení energetickej náročnosti,

c)

senzorov na zbieranie dát z úľov.

(8)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. g) sú najmä náklady na obstaranie

a)

softvéru alebo aplikácie na digitalizáciu prevádzky,

b)

softvéru alebo aplikácie na vyhodnocovanie dát získaných z úľov,

c)

internetového pripojenia na prenos dát z úľov.

(9)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. h) sú najmä náklady na obstaranie

a)

zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici,

b)

materiálov na zriadenie zachytávania dažďovej vody.

(10)

Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. a) možno obstarať raz za päť rokov okrem zariadenia uvedeného v odseku 3 písm. a) druhom, štvrtom, piatom, siedmom alebo deviatom bode, ktoré je možné obstarať raz za desať rokov.

(11)

Podpora na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa neposkytne konečnému prijímateľovi podpory, ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

§ 7 - Boj proti škodcom a chorobám včelstiev
(1)

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. c), sa považuje

a)

obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike,23)

b)

aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie choroby včiel alebo liečby choroby včiel,

c)

obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

d)

prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva,24) vykonávaná konečným prijímateľom podpory, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,

e)

prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d), vykonávaná konečným prijímateľom podpory, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,

f)

obstaranie izolátora včelej matky pre včelstvo.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 písm. a), c) a f) možno poskytnúť do výšky

a)

100 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), najviac do výšky súčinu 1 eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa podpory,

b)

50 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. f).

(3)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) možno poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považuje

a)

súčin 0,80 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) vykonané,

b)

súčin 0,40 eura a počtu včelstiev, ktoré boli prehliadnuté, a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo podopatrenie podľa odseku 1 písm. d) vykonané,

c)

súčin 1 eura a počtu včelstiev, ktoré boli prehliadnuté a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo podopatrenie podľa odseku 1 písm. e) vykonané.

(4)

Osobitným dokladom o vykonávaní podopatrenia podľa

a)

odseku 1 písm. a) je

1.

písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný, a o druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,

2.

potvrdenie Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, že obstaraný veterinárny liek možno uvádzať na trh v Slovenskej republike; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené,25)

b)

odseku 1 písm. b) je

1.

potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný; potvrdenie obsahuje aj registračné číslo včelára, dátum vykonania podopatrenia a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá podopatrenie vykonala, v rozsahu podľa § 4 ods. 4 písm. b),

2.

kópia dokladu, že fyzická osoba, ktorá veterinárny liek alebo veterinárny prípravok na včelstvá aplikovala, pred jeho aplikáciou absolvovala vzdelávanie o použitom spôsobe jeho aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe alebo bola v čase jeho aplikácie oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,7)

c)

odseku 1 písm. d) alebo písm. e) je

1.

potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté; potvrdenie obsahuje aj registračné číslo včelára, dátum vykonania podopatrenia, údaje o stanovišti včelstva, na ktorom bolo podopatrenie vykonané a ktoré sa o ňom evidujú v registri včelstiev a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá podopatrenie vykonala, v rozsahu podľa § 4 ods. 4 písm. b),

2.

kópia dokladu, že fyzická osoba, ktorá prehliadku včelstiev vykonala, mala v čase jej vykonania odbornú spôsobilosť na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev podľa osobitného predpisu.8)

§ 8 - Vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
(1)

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. d), sa považuje

a)

obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,

b)

realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a)

40 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), najviac do výšky 1 000 eur,

b)

100 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) najviac do výšky 2 000 eur.

(3)

Osobitným dokladom o vykonávaní podopatrenia podľa

a)

odseku 1 písm. a) je písomná informácia obsahujúca určenie obstaraného zariadenia na sezónny presun včelstiev,

b)

odseku 1 písm. b) je správa o zabezpečení efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

§ 9 - Obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev
(1)

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. e), sa považuje obstaranie

a)

plemennej26) neoplodnenej matky kranskej včely (Apis mellifera carnica L.) šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke,

b)

prirodzene oplodnenej plemennej matky kranskej včely alebo umelo oplodnenej plemennej matky kranskej včely,

c)

matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov27) na testovanie plemennej hodnoty včiel,

d)

plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo zo štátu, ktorý nie je členským štátom,

e)

včelstva s matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka,

f)

úľovej zostavy pre včelárskeho začiatočníka.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrení podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a)

5 eur z oprávnených nákladov na obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. a),

b)

3 eur z oprávnených nákladov na obstaranie larvy matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. a) v materskej bunke,

c)

20 eur z oprávnených nákladov na obstaranie prirodzene oplodnenej matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. b),

d)

25 eur z oprávnených nákladov na obstaranie umelo oplodnenej matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. b),

e)

150 eur z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c),

f)

10 eur z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. d),

g)

40 eur z oprávnených nákladov na obstaranie každého z najviac piatich včelstiev podľa odseku 1 písm. e),

h)

50 eur z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie každej z najviac piatich úľových zostáv podľa odseku 1 písm. f).

(3)

Osobitným dokladom o vykonávaní podopatrenia podľa

a)

odseku 1 písm. a) a b) je kópia dokladu o pôvode28) matky kranskej včely alebo jej larvy v materskej bunke osvedčujúceho, že ide o matku kranskej včely alebo o jej larvu v materskej bunke podľa odseku 1 písm. a),

b)

odseku 1 písm. b) je potvrdenie osoby, od ktorej bola matka kranskej včely podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) obstaraná, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene oplodnená alebo umelo oplodnená,

c)

odseku 1 písm. c) je doklad o úhrade za vykonaný test plemennej hodnoty matky kranskej včely,

d)

odseku 1 písm. d) a e) je kópia dokladu o pôvode matky kranskej včely osvedčujúceho, že ide o plemennú matku kranskej včely,

e)

odseku 1 písm. f) je kópia dokladu o obstaraní úľovej zostavy,

f)

odseku 1 písm. a) a b) je kópia dokladu osvedčujúceho, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode matky kranskej včely alebo jej larvy v materskej bunke podľa písm. a) alebo písm. b), bola na vydanie tohto dokladu oprávnená iným štátom, ak tento doklad nevydala osoba, ktorá je na jeho vydanie oprávnená Slovenskou republikou,29)

g)

odseku 1 písm. e) a f) je kópia dokladu preukazujúceho, že konečný prijímateľ podpory, ktorý toto podopatrenie vykonal, vo včelárskom roku absolvoval vzdelávanie v oblasti včelárstva v rámci vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d), v ktorom sa začal vzdelávať najskôr rok pred jeho absolvovaním.

§ 10 - Podpora analýz včelárskych produktov, úbytku včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické
(1)

Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. f), sa považuje

a)

zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely

1.

hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,

2.

súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,30)

3.

medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v laboratóriu akreditovanom na posudzovanie zhody špecifických požiadaviek analyzovaných včelárskych produktov s technickou špecifikáciou prijatou medzinárodným normalizačným orgánom31) (ďalej len „medzinárodné laboratórium“),

4.

identifikácie kontaminovaného včelárskeho produktu alebo identifikácie falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v medzinárodnom laboratóriu,

5.

zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu,

b)

zabezpečenie analýzy včiel na účely

1.

zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelstve vykonanej v akreditovanom laboratóriu,

2.

zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel vykonanej v akreditovanom laboratóriu.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a)

50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu,

b)

100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu,

c)

90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu až piateho bodu a odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu.

(3)

Osobitným dokladom o vykonávaní podopatrenia podľa odseku 1 je

a)

kópia výsledkov vykonanej analýzy,

b)

kópia dokladu o akreditácii laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná.

§ 11 - Spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov
(1)

Za opatrenie podľa § 1 písm. g) sa považuje realizácia projektu aplikovaného výskumu, ktorý sa realizuje v oblasti

a)

šľachtenia kranskej včely na území Slovenskej republiky alebo ochrany jej genetických zdrojov,

b)

monitorovania zdravotného stavu včiel alebo výskumu ich zdravia,

c)

monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel,

d)

výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel,

e)

alternatívnych postupov ochrany včiel proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom,

f)

apiterapie,

g)

zisťovania úhynu včelstiev vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo akreditovanom laboratóriu,

h)

kontroly kvality včelárskych produktov alebo účinnosti včelárskych produktov.

(2)

Podporu na vykonávanie opatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky 80 % z oprávnených nákladov na jeho vykonanie.

(3)

Osobitným dokladom o vykonávaní opatrenia podľa odseku 1 je záverečná správa o realizácii projektu aplikovaného výskumu.

§ 12 - Propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva
(1)

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. h), sa považuje

a)

zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,

b)

zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednu materskú školu a jednu základnú školu v rámci jedného školského roka,

c)

vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov,

d)

tvorba inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo,

e)

tvorba alebo prevádzkovanie webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo,

f)

propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám.

(2)

Podporu na vykonávanie podopatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky

a)

80 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a) a d),

b)

50 eur z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) a e),

c)

70 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) a f).

(3)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. a) sú najmä náklady na

a)

multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,

b)

reklamu včelárskych produktov,

c)

obstaranie tabule na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,

d)

obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v Slovenskej republike,

e)

obstaranie včelárskych produktov vrátane produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter,

f)

obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,

g)

digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry o včelách alebo včelárstve.

(4)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) sú najmä náklady na

a)

obstaranie včelárskych produktov použitých na ochutnávku,

b)

obstaranie pekárskych a mliečnych výrobkov použitých na ochutnávku.

(5)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) sú najmä náklady na výstup údajov z databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré boli v rámci tohto podopatrenia získané.

(6)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. d) je rozmnoženina autorského diela a písomná informácia o počte jeho rozmnoženín, ktoré boli v rámci vykonávania tohto podopatrenia vyhotovené.

(7)

Oprávnenými nákladmi na podopatrenie podľa odseku 1 písm. f) sú najmä náklady na propagáciu a marketing zootechnických, šľachtiteľských a veterinárnych zásad hospodárenia so včelami.

§ 13 - Prechodné ustanovenia
(1)

Poskytovanie pomoci v sektore včelárstva podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva vo včelárskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, na obdobie od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022, sa dokončí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva. Žiadosť o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení podľa § 1 až 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva vo včelárskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, na obdobie od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2022, podáva schválený žiadateľ platobnej agentúre od 1. mája 2023 do 30. júna 2023.

(2)

Žiadosť o schválenie podpory podľa § 3 vo včelárskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023, podáva žiadateľ platobnej agentúre od 15. januára 2023 do 15. februára 2023.

(3)

Žiadosť o poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení podľa § 4 vo včelárskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023, podáva schválený žiadateľ platobnej agentúre do 31. júla 2023.

(4)

Splnenie podmienok pre žiadateľa podľa § 2 písm. f) vo včelárskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023, sa posudzuje podľa údajov v registri včelstiev k 1. januáru 2023.

§ 14 - Implementačné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.

§ 16 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 10/2023 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016), delegovaného nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435 6.12.2021) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022).

  3.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022).

  4.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1) (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).

  5.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 o pravidlá platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).

  6.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).

Poznámky

 • 1)

  Čl. 1 ods. 2 a čl. 55 a 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1) (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).§ 2 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Čl. 42 písm. b) a čl. 55 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.Čl. 36 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126.

 • 3)

  § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.

 • 4)

  § 2 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.§ 20 až 76 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

 • 6)

  § 15a zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z.

 • 7)

  § 10 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 10 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Čl. 42 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

 • 10)

  Čl. 59 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení. Čl. 44 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).

 • 11)

  Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.

 • 12)

  § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

 • 13)

  § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 285/2017 Z. z.

 • 14)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 10 písm. f) a § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16)

  § 10 písm. g) a § 18 zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 17)

  Čl. 36 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.

 • 18)

  § 2 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 • 19)

  § 2 ods. 22 zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 20)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 2 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22)

  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.

 • 23)

  § 84 až 98 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 4 ods. 4 vyhlášky č. 285/2017 Z. z.

 • 25)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Únie pre registráciu liekov na humánne použitie a pre vykonávanie dozoru nad nimi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.

 • 26)

  § 2 ods. 10 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 194/1998 Z. z.

 • 28)

  Napríklad § 2 ods. 17 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení zákona č. 358/2004 Z. z., § 65 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

 • 29)

  § 2 ods. 16 a 17 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

 • 31)

  Čl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

Načítavam znenie...
MENU
Hore