Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie 446/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie 446/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 446/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 9 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 420/2022 Z. z. ustanovuje:

§ 1
(1)

Zdravotná spôsobilosť občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka (ďalej len „štátna služba“) a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie sa posudzujú podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z obsahu činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.

§ 2
(1)

Zdravotná spôsobilosť občana zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

a)
A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby alebo
b)
D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.
(2)

Zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

a)
A – spôsobilý na výkon štátnej služby,
b)
B – nespôsobilý na výkon funkcie,
c)
C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby alebo
d)
D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.
(3)

Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje prijatie občana do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(4)

Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorú nemožno označiť A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť občana sa označí D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(5)

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako dvanásť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti so záverom nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(6)

Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka, ktorá umožňuje výkon štátnej služby a výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon štátnej služby.

(7)

Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je profesionálny vojak trvalo nespôsobilý na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, pričom je spôsobilý na výkon inej funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia, zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa označí B – nespôsobilý na výkon funkcie. Súčasne sa určia funkcie, na ktorých výkon je profesionálny vojak spôsobilý.

(8)

Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej nie je profesionálny vojak spôsobilý na výkon štátnej služby a funkcie alebo je nespôsobilý na výkon funkcie počas podpornej doby, pričom možno odôvodnene predpokladať, že pred uplynutím podpornej doby profesionálny vojak nadobudne spôsobilosť na výkon štátnej služby alebo nadobudne spôsobilosť na výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby a súčasne sa určí lehota na opätovné preskúmanie jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.

(9)

Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je zdravotný stav profesionálneho vojaka trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje výkon štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

§ 3
(1)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykoná psychodiagnostickým vyšetrením na

a)
posúdenie pracovno-psychických predpokladov,
b)
potvrdenie alebo vylúčenie klinicko-psychologickej symptomatológie; to neplatí, ak ide o posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(2)

Psychodiagnostické vyšetrenie podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z posúdenia

a)
kognitívnych predpokladov,
b)
intelektových predpokladov,
c)
osobnostných predpokladov a interpersonálnej adaptability.
(3)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) sa vykoná psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 3.

(4)

Psychodiagnostické vyšetrenie podľa odseku 1 písm. b) pozostáva z vylúčenia klinicko-psychologickej symptomatológie podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov.

(5)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 4.

(6)

Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. a) uvedie výrokom

a)
je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,
b)
je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov,
c)
je psychicky spôsobilý na výkon štátnej služby v určenej špecializácii príslušnej vojenskej odbornosti alebo
d)
nie je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby.
(7)

Určená špecializácia v príslušnej vojenskej odbornosti podľa odseku 6 písm. c), na ktorej výkon je občan psychicky spôsobilý, sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.

(8)

Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. b) uvedie výrokom

a)
psychický stav kompenzovaný,
b)
psychický stav nekompenzovaný.
(9)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. a), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako dvanásť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 6 písm. a) až c).

(10)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. a), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako šesť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 6 písm. d).

(11)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. b), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako dvanásť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 8 písm. a).

(12)

Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. b), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako šesť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 8 písm. b).

§ 4
(1)

Posúdenie psychickej spôsobilosti profesionálneho vojaka počas výkonu štátnej služby na vylúčenie klinicko-psychologickej symptomatológie a identifikáciu príznakov ochorení vykoná psychológ s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia každých päť rokov psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 4.

(2)

Psychická spôsobilosť profesionálneho vojaka sa uvedie výrokom

a)
psychický stav kompenzovaný,
b)
psychický stav kompenzovaný s opatreniami alebo
c)
psychický stav nekompenzovaný.
(3)

Po určení psychickej spôsobilosti profesionálneho vojaka počas výkonu štátnej služby so záverom podľa odseku 2 písm. b) sa vykoná opakované psychodiagnostické vyšetrenie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti.

§ 5
(1)

Previerka fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykoná preskúšaním pohybovej výkonnosti.

(2)

Pohybová výkonnosť občana sa preskúša v troch disciplínach, z ktorých jedna je povinná a dve voliteľné.

(3)

Povinná disciplína, voliteľné disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana sú uvedené v prílohe č. 5.

(4)

Vek občana sa posudzuje ku dňu vykonania previerky fyzickej zdatnosti.

(5)

Fyzická zdatnosť občana sa hodnotí výrokom

a)
je fyzicky zdatný alebo
b)
nie je fyzicky zdatný.
(6)

Občan, ktorého previerka fyzickej zdatnosti je v riadnom termíne preskúšania hodnotená výrokom podľa odseku 5 písm. b), môže vykonať opätovné preskúšanie fyzickej zdatnosti v jednom opravnom termíne.

(7)

Opravný termín preskúšania fyzickej zdatnosti občana sa uskutoční najskôr po siedmich dňoch a najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania previerky fyzickej zdatnosti hodnotenej výrokom podľa odseku 5 písm. b).

(8)

Fyzická zdatnosť občana vykonávajúceho opätovné preskúšanie fyzickej zdatnosti sa hodnotí výrokom podľa odseku 5 písm. a) alebo písm. b).

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie v znení vyhlášky č. 55/2020 Z. z.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Jaroslav Naď v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 446/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM CHORÔB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 446/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - KRITÉRIÁ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VO VYBRANÝCH VOJENSKÝCH ODBORNOSTIACH A FUNKCIÁCH

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 446/2022 Z. z.

  OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA PODĽA§ 3 ods. 1 písm. a)

  1.

  Posúdenie kognitívnych predpokladov občana sa zameriava na psychomotorické tempo, celkový pracovný výkon a vybrané charakteristiky pozornosti.

  2.

  Posúdenie intelektových predpokladov občana sa zameriava na intelektovú kapacitu.

  3.

  Posúdenie osobnostných predpokladov občana a interpersonálnej adaptability sa zameriava predovšetkým na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania, schopnosť sociálneho kontaktu a kooperácie.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 446/2022 Z. z.

  OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA PODĽA§ 3 ods. 1 písm. b)

  1.

  Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.

  2.

  Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti, emočne nestabilná porucha osobnosti a hraničná porucha osobnosti.

  3.

  Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.

  4.

  Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.

  5.

  Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.

  6.

  Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).

  7.

  Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.

  8.

  Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.

  9.

  Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.

  10.

  Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.

  11.

  Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).

  12.

  Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.

  13.

  Zvýraznené pocity insuficiencie.

  14.

  Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.

  15.

  Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.

  16.

  Všeobecné tendencie rizikového správania.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 446/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITEĽNÉ DISCIPLÍNY A NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI

Načítavam znenie...
MENU
Hore