Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Stredné školstvo, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Živnostenské podnikanie, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 114/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 ods. 5 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

2.

V § 10 druhej vete sa slová „poskytnúť primeraný čas“ nahrádzajú slovami „určiť im lehotu najmenej piatich ...

3.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

4.

V § 12 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

6.

V § 14 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) je akreditovaná podľa osobitného predpisu19) na vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V § 16 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak lehota podľa odseku 6 alebo podľa odseku 8 uplynie v období, keď je fyzická osoba, ktorá má ...

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

8.

V § 16 ods. 12 písm. a) sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

9.

V § 16 ods. 13 sa slová „Odseky 1 až 11“ nahrádzajú slovami „Odseky 1 až 12“.

10.

V § 16 ods. 14 písm. a) sa slová „odsekov 6 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 12“.

11.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa slovo „autorizovaného“.

12.

V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová „štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu“ nahrádzajú ...

13.

V § 17 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o registrovaný ...

14.

V § 21 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo autorizovaným bezpečnostným technikom“.

15.

V § 21 ods. 14 sa slová „názvu, sídla alebo identifikačného čísla“ nahrádzajú slovami „názvu alebo sídla“. ...

16.

V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a autorizovaný bezpečnostný technik“.

17.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta a v tretej vete sa vypúšťa slovo „autorizovaného“.

18.

V § 22 ods. 4 celom texte sa vypúšťajú slová „alebo autorizovaných bezpečnostných technikov“ a slová ...

19.

V § 22 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a autorizovaného bezpečnostného technika“.

20.

V § 22 ods. 6 a 7 sa vypúšťajú slová „alebo autorizovaného bezpečnostného technika“.

21.

V § 22 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a autorizovaný bezpečnostný technik“ a slová „alebo autorizovaný bezpečnostný ...

22.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Bezpečnostný technik (1) Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 10 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.

§ 24 sa vypúšťa.

24.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika, ak bezpečnostný technik ...

25.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo autorizovaného bezpečnostného technika“.

26.

V § 27 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a nemôže túto činnosť vykonávať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú ...

27.

V § 27 ods. 13 písm. a) sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do 30 dní“.

28.

V § 28 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:

„2.
osvedčenia bezpečnostného technika podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b),“.

29.

Za § 39j sa vkladá § 39k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 (1) Oprávnenie na overovanie plnenia ...

30.

Príloha č. 1b vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1bk zákonu č. 124/2006 Z. z. Minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov A. Minimálny ...

31.

V prílohe č. 2 bode 01.3 sa vypúšťajú slová „a autorizovaných bezpečnostných technikov“.

32.

V prílohe č. 2a sa slová „autorizovaný bezpečnostný technik“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

Za § 80aj sa vkladá § 80ak, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80ak Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 Živnostenské oprávnenie na vykonávanie ...

2.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 213 – Stavebníctvo v živnosti poradové číslo 19 sa slová ...

3.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné poradové čísla 62 a 63 znejú:

„ 62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

4.

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné sa vypúšťa živnosť poradové číslo 64.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov XIII. časti Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke ...

Čl. IV

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. d) štvrtý bod znie:

„4.
fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika,“.

2.

V § 6 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vykonáva skúšku spôsobilosti13a) fyzickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 28 zákona č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 114/2022 Z. z.“.

3.

V § 7 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa tretí bod.

4.

V § 7 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo autorizovaného bezpečnostného technika“.

Čl. V

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...

V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak na vykonanie skúšky spôsobilosti nie je oprávnená profesijná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ab znie:

„3ab) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore