Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69224
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 22.06.1994
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD3 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/1994 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 347/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Sociálny fond
§ 1

Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond").

§ 2
(1)

Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2)

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky ...

Tvorba fondu
§ 3
(1)

Fond sa tvorí ako úhrn

a)
povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b)
ďalšieho prídelu vo výške
1.
dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť ...
2.
sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ...
c)
ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
(2)

Zamestnávateľ podľa § 5 ods. 1, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil ...

(3)

Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci ...

§ 4
(1)

Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo platov3) ...

(2)

Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; ...

§ 5
(1)

Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu ...

(2)

Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu ...

§ 6
(1)

Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte ...

(2)

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže ...

(3)

Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára ...

(4)

V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného predpisu6) sa ...

(5)

Ak sa zrušuje zamestnávateľ bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ...

§ 7
Použitie fondu
(1)

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok ...

a)
stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
b)
dopravu do zamestnania a späť,
c)
účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d)
rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
e)
rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
f)
zdravotnú starostlivosť,
g)
sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
h)
doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ ...
i)
servisné poukážky7a) alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym ...
j)
ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(2)

Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného ...

(3)

V kolektívnej zmluve možno dohodnúť príspevok z fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie ...

(4)

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom ...

(5)

Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) prvého bodu, ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok podľa odseku 5 najneskôr v termíne určenom na ...

(7)

Zamestnávateľ poskytuje príspevok z fondu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou ...

(8)

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.

§ 8
Prechodné a záverečné ustanovenie

Zostatok prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa predpisov platných do 31. decembra ...

§ 9
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2005

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť ...

§ 10
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009

Nevyčerpaný zostatok fondu podľa § 6 ods. 3 k 31. decembru 2008 zamestnávateľ po prepočte konverzným ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Jozef Moravčík v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 2)  § 230 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 11)  § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej ...
 • 3)  Napríklad § 118 ods. 2 Zákonníka práce, § 84 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad § 98 zákona č. 312/2001 Z. z., § 22 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ...
 • 4a)  Napríklad § 109 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 101a ods. 4 zákona ...
 • 4b)  § 99 zákona č. 312/2001 Z. z.
 • 4c)  § 23 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
 • 5)  § 19 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 6)  § 27 až 31 Zákonníka práce.
 • 7)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7a)  § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...
 • 7b)  § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 8)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 9)  § 134 Zákonníka práce.
 • 10)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore