Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 02.01.2023 do 19.05.2023

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 02.01.2023
Účinnosť do: 19.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD9DS9EUPP1ČL1

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 02.01.2023 do 19.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2018 s účinnosťou od 02.01.2023 na základe 429/2022

Legislatívny proces k zákonu 106/2018§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Prevádzkou vozidla v cestnej premávke na účely tohto zákona je akékoľvek možné použitie vozidla v cestnej premávke.
(2)
Na účely tohto zákona je
a)
vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke; vozidlom je aj zvláštne vozidlo podľa § 3 ods. 3,
b)
motorovým vozidlom vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu,
c)
nemotorovým vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu,
d)
prípojným vozidlom nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom,
e)
návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo,
f)
prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu,
g)
jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s
1.
prívesom,
2.
návesom,
3.
dvoma návesmi,
4.
dvoma prívesmi alebo
5.
návesom a prívesom,
h)
autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno poschodie alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,
i)
historickým vozidlom vozidlo, ktoré
1.
má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,
2.
bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,
3.
daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,
4.
je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a
5.
nie je určené na každodenné používanie,
j)
športovým vozidlom vozidlo, ktoré
1.
má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM a
2.
nie je určené na každodenné používanie,
k)
základným vozidlom vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového schválenia,
l)
nedokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa musí v ďalšom stupni viacstupňového schválenia podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,
m)
dokončovaným vozidlom vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového schválenia a spĺňa príslušné technické požiadavky,
n)
dokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,
o)
systémom zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle,
p)
komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla,
q)
samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť súčasťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ale len vo vzťahu k jednému alebo viacerým určeným typom vozidla,
r)
doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo vybavené nad rámec schváleného typu, variantu typu alebo verzie variantu typu, pričom ich použitie vo vozidle nie je povinné,
s)
časťou výrobky používané na montáž, opravu a údržbu vozidla, ako aj náhradné dielce,
t)
vybavením každý iný výrobok než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať do vozidla,
u)
pôvodnými časťami alebo vybavením časti alebo vybavenia vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí a vybavenia na montáž predmetného vozidla, vrátane tých častí alebo vybavenia, ktoré sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke ako tieto časti alebo vybavenie; ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že časti alebo vybavenie predstavujú pôvodné časti alebo vybavenie, ak výrobca potvrdil, že kvalita častí alebo zariadení zodpovedá kvalite komponentov používaných na výrobu daného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla,
v)
náhradnými dielcami výrobky, ktoré sa majú montovať do vozidla alebo naň, aby sa nimi nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane výrobkov a mazív, ktoré sú potrebné na používanie vozidla, s výnimkou paliva,
w)
plynovým zariadením určeným na montáž do motorového vozidla systém umožňujúci zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu plynného paliva do sacej časti motora,
x)
značkou vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla označenie výrobcu pridelené vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla,
y)
obchodným názvom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla slovný alebo číselný názov pridelený výrobcom vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla,
z)
typom vozidla skupina vozidiel príslušnej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných špecifikovaných konštrukčných znakoch, a môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu typu vozidla,
aa)
ojazdeným vozidlom vozidlo, pri ktorom odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6 000 kilometrov,
ab)
novým vozidlom vozidlo, ktoré nespĺňa definíciu ojazdeného vozidla podľa písmena aa),
ac)
automatizovaným vozidlom automatizované vozidlo podľa osobitného predpisu6a) alebo iné motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, pri ktorom sa ale zásah vodiča predpokladá alebo vyžaduje,
ad)
plne automatizovaným vozidlom plne automatizované vozidlo podľa osobitného predpisu6b) alebo iné motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať samostatne,
ae)
automatizovaným systémom riadenia systém riadenia vozidla, ktorý na zabezpečenie dynamickej kontroly nad vozidlom trvalo využíva hardware a software.
(3)
Typovým schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
a)
ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo všetkých oblastiach schválenia typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, v procese povoľovania, vydávania, a ak je to potrebné, zrušenia alebo zamietnutia typového schválenia, ktorý slúži ako kontaktné miesto pre typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, na určovanie a oznamovanie technických služieb a na zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby,
b)
ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo veciach typového schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a
c)
ktorý plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(4)
Schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu, ktorý
a)
je zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a
b)
plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(5)
Regulačným aktom je právne záväzný akt Európskej únie,7) predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis Európskej hospodárskej komisie“)8) alebo vnútroštátny predpis členského štátu, ktorý ustanovuje požiadavky na schvaľovací postup a technické požiadavky; v Slovenskej republike je regulačným aktom aj aproximačné nariadenie vlády Slovenskej republiky,9) vydané podľa osobitného predpisu.10)
(6)
Typovým schválením je postup, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky; typové schválenie môže byť vnútroštátne typové schválenie alebo typové schválenie EÚ.
(7)
Osvedčením o typovom schválení je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky na typové schválenie.
(8)
Typovým schválením celého vozidla je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(9)
Typovým schválením systému je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že systém zabudovaný do vozidla špecifikovaného typu vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(10)
Typovým schválením komponentu je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že komponent nezávisle od vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(11)
Typovým schválením samostatnej technickej jednotky je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že samostatná technická jednotka spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel.
(12)
Typovým schválením spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že spaľovací motor spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(13)
Vnútroštátnym typovým schválením je postup typového schvaľovania ustanovený vnútroštátnym právom členského štátu, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu.
(14)
Typovým schválením EÚ je postup typového schvaľovania ustanovený osobitnými predpismi11) alebo postup schválenia ustanovený predpisom Európskej hospodárskej komisie (ďalej len „homologizácia“), ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky; platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie Európskej únie a pri homologizácii je platnosť obmedzená na územie štátov, ktoré pristúpili k predpisom Európskej hospodárskej komisie.
(15)
Osvedčením o typovom schválení EÚ je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán členského štátu osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa požiadavky ustanovené na typové schválenie EÚ; osvedčenie je založené na vzore ustanovenom v právne záväznom akte Európskej únie alebo vo formulári oznámenia ustanovenom v príslušných predpisoch Európskej hospodárskej komisie.
(16)
Jednotlivým schválením je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(17)
Viacstupňovým schválením vozidla je postup, ktorým jeden alebo viac schvaľovacích orgánov potvrdzujú, že nedokončené alebo dokončované vozidlo spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.
(18)
Osvedčením o zhode COC je doklad vydaný výrobcom vozidla, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla.
(19)
Orgánom dohľadu nad trhom je orgán členského štátu, ktorý
a)
je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu a
b)
plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(20)
Dohľadom nad trhom sú činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré sú uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a príslušnými regulačnými aktmi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu.
(21)
Hospodárskym subjektom je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor, pričom
a)
výrobcom je osoba zodpovedná
1.
typovému schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo povoľovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a za zabezpečenie zhody ich výroby bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie a výroby vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, ktoré sú predmetom schvaľovacieho procesu, a
2.
orgánu dohľadu nad trhom za záležitosti dohľadu nad trhom týkajúce sa vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,
b)
zástupcom výrobcu je osoba riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred typovým schvaľovacím orgánom alebo orgánom dohľadu nad trhom a konala v mene výrobcu; pričom na účely
1.
vnútroštátneho typového schválenia, uznania typového schválenia EÚ alebo schválenia hromadnej prestavby typu vozidla sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky a vo veci vnútroštátneho typového schválenia doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu, ktorej typový schvaľovací orgán udelil osvedčenie zástupcu výrobcu,
2.
typového schválenia EÚ sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu alebo zmluvného štátu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní,12)
c)
dovozcom je každá osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá uvedie z tretieho štátu na trh vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov,
d)
distribútorom je každá osoba v dodávateľskom reťazci, okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupní na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov.
(22)
Jednotlivým výrobcom je osoba, ktorá vyvíja alebo nechá vyvíjať jednotlivé vozidlo alebo vyrába alebo nechá vyrábať jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a ktorá zodpovedá schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a za zabezpečenie zhody výroby so schváleným vyhotovením bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov výroby jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to aj v období, keď sú tieto uvedené do prevádzky v cestnej premávke.
(23)
Prevádzkovateľom vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla.
(24)
Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.
(25)
Dokladmi vozidla sú osvedčenie o evidencii časť I a časť II pri vozidle podliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle nepodliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel.
(26)
Prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je administratívny úkon orgánu Policajného zboru alebo príslušného evidenčného orgánu iného štátu, ktorým sa vozidlu prideľuje evidenčné číslo a vydávajú tabuľky s evidenčným číslom. Prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je dátum prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, kedy je vozidlu prvýkrát pridelené evidenčné číslo a sú vydané tabuľky s evidenčným číslom.
(27)
Autorizovanou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu.
(28)
Nezávislou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.
(29)
Odosielateľom je osoba uvedená ako odosielateľ v nákladnom liste alebo v rovnocennom prepravnom doklade, akým je tranzitný nákladný list,13a) alebo v ktorej mene alebo na ktorej účet sa uzavrela zmluva o preprave s dopravcom.
(30)
Nakladajúcou organizáciou je osoba, ktorá nakladá
a)
náklad do vozidla, na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky; intermodálnou nákladnou jednotkou je kontajner, výmenná nadstavba, náves alebo iná podobná nákladná jednotka vhodná pre intermodálnu prepravu,
b)
intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo na jazdnú súpravu.
(31)
Nákladom je všetok tovar, ktorý by sa zvyčajne uložil vo vozidle alebo na časť vozidla projektovaného niesť záťaž a ktorý nie je trvalo pripevnený k tomuto vozidlu, vrátane predmetov umiestnených v nosičoch nákladov, ktorými sú debny, výmenné nadstavby alebo kontajnery na vozidlách.
(32)
Zmluvným štátom je štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.
(33)
Tretím štátom je iný štát ako členský štát alebo zmluvný štát.
zobraziť paragraf
§ 4
Kategórie vozidiel

(1)
Kategóriou vozidla je rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.
(2)
Vozidlá sa členia na tieto základné kategórie:
a)
kategória L – dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
b)
kategória M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,
c)
kategória N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,
d)
kategória O – prípojné vozidlá,
e)
kategória T – kolesové traktory,
f)
kategória C – pásové traktory,
g)
kategória R – prípojné vozidlá za traktor,
h)
kategória S – ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor,
i)
kategória P – pracovné stroje,
j)
kategória LS – snežné skútre,
k)
kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.
(3)
Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie L ustanovuje osobitný predpis.14)
(4)
Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15)
(5)
Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)
(6)
Kategória P sa člení na
a)
kategóriu PS – pracovný stroj samohybný, ktorým je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; pracovný stroj samohybný nie je určený na prepravnú činnosť,
b)
kategóriu PN – pracovný stroj nesený, ktorým je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu, v prepravnej polohe nie je v styku s vozovkou a spravidla nie je určený na prepravnú činnosť; je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.
(7)
Kategória LS – snežné skútre sú zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyže alebo lyží v kontakte so snehom alebo ľadom a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré sú v kontakte so snehom alebo ľadom. Na ceste sa smú používať, len ak povrch cesty je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu cesty.
(8)
Kategória V sú ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií, najmä
a)
záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
b)
bicykle – nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou osoby vyvíjanou predovšetkým pomocou pedálov alebo ručných kľúk,
c)
bicykle s pomocným motorčekom – bicykle iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
d)
kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
e)
motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
f)
jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič vozidla riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
g)
samovyvažovacie vozidlá – motorové vozidlá založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebujú pomocný riadiaci systém,
h)
automatizované doručovacie vozidlá – automatizované vozidlá, plne automatizované vozidlá alebo na diaľku ovládané vozidlá, ktoré sa pohybujú čiastočne alebo úplne samostatne a slúžia na prepravu nákladu.
zobraziť paragraf
§ 49
Skúšobná prevádzka

(1)
Na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu na účel skúšobných jázd (ďalej len „skúšobná prevádzka“) možno v cestnej premávke prevádzkovať
a)
vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek,
b)
automatizované vozidlo alebo plne automatizované vozidlo využívajúce automatizovaný systém riadenia v cestnej premávke, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo
c)
vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré sú schválené na prevádzku v cestnej premávke, so zabudovanými novými technológiami alebo novými koncepciami, ktoré nemôžu splniť jednu alebo viacero požiadaviek týkajúcich sa najväčších povolených rozmerov alebo najväčších povolených hmotností.
(2)
Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky podáva
a)
pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. a)
1.
výrobca alebo zástupca výrobcu pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, ktoré vyvíja alebo vyrába, alebo
2.
technická služba overovania pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, pri ktorých sa overuje plnenie technických požiadaviek,
b)
pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. b) výrobca alebo zástupca výrobcu pre automatizované vozidlá alebo plne automatizované vozidlá využívajúce automatizovaný systém riadenia, ktoré vyvíja alebo vyrába,
c)
pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. c) prevádzkovateľ vozidla.
(3)
V skúšobnej prevádzke musí navrhovateľ zabezpečiť z hľadiska svojho technického vybavenia, personálneho zabezpečenia a organizačnej štruktúry, aby pri skúšobnej prevádzke nedošlo k ohrozeniu verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví. Skutočnosť, že skúšobná prevádzka automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla využívajúceho automatizovaný systém riadenia nepredstavuje ohrozenie verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, preukazuje navrhovateľ typovému schvaľovaciemu orgánu informáciami o odskúšaní automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla využívajúceho automatizovaný systém riadenia mimo cestnej premávky alebo informáciami o skúšobnej prevádzke v zahraničí.
(4)
Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(5)
Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak skúšobná prevádzka nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia. Typový schvaľovací orgán nemusí návrhu vyhovieť, ak navrhovateľovi bolo v minulosti zrušené povolenie podľa odseku 9 písm. b) až d) alebo ak typový schvaľovací orgán nemá záujem na takej skúšobnej prevádzke vzhľadom na nové technológie alebo nové koncepcie.
(6)
Typový schvaľovací orgán vydá povolenie skúšobnej prevádzky s platnosťou najviac jeden rok, v ktorom môže určiť podmienky skúšobnej prevádzky, obmedzenia skúšobnej prevádzky, povolené územie, trasu a čas skúšobnej prevádzky a ak ide o automatizované vozidlo alebo plne automatizované vozidlo aj zber určených údajov z povolenej skúšobnej prevádzky. Vzor povolenia skúšobnej prevádzky ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(7)
Ak typový schvaľovací orgán vyhovel návrhu na povolenie skúšobnej prevádzky podľa odseku 1 písm. c), informuje Európsku komisiu o vydaní takéhoto povolenia.
(8)
Držiteľ povolenia skúšobnej prevádzky je povinný
a)
prevádzkovať v cestnej premávke vozidlo len na účely skúšobnej prevádzky,
b)
zabezpečiť, aby počas skúšobnej prevádzky nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,
c)
vodičovi vozidla odovzdať povolenie skúšobnej prevádzky, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke,
d)
zabezpečiť počas celej doby skúšobnej prevádzky, aby vozidlo malo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,47)
e)
v prípade podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) zabezpečiť, aby počas skúšobnej prevádzky bolo vozidlo vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom,48)
f)
oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, na základe ktorých bolo vydané povolenie skúšobnej prevádzky, najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy zmena nastala, a
g)
sprístupniť typovému schvaľovaciemu orgánu zozbierané údaje z povolenej skúšobnej prevádzky, ak tak typový schvaľovací orgán určí v povolení skúšobnej prevádzky.
(9)
Typový schvaľovací orgán zruší povolenie skúšobnej prevádzky, ak
a)
držiteľ povolenia požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že povolenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,
c)
zistí, že vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,
d)
držiteľ povolenia opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 8 alebo podmienky ustanovené v povolení, alebo
e)
typový schvaľovací orgán už nemá záujem na takej skúšobnej prevádzke vzhľadom na nové technológie alebo nové koncepcie.
(10)
Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. a) sa nemožno odvolať.
(11)
Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o zrušení povolenia skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. c) a e) nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 52
Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel

(1)
Vozidlo podľa § 3 ods. 4 písm. g) a ods. 5 písm. h) možno prevádzkovať v cestnej premávke, len ak vozidlo a jeho výbava spĺňajú technické požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d).
(2)
Automatizované doručovacie vozidlo možno prevádzkovať v cestnej premávke len na základe povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke (ďalej len „povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla“).
(3)
Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podáva typovému schvaľovaciemu orgánu prevádzkovateľ vozidla, ktorý bude prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke.
(4)
Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(5)
Typový schvaľovací orgán návrhu na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia. Typový schvaľovací orgán nevyhovie návrhu na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, ak navrhovateľovi bolo v minulosti zrušené povolenie podľa odseku 8 písm. b) až d).
(6)
Typový schvaľovací orgán vydá povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla s platnosťou najviac na dva roky, v ktorom určí podmienky prevádzky, obmedzenia prevádzky, povolené územie, trasu a čas prevádzky, číslo automatizovaného doručovacieho vozidla, podľa ktorého ho bude možné jednoznačne odlíšiť od iného automatizovaného doručovacieho vozidla alebo aj zber určených údajov z povolenej prevádzky. Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(7)
Držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla je povinný
a)
prevádzkovať v cestnej premávke automatizované doručovacie vozidlo len na základe vydaného povolenia,
b)
zabezpečiť, aby počas prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,
c)
preukázať sa vydaným povolením kontrolným orgánom v cestnej premávke,
d)
zabezpečiť počas celej doby prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, aby malo automatizované doručovacie vozidlo poistenie zodpovednosti za škodu,
e)
viditeľne označiť automatizované doručovacie vozidlo číslom automatizovaného doručovacieho vozidla, podľa ktorého ho bude možné jednoznačne odlíšiť od iného automatizovaného doručovacieho vozidla, názvom alebo obchodným menom, adresou a telefónnym číslom držiteľa povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla,
f)
oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, na základe ktorých bolo vydané povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď zmena nastala, a
g)
sprístupniť typovému schvaľovaciemu orgánu zozbierané údaje z povolenej prevádzky, ak tak typový schvaľovací orgán určí v povolení prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.
(8)
Typový schvaľovací orgán zruší povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, ak
a)
držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,
c)
zistí, že automatizované doručovacie vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia, alebo
d)
držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 7 alebo podmienky ustanovené v povolení prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.
(9)
Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa odseku 8 písm. a) sa nemožno odvolať.
(10)
Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o zrušení povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa odseku 8 písm. c) nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 136
Ministerstvo dopravy

(1)
Ministerstvo dopravy
a)
v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel v cestnej premávke, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení
1.
tvorí štátnu dopravnú politiku,
2.
vypracúva koncepcie a rozvojové programy,
3.
koordinuje celoštátny systém a spolupracuje v týchto oblastiach s ústrednými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike,
b)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný okresnými úradmi podľa tohto zákona vrátane výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu odborného dozoru technických služieb; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe,84)
c)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na celom území Slovenskej republiky; ukladá pokuty a iné sankcie,
d)
vydáva a odoberá preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu; odcudzenie alebo stratu preukazov kontrolóra vyhlasuje vo vestníku ministerstva oznámením o neplatnosti preukazov kontrolóra,
e)
schvaľuje plán kontrolnej činnosti vykonávaného odborného dozoru technickými službami podľa § 141 ods. 1 písm. b).
(2)
Ministerstvo dopravy plní funkciu štátneho dopravného úradu, v rámci ktorej
a)
plní funkcie typového schvaľovacieho orgánu [§ 2 ods. 3]:
1.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedie ich evidenciu,
2.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení celého vozidla a vedie ich evidenciu,
3.
sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ celého vozidla typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov prostredníctvom európskeho výmenného systému pre typové schválenia,84a)
4.
rozhoduje o uznaní typových schválení EÚ vozidiel a vedie ich evidenciu,
5.
uverejňuje spôsob zasielania údajov podľa § 12 ods. 6,
6.
povoľuje evidenciu, uvedenie na trh alebo do prevádzky nových vozidiel končiacich sérií; identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií elektronicky zasiela orgánu Policajného zboru,
7.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vedie ich evidenciu,
8.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení schválení nebezpečných častí alebo vybavenia a vedie ich evidenciu,
9.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a vedie ich evidenciu,
10.
sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov a Európskej komisii prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu,85)
11.
vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek,
12.
rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo s hromadnou prestavbou typu vozidla,
13.
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona; ukladá pokuty a iné sankcie,
14.
prijíma opatrenia, ak zistí nesúlad alebo nezhodu so schváleným typom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, pričom postupuje v súlade s ochrannými doložkami podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,86)
15.
schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, pričom postupuje v súlade s ochrannými doložkami podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,87)
16.
spolupracuje s orgánom dohľadu nad trhom podľa tohto zákona a s orgánmi dohľadu nad trhom iných členských štátov,
17.
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných výrobkov prostredníctvom systému RAPEX podľa osobitného predpisu,88)
18.
povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby a vedie ich evidenciu,
19.
rozhoduje o pridelení alebo zrušení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a vedie ich evidenciu; rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN elektronicky zasiela technickej službe kontroly originality,
20.
vydáva metodiku upravujúcu spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva dopravy,
21.
zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených tlačív osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá uvedených dokladov,
22.
nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel,
23.
dáva súhlas k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
24.
je kontaktným miestom v súvislosti s dokladmi vozidla, v rámci ktorého
24a.
zodpovedá za výmenu informácií medzi schvaľovacím úradom a príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu v súvislosti s postupom pri odňatí osvedčenia o evidencii pri dovoze jednotlivého vozidla,
24b.
oznamuje Európskej komisii vzory dokladov vozidla vydávané v Slovenskej republike,
25.
ustanovuje postup vydávania dokladov vozidla pre vozidlá uvedené v § 1 ods. 8 a uverejňuje ho vo vestníku ministerstva dopravy,
26.
povoľuje skúšobnú prevádzku podľa § 49 alebo povoľuje prevádzku automatizovaného doručovacieho vozidla podľa § 52 ods. 2,
27.
zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol,
28.
je kontaktným miestom pre cestné technické kontroly, v rámci ktorého
28a.
zabezpečuje koordináciu s kontaktnými miestami ostatných štátov,
28b.
oznamuje kontaktným miestam ostatných štátov pri cestnej technickej kontrole zistené vážne alebo nebezpečné chyby na vozidlách evidovaných v týchto štátoch,
28c.
oznamuje Európskej komisii zhromaždené informácie o kontrolovaných vozidlách na území Slovenskej republiky z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol,
28d.
zabezpečuje, ak je to potrebné, akúkoľvek inú výmenu informácií a poskytovanie pomoci kontaktným miestam ostatných štátov,
29.
vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e), rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činnosti technických služieb podľa § 70 ods. 1 písm. a) až e) a vedie ich zoznam,
30.
spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo s vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu alebo zmluvného štátu pri posudzovaní a monitorovaní technickej služby overovania alebo pri akreditovaní technickej služby ako skúšobného laboratória alebo ako orgánu vykonávajúceho inšpekciu,
31.
môže dočasne pôsobiť ako technická služba podľa tohto zákona,
32.
oznamuje technické služby overovania za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie,
33.
rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona alebo metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností,
34.
rozhoduje o schválení, zmene alebo zrušení osvedčení o vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole a kontrole originality podľa § 78,
35.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení podľa § 79,
36.
schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov, emisných plakiet a inšpekčných nálepiek používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži plynových zariadení,
37.
ustanovuje podmienky na vedenie celoštátneho informačného systému technických kontrol, celoštátneho informačného systému emisných kontrol, celoštátneho informačného systému kontrol originality, celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol vedených technickými službami a schvaľuje tieto informačné systémy; ministerstvo dopravy je vlastníkom údajov v týchto celoštátnych informačných systémoch,
38.
schvaľuje metodiky používané pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži plynových zariadení a pri činnostiach technických služieb a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva dopravy okrem prípadu podľa § 123 ods. 4,
39.
schvaľuje metodiky na vykonávanie technickej kontroly a na vykonávanie emisnej kontroly pre vozidlá podľa § 1 ods. 5 a 8,
40.
je kontaktným miestom v súvislosti s vykonávaním kontrol technického stavu vozidiel, v rámci ktorého
40a.
zodpovedá za výmenu informácií s ostatnými štátmi a Európskou komisiou,
40b.
oznamuje Európskej komisii vzory dokladov o kontrole technického stavu vydávané v Slovenskej republike,
41.
sprístupňuje schválenia podľa bodov 2, 4 a 18 technickým službám na účely vykonávania ich činností,
42.
vydáva osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,
43.
zverejňuje zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN,
44.
povoľuje výnimky podľa § 161 a vedie ich evidenciu,
45.
zverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy metodiku obsahujúcu zoznam automaticky uznávaných výnimiek na účely § 162 ods. 2, rozhoduje o uznaní výnimiek podľa § 162 ods. 4 až 8 a vedie ich evidenciu,
46.
plní informačné povinnosti vo vzťahu k orgánom Európskej únie a typovým schvaľovacím orgánom iných štátov,
47.
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie ako národná autorita v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel, dokladov vozidiel, cestných technických kontrol, technických kontrol a emisných kontrol,
48.
schvaľuje podmienky
48a.
vydávania preukazu historického vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ktoré určuje Medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA [§ 2 ods. 2 písm. i)],
48b.
vydávania preukazu športového vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM, ktoré určuje Medzinárodná organizácia automobilov FIA alebo Medzinárodná organizácia motocyklov FIM [§ 2 ods. 2 písm. j)],
49.
schvaľuje
49a.
technickej službe technickej kontroly zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám technickej kontroly týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív,
49b.
technickej službe emisnej kontroly zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám emisnej kontroly týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a distribúcie tlačív,
49c.
technickej službe kontroly originality zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám kontroly originality týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality a distribúcie tlačív,
49d.
technickej službe montáže plynových zariadení zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív,
50.
je vlastníkom údajov v registri osvedčení o zhode COC,
51.
vydáva alternatívne technické požiadavky pre jednotlivý dovoz ojazdeného vozidla z vybraných tretích štátov a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva dopravy,
52.
schvaľuje
52a.
technickej službe technickej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly,
52b.
technickej službe emisnej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly,
52c.
technickej službe kontroly originality plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality,
52d.
technickej službe montáže plynových zariadení plán priebežných overení plnenia podmienok na montáž plynových zariadení,
53.
rozhoduje o udelení a predĺžení platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly a vedie ich evidenciu,
54.
zastupuje typový schvaľovací orgán vo fóre na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) zriadenom podľa osobitného predpisu,88a)
55.
spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke, pre ktoré bolo typové schválenie udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky,
56.
podrobuje sa posúdeniu typového schvaľovacieho orgánu Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,88b)
b)
zriaďuje skúšobné komisie
1.
na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný poriadok, ktorý uverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy,
2.
pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa tohto zákona, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný poriadok, ktorý uverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy,
c)
rozhoduje o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete a pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete a právoplatné rozhodnutia zverejňuje na svojom webovom sídle,
d)
preskúmava rozhodnutia vydané okresnými úradmi v sídle kraja podľa § 137 písm. c) až e),
e)
spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona ako aj pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov pri výkone ich pôsobností podľa tohto zákona,
f)
pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností typového schvaľovacieho orgánu a ich výsledky oznamuje Európskej komisii a fóru.88c)
(3)
Ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v tomto rozsahu:
1.
návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu [§ 7 ods. 4],
2.
typové schválenie [§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 a 7, § 11 ods. 1, § 12 ods. 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 4, § 19 ods. 4],
3.
jednotlivé schválenie [§ 25 ods. 1 a 3, ods. 5 písm. a) a ods. 9, § 26 ods. 1 a 3, § 27 ods. 3 písm. c), § 28 ods. 4, § 29 ods. 1, 3 a 4, § 30 ods. 5, § 31 ods. 5],
4.
prestavba vozidla a iné technické zmeny na vozidle [§ 33 ods. 1, § 34 ods. 2, 6 a 10, ods. 11 písm. a) a b), ods. 13 a 17, § 35 ods. 2 a 7, § 36 ods. 4 a 10, § 37 ods. 1 a 3],
5.
náhradné identifikačné číslo vozidla VIN [§ 38 ods. 3, 4 a 9],
6.
výmena technického osvedčenia vozidla [§ 43 ods. 3, 5 a 9],
7.
skúšobná prevádzka, dočasné povolenie neschváleného vozidla a prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla [§ 49 ods. 4 a 6, § 50 ods. 1, 2 a ods. 4 písm. a), § 52 ods. 4 a 6],
8.
návrh na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, návrh na predĺženie dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky [§ 55 ods. 1 a 8], návrh na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke [§ 55 ods. 5],
9.
povoľovanie výnimiek [§ 161 ods. 4],
b)
podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá [§ 10 ods. 1, § 25 ods. 2, § 26 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 3, § 29 ods. 2, § 34 ods. 5, § 35 ods. 5], systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania [§ 17 ods. 1, § 28 ods. 3],
c)
podrobnosti o dokladoch vozidla v tomto rozsahu:
1.
rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlám [§ 3 ods. 6],
2.
postup pri odňatí zahraničných dokladov vozidla pri dovoze jednotlivého vozidla [§ 29 ods. 8 písm. c)],
3.
vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch v ňom uvádzaných [§ 39 ods. 14],
4.
vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, tvare, rozmeroch a údajoch v nich uvádzaných, podmienkach a rozsahu ich vydávania [§ 39 ods. 15 a § 40 ods. 2 písm. a) a b)],
5.
požiadavky na harmonizované osvedčenie o evidencii [§ 39 ods. 16],
6.
spôsob vedenia evidencie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla [§ 40 ods. 4 písm. a) a b)],
7.
spôsob a lehoty inventarizácie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla, postup a lehoty ich odovzdávania na skartáciu, postup pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení [§ 40 ods. 4 písm. c)],
d)
podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v tomto rozsahu:
1.
technická nespôsobilosť vozidla na prevádzku [§ 44 ods. 3],
2.
najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti [§ 44 ods. 8],
3.
aerodynamické zariadenia a aerodynamické kabíny [§ 44 ods. 9],
4.
podmienky na prevádzku [§ 44 ods. 11 až 13],
5.
povinná výbava vozidla [§ 44 ods. 14],
6.
okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby [§ 51 ods. 2],
7.
požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia [§ 51 ods. 3],
8.
požiadavky na konštrukciu ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel [§ 52],
e)
podrobnosti o cestnej technickej kontrole v tomto rozsahu:
1.
systém hodnotenia rizikovosti [§ 57 ods. 6],
2.
výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu [§ 59 ods. 2],
3.
obsah a metódy cestnej technickej kontroly [§ 59 ods. 3 a § 60 ods. 2],
4.
kontrolné zariadenia [§ 60 ods. 6],
5.
zoznam chýb a úroveň ich závažnosti [§ 63 ods. 3],
6.
správa o cestnej technickej kontrole [§ 66 ods. 1],
7.
oznamovanie informácií o skontrolovaných vozidlách [§ 66 ods. 4],
8.
upevnenie nákladu a kontrola upevnenia nákladu [§ 67 ods. 1],
9.
vyhlásenie o hmotnosti [§ 69 ods. 7], najväčšia hmotnosť nákladu [§ 69 ods. 9],
10.
celoštátny informačný systém cestných technických kontrol [§ 74 ods. 8, § 81 ods. 3],
11.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly [§ 100 ods. 3 písm. c)],
12.
náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly [§ 102 ods. 3 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 102 ods. 8],
13.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika cestnej technickej kontroly [§ 103 ods. 3 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 103 ods. 8],
f)
podrobnosti o technickej službe overovania v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania [§ 71 ods. 2],
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby overovania [§ 73 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2],
g)
podrobnosti v oblasti technickej kontroly v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby technickej kontroly [§ 71 ods. 2],
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby technickej kontroly [§ 74 ods. 1 písm. a), b), d), h), písm. j) druhý až piaty bod a ods. 2],
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém technických kontrol [§ 74 ods. 4],
4.
zoznam zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti návrhu na schválnie vhodnosti zariadenia [§ 78 ods. 2 a 3],
5.
zariadenia používané pri technickej kontrole, zariadenia podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami, certifikát o kalibrácii, náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení [§ 79 ods. 2, 7 a 9],
6.
tlačivá dokladov používané pri technickej kontrole podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov [§ 80 ods. 1 písm. a) a ods. 3],
7.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému technických kontrol [§ 81 ods. 3],
8.
náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly [§ 83 ods. 2],
9.
priestorové vybavenie stanice technickej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. a) tretí bod], technologické vybavenie stanice technickej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. a) štvrtý bod] a minimálne požiadavky na riadenie kvality [§ 84 ods. 1 písm. a) deviaty bod],
10.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly [§ 84 ods. 2],
11.
poskytovanie údajov o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 86 ods. 1 písm. f) a ods. 3],
12.
označenie stanice technickej kontroly [§ 86 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
13.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 86 ods. 1 písm. j) a ods. 3],
14.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby technickej kontroly a lehoty ich odovzdania [§ 86 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3],
15.
označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením [§ 86 ods. 1 písm. m) a ods. 3],
16.
znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika technickej kontroly [§ 90 ods. 3 písm. a) tretí bod, § 94 ods. 7],
17.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly [§ 90 ods. 4 písm. c)],
18.
náležitosti prihlášky na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz technika technickej kontroly [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školení a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školení a kurzu [§ 92 ods. 15],
19.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika technickej kontroly [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],
20.
zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách [§ 94 ods. 7],
21.
skúška z overenia znalostí o vozidlách, vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 94 ods. 9],
22.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách [§ 95 ods. 1 písm. c)],
23.
členenie staníc technickej kontroly [§ 104 ods. 5],
24.
rozsah technických kontrol [§ 107 ods. 3],
25.
zaťaženie určitých kategórií vozidiel [§ 107 ods. 8],
26.
prípady nevykonania technickej kontroly [§ 107 ods. 10],
27.
doklady predkladané na technickú kontrolu [§ 107 ods. 11],
28.
lehoty technických kontrol pravidelných [§ 108 ods. 2],
29.
prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt [§ 109 ods. 1],
30.
hodnotenie technického stavu vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla a spôsob evidovania údajov o technických kontrolách [§ 110 ods. 7],
31.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní technickej kontroly [§ 111 ods. 8],
32.
vyznačovanie výsledku technickej kontroly, [§ 111 ods. 9],
h)
podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly [§ 71 ods. 2],
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby emisnej kontroly [§ 75 ods. 1 písm. a), b), d), h), písm. j) druhý až siedmy bod a ods. 2],
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém emisných kontrol [§ 75 ods. 4],
4.
zoznam zariadení používaných pri emisnej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti návrhu na schválenie vhodnosti zariadenia [§ 78 ods. 2 a 3],
5.
zariadenia používané pri emisnej kontrole, zariadenia podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami, certifikát o kalibrácii, náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení [§ 79 ods. 2, 7 a 9],
6.
tlačivá dokladov používané pri emisnej kontrole a emisné plakety používané na označenie motorového vozidla podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov a emisných plakiet [§ 80 ods. 1 písm. b) a e) a ods. 3],
7.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému emisných kontrol [§ 81 ods. 3],
8.
náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly [§ 83 ods. 2],
9.
priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. b) tretí bod], technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. b) štvrtý bod] a minimálne požiadavky na riadenie kvality [§ 84 ods. 1 písm. b) šiesty bod],
10.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly [§ 84 ods. 2],
11.
poskytovanie údajov o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu motorových vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní emisnej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 87 ods. 1 písm. f) a ods. 3],
12.
označenie pracoviska emisnej kontroly [§ 87 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
13.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 87 ods. 1 písm. j) a ods. 3],
14.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby emisnej kontroly a lehoty ich odovzdania [§ 87 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3],
15.
označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením [§ 87 ods. 1 písm. m) a ods. 3],
16.
znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika emisnej kontroly [§ 90 ods. 3 písm. b) tretí bod, § 94 ods. 7],
17.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly [§ 90 ods. 4 písm. c)],
18.
náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika emisnej kontroly [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 92 ods. 15],
19.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika emisnej kontroly [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],
20.
zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách [§ 94 ods. 7],
21.
skúška z overenia znalostí o vozidlách, vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 94 ods. 9],
22.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisnej kontrole [§ 96 ods. 1 písm. c)],
23.
členenie jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému [§ 113 ods. 4],
24.
emisné limity motora [§ 115 ods. 1],
25.
rozsah emisných kontrol [§ 116 ods. 3],
26.
prípady nevykonania emisnej kontroly [§ 116 ods. 7],
27.
doklady predkladané na emisnú kontrolu [§ 116 ods. 8],
28.
lehoty emisnej kontroly pravidelnej [§ 117 ods. 3],
29.
prípady nariadenia emisnej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt [§ 118 ods. 1],
30.
hodnotenie emisného stavu motorového vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla a spôsob evidovania údajov o emisných kontrolách [§ 119 ods. 7],
31.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní emisnej kontroly [§ 120 ods. 7],
32.
vyznačovanie výsledku emisnej kontroly, [§ 120 ods. 8],
i)
podrobnosti v oblasti kontrol originality v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby kontroly originality [§ 71 ods. 2],
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby kontroly originality [§ 76 ods. 1 písm. a), b), d), g) až i), písm. k) druhý až piaty bod a ods. 2],
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém kontrol originality [§ 76 ods. 6],
4.
zoznam zariadení používaných pri kontrole originality podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti návrhu na schválenie vhodnosti zariadenia [§ 78 ods. 2 a 3],
5.
tlačivá dokladov používané pri kontrole originality podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov a kontrolných nálepiek [§ 80 ods. 1 písm. c) a ods. 3],
6.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému kontrol originality [§ 81 ods. 3],
7.
náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality [§ 83 ods. 2],
8.
priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality [§ 84 ods. 1 písm. c) tretí bod], technologické vybavenie pracoviska kontroly originality [§ 84 ods. 1 písm. c) štvrtý bod] a minimálne požiadavky na riadenie kvality [§ 84 ods. 1 písm. c) šiesty bod],
9.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality [§ 84 ods. 2],
10.
poskytovanie údajov o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel, vyhodnotení požadovaných dokladov, vyhodnotení údajov v príslušných informačných systémoch a záveroch o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 88 ods. 1 písm. e) a ods. 3],
11.
označenie pracoviska kontroly originality [§ 88 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
12.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 88 ods. 1 písm. j) a ods. 3],
13.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby kontroly originality a lehoty ich odovzdania [§ 88 ods. 1 písm. j) a n) a ods. 3],
14.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika kontroly originality [§ 90 ods. 4 písm. c)],
15.
náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika kontroly originality [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 92 ods. 15],
16.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika kontroly originality [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],
17.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrole originality [§ 97 ods. 1 písm. c)],
18.
členenie pracovísk kontroly originality [§ 122 ods. 2],
19.
rozsah kontrol originality [§ 124 ods. 3],
20.
prípady nevykonania kontroly originality [§ 124 ods. 7],
21.
doklady predkladané na kontrolu originality [§ 124 ods. 8],
22.
prípady nariadenia kontroly originality [§ 125 ods. 1],
23.
hodnotenie vozidla [§ 126 ods. 4],
24.
závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla [§ 126 ods. 4],
25.
spôsob evidovania údajov o kontrolách originality [§ 126 ods. 4],
26.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní kontroly originality [§ 127 ods. 4],
27.
vyznačovanie výsledku kontroly originality [§ 127 ods. 5],
28.
doklady predkladané pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN [§ 128 ods. 3],
29.
vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],
30.
vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],
31.
vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],
j)
podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení [§ 71 ods. 2],
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby montáže plynových zariadení [§ 77 ods. 1 písm. a), b), f) a písm. h) druhý až piaty bod a ods. 2],
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení [§ 77 ods. 3],
4.
tlačivá dokladov používané pri montáži plynových zariadení a tlačivá dokladov a inšpekčné nálepky používané pri inšpekcii plynovej nádrže podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov a inšpekčných nálepiek [§ 80 ods. 1 písm. d) a f) a ods. 3],
5.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení [§ 81 ods. 3],
6.
priestorové vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 84 ods. 1 písm. d) druhý bod], technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 84 ods. 1 písm. d) tretí bod],
7.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení [§ 84 ods. 2],
8.
poskytovanie údajov o vykonaných montážach plynových zariadení a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 89 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
9.
označenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 89 ods. 1 písm. j) a ods. 3],
10.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 89 ods. 1 písm. l) a ods. 3],
11.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení a lehoty ich odovzdania [§ 89 ods. 1 písm. l) a o) a ods. 3],
12.
požadované vzdelanie, znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika montáže plynových zariadení [§ 90 ods. 3 písm. d) tretí bod],
13.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení [§ 90 ods. 4 písm. c)],
14.
náležitosti prihlášky na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz technika montáže plynových zariadení [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 92 ods. 15],
15.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika montáže plynových zariadení [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],
16.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení [§ 98 písm. c)],
17.
členenie pracovísk montáže plynových zariadení [§ 130 ods. 2],
18.
vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení [§ 132 ods. 3],
19.
vzory a náležitosti dokladov o montáži plynového zariadenia [§ 132 ods. 4],
20.
druhy plynových nádrží podliehajúcich inšpekcii [§ 133 ods. 1],
21.
druhy inšpekcií plynových nádrží a ich rozsah [§ 133 ods. 1],
22.
doklady predkladané pred začatím inšpekcie plynovej nádrže [§ 133 ods. 3],
23.
lehoty pravidelných inšpekcii plynových nádrží [§ 133 ods. 6],
24.
hodnotenie inšpekcie plynovej nádrže a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže [§ 133 ods. 7],
25.
spôsob evidovania údajov o vykonaných inšpekciách plynových nádrží a záveroch o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže[§ 133 ods. 9],
26.
vyznačovanie výsledku inšpekcie plynovej nádrže [§ 134 ods. 2],
27.
miesto umiestnenia a nalepenia inšpekčnej nálepky [§ 134 ods. 2],
28.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní inšpekcie plynovej nádrže [§ 134 ods. 3],
k)
podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke v tomto rozsahu:
1.
preukazy kontrolóra a ich vydávanie, odoberanie a evidencia, postup pri vrátení preukazu kontrolóra pri úmrtí povereného zamestnanca a pri oznamovaní odcudzenia, poškodenia alebo straty preukazu kontrolóra [§ 143 ods. 1],
2.
poverenie pre prizvanú osobu na vykonanie kontroly [§ 143 ods. 2],
3.
potvrdenie o prevzatí dokladov [§ 143 ods. 9 písm. b)],
4.
protokol o kontrole, dodatok k protokolu o kontrole, zápisnica o prerokovaní protokolu o kontrole a záznam o kontrole [§ 143 ods. 13 až 15].
zobraziť paragraf
§ 148
Správne delikty

(1)
Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť
1.
podľa § 7 ods. 6; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo
2.
podľa § 20 ods. 1; pokuta sa uloží za každé typové schválenie,
b)
300 eur, ak
1.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla, alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla, alebo také osvedčenie vystaví a vydá vozidlu na základe neplatného osvedčenia o zhode COC alebo na základe neplatného základného technického opisu vozidla; pokuta sa uloží za každé osvedčenie,
2.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nemalo uznané typové schválenie EÚ celého vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
3.
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 4,
4.
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 5 alebo zašle technické údaje vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla, alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla, alebo také osvedčenie vystaví a vydá vozidlu na základe neplatného osvedčenia o zhode COC alebo na základe neplatného základného technického opisu vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
5.
poruší niektorú z povinností podľa § 34 ods. 11 písm. a) až c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), § 14 ods. 9 alebo § 23 ods. 1 písm. n), ods. 3, 4 alebo ods. 9,
d)
od 1 000 eur do 3 000 eur, ak
1.
poruší podmienky určené v osvedčení [§ 7 ods. 5, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4 písm. a), § 16 ods. 4 alebo § 17 ods. 6 písm. a), § 18 ods. 6, § 19 ods. 7 alebo § 34 ods. 8 písm. a) alebo ods. 18 písm. a)], v rozhodnutí (§ 11 ods. 3) alebo v povolení [§ 14 ods. 8 alebo § 34 ods. 4],
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 1 písm. b), j) až l) alebo písm. m), ods. 6, 7 alebo ods. 8, alebo
3.
podal rovnaký návrh na udelenie typového schválenia EÚ aj v inom členskom štáte,
e)
od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1, 3 alebo ods. 5 alebo § 23 ods. 1 písm. c) až i), p), q) alebo písm. r), ods. 2 alebo ods. 5 alebo § 40 ods. 4,
f)
do 50 000 eur za každé vyrobené vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ak poruší povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo písm. o).
(2)
Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi pokutu
a)
150 eur, ak poruší povinnosť podľa § 13 ods. 3, pokuta sa uloží za každé vozidlo,
b)
300 eur, ak poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 alebo vystaví a vydá osvedčenie o zhode COC vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo
c)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 8 ods. 9.
(3)
Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi povolenia skúšobnej prevádzky alebo povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 49 ods. 8 písm. f) alebo podľa § 52 ods. 7 písm. e) alebo písm. f),
b)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v povolení (§ 49 ods. 6 alebo § 52 ods. 6) alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 49 ods. 8 písm. a) až e) alebo písm. g) alebo podľa § 52 ods. 7 písm. a) až d) alebo písm. g).
(4)
Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 78 ods. 5 písm. e),
b)
od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v osvedčení (§ 78 ods. 4) alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 78 ods. 5 písm. a) až d).
(5)
Ministerstvo dopravy uloží odborne spôsobilej osobe na kalibráciu zariadení pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 79 ods. 11 písm. g),
b)
od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 79 ods. 11 písm. a) až f).
(6)
Ministerstvo dopravy uloží technickej službe pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 73 ods. 1 písm. c), § 74 ods. 1 písm. n), § 75 ods. 1 písm. n), § 76 ods. 1 písm. o) alebo § 77 ods. 1 písm. l),
b)
od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v poverení (§ 71 ods. 4) alebo v osvedčení [§ 80 ods. 4 alebo § 81 ods. 4] alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 73 ods. 1 písm. a), b), d) až g), § 74 ods. 1 písm. a) až m), o) až s), alebo ods. 7, § 75 ods. 1 písm. a) až m), o) až s) alebo ods. 7, § 76 ods. 1 písm. a) až n), p) až r) alebo § 77 ods. 1 písm. a) až k), m) až o),
c)
od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 11, § 75 ods. 8, § 76 ods. 8 alebo § 77 ods. 5.
(7)
Ministerstvo dopravy uloží pokutu distribútorovi alebo dovozcovi pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených osobitným predpisom18) podľa § 23 ods. 11.
(8)
Ministerstvo dopravy uloží pokutu výrobcovi, zástupcovi výrobcu, distribútorovi, dovozcovi alebo výrobcovi pôvodného zariadenia pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených osobitným predpisom2) podľa § 24 ods. 1 alebo poruší povinnosť podľa § 24 ods. 2.
(9)
Ministerstvo dopravy uloží pokutu od 5 000 eur do 100 000 eur tomu, kto
a)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať len výrobca alebo zástupca výrobcu, alebo vydáva doklady súvisiace s činnosťou výrobcu alebo zástupcu výrobcu,
b)
neoprávnene označí vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov schvaľovacou značkou alebo číslom schválenia,
c)
bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení vozidla,
d)
bez poverenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnená vykonávať len technická služba, alebo vydáva doklady súvisiace s činnosťou technickej služby,
e)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva kalibrácie zariadení,
f)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
g)
bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, alebo vydáva doklady s nimi súvisiace, alebo
h)
bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami dokladov alebo inšpekčných nálepiek používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality alebo montáži plynových zariadení.
(10)
Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, ak poruší podmienky určené v povolení [§ 83 ods. 5 písm. a) šiesty bod, písm. b) šiesty bod alebo písm. c) piaty bod].
(11)
Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, držiteľovi oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, držiteľovi oprávnenia na vykonávanie kontroly originality alebo držiteľovi oprávnenia na montáž plynových zariadení pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, ak poruší podmienky určené v oprávnení [§ 84 ods. 5 písm. f), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e) alebo ods. 8 písm. d)].
(12)
Okresný úrad v sídle kraja uloží oprávnenej osobe technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, oprávnenej osobe kontroly originality alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 86 ods. 1 písm. i), § 87 ods. 1 písm. i), § 88 ods. 1 písm. i), § 89 ods. 1 písm. k), § 106 ods. 5 alebo § 115 ods. 4,
b)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 87 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 88 ods. 1 písm. a) až h), j) až n) alebo ods. 2, § 89 ods. 1 písm. a) až j), l) až o) alebo ods. 2; okresný úrad v sídle kraja pokutu neuloží, ak
1.
oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlásila zistené porušenie povinností podľa § 85 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. c) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu alebo písm. d) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,
2.
oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení zistené porušenie povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a) alebo
3.
porušenie povinností podľa § 86 ods. 1 písm. g), § 87 ods. 1 písm. g), § 88 ods. 1 písm. g) alebo § 89 ods. 1 písm. i) bolo spôsobené individuálnym porušením povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a).
(13)
Okresný úrad v sídle kraja uloží technikovi pokutu
a)
30 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena b) prvého bodu, písmena c) prvého bodu alebo písmena d) prvého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
2.
povinnosť podľa § 95 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 96 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 97 ods. 1 písm. e) alebo § 98 písm. a) alebo písm. e); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
b)
60 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ľahkú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť len ľahkú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. b), § 96 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 1 písm. b) alebo § 98 písm. b) alebo
3.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena d) druhého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
210 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená vážnu chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť najviac vážnu chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. c), § 96 ods. 1 písm. c), § 97 ods. 1 písm. c) alebo § 98 písm. c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
d)
300 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená nebezpečnú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť nebezpečnú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne do merania, nameraných údajov alebo hodnôt, či vyhodnotenia výsledku kontroly; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
2.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že nesprávne vyhodnotí zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, požadované doklady, údaje v príslušných informačných systémoch, alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo poruší § 97 ods. 1 písm. f); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
3.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 96 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 97 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 alebo § 98 písm. d) alebo
4.
poruší povinnosť podľa § 107 ods. 11, § 116 ods. 8 alebo § 124 ods. 8; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
e)
1200 eur, ak vykoná technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality bez pristavenia vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo.
(14)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu
a)
66 eur za každé vozidlo, ak
1.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. b) pri výmene technického osvedčenia vozidla,
2.
nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. b) pri výmene technického osvedčenia vozidla,
3.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. c),
4.
nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. c) alebo
5.
nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie podľa § 47 ods. 6,
b)
165 eur za každé vozidlo, ak
1.
nepožiada v ustanovenej lehote o vydanie nového dokladu vozidla podľa § 34 ods. 12,
2.
v ustanovenej lehote nesplní povinnosť podľa § 34 ods. 16, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 alebo ods. 12, § 37 ods. 6 alebo § 43 ods. 7 písm. a),
3.
v ustanovenej lehote nepožiada o zápis zmeny údajov do dokladov vozidla podľa § 36 ods. 3 alebo ods. 9 alebo § 37 ods. 2,
4.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého alebo tretieho bodu,
5.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) druhého alebo štvrtého bodu,
6.
poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 50 ods. 7 písm. a) až e),
7.
v ustanovenej lehote neodovzdá doklady a tabuľky s evidenčným číslom podľa § 50 ods. 7 písm. f), § 56 ods. 4 alebo ods. 5,
8.
poruší podmienky určené v povolení (§ 35 ods. 4), v rozhodnutí (§ 38 ods. 7) alebo v dočasnom povolení [§ 50 ods. 4 písm. a)],
9.
nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole podľa § 109 ods. 2,
10.
nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole podľa § 118 ods. 2 alebo
11.
nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality podľa § 125 ods. 2,
c)
498 eur za každé vozidlo, ak poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 45 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(15)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo vyrobeného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak poruší
a)
podmienky určené v osvedčení [§ 25 ods. 5 písm. a) alebo § 26 ods. 5 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 25 ods. 10 alebo § 26 ods. 8.
(16)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dokončovaného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak poruší
a)
podmienky určené v osvedčení [§ 27 ods. 6 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 27 ods. 8.
(17)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dovezeného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší
a)
podmienky určené v osvedčení [§ 29 ods. 8 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 29 ods. 10.
(18)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi opätovne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší povinnosť podľa § 30 ods. 9.
(19)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi dodatočne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší povinnosť podľa § 31 ods. 9.
(20)
Okresný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za každé vozidlo tomu, kto poruší niektorú z povinností podľa § 44 ods. 15 alebo § 47 ods. 7 až 9.
(21)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b), ods. 7 až 11, ods. 12 písm. b) a ods. 20 správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.
(22)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní, ak odseky 23 a 24 neustanovujú inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté konanie o správnom delikte nemožno spojiť s konaním o inom správnom delikte.
(23)
O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odseku 12 písm. b) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nemožno spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(24)
O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odsekov 13 až 19 sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nemožno spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(25)
V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla je prevádzkovateľom vozidla
a)
držiteľ osvedčenia, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia sú rôzne osoby, a
b)
vlastník vozidla, ak držiteľ osvedčenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu.
(26)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(27)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta sa musí uhradiť na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(28)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej boli následne platnosť osvedčenia alebo správy o homologizácii typu zrušené rozhodnutím typového schvaľovacieho úradu alebo zanikli podľa § 20. Pokuty podľa odseku 13 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola technikom technickej kontroly, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo podľa § 91.
(29)
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 až 20 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b), ods. 7 až 11, ods. 12 písm. b), ods. 13 alebo 20, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa týchto odsekov.
(30)
Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 20 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú už bola pokuta uložená, okresný úrad uloží pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej sadzby, pričom ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.89a)
(31)
Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti podľa § 47 ods. 7 až 9, považuje sa také konanie za osobitné závažné porušenie povinností.89b)
zobraziť paragraf
§ 157
Konanie

(1)
Ak v tomto zákone alebo v osobitnom predpise96) nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
(2)
Správny poriadok sa nevzťahuje na
a)
vydávanie dokladov vozidla pre vozidlá podľa § 1 ods. 8,
b)
overovanie a nariaďovanie zhody výroby podľa § 21,
c)
vydanie súhlasu k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla podľa § 41,
d)
udelenie povolenia vyrábať osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla podľa § 42 ods. 3,
e)
rozhodovanie o tom, či sa má vozidlo alebo aj jeho prípojné vozidlo podrobiť podrobnejšej cestnej technickej kontrole podľa § 60 ods. 1,
f)
určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly podľa § 60 ods. 7,
g)
výberové konanie podľa § 70 ods. 10 až 13,
h)
posudzovanie a monitorovanie technickej služby overovania podľa § 71 ods. 1 písm. m),
i)
oznamovanie technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie alebo v orgánoch Európskej únie podľa § 71 ods. 5,
j)
skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 93 a skúšky overenia znalostí o vozidlách podľa § 94,
k)
schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti podľa § 136 ods. 1 písm. e),
l)
nariadenie hromadnej výmeny osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 22,
m)
rozhodovanie o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona alebo metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 33,
n)
zverejňovanie zoznamu určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 43,
o)
schvaľovanie podmienok vydávania preukazu historického vozidla a podmienok vydávania preukazu športového vozidla podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 48,
p)
schvaľovanie plánu priebežných overení plnenia podmienok podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 52,
q)
na výkon odborného dozoru podľa tohto zákona a na rozhodovanie o námietkach alebo o oznámení podľa § 144 ods. 5,
r)
povoľovanie výnimiek podľa § 161,
s)
ukladanie opatrení pri výkone dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 a 7.
(3)
Každý návrh podľa tohto zákona musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa,
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa
1.
obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,
2.
dátum narodenia,
3.
adresu sídla,
4.
identifikačné číslo,
5.
miesto podnikania,
6.
podpis a
7.
odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,
c)
ak ide o právnickú osobu
1.
názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo,
2.
právnu formu,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
5.
podpis štatutárneho orgánu a
6.
odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku.
(4)
Ak sa v konaní podľa tohto zákona navrhovateľovi vyhovie v plnom rozsahu, správny orgán namiesto rozhodnutia vydá
a)
osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu podľa § 7 ods. 5,
b)
príslušné doklady podľa § 9 ods. 5,
c)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa § 10 ods. 4 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 10 ods. 4 písm. b),
d)
povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla podľa § 14 ods. 8,
e)
príslušné doklady podľa regulačných aktov podľa § 16 ods. 4,
f)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa § 17 ods. 6 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa§ 17 ods. 6 písm. b),
g)
príslušné doklady podľa § 19 ods. 7,
h)
osvedčenie o jednotlivom schválení vozidla podľa § 25 ods. 5 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 25 ods. 5 písm. b),
i)
osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa§ 26 ods. 5 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 26 ods. 5 písm. b),
j)
vnútroštátne osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa § 27 ods. 6 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 27 ods. 6 písm. b),
k)
osvedčenie o vnútroštátnom jednotlivom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa § 28 ods. 6 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa§ 28 ods. 6 písm. b),
l)
osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa § 29 ods. 8 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 29 ods. 8 písm. b),
m)
základný technický opis vozidla podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 7,
n)
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,
o)
povolenie hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 4, osvedčenie o schválení hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 8 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 34 ods. 8 písm. b),
p)
nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 34 ods. 15,
q)
osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 18 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 34 ods. 18 písm. b),
r)
povolenie prestavby jednotlivého vozidla podľa § 35 ods. 4,
s)
nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 alebo § 37 ods. 6,
t)
duplikát osvedčenia o evidencii časti II podľa § 41 ods. 1 písm. b),
u)
duplikát technického osvedčenia vozidla podľa § 41 ods. 3 písm. b) a c),
v)
povolenie podľa § 42 ods. 3,
w)
osvedčenie o evidencii časť II podľa § 43 ods. 6,
x)
technické osvedčenie vozidla podľa § 43 ods. 11,
y)
povolenie skúšobnej prevádzky podľa § 49 ods. 6,
z)
dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území podľa § 50 ods. 4 písm. a),
aa)
povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa § 52 ods. 6,
ab)
potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a o odňatí technického osvedčenia vozidla podľa § 55 ods. 3,
ac)
technické osvedčenie vozidla podľa § 55 ods. 7,
ad)
poverenie na vykonávanie technickej služby podľa § 71 ods. 4,
ae)
osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia podľa § 78 ods. 4,
af)
osvedčenie o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 10,
ag)
osvedčenie o schválení vzorového výtlačku podľa § 80 ods. 4,
ah)
osvedčenie o schválení celoštátneho informačného systému podľa § 81 ods. 4,
ai)
povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 ods. 5 písm. a), povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 ods. 5 písm. b), povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 5 písm. c),
aj)
oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 84 ods. 5, oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 84 ods. 6, oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 84 ods. 7, oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 84 ods. 8,
ak)
osvedčenie technika technickej kontroly podľa § 90 ods. 7, osvedčenie technika emisnej kontroly podľa § 90 ods. 8, osvedčenie technika kontroly originality podľa § 90 ods. 9, osvedčenie technika montáže plynových zariadení podľa § 90 ods. 10,
al)
nové osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 3,
am)
osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa § 111 ods. 11.
(5)
Ak regulačný akt pri ukončení výroby typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ustanovuje vydať osvedčenie o zrušení typového schválenia alebo správu o zrušení homologizácie, namiesto rozhodnutia sa vydá osvedčenie alebo správa.
(6)
V konaní o zrušenie povolenia podľa § 42 ods. 5 písm. a), poverenia podľa § 72 ods. 4 písm. a), oprávnenia podľa § 85 ods. 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu a písm. d) prvého bodu alebo osvedčenia podľa § 91 ods. 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu alebo písm. d) prvého bodu správny orgán konanie preruší, ak sa v čase podania návrhu vykonáva nad navrhovateľom odborný dozor. Prerušenie konania trvá do ukončenia odborného dozoru alebo do ukončenia konania o uložení pokuty alebo zrušenia poverenia, oprávnenia alebo osvedčenia, ktoré prebieha následne po ukončení odborného dozoru. Príslušný správny orgán, ktorý začal konať podľa prvej vety, je povinný preveriť, či nad navrhovateľom nie je vykonávaný odborný dozor, a to na každom orgáne štátneho odborného dozoru alebo orgáne odborného dozoru.
(7)
Ak pri výkone odborného dozoru nad oprávnenými osobami a technikmi podľa § 142 ods. 3, 5 a 6 a § 145 ods. 3 až 6 súčasne začali rovnakú kontrolu ministerstvo dopravy, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a technická služba, kontrolu dokončí orgán, ktorý ju prvý začal, ak ministerstvo dopravy nerozhodlo inak.
(8)
Orgán štátneho odborného dozoru, ak nastanú okolnosti podľa § 143 ods. 18, môže rozhodnutie o obmedzení alebo pozastavení činnosti oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je povinný bezodkladne doručiť kontrolovanej osobe. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok do troch dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok, odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.
(9)
Ak v konaní o jednotlivom uznaní alebo schválení jednotlivo dovezeného vozidla schvaľovací orgán požiadal o overenie platnosti dokladov o kontrole technického stavu vozidla podľa§ 29 ods. 5 alebo požiadal o uznanie výnimiek podľa § 162 ods. 4, lehoty podľa správneho poriadku neplynú a konanie sa preruší.
(10)
V konaní podľa tohto zákona správny orgán je povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je navrhovateľ povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z cestného informačného systému alebo z informačného systému verejnej správy, ak taká informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ich predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.
(11)
Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 71 ods. 1 písm. i), § 83 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu, písm. b) štvrtého bodu a písm. c) štvrtého bodu, § 84 ods. 1 písm. a) ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu, písm. c) šiesteho bodu a písm. d) piateho bodu, § 90 ods. 3 písm. a) druhého bodu, písm. b) druhého bodu, písm. c) druhého bodu a písm. d) druhého bodu a podľa § 100 ods. 3 písm. a) môže osoba, ktorá je povinná preukázať bezúhonnosť, požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.97) Správny orgán požiada98) bezodkladne elektronickou formou Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vydanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá požiadala o jeho zabezpečenie.98)
(12)
Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Preklad sa nevyžaduje, ak ide o harmonizovaný doklad, ktorého presná štruktúra vychádza z príslušného osobitného predpisu, najmä osvedčenie o typovom schválení EÚ, osvedčenie o zhode COC, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Ak sa v konaní podľa tohto zákona predkladá harmonizované osvedčenie o evidencii vydané členským štátom alebo zmluvným štátom, úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa predkladá len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.
(13)
Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov iných členských štátov alebo zmluvných štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.99)
(14)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy.78)
(15)
Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt alebo poriadkovú pokutu podľa tohto zákona nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.
(16)
Ak prevádzkovateľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie pôvodných dokladov vozidla vydaných v Slovenskej republike, schvaľovací orgán vyznačí na týchto dokladoch ich neplatnosť a vráti ich prevádzkovateľovi vozidla. Túto skutočnosť schvaľovací orgán oznámi orgánu Policajného zboru podľa miesta evidencie vozidla, ktorému zašle kópie zneplatnených dokladov vozidla.
zobraziť paragraf
Poznámka
6a)
Čl. 3 ods. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
6b)
Čl. 3 ods. 22 nariadenia (EÚ) 2019/2144 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha (Ú. v. EÚ L 53, 21. 2. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a o zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014 z 18. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 249, 22. 8. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 364, 18. 12. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/68 z 15. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa brzdenia vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 17, 23. 1. 2015) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 z 1. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2015) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/504 z 11. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 85, 28. 3. 2015) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/78 z 15. júla 2016, ktorým sa stanovujú správne opatrenia na účely typového schvaľovania ES motorových vozidiel z hľadiska ich palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 a jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 so zreteľom na ochranu súkromia a údajov používateľov takýchto systémov (Ú. v. EÚ L 12, 17. 1. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/79 z 12. septembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy pre typové schválenie ES motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a samostatných technických jednotiek a komponentov palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112, a ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758, pokiaľ ide o výnimky a uplatniteľné normy (Ú. v. EÚ L 12, 17. 1. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/654 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/655 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29. 12. 2017), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2016/1628, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Napríklad čl. 3 ods. 26 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 3 ods. 48 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 3 ods. 50 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
zobraziť paragraf
Poznámka
13a)
Napríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
§ 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
Nariadenie (EÚ) č. 167/2013. Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.Nariadenie (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Nariadenie (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Nariadenie (EÚ) č. 167/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018). Časť A prílohy II a časť A prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 115 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/133 zo 4. februára 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o základný formát, štruktúru a prostriedky na výmenu údajov týkajúcich sa osvedčení o zhode v elektronickej forme (Ú. v. EÚ L 42, 5. 2. 2021) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Čl. 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Čl. 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Čl. 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
Nariadenie (EÚ) 2016/1628.Delegované nariadenie (EÚ) 2017/654.Delegované nariadenie (EÚ) 2017/655.Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
Napríklad čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 30 nariadenia (EÚ) 2016/1628, čl. 35 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).Nariadenie (EÚ) č. 167/2013. Nariadenie (EÚ) č. 168/2013. Nariadenie (EÚ) 2016/1628.Nariadenie (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Čl. 4 až 7 a čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020).
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
§ 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34b)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2020/740.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Čl. 4, 5, 7 a 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.
zobraziť paragraf
Poznámka
36a)
Čl. 59 a 60 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
36b)
Čl. 61 až 65 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
36c)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/621 zo 17. apríla 2019 o technických informáciách potrebných na kontrolu technického stavu jednotlivých kontrolovaných položiek, o používaní odporúčaných kontrolných metód a o stanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám (Ú. v. EÚ L 108, 23. 4. 2019).
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Čl. 3 ods. 54 nariadenie (EÚ) 2016/1628.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 115 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
§ 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Napríklad § 116 ods. 15 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
§ 134 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel, zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 64 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
46a)
Čl. 61 až 66 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
46b)
§ 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
§ 40 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 41 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. Bod 4.1 prílohy III delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/208.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2007. Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 595/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
§ 8b zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
§ 30 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 34, § 38 a 39 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
§ 31 zákona č. 56/2012 Z. z..
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
Zákon č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 72 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2205 z 29. novembra 2017 o podrobných pravidlách postupov oznamovania úžitkových vozidiel s vážnymi alebo nebezpečnými chybami zistenými počas cestnej technickej kontroly (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2017).
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
§ 30 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
zobraziť paragraf
Poznámka
68)
§ 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
69)
§ 9 ods. 1 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Občiansky zákonník.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) 2016/1628, nariadenie (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.). Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 50 nariadenia (EÚ) 2016/1628. Čl. 74 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
79a)
Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 zo 4. marca 2021 o monitorovaní a vykazovaní údajov týkajúcich sa emisií CO2 z osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 a o zrušení vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 1014/2010, (EÚ) č. 293/2012, (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153 (Ú. v. EÚ L 77, 5. 3. 2021).
zobraziť paragraf
Poznámka
79b)
Čl. 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (01 0105).
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
84a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1812 z 1. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá online výmeny údajov a oznamovania typových schválení EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 (Ú. v. EÚ L 404, 2. 12. 2020) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
Čl. 41 až 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 46 až 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2016/1628.Čl. 51 až 54 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Čl. 47 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 52 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2016/1628.Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
§ 31 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
88a)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88b)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88c)
Čl. 6 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
88d)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88e)
Čl. 6 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
Čl. 41 až 48 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 46 až 53 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 39 až 41 nariadenia (EÚ) 2016/1628. Čl. 51 až 54 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
89a)
§ 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 412/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
89b)
§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
§ 119 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. Čl. 4 až 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
zobraziť paragraf
Poznámka
92a)
Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
92b)
Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
Napríklad čl. 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
§ 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
99)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
100)
§ 116 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
101)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
102)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
102a)
Čl. 69 nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
103)
Čl. 68 a dodatok 1 prílohy III nariadenia (EÚ) 2018/858.
zobraziť paragraf
Poznámka
104)
Čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení. Príloha XVII delegovaného nariadenia (EÚ) č. 44/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
105)
Čl. 61 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení. Príloha XXX delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1322/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
106)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
zobraziť paragraf
Poznámka
107)
Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
zobraziť paragraf
Poznámka
108)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore