Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 15.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 456/2022 účinný od 15.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 456/2022 s účinnosťou od 15.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 456/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
vydáva pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti.“.

3.
V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Príjmy získané za poskytnutie týchto služieb môže horská služba použiť na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním súvisiaceho so záchrannou činnosťou.“.
4.
V § 11 ods. 3 sa slová „v súlade s osobitným predpisom9a) na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti“ nahrádzajú slovami „na úhradu nákladov spojených so záchrannou činnosťou a s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a prevádzkovaním súvisiaceho so záchrannou činnosťou“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

5.
Za § 12 sa vkladá § 12aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12aa
Lokalizácia
(1)
Horská služba je oprávnená pri vyhľadávaní osoby v tiesni, ktorá je nezvestná, využívať prevádzkové a lokalizačné údaje získané Policajným zborom podľa osobitného predpisu.10a)

(2)
Horská služba je oprávnená využívať prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 len v nevyhnutnej miere a je povinná zabezpečiť ich ochranu pred neoprávneným zverejnením a poskytnutím inej osobe. Prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 využíva spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o príslušníkovi horskej služby, ktorý o poskytnutie prevádzkových a lokalizačných údajov žiadal, a tiež údaje o účele, na ktorý sa poskytnutie prevádzkových a lokalizačných údajov žiadalo. Horská služba je povinná nepotrebné prevádzkové a lokalizačné údaje podľa odseku 1 bezodkladne zničiť; o zničení údajov vyhotoví písomnú zápisnicu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 76 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2023 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore