Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2023 do 06.06.2023

Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 06.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD16851DS31EUPPČL2

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2023 do 06.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 420/2022


§ 31

(1)
Výsluhový príspevok patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom
a)
policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil
1.
uvoľnením,
2.
prepustením,
3.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
b)
hasičovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
na základe písomnej žiadosti,
2.
odvolaním z funkcie v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak sa v systemizácii znížil počet funkčných miest,
3.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,
4.
odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
5.
uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
6.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
7.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,
8.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby,
9.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby alebo prepustenia z prípravnej štátnej služby,
10.
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v osobitnom predpise31) alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
11.
uplynutím prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná skúška na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti,
12.
stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)
c)
profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
prepustením alebo
2.
podľa osobitného predpisu.31b)
(2)
Výsluhový príspevok podľa odseku 1 patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru počas
a)
1 roka, ak služobný pomer trval najmenej 10 rokov, ale menej ako 17 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38,
b)
2 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 17 rokov, ale menej ako 22 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38,
c)
3 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 22 rokov, ale menej ako 25 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38.
(3)
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru a ich služobný pomer trval najmenej 10 rokov, patrí po dobu 6 mesiacov po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru za každý skončený rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60; celková výška výsluhového príspevku nesmie prekročiť 24 % základu zisteného podľa § 60.
(4)
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí sú po skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatí do služobného pomeru, výsluhový príspevok pri tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na výsluhový príspevok im vznikne až po skončení novovzniknutého služobného pomeru a na vznik nároku na výsluhový príspevok a jeho výšku sa im započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru; celková výška výsluhového príspevku nesmie prekročiť 24 % základu zisteného podľa § 60.
(5)
Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením z dôvodu
a)
porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(6)
Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu hasičovi, ktorého služobný pomer skončil z dôvodu
a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby alebo prepustenia z prípravnej štátnej služby,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v osobitnom predpise,31) alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(7)
Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)
b)
ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin,31e) je
1.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo
2.
na neho podaná obžaloba,31ea)
c)
ak prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom.31f)
zobraziť paragraf
§ 35

(1)
Odchodné podľa § 33 nepatrí policajtovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Odchodné podľa § 33 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)
b)
ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin31e) je
1.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo
2.
na neho podaná obžaloba.31ea)
zobraziť paragraf
§ 38

(1)
Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov.
(2)
Na výsluhový dôchodok má nárok aj policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, ak poberal invalidný výsluhový dôchodok a doba trvania služobného pomeru spolu s dobou poberania invalidného výsluhového dôchodku dosahuje najmenej 25 rokov. Pri výpočte takéhoto výsluhového dôchodku sa základ použitý na výpočet invalidného výsluhového dôchodku zvyšuje o rovnaké percentá, o aké by sa zvýšil invalidný výsluhový dôchodok do dňa priznania výsluhového dôchodku.
(3)
Policajtovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil
a)
stratou hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin.
(4)
Profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil
a)
zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu
1.
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)
2.
ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin31e) je
2a.
právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo
2b.
na neho podaná obžaloba.31ea)
(5)
Pri výpočte výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa výsluhový dôchodok vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 ku dňu skončenia služobného pomeru a zvýši sa odo dňa skončenia služobného pomeru do dňa vzniku nároku na tento dôchodok.
zobraziť paragraf
Poznámka
31c)
§ 83 ods. 1 písm. c) a § 83 ods. 5 písm. g) a h) zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 420/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
31ca)
§ 393 až 415 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
31d)
§ 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
31e)
§ 11 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
31ea)
§ 234 Trestného poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
31f)
§ 12 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
31fa)
§ 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
31g)
§ 16 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
31h)
§ 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
§ 25 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii. § 24 ods. 1 až 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
zobraziť paragraf
Poznámka
33a)
§ 53a a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33b)
§ 173 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33c)
§ 179 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33d)
Napríklad § 35 ods. 10 a § 43 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 8 a § 40 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 104 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 5 zákona č. 315/2001 Z. z., § 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33e)
§ 261 ods. 3 a § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33f)
§ 2 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33g)
§ 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
33h)
§ 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33i)
§ 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
§ 4 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35aa)
§ 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35ab)
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
36a)
Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. § 79 a 80 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 74 a 75 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
Zákon č. 283/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39a)
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39aa)
§ 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 534/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39b)
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.
zobraziť paragraf
Poznámka
39c)
§ 82b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
39d)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 592/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 285/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Zákon č. 420/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 66/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 312/2001 Z. z. Zákon č. 385/2000 Z. z. Zákon č. 154/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41a)
§ 175 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 48 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 59 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Napríklad § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 166 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43a)
§ 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43b)
§ 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
§ 83 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 328/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
§ 44 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45a)
§ 51 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
45b)
§ 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
§ 74 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
§ 76 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 46 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 42 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 258/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
zobraziť paragraf
Poznámka
47b)
§ 52 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
47c)
§ 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47d)
§ 108, § 113 ods. 6 štvrtá veta a § 262 ods. 4 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
§ 8a ods. 1 písm. r) zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 45 a 46 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.§ 69 až 73 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 235/1998 Z. z. § 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. § 12b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Zákon č. 131/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
§ 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
Zákon o rodine.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Občiansky zákonník.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
§ 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
§ 22 až 24 zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
§ 26 až 28 zákona č. 114/1998 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
§ 266 ods. 1 a 2 zákona č. 200/1998 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
§ 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
65a)
§ 160 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
65b)
§ 111 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65c)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
§ 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 59/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore