Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 25.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 386/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z., vyhlášky č. 152/2022 Z. z. a vyhlášky č. 188/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 15 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Rozsah a podrobnosti prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy § 15 Rozsah prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je a) 60 hodín, ak fyzická osoba získala najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, b) 80 hodín, ak fyzická osoba získala nižšie vzdelanie ako je vzdelanie uvedené v písmene a), c) najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm. b), ak ide o 1. zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky, 2. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov.“.

2.

V § 18 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vo výške stravovacej jednotky“.

3.

V § 18 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) vzdelávaním,“.

4.

V § 18 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zabezpečením prepravy dieťaťa alebo profesionálneho náhradného rodiča súvisiacej so starostlivosťou o dieťa, ak to vyplýva z individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.“.

5.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Suma finančných prostriedkov, ktoré centrum poskytuje podľa § 52 ods. 3 písm. c) zákona, je a) 15 eur na deň, najviac 400 eur v kalendárnom roku, b) 600 eur v kalendárnom roku, ak profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť dieťaťu počas všetkých dní dovolenky, na ktoré má v kalendárnom roku nárok; do počtu dní dovolenky sa započítavajú aj dni dovolenky, počas ktorých mal profesionálny náhradný rodič zabezpečovať starostlivosť o dieťa a centrum zmenilo spôsob čerpania dovolenky.“.

6.

V § 30 ods. 8 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i) ktoré znie:

„i) miesto a dobu čerpania dovolenky, počas ktorej má profesionálny náhradný rodič poskytovať starostlivosť dieťaťu, ak je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7.

V § 31a ods. 5 sa vypúšťajú slová „najmenej päť pracovných dní pred určeným dňom informatívneho pohovoru“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022 okrem čl. I bodov 3 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Milan Krajniak v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore