Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Stavebné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD16DS10EUPPČL0

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 608/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 172/2022

Legislatívny proces k zákonu 172/2022
Legislatívny proces k zákonu 608/2003§ 1
Orgány štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

(1)
Štátnu správu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bývania vykonávajú:
a)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
obec v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,1)
e)
Slovenská stavebná inšpekcia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(2)
Štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonávajú aj iné orgány v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 1a
Pôsobnosť ministerstva


Ministerstvo na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky
a)
navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,
b)
spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
c)
koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,
d)
vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,
e)
vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“),
f)
zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných prostriedkov na rozvoj bývania,
g)
spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
h)
navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,
i)
navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,
j)
zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
k)
vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
l)
navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,
m)
zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,
n)
je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,4) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,5) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.
zobraziť paragraf
§ 2
Pôsobnosť úradu

Úrad
a)
na úseku územného plánovania
1.
koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja, samosprávnych krajov a obcí,
2.
je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
3.
vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
4.
organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
5.
overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
6.
vedie register odborne spôsobilých osôb,4)
7.
zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
8.
obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
9.
obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde na schválenie,
10.
zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
11.
obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,
12.
posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,
13.
je správcom a prevádzkovateľom informačného systému územného plánovania a výstavby,
14.
predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
b)
na úseku stavebného poriadku
1.
vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a postupu vyvlastnenia,
2.
zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
3.
spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,
4.
vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
5.
vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,
6.
metodicky usmerňuje činnosť okresného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,
7.
zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,
8.
preskúmava rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja vydané v správnom konaní,
9.
koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,
10.
koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,
11.
po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,
12.
určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,
13.
určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, vymenúva členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie a koordinuje činnosti týchto komôr,
14.
pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu5) sa vyjadruje, či sú splnené podmienky na vyvlastnenie podľa osobitného predpisu.6)
zobraziť paragraf
§ 4
Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja

(1)
Okresný úrad v sídle kraja
a)
na úseku územného plánovania
1.
posudzuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny,
2.
vydáva stanovisko pri prerokovaní konceptu územného plánu obce a konceptu územného plánu zóny,
3.
vydáva stanovisko pri prerokovaní návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny,
4.
preskúmava návrh územného plánu obce a návrh územného plánu zóny,
5.
rieši rozpory pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,
6.
je metodickým orgánom pre činnosť obce na úseku územného plánovania,
7.
podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti územného plánovania,
8.
obstaráva a prerokúva územnoplánovacie podklady,
9.
podieľa sa na vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní,
b)
na úseku stavebného poriadku
1.
vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad,
2.
riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi,
3.
plní úlohy štátneho stavebného dohľadu,
4.
zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu,
5.
zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,
6.
určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu,
7.
podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb,
8.
vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,6a)
c)
na úseku bývania
1.
posudzuje a overuje údaje v žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania,
2.
vykonáva kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,
3.
vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,
4.
vykonáva prevod finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,
5.
vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,
6.
zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov na rozvoj bývania v príslušnom kraji,
7.
spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
8.
zabezpečuje spracovanie regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok na rozvoj bývania,
9.
vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytovanie dotácií na rozvoj bývania,
10.
poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
11.
spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania,
12.
metodicky usmerňuje orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov na bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja vykonáva činnosti uvedené v odseku 1 písm. c) štvrtom bode prostredníctvom mimorozpočtového účtu.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 11 zákona č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania.
2)
§ 123a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 4, § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
7)
§ 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore