Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 494/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 23.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Zdravotníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 494/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 494/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 488/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2.
V § 2 ods. 5 písm. a) úvodná veta znie: „v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, ktorej zdaniteľné mesačné príjmy nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1) ktorá nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a ktorá“.
3.
V § 2 ods. 5 písm. b) druhý bod znie:

„2.
nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len „dlhodobé zdravotné postihnutie“); dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje lekárskym posudkom podľa § 25a ods. 6 alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršími ako dva roky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

4.
V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
fyzická osoba, ktorá je závislou osobou30) príslušného sociálneho podniku, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku alebo ktorá je konečným užívateľom výhod31) príslušného sociálneho podniku.“.

5.
V § 2 odsek 10 znie:

„(10)
Novým podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ku dňu podania
a)
žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) existuje najdlhšie jeden rok alebo ktorá v období jedného roka pred podaním žiadosti o štatút nevykonávala hospodársku činnosť viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,“.

6.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11)
Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
u koho je preukázateľne spochybnené, že v súvislosti s vykonávaním činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo v súvislosti s vykonávaním činnosti organizácie sektora sociálnej ekonomiky bude čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,

b)
kto v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút alebo žiadosti o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky (ďalej len „žiadosť o postavenie organizácie“) pôsobil vo funkcii štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo spoločníka právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorej majetok bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom ktorejkoľvek z uvedených skutočností, alebo

c)
kto v období troch rokov pred podaním žiadosti o štatút bol fyzickou osobou – podnikateľom s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorej majetok bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

(12)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.

(13)
Základným dokumentom na účely tohto zákona, ak ide o
a)
občianske združenie, družstvo a akciovú spoločnosť, sú stanovy,

b)
neziskovú organizáciu a neinvestičný fond, je štatút,

c)
nadáciu, je nadačná listina,

d)
verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,

e)
jednoduchú spoločnosť na akcie, je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,

f)
fyzickú osobu – podnikateľa a účelové zariadenie cirkvi, je čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. b),

g)
žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“), je zakladajúci dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak nemá zakladajúci dokument.“.

7.
V § 5 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo „použije“ vkladajú slová „do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,“.
8.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slovo „použijú“ vkladajú slová „do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,“.
9.
V § 5 odsek 5 znie:

„(5)
Za použitie zisku po zdanení na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu sa na účely odseku 1 písm. d) prvého bodu a odseku 3 písm. b) tiež považuje, ak sa zisk po zdanení uplatní
a)
spôsobom podľa osobitného predpisu35) na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

b)
na doplnenie rezervného fondu36) alebo nedeliteľného fondu37) na krytie účtovnej straty najviac do výšky 25 % základného imania sociálneho podniku, ak na tento účel už bol použitý celý nerozdelený zisk z minulých období a zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b),

c)
na krytie účtovnej straty do výšky daňovej straty, ak na krytie tejto účtovnej straty už bol použitý celý rezervný fond alebo nedeliteľný fond, celý osobitný fond podľa písmena e), celý nerozdelený zisk z minulých období a celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b); ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu sa považuje za splnenú najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku,

d)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel jeho budúceho použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak k použitiu dôjde do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia; ak ide o obstaranie odpisovaného majetku, musí dôjsť k začatiu použitia najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia príslušného účtovného obdobia,

e)
na doplnenie osobitného fondu vytvoreného na účel krytia rizík podnikania, ak ide o sociálny podnik, ktorému osobitný predpis neustanovuje povinnosť vytvoriť osobitný fond na tento účel, najviac do výšky 5 % zo zisku po zdanení,

f)
ako peňažné plnenie zo zisku po zdanení, ktoré sa nepovažuje za mzdu,37a) zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní, ak na tento účel už bol použitý celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b), najviac do výšky 25 % z hodnoty zisku po zdanení, ktorá podlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b), alebo

g)
na nákup zásob, ktoré nie sú určené na vlastnú spotrebu podniku, ak na tento účel už bol použitý celý zisk po zdanení, ktorý nepodlieha použitiu spôsobom podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu alebo odseku 3 písm. b).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 118 ods. 2 posledná veta Zákonníka práce.“.

10.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až l).

11.
V § 6 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku“ nahrádzajú slovami „určenie percentuálnej časti zisku po zdanení, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť“.
12.
V § 6 ods. 1 písm. b) šiestom bode sa slovo „opis“ nahrádza slovom „záväzok“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“)“ nahrádzajú slovami „republiky alebo iného členského štátu“.
14.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o právnickú osobu, podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,“.
15.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
16.
V § 6 ods. 1 písmená g) až i) znejú:

„g)
žiada o priznanie štatútu integračného podniku, ktorý má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
1.
ktorí nie sú spoločníkmi, ak ide o žiadateľa, ktorý je spoločnosťou s ručením obmedzeným, verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou,

2.
ktorí nie sú členmi predstavenstva, ak ide o žiadateľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo družstvom,

3.
ktorí nie sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o žiadateľa, ktorý je občianskym združením alebo účelovým zariadením cirkvi,

4.
ktorí nie sú štatutárnym orgánom a členom správnej rady, ak ide o žiadateľa, ktorý je neziskovou organizáciou, nadáciou alebo neinvestičným fondom,

5.
ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,

h)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov37b) v Slovenskej republike a nemá evidované nedoplatky rovnakého alebo porovnateľného druhu v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

i)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov37c) v Slovenskej republike a nemá evidované nedoplatky rovnakého alebo porovnateľného druhu v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 37b a 37c znejú:

„37b) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

37c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 6 ods. 1 písm. j) sa za slovo „zamestnávania“ vkladajú slová „v Slovenskej republike (ďalej len „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania“)“ a slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku“ sa nahrádzajú slovom „štatút“.
18.
V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku“ nahrádzajú slovom „štatút“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a nebolo u neho právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku v období šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o štatút“.
19.
V § 6 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. b), c), f), h), i) a k) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. b), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, a na podmienku podľa odseku 1 písm. k), ak ide o žiadateľa, ktorý je účelovým zariadením cirkvi. Žiadateľ, ktorý je účelovým zariadením cirkvi, preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. k) čestným vyhlásením. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. d), j) a l) z úradnej povinnosti u všetkých žiadateľov. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. j).

(3)
Na účely splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. g) sa ako zamestnanec započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch integračných podnikoch.“.

20.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
21.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“)“ nahrádzajú slovom „štatút“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí počas nefunkčnosti informačného systému sociálnej ekonomiky.“.
22.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „písm. d), g), i) až l)“ nahrádzajú slovami „písm. c), f), h), i) a k)“.
23.
V § 7 ods. 2 sa slová „osvedčenie podľa § 26 ods. 8; ak je osvedčenie“ nahrádzajú slovami „potvrdenie podľa § 26 ods. 10; ak je potvrdenie“.
24.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „potvrdenie“.
25.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

26.
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, názvu, adresy sídla alebo miesta podnikania registrovaného sociálneho podniku.“.
27.
V § 7 ods. 6 celom texte sa slová „bodu, písm. b) a h)“ nahrádzajú slovami „bodu a písm. g)“ a za slovom „štatútu“ sa vypúšťa čiarka a slová „a podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d) do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu“.
28.
V § 7 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 a dodržiavať základný dokument v rozsahu podľa § 6 ods. 1 písm. b) počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 6 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. g). Podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. f), h) a i) sa považuje za splnenú počas troch mesiacov odo dňa, keď registrovaný sociálny podnik prestal spĺňať túto podmienku. Podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. h) a i) sa považujú za splnené, aj ak registrovanému sociálnemu podniku sú povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie,38a) splátky dlžných súm z pohľadávok evidovaných zdravotnou poisťovňou,38b) je povolené zaplatenie colného dlhu v splátkach38c) a povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach38d) a príslušná dlžná suma sa nestala splatnou.38e)

(8)
Registrovaný sociálny podnik je povinný zriadiť poradný výbor podľa § 9 alebo začať uplatňovať demokratickú správu podľa § 10 a túto skutočnosť preukázať ministerstvu práce do troch mesiacov, a ak ide o registrovaný sociálny podnik podľa odseku 6, do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Od zriadenia poradného výboru alebo od začatia uplatňovania demokratickej správy je registrovaný sociálny podnik povinný mať zriadený poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 38e znejú:

„38a) § 146 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2017 Z. z.

38b) § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38c) § 38 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38d) § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38e) § 146 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.
§ 18 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
§ 57 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.“.

29.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9)
Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa § 6 ods. 1 a zmenu údajov podľa § 27 ods. 2 písm. c), i) až k) a m) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak došlo k zmene fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, registrovaný sociálny podnik je povinný spolu s oznámením tejto zmeny predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

(10)
Registrovaný sociálny podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. Označenie „registrovaný sociálny podnik“ sa zapisuje do registra alebo do inej evidencie, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba. Registrovaný sociálny podnik je povinný podať návrh na zápis podľa druhej vety do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.

30.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 6 prvej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 7 alebo ods. 8“.
31.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
32.
V § 9 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.

33.
V § 9 ods. 10 sa vypúšťajú slová „zamestnanecká rada39) alebo“ a slová „1 až 6 a 8 až 10“ sa nahrádzajú slovami „1 až 9“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.

34.
V § 12 odsek 2 znie:

„(2)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. Na účely dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sa ako znevýhodnená osoba alebo zraniteľná osoba započítava tá istá fyzická osoba najviac v dvoch registrovaných sociálnych podnikoch.“.

35.
V § 12 ods. 4 sa slová „rozšírenia výroby“ nahrádzajú slovami „rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, rozšírenia podniku“.
36.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
V integračnom podniku, ktorý prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. g) z dôvodu skončenia pracovného pomeru, sa táto podmienka považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, ak integračný podnik počas týchto šiestich mesiacov splní podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. g).“.

37.
V § 13 odsek 1 znie:

„(1)
Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania. Pozitívny sociálny vplyv sa meria
a)
počtom bytov vo výstavbe alebo v prestavbe,

b)
počtom obstaraných bytov alebo

c)
percentom prenajímaných bytov.“.

38.
V § 13 ods. 3 sa slovo „štvornásobok“ nahrádza slovom „päťnásobok“ a na konci sa pripája táto veta: „U sociálneho podniku bývania, ktorý je družstvom alebo obchodnou spoločnosťou a ktorý prenajíma byty svojim členom alebo spoločníkom, sa mesačný príjem členov družstva alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti posudzuje ku dňu vloženia členského vkladu alebo vkladu.“.
39.
V § 13 odsek 4 znie:

„(4)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa považuje za dosiahnutý pri
a)
výstavbe bytov alebo prestavbe bytov
1.
ak sociálny podnik bývania uskutočňuje výstavbu alebo prestavbu v súlade so stavebným povolením, najviac však počas troch rokov odo dňa vydania stavebného povolenia; ministerstvo práce môže na žiadosť sociálneho podniku bývania uvedenú lehotu predĺžiť až na šesť rokov,

2.
počas šiestich mesiacov odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie bytu,

b)
obstaraní bytu počas šiestich mesiacov odo dňa obstarania bytu,

c)
prenajímaní bytov, ak sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70 % bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.“.

40.
V § 14 odsek 1 znie:

„(1)
Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu44) najneskôr od účtovného obdobia bezprostredne nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.“.

41.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 45 a 46 sa vypúšťajú.

42.
V § 15 ods. 1 sa slová „kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „účtovné obdobie“ a slová „30. júna nasledujúceho kalendárneho roka“ sa nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje“.
43.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „účtovnom období“.
44.
V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „účtovného obdobia“.
45.
V § 15 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Registrovaný sociálny podnik splní povinnosť podľa odseku 1 aj vypracovaním výročnej správy podľa osobitného predpisu,47) ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2.

(4)
Registrovaný sociálny podnik je povinný uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu48) do siedmich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis47) neustanovuje inú lehotu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 48 znejú:

„47) Napríklad § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

48) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

46.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
48.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „poskytuje,“ vkladajú slová „a dosahuje pozitívny sociálny vplyv“.
49.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení“ nahrádza citáciou „nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení“.
50.
V § 16 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „na tieto účely ministerstvo práce vytvorí schémy pomoci podľa osobitného predpisu.50)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50 sa vypúšťa.

52.
V § 16 ods. 5 sa slová „písm. a) až c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“.
53.
V § 16 ods. 7 písm. a) a § 24 ods. 1 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 13“.
54.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.

55.
V § 17 ods. 3 písm. b) úvodná veta znie: „návratnej formy financovania, ktorá nie je štátnou pomocou ani minimálnou pomocou,58a) vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci poskytnutej právnickou osobou, ktorá nie je závislou osobou žiadateľa a ktorá najmenej počas dvoch rokov pred poskytnutím tejto formy financovania“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014) v platnom znení.“.

56.
V § 17 sa vypúšťa odsek 5.
57.
V § 18 ods. 2 druhá veta a tretia veta znejú: „Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik nesmie presiahnuť sumu, ktorá je súčtom sumy zodpovedajúcej 25 % z čistého obratu59a) integračného podniku za predchádzajúci hospodársky rok, najmenej však sumy zodpovedajúcej trojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa investičná pomoc poskytuje, a súčinu počtu pracovných miest, ktoré majú byť touto podporou vytvorené, a sumy zodpovedajúcej dvojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa investičná pomoc poskytuje. Suma dvojnásobku ročnej výšky celkovej ceny práce podľa druhej vety zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je dohodnutý rozsah týždenného pracovného času kratší, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, táto suma sa pomerne kráti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.

58.
V § 19 odsek 1 znie:

„(1)
Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky
a)
ak v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu je znevýhodnený oproti podnikateľom, ktorí obdobnú činnosť vykonávajú na účel dosiahnutia zisku,

b)
ak s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu pôsobí na trhu, ktorý z dôvodu svojej nedostatočnej veľkosti, obmedzenej kúpnej sily alebo iných špecifík dlhodobo neumožňuje dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri preukázateľnom napĺňaní verejného záujmu alebo komunitného záujmu,

c)
na náhradu škody spôsobenej prírodnou katastrofou; prírodnou katastrofou sa rozumie zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň, lavína, plošný požiar prírodného pôvodu alebo iná nepriaznivá prírodná udalosť za predpokladu, že je možný jej dostatočne presný opis,

d)
na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených situáciou, ktorá bola dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie,60aa) núdzového stavu alebo výnimočného stavu.60ab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60aa a 60ab znejú:

„60aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

60ab) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.

59.
V § 20 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ústredie práce“)“.
60.
V § 20 odsek 3 znie:

„(3)
Dotáciu nie je možné poskytnúť počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie podľa osobitných predpisov63) na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel.“.

61.
V § 24 ods. 1 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
62.
V § 24 ods. 2 prvej vete sa za slová „(ďalej len „mzdové náklady“)“ vkladajú slová „a peňažné plnenia zo zisku po zdanení, ktoré sa nepovažujú za mzdu,37a) poskytnuté zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní,“ a slová „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „štatistickým úradom“.
63.
V § 24 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri porovnávaní sumy najvyššej mzdy a sumy najnižšej mzdy podľa prvej vety sa vychádza z miezd zodpovedajúcich pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas.“.
64.
V § 24 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12)
Registrovaný sociálny podnik podľa § 16 ods. 5, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), je povinný použiť 100 % zisku po zdanení v úhrne za obdobie piatich rokov od poskytnutia tejto investičnej pomoci na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

67.
V § 25 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a)
priznáva a zrušuje
1.
štatút registrovaného sociálneho podniku,

3.
postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,“.

68.
V § 25 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d)
vedie
1.
register registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „register sociálnych podnikov“),

3.
register organizácií sektora sociálnej ekonomiky,

e)
poskytuje alebo sprístupňuje bezodplatne v elektronickej podobe osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh podľa osobitných predpisov70ab) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo písomnej dohody, ktorá obsahuje účel spracúvania, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, z registra sociálnych podnikov, z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky a z informačného systému sociálnej ekonomiky orgánom štátnej správy, súdom, obciam, vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70ab znie:

„70ab) Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

73.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
vydáva duplikát osvedčenia podľa tohto zákona.“.

74.
V § 25 ods. 4 sa za slovom „práce“ vypúšťa čiarka a slová „sociálnych vecí a rodiny“.
76.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a
Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posúdenie, či fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie.

(2)
Lekárska posudková činnosť sa vykonáva na žiadosť posudzovanej fyzickej osoby. Žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia musí byť písomná a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej fyzickej osoby,

b)
podrobný opis pracovnej činnosti,

c)
meno ošetrujúceho lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria posudzovanej fyzickej osoby (ďalej len „ošetrujúci lekár“),

d)
výpis zo zdravotnej dokumentácie71a) od ošetrujúceho lekára.

(3)
Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje úrad práce.

(4)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár úradu práce, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.71b)

(5)
Posudkový lekár posúdi, či posudzovaná fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie na základe zhodnotenia jej zdravotného stavu z výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke71c) posudzovanej fyzickej osoby. Posudkový lekár môže uložiť posudzovanej fyzickej osobe povinnosť predložiť doplňujúce doklady a údaje.

(6)
Posudkový lekár vypracuje do 30 dní od podania žiadosti o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia lekársky posudok, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej fyzickej osoby,

b)
podrobný opis pracovnej činnosti,

c)
záver, či posudzovaná fyzická osoba má alebo nemá dlhodobé zdravotné postihnutie,

d)
dátum vypracovania lekárskeho posudku,

e)
odtlačok pečiatky a podpis posudkového lekára.

(7)
Úrad práce odovzdá lekársky posudok posudzovanej fyzickej osobe.

(8)
Ak posudzovaná fyzická osoba nesúhlasí s lekárskym posudkom, môže do piatich pracovných dní od prevzatia lekárskeho posudku požiadať úrad práce o preverenie lekárskeho posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.71d) Na preverenie lekárskeho posudku podľa prvej vety sa vzťahuje osobitný predpis.71d) Lekársky posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa odseku 6. Ústredie práce odovzdá lekársky posudok odborného konzília posudkových lekárov posudzovanej fyzickej osobe.

(9)
Opätovnú žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia vo vzťahu k tej istej fyzickej osobe a k tej istej pracovnej činnosti je možné podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od vypracovania predchádzajúceho lekárskeho posudku; to neplatí, ak dôjde k zmene zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré môže mať vplyv na posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 71a až 71d znejú:

„71a) § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

71b) § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

71c) § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

71d) § 20 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 96/2013 Z. z.“.

77.
V § 26 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „na základe písomnej žiadosti“.
78.
V § 26 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o postavenie organizácie“.
79.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:

„e)
je dôveryhodná; podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

f)
je bezúhonná; podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

g)
jej nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie,

h)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.“.

80.
V § 26 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:

„c)
je dôveryhodná; podmienku dôveryhodnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

d)
je bezúhonná; podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

e)
jej nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o postavenie organizácie,

f)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti nej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.“.

81.
V § 26 odsek 4 znie:

„(4)
Konanie o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa začína na žiadosť. Žiadosť o postavenie organizácie musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie, či žiadateľ žiada o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky. Žiadosť o postavenie organizácie sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky; to neplatí počas nefunkčnosti informačného systému sociálnej ekonomiky. Prílohou k žiadosti o postavenie organizácie
a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorým je občianske združenie,

c)
je zoznam členov žiadateľa a zápisnice zo zasadnutí orgánov žiadateľa, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena.“.

82.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) až h) a odseku 3 písm. b) až f) zisťuje ministerstvo práce z úradnej povinnosti. Národný inšpektorát práce je povinný do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. g) a odseku 3 písm. e).“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

83.
V § 26 odsek 6 znie:

„(6)
V konaní o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky ministerstvo práce rozhoduje na základe overenia splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 a posúdenia predložených dokumentov. Splnenie podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o postavenie organizácie.“.

84.
V § 26 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Ministerstvo práce zastaví konanie o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky, aj ak žiadateľ neposkytol súčinnosť pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky.“.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.

85.
V § 26 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na základe písomnej žiadosti organizácie sektora sociálnej ekonomiky ministerstvo práce vydá duplikát osvedčenia o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení alebo pri zmene obchodného mena, názvu alebo adresy sídla organizácie sektora sociálnej ekonomiky.“.
86.
V § 26 ods. 9 písmeno a) znie:

„a)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky porušila povinnosť podľa odseku 11,“.

87.
V § 26 ods. 9 písm. b) a c) sa slová „osvedčenie podľa odseku 8 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e)“ nahrádzajú slovami „potvrdenie podľa odseku 10 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d)“.
88.
V § 26 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
organizácii sektora sociálnej ekonomiky bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.“.

89.
V § 26 ods. 10 sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovom „potvrdenie“, slová „a e)“ sa nahrádzajú slovami „a d)“ a slovo „osvedčenia“ sa nahrádza slovom „potvrdenia“.
90.
V § 26 odsek 11 znie:

„(11)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, je povinná spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo odseku 3 počas trvania priznaného postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky; podmienky podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) sa nepovažujú za splnené, ak strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky nespĺňa tieto podmienky nepretržite najmenej počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.

91.
V § 26 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky je povinná písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3 a zmenu údajov podľa § 27e ods. 2 písm. f), g) a i) do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ak došlo k zmene členov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, je organizácia sektora sociálnej ekonomiky povinná spolu s oznámením tejto zmeny predložiť zápisnice zo zasadnutí orgánov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena. Ak došlo k zmene fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je organizácia sektora sociálnej ekonomiky povinná spolu s oznámením tejto zmeny predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

92.
§ 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27
Register sociálnych podnikov
(1)
Register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných sociálnych podnikoch.

(2)
Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,

b)
adresa sídla vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a miesto podnikania vrátane okresu a samosprávneho kraja, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom,

c)
adresa prevádzkarne, ak je zriadená, vrátane okresu a samosprávneho kraja,

d)
identifikačné číslo organizácie,

e)
právna forma,

f)
predmet podnikania alebo činnosti,

g)
druh registrovaného sociálneho podniku podľa § 11 ods. 2,

h)
merateľný pozitívny sociálny vplyv,

i)
spôsob zapájania zainteresovaných osôb,

j)
percentuálna časť zisku po zdanení, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu,

k)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,

l)
údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 24 ods. 4,

m)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,

n)
číslo osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku,

o)
dátum priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, dátum zániku štatútu registrovaného sociálneho podniku a dátum zrušenia štatútu registrovaného sociálneho podniku.

(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra sociálnych podnikov okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.

(4)
Do registra sociálnych podnikov sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

93.
V § 27a ods. 1 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3 až 7“.
94.
V § 27a ods. 2 písm. b) sa slová „priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „postavenie organizácie“.
95.
V § 27a odsek 4 znie:

„(4)
Evidencia žiadostí o postavenie organizácie obsahuje údaje zo žiadosti o postavenie organizácie a prílohy k žiadosti o postavenie organizácie.“.

96.
V § 27a ods. 5 písmeno c) znie:

„c)
rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a dátum narodenia,“.

97.
V § 27b ods. 1 písm. d) sa slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,“ nahrádzajú slovami „ústredie práce,“.
98.
V § 27b ods. 3 sa slová „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovami „ústrediu práce“.
99.
Za § 27b sa vkladajú § 27c až 27e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠27e
Register organizácií sektora sociálnej ekonomiky
(1)
Register organizácií sektora sociálnej ekonomiky je verejný zoznam údajov o organizáciách sektora sociálnej ekonomiky.

(2)
Do registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,

b)
adresa sídla,

c)
identifikačné číslo organizácie,

d)
právna forma,

e)
údaj o tom, či ide o strešnú organizáciu sektora sociálnej ekonomiky alebo o najvyššiu strešnú organizáciu sektora sociálnej ekonomiky,

f)
zoznam členov organizácie sektora sociálnej ekonomiky,

g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene organizácie sektora sociálnej ekonomiky, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,

h)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,

i)
číslo osvedčenia o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo číslo osvedčenia o priznaní postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,

j)
dátum priznania postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky a dátum zrušenia postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky.

(3)
Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky okrem dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikátora, ak rodné číslo nebolo pridelené, na svojom webovom sídle.

(4)
Do registra organizácií sektora sociálnej ekonomiky sa bez zbytočného odkladu zapíše aj zmena a doplnenie zapisovaných údajov. Ministerstvo práce vykoná zmenu a doplnenie zapisovaných údajov z úradnej povinnosti, ak ide o údaje zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.72)“.

100.
V § 28 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
Ministerstvo práce uloží pokutu do 1 000 eur
a)
registrovanému sociálnemu podniku za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 9 alebo povinnosti podľa § 15 ods. 4,

(3)
Ministerstvo práce uloží organizácii sektora sociálnej ekonomiky pokutu
a)
do 1 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 26 ods. 12,

b)
od 1 000 eur do 10 000 eur za vydanie potvrdenia podľa § 26 ods. 10 v rozpore so skutočným stavom, ktorý poznala alebo musela poznať.

(4)
Ministerstvo práce môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur tomu, kto používa
a)
označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“ a nie je registrovaným sociálnym podnikom,“.

104.
V § 29 ods. 2 písm. b) sa slová „priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku“ nahrádzajú slovom „štatút“.
106.
V § 32 ods. 2 celom texte sa slová „ods. 6 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
107.
V § 32 ods. 3 celom texte sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
108.
V § 32 ods. 4 sa za slová „ods. 4“ vkladajú slová „a 5“.
109.
Za § 33 sa dopĺňa § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 je aj zamestnanec integračného podniku, ktorý bol v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, do uplynutia platnosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

(2)
U sociálneho podniku, registrovaného sociálneho podniku alebo podniku so sociálnym dosahom, ktorý pred 1. januárom 2023 použil zisk na dosiahnutie svojho hlavného cieľa spôsobom podľa § 5 ods. 5 písm. c) v znení účinnom do 31. decembra 2022, sa podmienka podľa § 5 ods. 5 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje za splnenú, ak finančné prostriedky vložené do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu budú použité na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu najneskôr do piatich rokov odo dňa ich vloženia do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu.

(3)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinný povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu v spojení s § 12 ods. 2 druhou vetou splniť do 30. júna 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu v spojení s § 12 ods. 2 druhou vetou považuje do 30. júna 2023 za splnenú,

b)
§ 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení s § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2023 splniť a jej splnenie preukázať ministerstvu práce do 30. júna 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu a piateho bodu v spojení s § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 30. júna 2023 za splnenú,

c)
§ 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu až štvrtého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 splniť do 31. decembra 2023; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu až štvrtého bodu v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 31. decembra 2023 za splnenú.

(4)
U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, sa povinnosť podľa § 7 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 vo vzťahu k podmienke podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2023 v spojení s § 2 ods. 11 písm. b) a c) považuje za splnenú.

(5)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2023, je povinný podať návrh na zápis údajov podľa § 7 ods. 10 druhej vety, ak ich nemá zapísané v registri alebo v inej evidencii, do ktorých zápisom vzniká právnická osoba, najneskôr do 31. marca 2023.

(6)
Registrovaný sociálny podnik, ktorý spĺňal podmienku zriadenia poradného výboru prostredníctvom pôsobenia zamestnaneckej rady podľa § 9 ods. 11 v znení účinnom do 31. decembra 2022, je povinný zriadiť poradný výbor alebo začať uplatňovať demokratickú správu a ich existenciu preukázať ministerstvu práce do 31. marca 2023. Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik nesplní povinnosť podľa prvej vety.

(7)
U organizácie sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, sa povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. e) alebo ods. 3 písm. c) v spojení s § 2 ods. 11 písm. b) považuje za splnenú.

(8)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinná povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3 písm. d) splniť do 30. júna 2023; u tejto organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa povinnosť podľa § 26 ods. 11 vo vzťahu k podmienke podľa § 26 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3 písm. d) považuje do 30. júna 2023 za splnenú.

(9)
Osvedčenie podľa § 26 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022 vydané pred 1. januárom 2023 sa považuje za potvrdenie podľa § 26 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2023.

(10)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky, ktorej bolo priznané postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky pred 1. januárom 2023 alebo podľa odseku 11, je povinná na účely § 27e ods. 2 písm. f) oznámiť ministerstvu práce zoznam svojich členov a predložiť zápisnice zo zasadnutí orgánov organizácie sektora sociálnej ekonomiky, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia o prijatí za člena alebo vylúčení člena, do 31. marca 2023 alebo do troch mesiacov od priznania postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo postavenia najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky podľa odseku 11.

(11)
Konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.

Čl. III

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 21 až 23, ktoré znejú:

„(21)
Pred zápisom údaja o registrovanom sociálnom podniku15ace) do ďalších právnych skutočností registrový súd z predložených listín preverí, či zapísanej osobe bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ace až 15acg znejú:

„15ace) § 7 ods. 10 druhá veta zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 331/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z. a zákona č. 420/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 24 ods. 4 písm. b) sa slová „dávky alebo služieb zamestnanosti“ nahrádzajú slovami „dávky, služieb zamestnanosti alebo sociálnej ekonomiky“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

„§ 25a zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 484/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z. a zákona č. 345/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 71 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
z príjmu sociálneho podniku,34)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.“.

2.
V § 71 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
z príjmu sociálneho podniku,34)“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 1, § 2 ods. 10 písm. b) v bode 5, bodov 47, 51, 65 a 66, § 25 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) v bode 67, § 25 ods. 1 písm. d) druhého bodu a štvrtého bodu v bode 68, bodov 69 až 72, bodu 75, § 27c a 27d v bode 99, § 28 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b) v bode 100, bodov 101 až 103, bodu 105, čl. II a § 7 ods. 22 a 23 v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore