Hlavná stránka > Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné podmienky ustanovujú záväzné pravidlá používania portálov judikaty.info (dostupný na https://www.judikaty.info/) a zakony.judikaty.info (dostupný na http://zakony.judikaty.info/)  (ďalej len spolu ako: „portál“) a služieb poskytovaných ich prostrednícvom (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

1.2. Portál je prevádzkovaný:

 • a) spoločnosťou NEO PROGRES, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 36 506 613, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16324/P,
 • b) spoločnosťou EURO-BRANCH, spol s r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO 36 444 685, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10142/P,
 • c) spoločnosťou EUROGENIUS GROUP, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 36 517 577, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 17474/P,
 • d) spoločnosťou EUROPEAN INSTITUTE OF EDUCATION, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 44 450 818, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20850/P a
 • e) spoločnosťou VIA PROFIT, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2043, 069 01 Snina, IČO: 44 450 818, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20853/P
 • f) spoločnosťou JUDIKATÚRA, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 52 729 354, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39323/P
 • g) spoločnosťou JUDIKÁTY, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 52 526 887, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38681/P
 • h) spoločnosťou ZÁKONY.JUDIKÁTY, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 52 526 704, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38644/P
 • i) spoločnosťou PRÁVNA INFORMAČNÁ DATABÁZA, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 53 250 044, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41046/P
 • j) spoločnosťou DATABÁZA PRÁVNYCH INFORMÁCIÍ, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 54 811 180, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 44549/P
 • k) spoločnosťou PRÁVNA DATABÁZA, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 55 173 390, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 45242/P
 • l) spoločnosťou INFORMAČNÁ DATABÁZA, s.r.o., so sídlom 1. Mája 3980/23, 069 01 Snina, IČO: 55 173 705, registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 45219/P
 • m) spoločnosťou PRECEDENTS LLP, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, United Kingdom, Partnership No. OC445890, UTR 6465497144,

 (ďalej spoločne len ako „poskytovateľ“).

Kontakt: Tel. č.: 057/762 5238, 0905 412 510, e-mail: info@judikaty.info

1.3. Službami poskytovanými prostredníctvom portálov sa rozumie získanie prístupu k obsahu nasledovných webstránok:

 • a) judikaty.info (dostupná na https://www.judikaty.info/) – užívateľ získa prístup k databáze rozhodnutí slovenských a českých súdov a Európskeho súdneho dvora, ktoré je možné efektívne vyhľadávať použitím unikátneho fulltextového vyhľadávača a predikcie. Užívateľ tiež získa prístup k meritám a krátkym popisom nájdených súdnych rozhodnutí, k výberu najzaujímavejších judikátov (bulletin judikatúry) a k možnosti ukladať si vybrané rozsudky podľa svojich potrieb.
 • b) zakony.judikaty.info (dostupná na http://zakony.judikaty.info/) – užívateľ získa prístup k databáze slovenských a EÚ právnych predpisov prelinkovaných na relevantné súdne rozhodnutia, k historickým zneniam právnych predpisov, k dôvodovým správam a vestníkom.

Poskytnuté služby môžu zahŕňať prístup iba na jeden z portálov alebo aj na obidva portály zároveň (ďalej len „služby“).

1.4. Príjemcom služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom portálov (ďalej len „užívateľ“).

1.5. Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha v zásade v elektronickej forme, a to doručením dokumentu či oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu druhej strany alebo umiestnením na príslušných webových stránkach poskytovateľa prístupných užívateľovi prostredníctvom siete internet. Tým je splnená požiadavka písomnosti formy. Výnimočne (najmä ak tak vyžaduje zákon) prebieha komunikácia vo forme listinnej, doručenej na kontaktnú adresu určenú pre písomný styk druhej strany.

1.6. Užívateľ je povinný pred začatím používania služieb zoznámiť sa so Všeobecnými podmienkami a vyjadriť s nimi súhlas. Osoba, ktorá nesúhlasí s Všeobecnými podmienkami, je povinná zdržať sa registrácie a/alebo objednávky služieb.

1.7. Užívateľ získa prístup k službám portálu iba na základe registrácie vykonanej v zmysle čl. 2 Všeobecných podmienok. Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa okamihom registrácie užívateľa (resp. aktivácie účtu užívateľa v zmysle bodu 2.4.b) Všeobecných podmienok) na niektorom z portálov riadia týmito Všeobecnými podmienkami a prípadne aj aktuálnymi cenníkmi/akciovými ponukami prevádzkovateľa zverejnenými na portáloch. Na základe samotnej registrácie nevzniká užívateľovi povinnosť platby.

1.8. V prípade, že dôjde medzi poskytovateľom a užívateľom k uzavretiu odplatnej zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle bodu 3.3 Všeobecných podmienok, tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej tiež len „zmluva"), ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluva oprávňuje užívateľa, resp. ním vybraný okruh užívateľov pre ktorých služby uhradil, využívať služby v dohodnutom rozsahu.

1.9. V prípade, že poskytovateľ v rámci akciovej ponuky poskytne dočasný bezplatný prístup k svojim službám užívateľovi iba na základe vykonania registrácie, ako je popísané v odseku 2.5 týchto Všeobecných podmienok, zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom vznikne okamihom sprístupnenia služieb poskytovateľa. Takto vzniknutá zmluva uzatvorená na dobu trvania akcie sa taktiež riadi týmito Všeobecnými podmienkami.

1.10. Článok 3., 4. a 5. Všeobecných podmienok sa neuplatní vo vzťahu k tým úžívateľom, za ktorých služby objednáva a uhrádza iný užívateľ.

2. Registrácia

2.1. Užívateľ získa prístup k službám iba na základe registrácie, ktorá je spravidla realizovaná odoslaním elektronického formulára prostredníctvom jedného z portálov. V osobitných prípadoch je však možné registráciu realizovať tiež e-mailom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 týchto Všeobecných podmienok alebo iným spôsobom dohodnutým s užívateľom.

2.2. Registrácia užívateľa je prístupná v časti „Registrácia“ na oboch portáloch. Užívateľ vyplní formulárom požadované údaje, oboznámi sa so Všeobecnými podmienkami využívania portálov, ktoré sú pre užívateľa dostupné prostredníctvom hyperlinku a vyjadrí s nimi súhlas tým, že zaškrtne príslušné políčko na konci formulára. Formulár sa poskytovateľovi odošle po stlačení políčka „Registrovať“.

2.3. Registráciu užívateľa prevádzkovateľ potvrdí zaslaním potvrdzujúceho emailu, ktorý obsahuje hypertextový odkaz slúžiaci na aktiváciu účtu užívateľa ako aj kópiu Všeobecných podmienok.

2.4. Užívateľ potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami, že sa zoznámil s ich platným znením a že sa týmito Všeobecnými podmienkami riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom:

 • a) zakliknutím políčka súhlasu pred odoslaním registračnej žiadosti, alebo
 • b) ak registrácia prebehla osobitným spôsobom podľa druhej vety bodu 2.1 Všeobecných podmienok, prvým prihlásením sa na portál po tom, čo bol v potvrdzujúcom emaile podľa bodu 2.3 Všeobecných podmienok upovedomený o tom, že aktivácia účtu sa považuje za súhlas so Všeobecnými podmienkami.

2.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v rámci akciovej ponuky poskytnúť novoregistrovaným užívateľom dočasný bezplatný prístup k niektorým alebo všetkým svojim službám. Tento bezplatný prístup je iba dočasný, jeho trvanie závisí od konkrétnej akciovej ponuky zverejnenej na príslušnom portáli poskytovateľa. Počas tohto skúšobného prístupu má užívateľ možnosť vyskúšať si služby prevádzkovateľa. Ak však chce užívateľ pokračovať v užívaní služieb po uplynutí určenej doby, jeho prístup k nim je podmienený vykonaním objednávky služieb a zaplatením ceny prístupu v súlade s čl. 3., 4. a 5. Všeobecných podmienok.

3. Objednávka služieb a vznik zmluvy

3.1. Prístup k službám je možné objednať:

 • a) v prípade prístupu pre individuálneho užívateľa priamo prostredníctvom portálu,
 • b) v osobitných prípadoch alebo v prípade prístupu pre väčšie množstvo uživateľov zaslaním objednávky poskytovateľovi (poštou alebo emailom), ktorá bude v súlade s cenovou ponukou, ktorú poskytovateľ zaslal užívateľovi alebo uzatvorením osobitnej písomnej zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom.

3.2. Ponukou na uzatvorenie zmluvy je:

 • a) v prípade získania prístupu k službám podľa bodu 3.1.a) zobrazenie cenovej ponuky služieb užívateľovi priamo na portáli v zmysle aktuálneho cenníka,
 • b) v prípade získania prístupu k službám podľa bodu 3.1.b) odoslanie cenovej ponuky poskytovateľom uživateľovi emailom alebo poštou, ktorá obsahuje aj kópiu Všeobecných podmienok;

3.3. Odoslanie objednávky služieb užívateľom je považované za návrh na uzavretie zmluvy s poskytovateľom za cenu uvedenú v cenovej ponuke. Odoslaním objednávky služieb užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s platnými Všebecnými podmienkami a že sa týmito Všeobecnými podmienkami riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom:

 • a) V prípade postupu podľa bodu 3.1.a) odošle užívateľ objednávku stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“ po tom, čo musel zaškrtnúť políčko súhlasu so Všeobecnými podmienkami.
 • b) V prípade postupu podľa bodu 3.1.b) je návrhom na uzavretie zmluvy, ktorej obsah určujú Všeobecné podmienky, zaslanie objednávky užívateľom po tom, čo bol informovaný o Všeobecných podmienkach v rámci cenovej ponuky a o tom, že odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy, ktorej obsah určujú tieto Všeobecné podmienky.

3.4. Poskytovateľ užívateľovi bezodkladne potvrdí objednávku služieb v prípade, ak je objednávka v súlade s ponukou odoslanou v súlade s bodom 3.2 Všeobecných podmienok a zároveň, v závislosti od užívateľom zvoleného spôsobu platby, odošle užívateľovi prostredníctvom elektronickej pošty faktúru alebo preddavkovú faktúru. Potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy potvrdenie objednávky dôjde poskytovateľovi.

4. Cena služby a platba

4.1. Cena za prístup k službe je stanovená podľa aktuálneho cenníka dostupného na portáloch poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za služby a poskytovať užívateľom rôzne cenové akcie (zľavy). Cena môže byť predmetom osobitnej dohody s užívateľom, ktorá je zachytená v cenovej ponuke.

4.2. Užívateľovi bude cena za služby fakturovaná podľa cenníka poskytovateľa aktuálneho v čase odoslania objednávky užívateľom alebo podľa individuálnej dohody v zmysle cenovej ponuky.

4.3. Užívateľ je povinný uhradiť prístup k službám:

 • a) bankovým prevodom v prospech účtu poskytovateľa uvedeného na faktúre/predfaktúre, a to v lehote jej splatnosti (ktorá je 14, resp. 30 dní od jej doručenia), alebo
 • b) v prípade objednávania služieb cez portál podľa 3.1.a) počas vykonávania objednávky, a to platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay od Tatra Banky (iba v prípade že je platcom DPH).

4.4. Po úhrade ceny služieb a jej pripísaní na bankový účet poskytovateľa bude užívateľovi na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári odoslaný e-mail potvrdzujúci obdržanie platby poskytovateľom spolu s faktúrou v zmysle odseku 5.2 týchto Všeobecných podmienok (ak faktúra nebola odoslaná už skôr).

4.5. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za objednané služby a to najneskôr k dátumu splatnosti preddavkovej faktúry/faktúry. Dňom zaplatenia ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.

4.6. Pri platbe zo zahraničia je užívateľ povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnutú platenú službu v plnej výške.

4.7. V prípade, ak užívateľ faktúru za služby neuhradí v lehote splatnosti a ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej poskytovateľom, vzniká poskytovateľovi právo okamžite odstúpiť od zmluvy.

4.8. Za opätovné zriadenie prístupu k službám (po uplynutí doby, na ktorú bol v zmysle objednávky užívateľovi zriadený prístup alebo po vyčerpaní predplatených kreditov) bude užívateľovi účtovaná cena stanovená v aktuálnom cenníku poskytovateľa za žiadané služby. Poskytovanie služieb bude užívateľovi obnovené na základe postupu popísaného v týchto Všeobecných podmienkach v článkoch 3, 4 a 5.

5. Dodanie služieb

5.1. Poskytovateľ je povinný v čo najkratšom čase po pripísaní vyfakturovanej čiastky v prospech jeho účtu sprístupniť užívateľovi služby v rozsahu zmysle uzavretej zmluvy. Umožnením prístupu užívateľa k službám sa objednané služby považujú za dodané.

5.2. Poskytovateľ bezodkladne po pripísaní vyfakturovanej čiastky v prospech jeho účtu a sprístupnení služby užívateľovi odošle užívateľovi na ním poskytnutú emailovú adresu informáciu o sprístupnení služby, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.3. Potvrdzujúci email podľa odseku 5.2 týchto Všeobecných podmienok bude užívateľovi doručený spolu s kópiou Všeobecných podmienok platných v čase uzavretia zmluvy. Zaslaním tohto potvrdzujúceho emailu a kópie Všeobecných podmienok poskytovateľ poskytne užívateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy a zmluvné podmienky na trvanlivom médiu, čim si splní svoju informačnú povinnosť, ktorú má vočii:

 • spotrebiteľom v zmysle § 6 ods. 1 a) v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení ďalších predpisov; a
 • ostatným príjemcom služby informačnej spoločnosti v zmysle § 4 a § 5 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

6. Práva a povinnosti užívateľa

6.1. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s Všeobecnými podmienkami ako aj obsahom služby pred začatím využívana služieb, teda pred registráciou, resp. v čase registrácie na portáloch a vyjadriť s nimi súhlas. Obsah Všeobecných podmienok mu je opätovne pripomenutý aj v čase odoslania objednávky služieb.

6.2. Služby poskytovateľa môže užívať len užívateľ, ktorý dodržiava tieto Všeobecné podmienky a relevantné právne predpisy SR. Užívateľ sa už okamihom registrácie zaväzuje, že bude službu užívať v súlade so Všeobecnými podmienkami, právnymi predpismi a prípadne aj pokynmi poskytovateľa.

6.3. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených Všeobecnými podmienkami a overil si dodržiavanie Všeobecných podmienok užívateľom. Užívateľ je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.

6.4. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby, teda Všeobecné podmienky, vrátane cenníka a že je oprávnený poskytovať zľavy resp. cenové akcie.

6.5. Užívateľ sa zaväzuje uviesť v registračnej žiadosti a objednávke služieb pravdivé, úplné a presné údaje a oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v žiadosti; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodujúce údaje uvedené v žiadosti a užívateľ zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.

6.6. Užívateľovi je na základe zmluvy poskytnutý prístup k objednaným elektronickým službám vymedzeným v bode 1.3 týchto Všeobecných podmienok, a to na určité časové obdobie alebo za určitý počet kreditov. Služby spočívajú primárne v prístupe užívateľa k obsahu databáz umiestnených na portáloch a vo využití prevádzkovateľových technických nástrojov na ich jednoduché prehľadávanie. Nakoľko ide o databázy, ktoré sú chránené v zmysle § 72 a nasl. zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), užívateľ získava od poskytovateľa súhlas na extrakciu a reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti obsahu databázy.

6.7. Užívateľ nesmie databázy prevádzkovateľa, ku ktorým získal uzavretím zmluvy prístup, používať inak ako zvyčajným spôsobom a vo väčšom než dovolenom rozsahu, primarane a bez ujmy na oprávnených záujmoch zhotoviteľa databázy, ktorým je prevádzkovateľ.

6.8. Užívateľ je po dobu poskytovania služby poskytovateľom oprávnený používať služby ako aj predmety ochrany práva duševného vlastníctva sprístupnené poskytovateľom v rámci služby (najmä databázy, autorské právo, logá a ochranné známky) osobne a pre vlastnú potrebu, a to výlučne prostredníctvom prístupu k službe v rozsahu uvedenom v zmluve a Všeobecných podmienkach. Toto oprávnenie je neprenosné.

6.9. Užívateľ je povinný pri užívaní služby chrániť okrem osobitného práva k databáze aj práva k ďalším predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb umiestnených na portáloch (najmä autorské diela, logá a ochranné známky), ktorých vy/použitie poskytovateľ umožnil užívateľovi v rámci poskytovania služby. Užívateľ sa zaväzuje, že nezasiahne do autorských práv k autorským dielam alebo iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva umiestneným na portáloch, najmä ich nebude užívať a sprístupňovať verejnosti inak, než stanovujú tieto Všeobecné podmienky alebo zákon. Užívateľ sa zaväzuje, že tak najmä neupraví ani inak nezasiahne do predmetov ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa či tretích osôb, umiestnených na portáloch, najmä nebude nad rámec vlastnej potreby rozmnožovať, rozširovať, šíriť verejnosti ani inak používať akýkoľvek obsah poskytovateľa či tretích osôb.

6.10. Ak užívateľ zistí, že tretie osoby porušujú práva k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou portálov, zaväzuje sa informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o takomto porušení práv či jeho hrozbe.

6.11. Užívateľ nemá právo poskytnúť, ani postúpiť, ani prenajímať, ani požičiavať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

6.12. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.

6.13. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude služby poskytovateľa meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať ich dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia portálov a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (vrátane ich prihlasovacích mien alebo hesiel).

6.14. Užívateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby podľa týchto Všeobecných podmienok a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby poskytovateľom.

7. Práva a povinnosti poskytovateľa

7.1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi právo používať služby portálov v dohodnutom rozsahu a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

7.2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do portálov, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto Všeobecných podmienok, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu. Postup pri zmene Všeobecných podmienok je upravený v bode 12.5 Všeobecných podmienok.

7.3. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi, či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb, odstrániť obsah užívateľov a zablokovať prístup užívateľa k službe najmä  pri zneužití služby alebo podozrení zo zneužitia služby užívateľom či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných Všeobecnými podmienkami (najmä povinností uvedených v bodoch 6.6-6.11 a 6.13 Všeobecných podmienok) alebo právnymi predpismi.

7.4. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich portáloch reklamu.

8. Reklamácie

8.1. Užívateľ môže reklamáciu služby uplatniť osobne, poštou alebo emailom využitím kontaktných údajov uvedených v odseku 1.2 týchto Všeobecných podmienok.

8.2. Ku každej reklamovanej službe je nutné pripojiť kópiu daňového dokladu a vyplnený Reklamačný protokol, ktorý užívateľ získa na požiadanie u poskytovateľa. 

8.3. Pred uplatnením reklamácie je užívateľ povinný dôkladne skontrolovať, či chyba nie je spôsobená nastavením alebo chybným použitím služby, ktoré je v rozpore s odporúčaním poskytovateľa. 

8.4. Po doručení reklamácie v lehote max. 30 dní poskytovateľ preskúma oprávnenosť reklamácie a podľa výsledku preskúmania rozhodne o jej opodstatnenosti či neopodstatnenosti. 

8.5. Poskytovateľ nijako neručí za obsah zobrazených dokumentov najmä z pohľadu informácií hľadaných užívateľom. Je výlučne na rozhodnutí užívateľa, ktorý dokument otvorí (najmä v prípade kreditného systému) na základe ponúknutých indícií v podobe odsekov dokumentov.

9. Zodpovednosť predávajúceho za vady a škodu

9.1. Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k službám v rozsahu podľa zmluvy a Všeobecných podmienok a za to, že je oprávnený predmetné služby prostredníctvom portálov poskytnúť.

9.2. Poskytovateľ výslovne upozorňuje užívateľa a užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

 • a) informácie sprístupňované poskytovateľom prostredníctvom portálov nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou, ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva inak z Všeobecných podmienok;
 • b) poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť poskytnutých informácií (najmä textov právnych predpisov alebo súdnych rozhodnutí);
 • c) poskytované informácie (najmä texty právnych predpisov alebo súdnych rozhodnutí) môžu obsahovať chyby spôsobené skutočnosťou, že tieto informácie sú hromadne získavané automatickým sťahovaním a následne automaticky spracované;
 • d) ak sú poskytnutými informáciami texty právnych predpisov, jediným ich právne záväzným zdrojom je príslušná oficiálna zbierka/vestník právnych predpisov, t.j. v prípade právnych predpisov EÚ Úradný vestník EÚ, v prípade slovenských právnych predpisov Zbierka zákonov, vestníky ministerstiev a iných štátnych orgánov atď.;
 • e) ak sú poskytnutými informáciami texty súdnych rozhodnutí, ich oficiálnym zdrojom je v prípade zverejňovaných rozhodnutí slovenských súdov webstránka Ministerstva spravodlivosti a v prípade rozhodnutí Európskeho súdneho dvora webstránka tohto súdneho orgánu;
 • f) poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie portálov vrátane odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie služieb, ich neustálu dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre užívateľom zamýšľaný účel;
 • g) poskytovateľ nevykonáva zálohy dát užívateľa umiestnených na portáloch;
 • h) užívateľ užíva službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb poskytovateľa.

9.3. V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči užívateľovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Užívateľovi v týchto prípadoch nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).

10. Trvanie zmluvy a jej zánik

10.1. Zmluva je uzavretá:

 • a) na dobu určitú v prípade že:
  i. služba je poskytnutá ako paušálna, a to na obdobie od 1-24 mesiacov, v závislosti od užívateľovej objednávky (momentálne služba Paušál JUDIKÁTY, Balíček ZÁKONY alebo Balíček KOMPLET), alebo
  ii. ide o akciovú ponuku poskytovateľa v zmysle odseku 2.5 Všeobecných podmienok, a to na obdobie uvedené v akciovej ponuke na portáloch poskytovateľa.
 • b) na dobu neurčitú v prípade, že si užívateľ objedná kredit, ktorý však môže využiť najneskôr do 1 roka od dodania služby (momentálne služba Kredit JUDIKÁTY).

10.2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených zákonom a týmito Všeobecnými podmienkami, najmä uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá alebo odstúpením od zmluvy.

10.3. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, t.j. odo dňa vzniku zmluvy v zmysle bodu 3.3 týchto Všeobecných podmienok. Užívateľ tak môže urobiť do posledného dňa lehoty zaslaním elektronickej správy vyjadrujúcej jeho vôľu odstúpiť od zmluvy na emailovú adresu poskytovateľa uvedenú v odseku 1.4 týchto Všeobecných podmienok. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku a predávajúci vráti užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom, všetky platby, ktoré od neho prijal do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môže, užívateľ-spotrebiteľ použiť, sa nachádza tu:

10.4. Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený zrušiť zmluvu z dôvodov a za podmienok stanovených zákonom.

10.5. Porušenie ustanovení týchto Všeobecných podmienok užívateľom alebo využívanie služieb, ktoré je možné považovať za šikanózny výkon práva zo strany užívateľa alebo výkon práva v rozpore s dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom, je porušením zmluvy a týchto Všeobecných podmienok a môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu alebo zastaveniu poskytovania služby. V takýchto prípadoch je poskytovateľ oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou, pričom užívateľ stráca nárok na prístup k službe a na vrátenie už zaplatenej ceny v plnom rozsahu, resp. poskytovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za službu za celé fakturačné obdobie.

10.6. Zrušením alebo zánikom zmluvy zanikajú všetky oprávnenia užívateľa na používanie služby.

10.7. Ak má užívateľ v prípade zrušenia alebo zániku zmluvy nárok na vrátenie ceny zaplatenej za službu, poskytovateľ vrátenú sumu pomerne zníži o čiastku zodpovedajúcu dobe, počas ktorej mal užívateľ riadny prístup k službe alebo zodpovedajúcu kreditom, ktoré užívateľ využil. Poskytovateľ je oprávnený vrátenú sumu znížiť aj o prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zrušením zmluvy, najmä o náklady za zrušenie prístupu k službe alebo náklady spojené s vrátením platby okrem prípadu, že k zrušeniu zmluvy došlo z dôvodu nemožnosti plnenia na strane poskytovateľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo poskytovateľa uplatniť si voči užívateľovi prípadný nárok náhradu škody alebo ušlého zisku.

11. Ochrana súkromia a osobných údajov

11.1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje užívateľov svojich portálov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

11.2. Na účel informovania záujemcov o služby Poskytovateľa ako aj existujúcich uživateľov o spracúvaní osobných údajov vykonávanom Poskytovateľom pri poskytovaní služieb slúži Politika súkromia a ochrany osobných údajov:

 • a) ktorá je vždy dostupná v elektornickej forme online na adrese:
 • b) o ktorej je úžívateľ informovaný v okamihu prvého navštívenia portálu prostredníctvom bannera,
 • c) o ktorej je užívateľ opätovne infomovaný v procese registrácie alebo prvého prihlásenia sa na portál v zmysle bodu 2.4.b) Všeobecných podmienok

11.3. Užívateľ registráciou zároveň súhlasí se zasielaním informácií o produktoch a službách prostredníctvom e-mailu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.2. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi poskytovateľom a užívateľom. Prípadné spory je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade je užívateľ oprávnený kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, napr. Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo riešiť spor prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Pred pristúpením k súdnemu alebo mimosúdnemu riešeniu sporu by mal užívateľ najskôr kontaktovať poskytovateľa a pokúsiť sa vyriešiť vzniknutú situáciu vzájomnou dohodou.

12.3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a týchto Všeobecných podmienok prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností užívateľa zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.

12.4. Neplatnosť niektorého ustanovenia Všeobecných podmienok nemá za následok neplatnosť Všeobecných podmienok ako celku, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou zákon spája takýto právny následok. Zmluvné strany sa pre taký prípad dohodli, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá obsahu a zmyslu pôvodného ustanovenia a zákona.

12.5. Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je vždy prístupné na internetovej adrese: http://zakony.judikaty.info/vop/.

12.6. Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť Všeobecné podmienky, a to z dôvodov spočívajúcich v obchodnej politike poskytovania služieb, z dôvodov zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, z dôvodu technických, bezpečnostných alebo organizačných zmien v systémoch poskytovateľa používaných na poskytovanie služieb ako aj z dôvodu zvyšovania kvality bezpečnosti a dostupnosti ponúkaných produktov a služieb. V takom prípade je povinný oznámiť zmenu Všeobecných podmienok užívateľovi najmenej 15 dní pred účinnosťou týchto zmien, a to najmä zaslaním elektronickej správy na poskytnutú emailovú adresu. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí so zmenou záväzného dokumentu, má právo do 15 dní od zaslania tejto informácie poskytovateľom písomne vypovedať zmluvu s okamžitou účinnosťou. Pokiaľ užívateľ najneskôr do dňa účinnosti predmetnej zmeny nevypovedá zmluvu, platí, že s ňou súhlasí a táto zmena sa preň stáva záväzná odo dňa jej účinnosti.

12.7. Tieto Všeobecné podmienky strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších Všeobecných podmienok.

12.8. Tieto Všeobecné podmienky rušia a v plnom rozsahu nahrádzajú Všeobecné podmienky poskytovateľa účinné od 24.4.2015, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na portáloch poskytovateľa, resp. v súlade s bodom 12.6 Všeobecných podmienok.

 

Zverejnené dňa: 8.7.2019

MENU
Hore