Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38JUD12779DS31EUPP3ČL0

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 447/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 352/2022, 401/2022 a 400/2022

Legislatívny proces k zákonu 352/2022§ 18
Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku

(1)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú
a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu13) po odpočítaní
1.
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie a na dobrovoľné verejné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
4.
výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,
b)
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,14) okrem úveru a pôžičky,
c)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,15) ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
náhrady výdavkov pri výkone práce v zahraničí do výšky ustanovenej osobitným predpisom,16)
e)
peňažný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov,17)
g)
štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme poskytované podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Daňová strata sa zohľadňuje podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú
a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,20)
b)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,21)
c)
peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e)
invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,22)
f)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,23)
g)
štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhrada za
1.
stratu zdaniteľného príjmu,
2.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
3.
škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
4.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
i)
jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,
j)
daňový bonus podľa osobitného predpisu,13)
k)
príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
l)
odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,26)
m)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,27)
n)
13. dôchodok,28)
o)
odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
p)
peňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)
2.
z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r)
odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky29a) za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách,
s)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,29b)
t)
odmena za výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
u)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,29c)
v)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
w)
príspevok za ubytovanie odídenca,29d)
y)
rodičovský dôchodok.29f)
(4)
Pri zisťovaní výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na stratu alebo pokles príjmu z dôvodu účasti na štrajku.
(5)
Peňažný príspevok na opatrovanie sa nepovažuje za príjem na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažnom príspevku na opatrovanie vo výške, v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe uvedenej v § 40 ods. 3, ak sa príjem tejto fyzickej osoby ako spoločne posudzovanej osoby podľa odseku 7 započítava s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú fyzická osoba opatrovala v kalendárnom roku podľa odseku 8. Na účely peňažného príspevku na opatrovanie sa za príjem zo zamestnania podľa § 40 ods. 13 nepovažuje preplatok na dani z príjmov, preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné na nemocenské poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na dôchodkové poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na poistenie v nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu, suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi a suma príspevku za ubytovanie odídenca.
(6)
Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za mesačný príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.29) U dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia, sa príjem nezisťuje a na takéto dieťa sa hľadí ako na fyzickú osobu bez príjmu.
(7)
Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy
a)
u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b)
u rodičov s nezaopatreným dieťaťom7) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,30)
c)
u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,30)
d)
u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,30) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
(8)
Príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.
(9)
Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 8 príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, aby predložila doklady o výške príjmu.
(10)
Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok podľa odseku 8 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 8 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.
(11)
Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa započítavajú príjmy osôb uvedených v odseku 7, ak tieto osoby patria do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby, v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 8. Príslušný orgán môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa z okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, vylúčiť osobu, o ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukáže, že s ňou v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem, alebo v jeho časti, spoločne nezdieľala domácnosť30) a spoločne sa nepodieľala na úhrade spoločných potrieb.
(12)
Pri zisťovaní príjmu, pri prehodnocovaní príjmu a pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu29) platné v čase rozhodovania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu alebo v čase prehodnocovania príjmu u opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ak § 45 ods. 9 až 11 neustanovuje inak.
(13)
Ak osoby uvedené v odseku 7 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 8, započítava sa ich príjem len za časť kalendárneho roka, počas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(14)
Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, ku ktorým došlo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 8.
(15)
Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa určí tak, že súčet príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a započítavajú podľa odseku 7, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a započítavajú.
(16)
Hranice príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu sú ustanovené v prílohách č. 10 až 14.
(17)
Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného v odseku 19 a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím možno považovať len podiel majetku pripadajúci na túto fyzickú osobu.
(18)
Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 15, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur; vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Prílohou vyhlásenia sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa odseku 19 písm. g). Podpis fyzickej osoby a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na vyhlásení overí príslušný orgán bez poplatku.
(19)
Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú
a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b)
poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c)
hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d)
jedno osobné motorové vozidlo,
e)
nehnuteľné vecialebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)
2.
nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
f)
hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi,
g)
časť majetku,
1.
s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky samostatne s majetkom nakladať, alebo
2.
ktorá je predmetom záložného práva, a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti.
(20)
Ak sú pochybnosti o ohodnotení majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príslušný orgán zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom32) a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
zobraziť paragraf
§ 21
Posudzovanie rozsahu osobnej asistencie

(1)
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4, ktoré si nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Rozsah osobnej asistencie je možné určiť aj vopred podľa činností uvedených v prílohe č. 4, pre ktoré existuje predpoklad, že si ich fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže vykonávať sama v období po ukončení poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby a počtu hodín, ktoré budú potrebné na ich vykonanie.
(2)
Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy, ak škola je mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb.1a) Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,33) možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a)
pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1.
v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2.
na sprevádzanie do školy a zo školy, ak je škola mimo priestorov tohto zariadenia,
b)
ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva zamestnanie alebo navštevuje školu s výnimkou vysokej školy.
(5)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.
(6)
Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia na účel zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak bol rozsah osobnej asistencie určený na základe žiadosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, opätovné posúdenie sa prvý raz vykoná po šiestich mesiacoch od ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby. Opätovné posúdenie sa vykoná aj pred uplynutím lehôt uvedených v prvej vete a druhej vete, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.
zobraziť paragraf
§ 22
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

(1)
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ak sa osobná asistencia vykonáva pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4.
(2)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.
(4)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka34) fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, profesionálny náhradný rodič, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 alebo opatrovateľská služba podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe č. 4 v bodoch 1. až 6., v bode 9., v bode 13.4., v bode 13.6. a v bode 15. vykonávajú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím fyzické osoby uvedené v odseku 4, okrem rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a profesionálneho náhradného rodiča.
(6)
Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu za podmienok uvedených v odseku 5 len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac 1460 hodín ročne.
(7)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok.
(8)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v priebehu kalendárneho roka, tento peňažný príspevok sa prizná za príslušné obdobie kalendárneho roka v pomernej časti z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok a výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za príslušné obdobie kalendárneho roka. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa prizná najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
a)
podľa čestného vyhlásenia má ukončiť poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby,
b)
ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ak sa poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby ukončilo pred dátumom ukončenia uvedeným v čestnom vyhlásení.
(9)
Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 3,82 eura.
(10)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(11)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo na základe písomného súhlasu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím agentúre osobnej asistencie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má s touto agentúrou uzatvorenú zmluvu o pomoci pri vykonávaní administratívnych úkonov, ktorej obsahom je aj vyplatenie odmeny osobnému asistentovi.
(12)
Ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa zníži rozhodnutím o rozsah hodín osobnej asistencie určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 4 prvom bode až ôsmom bode, desiatom bode, štrnástom bode a sedemnástom bode, pripadajúci na každý deň pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení, ktorý presahuje 30 dní.
(13)
Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku.
(14)
Ak suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu je menej ako 3,32 eura mesačne, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa doplatí v kalendárnom mesiaci, v ktorom jeho suma je najmenej 3,32 eura.
zobraziť paragraf
§ 23
Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie

(1)
Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.
(2)
Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy
a)
o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom podľa osobitného predpisu,35)
b)
uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou osobnej asistencie.
(3)
Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä
a)
druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností,
b)
obdobie výkonu osobnej asistencie,
c)
práva a povinnosti osobného asistenta,
d)
odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
e)
dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.
(4)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná príslušnému úradu
a)
predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie
1.
v deň podania žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
2.
do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej asistencie uzatvorená, ak bola uzatvorená po podaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b)
do ôsmich dní odo dňa
1.
podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie predložiť tento dodatok, ak dôvodom zmeny zmluvy o výkone osobnej asistencie je zmena náležitostí podľa odseku 3,
2.
zániku právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie oznámiť zánik tohto právneho vzťahu,
3.
ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, predložiť doklad o ukončení poskytovania tejto služby.
(5)
Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 5 môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.
(6)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, je povinná predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; to neplatí, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nemôže v uvedenej lehote predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie zo závažných dôvodov. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 20 dní od predloženia výkazu.
(7)
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol právoplatným rozhodnutím priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, je povinná predložiť príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po vyplatení odmeny osobnému asistentovi, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 17.
(8)
Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie.
(9)
Pri výkone osobnej asistencie podľa § 21 ods. 3 písm. a) plní povinnosti podľa odsekov 4, 6 a 7 v mene fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osobitný príjemca.
(10)
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä
a)
poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
b)
umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.
zobraziť paragraf
§ 43
Vznik nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu a vznik nároku na ich výplatu, vznik nároku na preukaz a vznik nároku na parkovací preukaz

(1)
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jeho priznaní.
(2)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu ak § 40 ods. 14 a 16 neustanovujú inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu.
(3)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca ak § 40 ods. 14 a 16 neustanovujú inak.
(4)
Peňažný príspevok na opatrovanie možno priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná fyzická osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie a ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
(5)
Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.
(6)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca v eurách
a)
v hotovosti alebo
b)
bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal, alebo na žiadosť osoby, ktorá je osobitný príjemca,
1.
na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
2.
na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky inej osoby, ktorú fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu priznal, alebo osobitný príjemca písomne určí alebo určí podaním oznámenia elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom.
(7)
Príslušný orgán je povinný vyhovieť žiadosti uvedenej v odseku 6 písm. b).
(8)
Nárok na preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o preukaze alebo právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o peňažnom príspevku na kompenzáciu, z ktorých vyplýva, že fyzická osoba je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
(9)
Nárok na parkovací preukaz vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o
a)
parkovacom preukaze, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,
b)
peňažnom príspevku na kompenzáciu, ak z komplexného posudku vyplýva, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
zobraziť paragraf
§ 45

(1)
Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel.
(2)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sa odníme a jeho výplata sa zastaví aj vtedy, ak príslušný orgán alebo ministerstvo pri výkone inšpekcie v sociálnych veciach podľa osobitného predpisu47e) zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa odníme aj vtedy, ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu a
a)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 4 písm. b) tretieho bodu alebo
b)
poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, sa neukončí do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu.
(3)
Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme, jeho výplata sa zastaví alebo jeho výška sa zvýši alebo zníži, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu. Ak sa zmenia rozhodujúce skutočnosti v priebehu kalendárneho mesiaca a za časť mesiaca patrí opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vo vyššej výške, vyplatí sa opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vo vyššej výške za celý kalendárny mesiac.
(4)
Výplata opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca peňažný príspevok na kompenzáciu, nevyhovie výzve príslušného orgánu v určenej lehote osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo na jeho výšku a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená.
(5)
Výplata opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sa zastaví, ak fyzická osoba, ktorej sa vypláca peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu alebo posudkového lekára nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu, posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, alebo fyzická osoba neumožní vykonať kontrolu účelnosti kompenzácie a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená.
(6)
Nárok na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patril, ak zákon neustanovuje inak.
(7)
Príslušný orgán rozhodne o obnovení výplaty opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata peňažného príspevku na kompenzáciu podľa odsekov 4 a 5 zastavená. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve podľa odsekov 4 a 5 do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu, príslušný orgán rozhodne o odňatí tohto príspevku. Lehota jedného roka začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie o zastavení výplaty nadobudlo právoplatnosť.
(8)
Sumy neprávom vyplatené možno zrážať aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo zo mzdy a z iných príjmov povinného. Na zrážky neprávom vyplatených súm na peňažných príspevkoch na kompenzáciu zo mzdy a iných príjmov sa vzťahuje osobitný predpis.48)
(9)
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa dodatočne spätne prizná, odníme, odníme a zastaví sa jeho výplata, zvýši, zníži, doplatí, obnoví sa jeho výplata, dodatočne spätne sa rozhodne o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť alebo sa rozhodne o zrušení povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak príslušný orgán dodatočne zistí, že
a)
peňažný príspevok na kompenzáciu nepriznal, aj keď priznať mal,
b)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal neprávom,
c)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal v nižšej sume ako patril,
d)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal vo vyššej sume ako patril,
e)
peňažný príspevok na kompenzáciu priznal od neskoršieho dňa ako patril,
f)
peňažný príspevok na kompenzáciu odňal, aj keď odňať nemal,
g)
peňažný príspevok na kompenzáciu odňal a zastavil jeho výplatu, aj keď odňať a zastaviť jeho výplatu nemal,
h)
zastavil výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu, aj keď jeho výplatu zastaviť nemal, alebo
i)
rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, aj keď túto povinnosť uložiť nemal.
(10)
Za príslušný orgán podľa odseku 9 sa považuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. Pri dodatočnom rozhodovaní za spätné obdobie vychádza príslušný orgán zo skutkového stavu a právneho stavu, ktorý platil v čase vydania pôvodného rozhodnutia. Proti novému rozhodnutiu sa môže fyzická osoba odvolať. Nárok na dodatočné poskytnutie a vyplatenie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti za spätné obdobie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého peňažný príspevok alebo jeho časť patril. Povinnosť fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ktorého peňažný príspevok nepatril alebo patril v nižšej sume.
(11)
Ak bol fyzickej osobe počas poskytovania opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu dodatočne vyplatený príjem patriaci za obdobia uvedené v § 18 ods. 8 alebo bol fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie dodatočne vyplatený príjem za obdobie poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a tento príjem má vplyv na výšku poskytovaného peňažného príspevku na kompenzáciu, príslušný orgán je povinný rozhodnúť o zmene výšky peňažného príspevku na kompenzáciu alebo o odňatí a zastavení výplaty tohto príspevku za obdobia, ktorej sa táto zmena týka. Ustanovenie prvej vety sa použije aj na dodatočne vyplatený príjem fyzickej osoby zo zamestnania. Za dodatočne vyplatený príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo inej fyzickej osoby sa považujú najmä zákonné nároky fyzickej osoby podľa osobitných predpisov,49) príjem zo zamestnania alebo peňažný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri rozhodovaní vychádza príslušný orgán z právneho stavu, ktorý platil v čase, keď zisťoval alebo prehodnocoval príjem. Na rozhodovanie podľa prvej vety platí odsek 10 štvrtá veta a piata veta rovnako.
(12)
Podľa odseku 11 sa postupuje aj vtedy, ak sa zistí zmena príjmových pomerov fyzickej osoby v čase od podania žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu do rozhodnutia o jeho poskytovaní, a táto zmena má vplyv na výšku príjmu, ktorý sa zisťuje za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť podaná.
(13)
Príslušný orgán môže zúčtovať neprávom alebo naviac vyplatené sumy na peňažných príspevkoch na kompenzáciu s tým istým peňažným príspevkom na kompenzáciu alebo s iným peňažným príspevkom na kompenzáciu alebo s neskôr priznaným peňažným príspevkom na kompenzáciu.
(14)
Príslušný orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz, ak sa zistí, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 2 alebo § 17 ods. 1 na vyhotovenie preukazu alebo parkovacieho preukazu ustanovené týmto zákonom alebo preukaz alebo parkovací preukaz sa vyhotovil neprávom, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na preukaz alebo parkovací preukaz alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu alebo sa nepodrobí posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, a bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená. Fyzická osoba je povinná vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho odňatí.
(15)
Ak príslušný orgán rozhodne o povinnosti fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť, môže fyzická osoba tento peňažný príspevok vrátiť aj v splátkach, ak sa o tom dohodne s príslušným úradom. Lehota na vrátenie peňažného príspevku alebo jeho pomernej časti podľa prvej vety je najviac tri roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povinnosti fyzickej osoby vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu.
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby alebo na základe žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.51) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Konanie o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu, o odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu, o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a o zvýšení alebo znížení jeho výšky, konanie o vrátení peňažného príspevku na kompenzáciu, konanie o odňatí a vrátení preukazu a konanie o odňatí a vrátení parkovacieho preukazu sa začína na podnet fyzickej osoby alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o peňažnom príspevku na kompenzáciu, o preukaze a o parkovacom preukaze v prvom stupni.
(2)
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť uvedenú v odseku 1 alebo oznámiť alebo preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu, oznámiť alebo preukázať skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutým jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť alebo oznámiť alebo preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu, oznámiť alebo preukázať skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutým jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. V konaní o
a)
preukaze a v konaní o parkovacom preukaze koná v mene maloletého dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,51a) toto zariadenie,
b)
peňažnom príspevku na osobnú asistenciu podľa § 21 ods. 3 písm. a) koná v mene maloletého dieťaťa zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
peňažnom príspevku na kúpu pomôcky, peňažnom príspevku na výcvik používania pomôcky, peňažnom príspevku na úpravu pomôcky a peňažnom príspevku na opravu pomôcky koná v mene maloletého dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia, toto zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a rodné číslo, ak je pridelené, fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, preukazu alebo parkovacieho preukazu, a
b)
doklad o tom, že je účastníkom právnych vzťahov podľa § 3.
(4)
Súčasťou žiadosti o priznanie
a)
peňažného príspevku na kompenzáciu, preukazu alebo parkovacieho preukazu je aj aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 11 ods. 7 písm. b), ak sa nepostupuje podľa § 11 ods. 7 písm. a) alebo ods. 8,
b)
peňažného príspevku na kompenzáciu je aj
1.
uvedenie druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada, vrátane uvedenia dôvodu, pre ktorý o tento druh žiada,
2.
potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, a o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom, za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu,
3.
potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť, ak ide o žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie,
4.
vyhlásenie o majetku podľa § 18 ods. 18; to neplatí, ak toto vyhlásenie už bolo pred podaním žiadosti predložené príslušnému orgánu,
5.
čestné vyhlásenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorej je prijímateľom, sa ukončí najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu.
(5)
Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
(6)
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
(7)
Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze je lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo podľa § 11 ods. 15 alebo komplexný posudok, ak bol vypracovaný.
(8)
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a o parkovacom preukaze.
(9)
Podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok podľa prílohy č. 2.
(10)
Príslušný orgán pred vypracovaním komplexného posudku podľa § 15 ods. 1 prerokuje s fyzickou osobou, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v oblastiach kompenzácie a navrhovaný druh peňažného príspevku na kompenzáciu, ak o takéto prerokovanie požiadala písomne alebo podala žiadosť elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
(11)
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok podľa § 15 ods. 1, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku. Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok podľa § 11 ods. 12, 13 alebo 15, lehota na jeho vypracovanie je 30 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku. Lehota na vyhotovenie rozhodnutia o parkovacom preukaze, ktorého podkladom je komplexný posudok podľa § 15 ods. 1, je 15 dní od vypracovania tohto posudku. Ak nemôže príslušný orgán vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže ústredie predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
(12)
O vyplatení rozdielu medzi výškou peňažného príspevku alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky, peňažného príspevku na úpravu pomôcky, peňažného príspevku na opravu pomôcky, peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže poskytnutého na základe predbežného dokladu o kúpe, výcviku používania, úprave, oprave a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o skutočnej cene zakúpenej pomôcky, zakúpeného zdvíhacieho zariadenia, zakúpeného osobného motorového vozidla, o skutočnej cene výcviku používania pomôcky, úpravy pomôcky, úpravy osobného motorového vozidla, úpravy bytu, úpravy rodinného domu, úpravy garáže, príslušný orgán vyhotovuje písomné rozhodnutie.
(13)
Príslušný orgán doručí účastníkovi konania spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia. Pri peňažnom príspevku na opatrovanie doručí príslušný orgán účastníkovi konania rozhodnutie a fyzickej osobe, na ktorej opatrovanie účastník konania tento príspevok žiada, doručí komplexný posudok alebo lekársky posudok, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia.
(14)
Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu podľa § 42 ods. 3. Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu z dôvodu úpravy sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom29) alebo z dôvodu úpravy výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie nariadením vlády Slovenskej republiky.
(15)
Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení, odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu alebo o zastavení jeho výplaty nemá odkladný účinok.
(16)
Ak pred príslušným orgánom prebieha v rovnakej veci a s rovnakými účastníkmi konania iné konanie, príslušný orgán zastaví konanie, ktoré sa začalo neskôr. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemožno podať odvolanie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 67n
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023

(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 výšku peňažného príspevku na opatrovanie
a)
podľa § 40 ods. 7,
b)
podľa § 40 ods. 8 písm. a) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a),
c)
podľa § 40 ods. 8 písm. b) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a).
(2)
Výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 a 8 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 1.
(3)
V roku 2023 sa § 42 ods. 7 a 8 neuplatní na určenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
4)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
6a)
§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 74 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
7)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
8)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 551/2010 Z. z.
9aa)
§ 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 49 ods. 10 a 12 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
12)
§ 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až h) a k) až t) a § 5 ods. 7 písm. f) až j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
18)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
19)
§ 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad zákon č. 235/ 1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
22)
§ 263a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
23)
Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29a)
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29b)
§ 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29c)
§ 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
29d)
§ 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29f)
§ 66b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 352/2022 Z. z.
30)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
32)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
35)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
37)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40a)
§ 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
44)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
45)
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
47)
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47a)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47b)
§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47c)
§ 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
47d)
§ 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
47e)
Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
51)
§ 45, 48, 56, 60 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
51a)
§ 367 Civilného mimosporového poriadku.§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
52)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
52a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52aa)
Príloha č. 3 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
53)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
53a)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z.


Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémovNa hodnotenie miery zdravia a stanovenie percenta miery funkčnej poruchy skúmame jednotlivé telesné, zmyslové a psychické funkcie a ich poruchy.
I.


Infekčné a parazitárne choroby

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Tuberkulóza 1.1. dýchacích ústrojov a) počas aktivity ochorenia bez funkčného obmedzenia b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného stupňa s komplikáciami c) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením ťažkého stupňa s komplikáciami 1.2. iných orgánov a systémov a) počas aktivity ochorenia bez funkčného obmedzenia b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažšieho stupňa s komplikáciami c) s funkčným obmedzením ťažkého stupňa s komplikáciami 2. Infekčné a parazitárne choroby s následkami 2.1. ľahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov 2.2. stredne ťažké formy s recidívou alebo trvale aktívne so znížením výkonnosti funkcie orgánu 2.3. ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, chronické stavy s ťažkou poruchou funkcie orgánu a s ťažkým obmedzením výkonnosti 3. AIDS 3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov 3.2. syndróm lymfadenopatie a) ľahká alterácia celkového stavu b) stredne ťažká alterácia celkového stavu a výkonnosti c) ťažká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, ťažké infekčné komplikácie) 40 50 – 60 70 40 50 – 60 70 10 – 20 50 60 – 70 0 30 50 – 80 90 – 100
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého orgánu a celkového stavu organizmu.
II.


Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.) a) stredne ťažké prejavy b) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti) 2. Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania a) ľahká forma – ľahké krvácavé stavy b) stredne ťažká forma – (trombofilné stavy) 1. s občasným krvácaním do kĺbov 2. s častým krvácaním do kĺbov až s počínajúcimi sekundárnymi artrotickými zmenami v kĺboch c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami – trombocytopénie) 3. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie) b) so stredne ťažkými prejavmi ba) tri roky po ukončení liečby bb) počas liečby c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 4. Plazmocytóm (myelóm) a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie) b) so stredne ťažkými prejavmi (zmeny v kostiach) c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, patologické fraktúry, bolesti) 5. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm) a) štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia l) b) štádium III. B – IV ba) do ukončenia liečby bb) v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie) 6. Chronická myeloidná leukémia (myelóza) a) chronická fáza v liečbe 1. bez prejavov na celkový stav 2. s prejavmi na celkový stav b) akcelerovaná alebo blastická fáza 7. Chronické myeloproliferatívne ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytémia, osteomyeloskleróza a pod.) a) ľahká forma b) stredne ťažká forma c) ťažká forma d) komplexná forma 8. Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii) a) u dospelých b) u detí až do skončenia liečby c) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov 9. Myelodysplastické stavy a) ľahká forma – bez zjavných prejavov b) stredne ťažká forma – smiernymi prejavmi c)ťažká forma – s ťažkými prejavmi 10. Niektoré poruchy mechanizmu imunity a) imunodeficity s občasnými klinickými prejavmi s potrebou imunomodulačnej liečby b) stredne ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, ťažko kompenzovateľné liečbou a vyvolávajúce stredne ťažké obmedzenie výkonnosti c) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti d) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce úplné obmedzenie výkonnosti 30 – 40 50 – 8010 – 2030 – 40 50 – 60 70 – 8010 – 20 40 60 – 80 90 – 10030 50 – 8090 – 100 60 70 – 80 50 30 – 40 50 – 60 70 – 80 30 – 40 50 60 – 80 90 – 100 90 – 100 100 30 – 40 10 – 20 30 – 40 50 – 80 30 50 60 – 80 90
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, fázy ochorenia, pôsobenia na iné orgány a na celkový zdravotný stav.
Poznámky:
K bodu 5.a) liečba sa začína ihneď a trvá cca dva roky
K bodu 6.b) prechod do akcelerovanej alebo blastickej fázy – hodnotí sa ako akútna leukémia
K bodu 9.a) ľahká forma (I. – II. štádium – refraktérna anémia)
b) stredne ťažká forma (II. – III. štádium – s excesom blastov)
c) ťažká forma (III. štádium – prechod do akútnej leukémie).
III.


Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Poruchy funkcie štítnej žľazy a) hyperfunkcia stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná strata na váhe a pod.) b) hyperfunkcia ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy) c) hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou 2. Zhubný nádor štítnej žľazy a) včasné odstránenie v štádiu T1-2 NOMO b) v priebehu onkologickej liečby alebo neliečiteľné formy c) po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii (po piatich rokoch od stabilizácie) e) recidívy 3. Chronická nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba) a) dobre kompenzovaná liečbou b) stredne ťažká forma (začínajúca adynamia, chudnutie, zníženie výkonnosti) c) ťažká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím s opakovanými krízami a podstatným znížením výkonnosti) 4. Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm) a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti b) iatrogénny Cushingov syndróm 5 Nádory nadobličiek vrátane stavov po odstránení nádorov a) v priebehu onkologického liečenia alebo neliečiteľné formy b) po stabilizácii zdravotného stavu (dva roky od stabilizácie) 6. Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému a) dobre kompenzované liečbou b) prejavy na viacerých orgánoch so závažným obmedzením výkonnosti 7. Nádory podmozgovej žľazy a) v priebehu onkologického liečenia b) po stabilizácii (dva roky od stabilizácie) 8. Cukrovka a) II. typu kompenzovateľná 1) diétou (bez komplikácií DM) 2) diétou a perorálnou liečbou (bez komplikácií DM) b) I. a II. typu kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií c) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku d) chronické komplikácie cukrovky (diabetická mikroangiopatia, retinopatia, neuropatia, nefropatia a diabetická noha) 9. Fenylketonúria a) u detí bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou 10. Mukoviscidóza (cystická fibróza) a) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa (telesný vývoj zodpovedá veku) b) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou c) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným telesným vývojom 11. Obezita (morbidná, BMI viac ako 40) s metabolickými a orgánovými komplikáciami 12. Všetky poruchy výživy, vyžadujúce si a) kŕmenie cez gastrostómiu, enterostómiu b) totálnu parenterálnu, enterálnu, alebo kombinovanú výživu 20 – 3040 – 5020 – 30 30 – 50 80 – 100 50 40 70 – 80 20 30 – 50 50 – 70 40 – 50 10 – 30 80 – 100 40 – 60 20 50 80 40 30 40 50 60 70 – 80 60 505060 70 – 905050 60 – 80
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).
Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov a dne sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých orgánových systémov.
Pri poruchách výživy hodnotíme hmotnosť vyjadrenú podľa BMI. Pri zvýšení BMI nad 40 hovoríme o malígnej obezite, pri znížení BMI pod 18 hovoríme o podvýžive.
IV.


Duševné poruchy a poruchy správania

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Poruchy psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atď.), pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus) a) mierna porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) komplexná porucha (napr. Aspergerov syndróm) 2. Poruchy osobnosti, správania, intelektu, komunikácie a) mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti b) stredné narušenie sociálnej prispôsobivosti c) ťažké narušenie sociálnej prispôsobivosti d) komplexná porucha 3. Mentálna retardácia a) ľahká mentálna retardácia 1) horné pásmo IQ 64 – 69 2) stredné pásmo IQ 57 – 63 3) dolné pásmo IQ 50 – 56 b) stredná mentálna retardácia (IQ 35 – 49) c) ťažká mentálna retardácia (IQ 20 – 34) d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20) 4. Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické) a) mierna porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) úplná porucha 5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy a) mierna porucha b) stredne ťažká porucha c) ťažká porucha d) komplexná porucha 6. Schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami a) ľahká porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) komplexná porucha 7. Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami a) ľahká porucha b) stredne ťažká porucha c) ťažká porucha d) úplná porucha so somatickými dôsledkami 8. Geneticky podmienené mentálne retardácie s multiorgánovým postihnutím podľa klinického stavu (napr. M. Down) 10 – 3040 – 5060 – 80 90 – 100 20 40 – 50 50 – 60 90 – 100 20 – 30 30 – 40 50 60 – 70 80 – 90 100 10 30 – 50 60 90 – 100 20 30 – 40 50 – 80 90 – 100 10 – 20 30 – 40 50 – 80 90 – 100 10 – 20 30 – 40 50 – 80 90 – 100 50 – 100
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického nálezu a psychologického nálezu, podľa narušenia sociálneho života, narušenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability sa určia maximálne hodnoty miery funkčnej poruchy.
Floridná schizofrénia – hodnotenie zdravotného postihnutia vzhľadom na krátke trvanie ochorenia – nie je predpoklad, že bude trvať rok a viac.
Poznámka:
K bodu 1. – k poruchám psychického vývoja detí sa zaraďuje (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)
K bodu 2. – k poruchám osobnosti a správania je zaradená mentálna anorexia, ktorá musí spĺňať aj kritériá BMI pod 18
K bodu 6. – a) ľahká porucha – pri schizofrénnych reziduách c) ťažká porucha – pri častých relapsoch, potiažach v sociálnej prispôsobivosti d) komplexná porucha – ak je prítomný ťažký defekt.
V.


Nervový systém (poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov)

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Centrálne neurogénne poruchy (poškodenie pyramídovej dráhy mozgu a miechy) (pri dominantnej končatine +10 % okrem bodov d, h, j, k) a) ťažká monoparéza až monoplégia b) ťažká hemiparéza až hemiplégia c) ťažká paraparéza až paraplégia d) ťažká kvadruparéza až kvadruplégia e) monoparéza f) hemiparéza g) triparéza 1. ľahká 2. stredne ťažká až ťažká h) paraparéza 1. ľahká 2. stredne ťažká i) kvadruparéza 1. ľahká 2. stredne ťažká j) reziduálna paréza k) poruchy symbolických funkcií 1. ľahké 2. stredne ťažké 3. ťažké, komplexné 2. Periférne neurogénne poruchy (poškodenie periférnych nervov) A. porucha lícneho nervu a) jednostranná úplná b) obojstranná kompletná obrna s trvalými komplikáciami B. Periférne neurogénne poruchy hornej končatiny (pri dominantnej končatine +10 %, pri obojstrannom poškodení +10 %) a) plexus brachialis 1. horný typ 2. dolný typ 3. horný + dolný typ( kompletná porucha) b) nervus axilaris c) nervus radialis d) nervus ulnaris e) nervus medianus f) nervus radialis + axilaris g) nervus radialis + ulnaris h) nervus radialis + medianus i) nervus radialis, ulnaris, medianus (poškodenie na predlaktí) C. Periférne neurogénne poruchy dolnej končatiny (pri obojstrannom postihnutí +10 %) a) plexus lumbosacralis b) nervus glutaneus superior c) nervus glutaneus inferior d) nervus femoralis e) nervus cutaneus femoralis f) nervus ischiadicus proximálna časť g) nervus ischiadicus distálna časť h) nervus fibularis i) nervus tibialis D. Porucha viacpočetných periférnych nervov a miechových koreňov (polyneuropatie, polyradikuloneuritídy) a) ľahká porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) kompletná porucha 3. Cerebelárne poruchy a) ľahká porucha b) stredná porucha (neocerebelárna symptomatológia) c) ťažká porucha (neo + paleocerebelárna porucha) d) kompletná 4. Extrapyramidové poruchy (Parkinsonský, choreatiformný, dystónny) a) ľahká porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) kompletná 5. Kmeňové poruchy (závraty, synkopy, bulbárny syndróm) a) ľahká porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) komplexná s dôsledkami na celkový stav 6. Záchvatové poruchy A. Epilepsia (závažnosť postihnutia podľa frekvencie záchvatov a prítomnosti straty vedomia) a) ľahká porucha – sporadické GM, alebo PM s pauzami mesiacov b) stredná porucha – za rok viackrát GM, alebo PM s pauzami týždňov c) ťažká porucha – GM s pauzami týždňov, alebo PM s pauzami dní d) kumulácia až séria záchvatov – GM týždenne, alebo PM denne B. Ostatné paroxyzmálne stavy (narkolepsia, kataplexia, migréna, neuralgia) a) ľahká porucha – sporadické záchvaty b) stredná porucha – časté záchvaty 2 – 3x do týždňa c) ťažká porucha – vysoká frekvencia záchvatov [podstatne častejšie záchvaty ako v bode b)] d) liečbou neovplyvniteľné záchvaty s obmedzenou výkonnosťou a sekundárnymi telesnými dôsledkami 7. Diseminované poruchy CNS (demyelinizačné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia) a) ľahká porucha (EDSS 1,0 – 3,0) 40 b) stredná porucha (EDSS 3,5 – 5,5) 50 – 60 c) ťažká porucha (EDSS 6 – 7,5) 70 – 80 d) komplexná porucha (EDSS 8,0 – 9,5)8. Difúzne poruchy CNS (encefalopatie rôznej etiológie) a) ľahká porucha b) stredná porucha c) ťažká porucha d) komplexná porucha 9. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála a) stavy po operácii, stavy počas onkologickej liečby b) po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie) c) po stabilizácii s minimálnym až miernym reziduálnym nálezom (päť rokov od stabilizácie) d) neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím e) neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím 50 – 70 60 – 80 90 – 100 90 – 100 30 – 40 50 40 50 – 80 40 50 – 70 40 60 – 80 10 10 – 20 30 – 40 5020 5030 40 50 40 40 40 30 40 40 40 50 50 – 80 20 20 40 10 60 50 30 30 20 30 – 40 50 – 80 90 – 100 20 30 – 40 50 – 80 90 – 100 20 40 50 – 80 90 – 100 10 30 – 40 50 – 80 90 – 10020 30 – 40 50 – 80 90 – 100 10 3050 – 80 90 – 10040 50 – 60 70 – 80 90 – 100 20 50 60 – 80 90 – 100 50 – 60 5040 60 – 8090 – 100
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dĺžky trvania záchvatov, výskytu vegetatívnych porúch, topického neurologického nálezu, psychiatrického nálezu a psychologického nálezu.
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra a konečníka s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny.
VI.


Zrak

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Úplná slepota oboch očí 2. Praktická slepota oboch očí (1/60 – 3/60) 3. Slabozrakosť (V 3/60 – 6/60) a) deti a mladiství do skončenia školskej dochádzky b) dospelí 4. Slabozrakosť (V 6/60 – 6/18) a) deti do skončenia povinnej školskej dochádzky b) dospelí 5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové) pri strate alebo slepote druhého oka 6. Koncentrické zúženie pri strate druhého oka a) od 50°do 30° od centra b) od 29° do 11° od centra c) od 10° do 5° od centra 7. Diplopia 8. Strata jedného oka 9. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka bez možnosti náhrady umelouvnútroočnou šošovkou a) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky b) dospelí 10. Odstránenie oka pre zhubný nádor a) počas onkologického liečenia b) po stabilizácii zdravotného stavu (päť rokov od stabilizácie) c) neliečiteľné formy 90 80 80 60 – 70 60 – 70 50 – 60 60 – 80 40 50 – 60 80 – 90 20 30 60 50 80 – 100 50 100
Tabuľka č. 1 Klasifikácia závažnosti oslabenia zraku – odporúčaná SZO
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného poľa, hĺbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia očných adnexov a adaptácie.
Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných očných chorôb sa určí podľa stupňa zúženia zorného poľa, zrakovej ostrosti, schopnosti orientovať sa a psychického stavu.
Miera funkčnej poruchy pri výpadoch horných kvadrantov zorného poľa – ťažšie je závažnejšia ako pri výpadoch dolných kvadrantov zorného poľa.
Poznámky:
K bodu 6.c) – zorné pole o rozsahu menej ako 10 ale viac ako 5 stupňov okolo centrálnej fixácie, treba zaradiť do 3. kategórie oslabenia zraku. Zorné pole o rozsahu nie väčšom ako 5 stupňov zaradiť do 4. kategórie oslabenia zraku aj v prípade, ak zraková ostrosť je normálna.
VII.


Poškodenie ORL orgánov (sluchový, rovnovážny orgán, dýchacie a hltacie orgány) a ďalšie ORL postihnutia

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do skončenia prípravy na povolanie (vrátane nositeľov kochleárnych implantátov, podľa Fowlera viac ako 85 – 90 %) 2. Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku 3. Obojstranná hluchota dospelých a) praktická hluchota podľa Fowlera viac ako 85 % b) úplná hluchota podľa Fowlera 100 % 4. Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u detí a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou (aj u nositeľov kochleárnych implantátov podľa Fowlera 80 % a viac) 5. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí podľa Fowlera 55 % a viac 6. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých podľa Fowlera 55 % a viac 7. Poruchy rovnováhy (objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja) a) ľahké závraty s hučaním v ušiach b) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) c) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký tinnitus 8. Komplikovaný chronický zápal stredného ucha 9. Strata jednej ušnice 10. Strata oboch ušníc 11. Zhubné nádory (hltanu, mandlí, hrtanu a pod.) a) po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe b) po stabilizácii (do piatich rokov po stabilizácii) c) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od ukončenia liečby) d) neliečiteľné formy zhubných nádorov e) recidívy 70 – 80 60 – 80 70 80 50 – 60 50 4020 5060 – 100 30 20 50 50 – 80 50 40 90 – 100 70 – 80
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu (CSS podľa Fowlera vyjadrená v percentách), poruchy reči následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností.
Kvantitatívna strata sluchu sa hodnotí bez použitia pomôcky (načúvací prístroj).
VIII.


Srdce a obehové ústrojenstvo
A.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy po infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, kardiomyopatie, stavy po myokarditídach a pod. a) s miernym znížením výkonnosti: nijaké prejavy srdcovej a koronárnej nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri silnejšom telesnom zaťažení (napríklad rýchla chôdza 7 km/hod., námahová telesná práca, záťaž viac ako 100 W, MET nad 7), EF ľavej komory 55 – 80 % b) stavy zodpovedajúce NYHA II stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napríklad chôdza 5 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W, MET 4 – 6,6), EF ľavej komory 45 – 55 % c) stavy zodpovedajúce NYHA III stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napríklad prechádzka 3 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca, maximálna záťaž 50 W, MET 2 – 3,9), EF ľavej komory pod 35 % d) stavy zodpovedajúce NYHA IV zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhotrvajúce obdobia srdcovej dekompenzácie, možná iba minimálna fyzická aktivita (maximálne 25 W, MET pod 2), EF ľavej komory pod 25 % 2. Poruchy srdcového rytmu a) bez hemodynamických následkov alebo len nepatrné subjektívne ťažkosti b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy 3. Stavy po operácii srdca (náhrady srdcových chlopní, operácie srdcových chýb, stavy po resekcii aneuryzmy srdcovej komory, stavy po revaskularizačných výkonoch na vencových tepnách) a) s dobrým funkčným výsledkom b) pri stredne zníženom výkone c) pri závažnom znížení výkonu 4.  Implantácia kardiostimulátora 5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom 6. Chronické cor pulmonale Miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie 7. Transplantácia srdca a pľúc a) do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby b) po piatich rokoch od transplantácie podľa funkcie liečby 8. Poruchy krvného tlaku – arteriálna hypertenzia a) 1. stupeň – mierna forma b) 2. stupeň – stredná forma c) 3. stupeň – ťažká forma (orgánové komplikácie) 10 – 20 30 – 40 50 – 70 80 – 100 0 – 10 20 – 30 50 – 70 20 40 50 – 80 20 – 30 20 50 – 80 80 50 10 30 50 – 70
B.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Artériovenózne píšťaly a) bez hemodynamického účinku alebo porúch periférneho prekrvenia b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo poruchami periférneho prekrvenia c) s manifestnými prejavmi 2. Aneuryzmy a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti b) malé periférne výdute c) iné d) dissekujúce aneuryzmy aorty, veľké aneuryzmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti 3. Tepnové uzáverové choroby – uzávery tepien dolných končatín a) štádium I. podľa Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na obidvoch končatinách b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m – 500 m (Doppler na nohe 80 – 100 mm Hg) c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m – 300 m (Doppler na nohe 60 – 80 mm Hg) d) štádium IV. podľa Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami 4. Kŕčové žily a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu – jedna alebo obidve končatiny c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podľa rozsahu a výskytu na jednej alebo obidvoch končatinách d) chronická venózna insuficiencia s defektom 1. jedna dolná končatina 2. obidve dolné končatiny e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl 5. Lymfedém na jednej alebo na obidvoch končatinách a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm, bez obmedzenia pohybu b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu 6. Funkčné srdcovo-cievne syndrómy, ortostatická hypotónia a) s ľahkými klinickými prejavmi b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom 0 – 10 20 – 30 50 0 – 10 0 – 10 20 – 30 50 – 80 0 – 10 20 – 30 50 – 60 70 – 80 0 – 10 10 – 20 30 – 50 40 – 50 50 – 60 60 – 70 0 – 10 20 – 40 50 – 80 10 20 – 30

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému.
Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.
Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.
Pri veľmi výrazných poruchách – lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.
Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii a podľa preukázaných orgánových komplikácií.
IX.


Dýchacia sústava

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronický zápal priedušiek bez obštrukčnej ventilačnej poruchy 2. Opakujúce sa zápaly pľúc s pridruženou spastickou zložkou 3. Chronická obštrukčná choroba pľúc: chronická obštrukčná bronchitída a emfyzém pľúc a) ľahký stupeň – GOLD I – zodpovedá FEV1 nad 80 % a/alebo námahové dyspnoe MMRC 0 – 1 b) stredný stupeň – GOLD II – zodpovedá FEV1 50 – 80 % a/alebo námahové dyspnoe MMRC 2 c) ťažký stupeň – GOLD III – zodpovedá FEV1 30 – 50 % a/ alebo námahové dyspnoe MMRC 3 d) veľmi ťažký stupeň – GOLD IV – zodpovedá FEV1 menej ako 30 %, a/alebo závažné komplikácie: chronické cor pulmonale s atakmi zlyhávania pravého srdca, alebo potreba dlhodobej domácej oxygenoterapie, a/alebo námahové dyspnoe MMRC 4 4. Bronchiálna astma (podľa tabuľky č. 2) 10 2020 40 50 80
Tabuľka č. 2 Stupne závažnosti a symptomatológia u bronchiálnej astmy
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový stav, pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa určí podľa rozsahu obmedzenia pľúcnych funkcií.
Klasifikácia GOLD:
Na klasifikáciu dýchavice, ktorá sprevádza nielen CHOCHP (chronické obštrukčné choroby pľúc) ale aj ostatné pľúcne choroby, sa používa aj stupnica MMRC (Modified Medical Council Dyspnea scale). Táto uvedená stupnica nahrádza stupnicu NYHA (pôvodne určená na označenie stupňa poruchy dýchania pri kardiovaskulárnych chorobách).
Tabuľka č. 3 Klasifikácia dušnosti podľa MMRC:
X.


Tráviace ústrojenstvo
A.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Trakčný a pulzný divertikul (podľa veľkosti a ťažkostí) a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy b) so značnou prekážkou pri príjme potravy 2. Funkčná alebo organická stenóza pažeráka a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy b) s poruchou pri príjme potravy c) so značnou poruchou výživy a výkonnosti 3. Malígny nádor pažeráka a) po radikálnej a onkologickej liečbe nádoru a podľa stavu výživy b) po stabilizácii zdravotného stavu – trvale c) po stabilizácii zdravotného stavu so značným úbytkom výživy a výkonnosti d) recidívy 4. Totálna náhrada pažeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výživy a výkonnosti, so zohľadnením prípadného zohyzďujúceho pôsobenia 10 40 10 30 50 60 – 80 50 90 – 100 70 – 80 70 – 90
B.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika a) recidivujúce (po dvoch až troch rokoch) b) s častejšími recidívami ochorenia c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami 2. Totálne odstránenie žalúdka (hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie) 3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka) a) bez podstatných klinických prejavov b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami 4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha) 5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza a) s dobrou funkciou b) s komplikáciami (napríklad dumpingový syndróm, ulcus pepticum) 6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu (treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná) a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer – T1 – NOMO) b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení c) po stabilizácii zdravotného stavu a podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu a podľa stavu výživy (po piatich rokoch od stabilizácie) e) recidívy f) neliečiteľné formy 10 30 50 50 – 80 0 – 10 30 – 50 10 10 – 20 30 – 50 50 805040 – 50 70 – 80 90 – 100
C.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronický zápal čriev, divertikulitída, divertikulóza, čiastočné resekcie čreva alebo iné črevné poruchy a) s miernou poruchou funkcie b) s trvalými symptómami (napríklad hnačky, spazmy a pod.) c) so značným úbytkom hmotnosti a výkonnosti 2. Colitis ulcerosa (idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba) a) s miernym účinkom na celkový stav (hnačky, znížená výkonnosť) b) so stredne závažným účinkom na celkový stav (trvalé alebo často recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním) c) s ťažkým účinkom na celkový stav a výkonnosť (perforácie, opakované operácie, malnutrícia) 3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou) a) u dospelých pri diétoterapii podľa závažnosti klinických príznakov b) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti 4. Po odstránení malígneho tumoru čreva a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1 – NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby b) s vytvorením trvalej kolostómie c) počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie d) po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie) e) po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokoch od stabilizácie) f) recidívy g) neliečiteľné formy 5. Stavy po odstránení podstatnej časti tenkého alebo hrubého čreva (nenádorové príčiny) a) tenkého čreva s poruchami výživy (prejavy malabsorpcie) b) hrubého čreva 6. Zrasty v brušnej dutine a) bez výraznejšej klinickej symptomatológie b) s poruchami pasáže (striedanie hnačiek a obstipácie) c) s poruchami pasáže (striedanie hnačiek a obstipácie) a poruchami výživy (malabsorpcia) d) s častými recidivujúcimi ileóznymi stavmi 7. Hemoroidy a) bez výrazných ťažkostí s občasným krvácaním b) s častými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejším krvácaním 8. Vyvrátenie konečníka a) malý reponibilný b) trvalý s krvácaním 9. Slabosť zvierača ritného otvoru a) s občasným odchodom stolice b) s úplným odchodom stolice – inkontinencia 10. Perianálne píšťaly a) bez stálej sekrécie b) s častou alebo trvalou sekréciou 11. Umelý ritný otvor a) s dobrou možnosťou uzáveru (možnosť používania kolostomického pásu) b) bez možnosti uzáveru 30 40 – 50 60 20 50 60 – 80 40 – 50 5050 – 70 60 80 60 50 40 – 50 70 – 80 90 – 10060 – 80 50 10 20 – 3050 50 – 60 10 20 10 30 50 70 10 30 – 50 50 70

Diagnóza coeliakie u detí a dospelých dosahuje minimálne 50 % miery funkčnej poruchy (aj pri stabilizácii ochorenia).
Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnotiť aj zásah do psychickej oblasti jedinca (najmä obmedzenie spoločenského styku, sexuálneho života atď.).
Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača a črevnej steny.
D.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronická nebiliárna a biliárna hepatitída (podľa biochemickej aktivity) a) ľahkého stupňa b) stredného stupňa c) ťažkého stupňa 2. Cirhóza pečene (podľa Child–Pughovej klasifikácie) a) štádium A b) štádium B c) štádium C d) portálna hypertenzia po skratovej operácii 3. Steatóza nealkoholická steatohepatitída, toxické poškodenie pečene a) s ľahkou biochemickou aktivitou b) so strednou biochemickou aktivitou c) s ťažkou biochemickou aktivitou 4. Resekcia pečeňového laloka, segmentu 5. Malígne nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy a) počas onkologickej liečby b) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) c) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) d) recidívy e) neliečiteľné formy 6. Transplantácia pečene (podľa funkčného nálezu, stavu výživy) a) v prvom roku b) po roku podľa biochemickej aktivity 7. Chronické zápaly intrahepatálnych žlčových ciest a) ľahkého stupňa b) stredného stupňa c) ťažkého stupňa 8. Ochorenia žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly, dyskinéza) a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov, zápalov s odstupom rokov b) s častejšími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi ťažkosťami c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo komplikáciami, podľa stavu výživy 9. Strata žlčníka a) so zvyškovými funkčnými poruchami, postcholecystektomický syndróm b) pri dlhšie trvajúcich kolikách 10. Chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový zdravotný stav, častosť a rozsah bolesti a) čiastočné zníženie výkonnosti, slabšia výživa, dyspeptické ťažkosti, hnačky b) zníženie výkonnosti, oslabenie výživy, častejšie hnačky c) výrazné zníženie výživy a výkonnosti, tukové stolice 10 – 20 20 – 40 50 – 90 20 – 30 50 50 – 70 50 – 70 10 20 – 40 50– 60 50 – 70 90 – 100 50 40 – 50 70 – 80 90 – 100 70 50 – 70 10 – 20 20 – 40 50 – 90 10 20 40 – 50 20 40 10 40 50

Pri ochoreniach pečene používať klasifikáciu vývojového štádia chronickej hepatitídy a cirhózy pečene podľa Childa a Pugha.
E.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž podľa veľkosti a reponibility a) jedno– alebo obojstranná bez klinickej symptomatológie b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záťaži a pod.) 2. Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej línii podľa klinickej symptomatológie 3. Prietrž v jazvách po brušnej operácii a) bez výraznej symptomatológie podľa veľkosti b) so značným obmedzením brušného lisu c) pri poruchách pasáže bez značných komplikácií d) pri častých recidivujúcich prejavoch ileóznych stavov e) stavy po operácii a reoperácii s rekonštrukciou brušnej steny 4. Prietrž bránice a) pažeráková sklzná prietrž b) iné malé bránicové prietrže bez podstatnej funkčnej poruchy c) väčšie bránicové prietrže podľa stupňa funkčnej poruchy (refluxná ezofagitída) d) prietrž s rozsiahlym premiestnením brušných orgánov s poruchami pasáže a s vplyvom na kardiopulmonálny systém 5. Hydrokéla a varikokéla 10 20 10 10 20 30 50 60 10 10 20 50 – 60 10

Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho traktu určí podľa stupňa a úbytku výkonnosti, stupňa orgánových porúch a podľa potreby osobitných režimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.
Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné črevné poruchy (hnačky), alebo pretrvávajú účinky základného ochorenia.
Pri poruchách výživy hodnotíme hmotnosť vyjadrenú podľa BMI. Pri zvýšení BMI nad 40 hovoríme o malígnej obezite, pri znížení BMI pod 18 hovoríme o podvýžive.
XI.


Ochorenie kože

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche a) do 40 % kožného krytu b) nad 40 % kožného krytu 2. Dekubity na ploche a) do 5 % kožného krytu b) nad 5 % kožného krytu 3. Ekzémy a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na viditeľných častiach tela (ťažšieho stupňa podľa rozsahu) b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného charakteru, dermorespiračný syndróm c) seboroický ekzém ťažšieho stupňa s postihnutím viditeľných častí tela 4. Acne vulgaris a rosacea 5. Hlboké formy akné a rinophýma 6. Acne conglobata s opakovanou tvorbou píšťal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy 7. Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia) a) kožné zmeny ohraničené na predilekčných miestach alebo pri väčšom rozšírení, podľa funkčného postihnutia b) rozsiahle kožné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kĺboch, postihnutie vnútorných orgánov 8. Pľuzgierovité kožné ochorenia (napríklad pemfigus) a) chronické stredne ťažké až ťažképostihnutie kože a slizníc b) generalizované postihnutie kože a slizníc 9. Psoriasis vulgaris, chronické formy parapsoriázy a) s výskytom na predilekčných miestach b) generalizovaná forma s kĺbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi niekoľko mesiacov c) generalizovaná ťažká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepšenia 10. Erytrodermia a) pri miernej intenzite zápalového procesu b) pri vysokej intenzite zápalového procesu s ťažkou alteráciou celkového stavu 11. Ichtyóza a) stredne ťažká forma dlhodobo postihujúca trup a končatiny b) ťažká forma postihujúca celý povrch tela 12. Dermatomykózy a) postihnutie nechtových platničiek rúk a nôh, priľahlých častí kože, tiež v intertriginóznych priestoroch b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koži, s postihnutím niekoľkých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu 13. Iné chronické rozsiahle dermatózy a ich komplikácie (II. a III. st. lymskej boreliózy, kožné Tbc, následky vrodeného a získaného syfilisu) 14. Vrodené poruchy kože a) rohovatenia b) vrodené poruchy súdržnosti kože c) iné vrodené poruchy kože 15. Recidivujúci eryzipel podľa stupňa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti 16. Redicivujúci rozsiahly opar 17. Choroby vlasov alebo kožného farbiva a) čiastočná strata b) úplná strata 18. Malígne tumory kože (s výnimkou malých bazaliómov) a) po odstránení v počiatočnom štádiu b) v pokročilom štádiu alebo neliečiteľné formy c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) e) recidívy 20 – 40 50 – 60 20 – 30 60 – 80 30 – 40 30 – 50 50 – 60 10 – 20 30 – 50 30 – 50 20 – 30 60 – 80 30 – 50 60 – 80 10 – 20 50 60 – 80 20 – 30 50 20 – 30 60 – 80 10 – 30 50 – 60 40 – 60 30 – 50 30 – 50 40 – 50 20 – 30 20 – 30 10 – 20 30 – 40 40 80 – 90 50 40 – 50 70 – 80
Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, plochy, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev. Zohľadňujú sa aj sprievodné komplikácie iných orgánov.
XII.


Pohybový a podporný aparát
A.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Poruchy chrbtice a) zlomeniny tela stavca do 1/4 výšky tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami a dráždenia nervov a svalov s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihladnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu) 2. Scheuermannova choroba s trvalou statodynamickou poruchou funkcie (hodnotí sa po 18. roku veku života) a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu c) ťažká porucha s nosením korzetu 3. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň) b) ťažké formy (V. stupeň) c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov 4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupaviek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.) a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnosť organizmu c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvale aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím 5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia a) ľahká až stredná forma lokálna alebo generalizovaná b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom jednej a viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca 6. Chronická osteomyelitída a) ľahký stupeň – lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle c) ťažký stupeň – časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby) 7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier) a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie 8. Stavy po úrazoch panvy a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov 9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) c) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) d) neliečiteľné formy e) recidívy 10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu a) do 120 cm b) do 130cm c) do 140 cm 11. Svalové ochorenia 1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné a) ľahká forma s obmedzením hýbavosti b) stredne ťažká forma s výrazným obmedzením hýbavosti c) ťažká forma (imobilita) 2. myasténia gravis, myastenický syndróm a) ľahká forma b) stredne ťažká forma s obmedzením hýbavosti c) ťažká forma s výrazným obmedzením hýbavosti 12. Poúrazové svalové ochorenia (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahká forma (napríklad odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu) b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením 10 30 40 – 50 50 – 60 10 30 40 30 50 70 – 100 10 – 20 30 – 40 50 – 60 20 – 40 50 – 70 20 – 30 30 – 40 50 – 70 20 30 – 40 50 – 70 10 – 20 30 – 40 50 – 70 80 50 40 – 50 90 – 100 70 – 80 50 40 30 30 – 50 60 – 80 80 – 100 20 50 60 – 80 10 20 – 30 50
B.
Postihnutie končatín

B. 1.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata oboch horných končatín (vrodená alebo získaná v zmysle anatomického alebo funkčného chýbania) 2. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny (vrodená alebo získaná v zmysle anatomického alebo funkčného chýbania) 3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom (ramena) (pri dominantnej končatine +10 %) 4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe (pri dominantnej končatine +10 %) 5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí (pri dominantnej končatine +10 %) 6. Strata jednej ruky (celej) (pri dominantnej končatine +10 %) 7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky (pri dominantnej končatine +10 %) 8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách 9. Strata jednotlivých prstov na ruke (pri dominantnej končatine +10 %) a) strata jedného palca b) strata dvoch palcov c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka d) strata malíčka e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a štvrtého prsta f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a štvrtého prsta g) strata prvého a piateho prsta, druhého a štvrtého prsta h) strata tretieho a štvrtého prsta, tretieho a piateho prsta i) strata štvrtého a piateho prsta j) strata troch prstov s palcom k) strata štyroch prstov s palcom l) strata štyroch prstov (palec zachovaný) m) strata druhého až piateho prsta na oboch rukách 10. Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kĺbe (pri dominantnej končatine +10 %) 11. Stuhnutie v ramennom kĺbe v nepriaznivom postavení alebo porušenej pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (pri dominantnej končatine +10 %) 12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kĺbu (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahkého stupňa (elevácie do 120o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) b) stredného ťažkého stupňa (elevácie do 90o, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) c) ťažkého stupňa (elevácie do 10 st., rotácie takmer 0) 13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kĺbov a) ľahkého stupňa b) stredne ťažkého stupňa c) ťažkého stupňa 14. Instabilita ramenného pletenca (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahkého stupňa (subluxácie) b) stredne ťažkého stupňa (zriedkavé luxácie) c) ťažkého stupňa (časté luxácie) 15. Pseudoartróza kľúčnej kosti 16. Pseudoartróza ramennej kosti (pri dominantnej končatine +10 %) a) stabilná b) instabilná 17. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 0o – 30o – 120o) b) ťažšieho stupňa (najmä ohnutie, vrátane obmedzenia rotácie predlaktia) 18. Stuhnutie lakťového kĺbu (pri dominantnej končatine +10 %) a) v priaznivom postavení b) v nepriaznivom postavení 19. Pseudoartróza vretennej a lakťovej kosti (pri dominantnej končatine +10 %) 20. Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkčnou poruchou susedných kĺbov (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahký stupeň b) stredne ťažký stupeň c) ťažký stupeň 21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 30o – 0o – 40o) b) ťažšieho stupňa (vystretie/ohnutie) 22. Stuhnutie zápästia (pri dominantnej končatine +10 %) a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia možná) b) v nepriaznivom postavení 23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky (pri dominantnej končatine +10 %) a) ľahký stupeň b) stredne ťažký stupeň c) ťažký stupeň 24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí (aktívne štádium dva roky) (pri dominantnej končatine +10 %) 100 100 60 50 50 50 50 70 – 90 30 50 20 0 30 30 30 30 30 50 50 40 80 20 50 10 20 50 20 40 50 10 30 40 10 30 50 10 20 – 30 20 40 30 – 40 20 30 40 10 30 10 40 10 30 40 20 – 40
B. 2.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata oboch dolných končatín v stehne 2. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa 3. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny 4. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom 5. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb 6. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu 7. Strata oboch dolných končatín v predkolení a) dobrá funkčnosť amputačných kýpťov b) oslabená funkčnosť amputačných kýpťov (zlé hojenie) 8. Strata nohy v členkovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa a) jednostranná s dobrou funkciou b) jednostranná s oslabenou funkciou c) obojstranná s dobrou funkciou d) obojstranná s oslabenou funkciou 9. Strata nohy v Chopartovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa a) jednostranná s dobrým kýpťom b) jednostranná s oslabeným kýpťom c) obojstranná s dobrou funkciou kýpťov d) obojstranná s oslabenou funkciou kýpťov 10. Strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa a) jednostranná s dobrým kýpťom b) jednostranná s oslabeným kýpťom c) obojstranná s dobrou funkciou kýpťov d) obojstranná s oslabenou funkciou kýpťov 11. Strata všetkých prstov na jednej nohe 12. Strata všetkých prstov na oboch nohách 13. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov a) v priaznivom postavení b) v nepriaznivom postavení 14. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu a) v priaznivom postavení b) v nepriaznivom postavení 15. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu(Posudzovaný kĺb sa hodnotí komplexne, nielen jeden rozsah pohybu, do úvahy treba vziať aj rtg. popis. Za hlavný pohyb je považovaná flexia.) a)ľahký stupeň – flexia do 100° (abdukcia do 40°, addukcia do 30°, extrarotácia do 40°, intrarotácia do 30°, extenzia 0°) 1. jednostranne 2. obojstranne b) stredný stupeň – flexia do 70° (abdukcia do 20°, addukcia do 10°, extrarotácia do 20°, intrarotácia do 15°, prípadná flekčná kontraktúra do 20°) 1. jednostranne 2. obojstranne c) ťažký stupeň – flexia do 40° (abdukcia – viklavá, addukcia – viklavá, extrarotácia – viklavá, intrarotácia – viklavá, prípadná flekčná kontraktúra nad 20°) 1. jednostranne 2. obojstranne 16. Vrodená luxácia bedrového kĺbu počas liečby (trvajúca viac ako 1 rok), podľa stupňa kĺbovej chyby (subluxácia – luxácia) a náročnosti použitej liečby (pri obojstrannom postihnutí +10 %) 17. Stavy po operácii bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie (pri obojstrannom postihnutí +10 %) a) ľahký stupeň 0o – 10o – 90o b) stredný stupeň 0o – 30o – 90o c) ťažký stupeň 0o – 30o – 90o + obmedzenie rotácií v zhybe 18. Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu (po reoperácii +10 %) a) jednostranná b) obojstranná 19. Pseudoartróza krčka stehennej kosti a) stabilná b) instabilná 20. Pseudoartróza stehennej kosti 21. Skrátenie dolnej končatiny a) od 4 cm do 6 cm b) nad 6 cm c) nad 10 cm 22. Aseptická nekróza, Perthesova choroba v aktívnom štádiu počas liečenia (v rozsahu do dvoch rokov od začatia liečby) 23. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5o – 10o) b) v nepriaznivom postavení 24. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov a) v priaznivom postavení b) v nepriaznivom postavení 25. Uvoľnenie väzivového aparátu kolena, luxácie (pri obojstrannom postihnutí +10 %) 26. Stav po zlomenine jabĺčka (pri obojstrannom postihnutí +10 %) a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou liečbou b) s dislokáciou úlomkov 27. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie) a) ľahký stupeň (flexia do 100o) 1. jednostranne 2. obojstranne b) stredný stupeň (flexia do 70°, prípadná flekčná kontraktúra do 20°) 1. jednostranne 2. obojstranne c) ťažký stupeň (flexia do 30°, prípadná flekčná kontraktúra nad 20°) 1. jednostranne 2. obojstranne 28. Pseudoartróza kostí predkolenia 29. Stuhnutie horného členkového kĺbu (pri obojstrannom postihnutí +10 %) a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupňov) b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupňov) 30. Stuhnutie dolného členkového kĺbu (v strednom postavení) (pri obojstrannom postihnutí +10 %) 31. Stuhnutie horného členkového kĺbu aj dolného členkového kĺbu (pri obojstrannom postihnutí +10 %) a) v priaznivom postavení b) v nepriaznivom postavení 32. Obmedzenie funkcie členkového kĺbu (vystretie/ohnutie, vbočenie chodidla) (pri obojstrannom postihnutí +10 %) a) ľahký stupeň b) stredný stupeň (0o – 0o – 30o) c) ťažký stupeň 33. Pes equinovarus vrodený (stupeň funkčnej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, od schopnosti či neschopnosti stáť a chodiť bez ortopedických topánok) a) jednostranný b) obojstranný 34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa podľa závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a možnosti ďalšej liečby 35. Úplná strata funkcie jednej dolnej končatiny 100 80 – 90 100 80 60 50 60 8030 40 50 70 20 30 40 50 20 30 40 50 30 50 60 70 – 80 40 50 10 20 30 40 40 50 40 – 5020 30 5030 5030 505020 30 508030 5050 603020 3010 20 30 40 40 505020 301030 4020 30 4030 – 50 50 – 6020 – 60 80

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická alebo funkčná) a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Miera funkčnej poruchy sa určí v závislosti od rozsahu funkčných porúch, rtg zmien v zmysle degeneratívnych zmien a deformácií a od dosiaľ vykonanej liečby, prípadne možnosti ďalšej liečby.
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická alebo funkčná) s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami.
Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov, neposudzuje sa strata jednotlivých článkov prstov.
Pri strate alebo čiastočnej strate končatiny sa hodnotí anatomické alebo funkčné zdravotné postihnutie končatiny.
XIII.


Močové ústrojenstvo
A.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata alebo výpad funkcie obličky pri zdravej druhej obličke 2. Vývojová anomália obličiek bez podstatných ťažkostí a bez funkčného obmedzenia 3. Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov b) s častejšími kolikami a ťažkosťami 4. Postihnutie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu) a) ľahkého stupňa (obličkové funkcie sú trvale znížené s miernym obmedzením výkonnosti – kreatinín pod 130 umol/l) b) stredného stupňa (obličkové funkcie sú značne znížené so značným obmedzením výkonnosti – kreatinín pod 150 umol/l) c) ťažkého stupňa (sú prítomné laboratórne známky chronickej obličkovej insuficiencie s podstatným obmedzením výkonnosti – kreatinín nad 150 umol/l) 5. Strata alebo výpad jednej obličky s funkčným obmedzením druhej obličky a) ľahkého stupňa 1. bez progresie 2. s progresiou – hladina kreatinínu v sére je pod 130 umol/l b) stredného stupňa – hladina kreatinínu v sére je pod 150 umol/l c) ťažkého stupňa – hladina kreatinínu v sére je nad 150 umol/l s prihliadnutím na komplikácie 6. Postihnutie obličiek liečených umelou obličkou (dialýzou) s ohľadom na prítomné komplikácie 7. Transplantácia obličky a) stav po transplantácii obličky do dvoch rokov s prevenciou antibiotickej liečby b) stav po transplantácii obličky s dobrou funkciou štepu po dvoch rokoch 8. Malígny tumor obličky a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1 NOMO) 1. bez komplikácií 2. s komplikáciami b) po stabilizácii zdravotného stavu 1. do piatich rokov od stabilizácie 2. po piatich rokoch od stabilizácie c) neliečiteľné formy d) recidívy 10 – 20 0 – 10 0 – 10 10 – 20 20 – 40 50 – 60 70 – 80 20 – 30 40 6060 – 80 60 – 8080 – 100 50 40 50 50 40 – 50 90 – 100 70 – 80
B.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Chronický zápal močových ciest a) ľahšieho stupňa (bez podstatnej poruchy mikcie) b) ťažšieho stupňa (so značnými poruchami mikcie) 2. Poruchy vyprázdňovania močového mechúra a) ľahšieho stupňa (pri nepatrnej retencii moču, nočné odkvapkávanie moču) b) ťažšieho stupňa (potrebné manuálne vyprázdňovanie, použitie močového stimulátora, značná retencia moču /nad 100 ml/, bolestivé močenie) c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu bez podstatných sprievodných prejavov 3. Malígny tumor močového mechúra (povrchový a infiltratívny) a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu ca) do piatich rokov od stabilizácie cb) po piatich rokoch od stabilizácie d) neliečiteľné formy e) recidívy 4. Inkontinencia moču a) relatívna inkontinencia moču stresová I. stupňa stresová II. stupňa stresová III. stupňa b) urgentná inkontinencia, prípadne zmiešaná s prevahou urgencie si vyžaduje kompletné urodynamické vyšetrenie na potvrdenie správnosti diagnózy c) úplná inkontinencia moču 5. Zvráskavený mechúr so značným zmenšením kapacity 6. Močovodnokožná píšťala prednej močovej trubice pri inkontinencii moču 7. Močovo-črevná píšťala pri análnej inkontinencii 8. Obličkovo-kožná píšťala, močovodnokožná píšťala a mechúrovo-kožná píšťala so značnou sekréciou 9. Umelý vývod moču navonok – trvalý 10. Funkčne málo významné anomálie močovopohlavného systému 11. Anomálie so stredne ťažkým postihnutím až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti 12. Vrodené chyby močovopohlavného systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí "> 0 – 10 10 – 20 10 20 – 30 50 50 80 – 90 50 40 90 – 100 70 – 80 0 20 – 30 50 50 50 – 70 50 30 6070 60 – 80 10 – 20 50 – 70 50

Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču (overí sa najmä funkčným vyšetrením, lekárskymi nálezmi, urodynamickým vyšetrením, endoskopicky).
Stupeň inkontinencie môže diagnostikovať urológ, gynekológ, neurológ a gerontológ podľa druhu inkontinencie.
Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bodoch 6 až 12 sa určuje len do obdobia rekonštrukčného riešenia.
XIV.


Pohlavné orgány
A.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata penisu 2. Čiastočná strata penisu 3. Malígny tumor penisu a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu d) neliečiteľné formy e) recidívy 4. Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov a) pred skončením telesného vývoja do 18. rokov veku) b) v produktívnom veku c) vo vyššom veku (po andropauze) 5. Malígny tumor semenníka a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO) b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu(do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu(po piatich rokoch od stabilizácie podľa veku) e) neliečiteľné formy 6. Malígny tumor prostaty a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO), ak je prítomná erektívna dysfunkcia, alebo inkontinencia moču ako následok liečby b) po odstránení alebo neodstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) e) neliečiteľné formy f) recidívy 7. Malígny tumor prsnej žľazy a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) e) recidívy f) neliečiteľné choroby 8. Vrodené chyby pohlavných orgánov 70 50 50 – 80 80 – 90 50 90 – 100 70 – 80 50 – 80 50 – 70 1050 – 70 70 – 100 50 40 – 50 90 – 100 40 – 50 80 – 90 50 40 – 50 90 – 100 70 – 80 40 – 50 80 – 90 50 40 70 – 80 90 – 100 40 – 60
B.

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertilnom veku) a) jednostranná b) obojstranná 2. Strata atrofického prsníka po menopauze a) jednostranná b) obojstranná 3. Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza) 4. Malígny tumor prsnej žľazy a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie podľa veku) e) recidívy f) neliečiteľné formy 5. Strata maternice alebo sterilita vo fertilnom veku (treba prihliadať na psychoreaktívne poruchy) 6. Malígny tumor krčka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ) a) po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO) b) po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) e) neliečiteľné formy f) recidívy 7. Strata oboch vaječníkov bez výrazného patologického účinku na hormonálny systém 8. Strata oboch vaječníkov vo fertilnom veku alebo pri nedostatočnej možnosti substitúcie pri vyrovnaní hormonálneho deficitu 9. Malígny tumor vaječníka a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) e) neliečiteľné formy f) recidívy 10. Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesného aparátu maternice alebo maternice a) ľahkého stupňa b) stredného stupňa c) ťažkého stupňa (recidívy viackrát v roku) 11. Endometrióza ťažkého stupňa 12. Vaginálne píšťaly a) píšťala močová cesta – pošva b) píšťala konečník – pošva c) píšťala močová cesta – konečník – pošva d) filiformné píšťaly 13. Pokles pošvovej steny alebo maternice a) bez močovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moču (I. stupeň) b) s čiastočnou inkontinenciou moču c) s úplnou inkontinenciou moču 14. Vrodené chyby pohlavných orgánov 15. Craurosis vulvae a) ľahkého stupňa bez ťažkostí alebo s minimálnymi ťažkosťami b) ťažkého stupňa so značnými ťažkosťami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy) 16. Malígny tumor pošvy a vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ) a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) d) po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) e) neliečiteľné formy f) recidívy 40 50 10 – 20 20 – 30 10 – 20 50 80 – 90 50 40 – 50 70 – 80 90 – 100 30 – 4040 – 5080 – 90 50 40 – 50 90 – 100 70 – 8010 30 – 40 40 – 50 80 – 90 50 40 – 50 90 – 100 70 – 80 0 – 10 10 – 20 20 – 3030 – 4040 – 60 40 – 60 80 – 90 20 – 300 – 10 20 – 40 50 – 6040 – 6010 30 – 5040 – 50 80 – 90 50 40 – 50 90 – 100 70 – 80

Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti.
Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe gynekologického, endokrinologického, sexuologického a onkologického vyšetrenia s prihliadnutím na vek ženy. Pri týchto ochoreniach a chybách sa zohľadňujú aj možné psychické následky.
Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného riešenia.
XV.


Hlava a tvár

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Stavy po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej a zmyslovej oblasti a) poruchy ľahkého stupňa b) poruchy stredného stupňa c) poruchy ťažkého stupňa 2. Stavy po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stavy po otrase mozgu 3. Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí ovplyvňujúcich mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod. 20 – 30 40 – 60 70 – 80 10 30 – 60
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti. Hodnotí sa druh zdravotného postihnutia, vek a stupeň funkčnej poruchy.
XVI.


Kombinované postihnutie zraku a sluchu

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v % 1. Hluchoslepota funkčne v rozsahu obojstrannej ťažkej nedoslýchavosti až hluchoty a obojstrannej úplnej slepoty a praktickej slepoty 2. Hluchoslepota funkčne v rozsahu obojstrannej stredne ťažkej nedoslýchavosti a obojstrannej silnej slabozrakosti 100 80
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore