Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 28.05.1993
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33 JUD102 DS15 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 120/1993 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 471/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je upraviť platy, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov ...

DRUHÁ ČASŤ

§ 2
Platové pomery poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
(1)

Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku ...

(2)

Zníženie podľa odseku 1 sa rovná

a)
0,15 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky ...
b)
0,1 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky ...
c)
0,05 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky ...
(3)

Peňažné nároky podľa odseku 1, ak k zániku mandátu došlo smrťou poslanca, sa vyplatia postupne priamo ...

(4)

Ak poslanec vykonáva, okrem funkcie uvedenej v § 3, aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na ...

(5)

Za príjem podľa odseku 4 sa na účely tohto zákona považuje

a)
plat alebo odmena predsedu samosprávneho kraja a jeho zástupcu, starostu obce alebo primátora mesta ...
b)
plat zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho ...
c)
odmena od samosprávneho kraja za výkon funkcie poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja,
d)
mzda alebo odmena generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne,
e)
plat, mzda alebo iná odmena z verejných prostriedkov za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena ...
1.
právnickej osoby zriadenej zákonom alebo na základe zákona štátnym orgánom, samosprávnym krajom alebo ...
2.
verejnoprávnej inštitúcie, alebo
f)
iný obdobný príjem z verejných prostriedkov.
(6)

Odsek 4 sa nevzťahuje na poskytovanie náhrad výdavkov alebo iných obdobných plnení za výkon inej funkcie, ...

a)
výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,
b)
činnosti, vykonávanie ktorej je podmienené členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii, alebo ...
c)
vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
§ 3
Funkčné príplatky
(1)

Okrem platu podľa § 2 patrí poslancovi, ktorý vykonáva v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“) patrí funkčný príplatok ...

(3)

Podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda národnej rady“) patrí funkčný ...

(4)

Predsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 165,97eura.

(5)

Podpredsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 82,99 eura.

Paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov

§ 4
(1)

Poslancovi patria diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie (ďalej len „paušálne ...

(2)

Poslancovi okrem toho patrí náhrada za ubytovanie v preukázanej výške, ak cestu vykonal v súvislosti ...

(3)

Výšku cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom poslaneckej funkcie, určí ...

(4)

Poslancovi patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho mandátu v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

(5)

Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie Národnej ...

§ 4a
(1)

Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne kancelária národnej rady poslancovi primerane vybavenú ...

(2)

Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne kancelária ...

(3)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa odseku 1 druhej vety predstavuje ...

§ 5

Poslanec môže bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy toho železničného podniku, ...

§ 6
(1)

Predseda národnej rady má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.

(2)

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt ...

(3)

Okrem toho majú poslanci uvedení v odsekoch 1 a 2 počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať ...

§ 7
Strata nárokov
(1)

Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní schôdzí národnej ...

(2)

Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej štyroch rokovacích dní schôdzí národnej ...

(3)

Spôsob rozhodovania o strate nárokov podľa odsekov 1 a 2 ustanoví osobitný predpis.

Úprava niektorých nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru poslanca

§ 8
(1)

Ak poslanec o to požiada, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno.2) Náhrada mzdy od zamestnávateľa ...

(2)

Poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, patrí za vykonanú prácu mzda (odmena) ...

(3)

Pracovný alebo obdobný pracovný vzťah poslanca možno skončiť proti jeho vôli len s predchádzajúcim súhlasom ...

§ 9
(2)

Poslanec má nárok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v mieste rokovania národnej rady.

TRETIA ČASŤ

§ 10
Platové pomery prezidenta Slovenskej republiky
(1)

Prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) patrí plat vo výške 4-násobku platu poslanca ...

(2)

Prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ...

(3)

Ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej ...

§ 11
Paušálne náhrady
(1)

Prezidentovi patria paušálne náhrady vo výške 1 327,76 eura mesačne.

(2)

Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt a právo na zriadenie ...

(3)

Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo.

(4)

Výška cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, je 1,5-násobok ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Platové pomery členov vlády Slovenskej republiky

§ 12
Plat člena vlády Slovenskej republiky

Členovi vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“) patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca ...

§ 13
Funkčné príplatky
(1)

Okrem platu podľa § 12 patrí členovi vlády, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ...

(2)

Predsedovi vlády patrí funkčný príplatok vo výške 746,87 eura.

(3)

Podpredsedovi vlády patrí funkčný príplatok vo výške 497,91 eura.

§ 14
Paušálne náhrady
(1)

Členovi vlády patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ...

(2)

Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena vlády, určí vláda uznesením. ...

§ 15
(1)

Predseda vlády Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane ...

(2)

Člen vlády má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla vlády.

(3)

Člen vlády má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo ...

PIATA ČASŤ

Platové pomery sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky

§ 16
Plat sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
(1)

Sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) patrí plat vo výške 1,3-násobku ...

(2)

Sudca ústavného súdu môže bezplatne používať prostriedky pozemnej hromadnej dopravy. Sudca ústavného ...

§ 17
Funkčné príplatky
(1)

Okrem platu podľa § 16 patrí sudcovi ústavného súdu, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ...

(2)

Predsedovi ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 331,94 eura.

(3)

Podpredsedovi ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 248,96 eura.

(4)

Predsedovi senátu ústavného súdu patrí funkčný príplatok vo výške 165,97 eura.

§ 18
Paušálne náhrady
(1)

Sudcovi ústavného súdu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí plénum ústavného súdu uznesením.7) ...

(2)

Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, určí plénum ústavného súdu ...

§ 19
(1)

Predseda ústavného súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt. ...

(2)

Sudca ústavného súdu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla ústavného súdu, ...

(3)

Predseda ústavného súdu a podpredseda ústavného súdu majú právo počas výkonu svojej funkcie bezplatne ...

ŠIESTA ČASŤ

PLATOVÉ POMERY PREDSEDU SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 19a
(1)

Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí plat vo výške 1,5 násobku platu poslanca mesačne, ...

(2)

Okrem platu podľa odseku 1 patrí predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky mesačný príplatok vo výške, ...

SIEDMA ČASŤ

§ 20
Platové pomery predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho ...

Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda kontrolného úradu") ...

§ 21
Funkčné príplatky
(1)

Okrem platu podľa § 20 patrí predsedovi kontrolného úradu príplatok vo výške 331,94 eura, a to začínajúc ...

(2)

Okrem platu podľa § 20 patrí podpredsedovi kontrolného úradu funkčný príplatok vo výške 248,96 eura, ...

§ 21a
Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách
(1)

Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú ...

(2)

Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie predsedu kontrolného úradu a ...

§ 22
(1)

Predseda kontrolného úradu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený ...

(2)

Podpredseda kontrolného úradu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Najvyššieho ...

(3)

Predseda kontrolného úradu a podpredseda kontrolného úradu majú právo počas výkonu svojej funkcie bezplatne ...

ÔSMA ČASŤ

Platové pomery generálneho prokurátora Slovenskej republiky

§ 22a
Plat generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky8a) (ďalej len „generálny prokurátor“) patrí plat vo výške ...

§ 22b
Funkčný príplatok

Okrem platu podľa § 22a patrí generálnemu prokurátorovi mesačný funkčný príplatok vo výške 331,94 eura, ...

§ 22c
Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách
(1)

Generálnemu prokurátorovi patria paušálne náhrady vo výške 50 % mesačného platu.

(2)

Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie generálneho prokurátora, určí ...

§ 22d
(1)

Generálny prokurátor má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len ...

(2)

Generálny prokurátor má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo ...

§ 22e

Generálnemu prokurátorovi patria náležitosti a náhrady vyplývajúce z osobitného zákona.8b)

DEVIATA ČASŤ

§ 23
Platové pomery ostatných sudcov Slovenskej republiky
(1)

Priemerným platom sudcu Slovenskej republiky je plat poslanca uvedený v § 2.

(2)

Platové pomery sudcov Slovenskej republiky ustanoví podľa zásady uvedenej v odseku 1 osobitný predpis. ...

§ 24
Funkčné príplatky
(1)

Okrem platu podľa § 23 patrí sudcovi Slovenskej republiky, ktorý vykonáva niektorú z funkcií uvedených ...

(2)

Predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 331,94 eura.

(3)

Podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky patrí funkčný príplatok vo výške 248,96 eura.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 25
(1)

Ústavní činitelia uvedení v § 1 zákona sú počas výkonu svojho mandátu alebo výkonu svojej funkcie zúčastnení ...

(2)

Ústavným činiteľom patria prídavky na deti vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

§ 26
(1)

Platy, funkčné príplatky a odmeny ústavných činiteľov sa zdaňujú podľa osobitných predpisov.10)

(2)

Paušálne náhrady ústavných činiteľov zdaneniu nepodliehajú.

(3)

Platy a paušálne náhrady ústavných činiteľov sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov nahor, ak ...

§ 27

Výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci ...

§ 27a

Ustanovenia tohto zákona o úprave platov členov vlády sa použijú, ak osobitný predpis neustanoví inak.10a) ...

§ 28

Poslancovi nepatria nároky podľa tohto zákona v čase, v ktorom je členom vlády. Platí to rovnako aj ...

§ 28a

Poslanec a poslanec, ktorý po skončení volebného obdobia odíde do dôchodku, má právo na užívanie účelových ...

§ 29

Poslancom, ktorí vykonávajú poslaneckú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto ...

§ 29a
(1)

Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku ...

(2)

V roku 1995 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedeným v § 1 nebude postupovať ...

§ 29b
(1)

Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 ...

(2)

Pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. ...

(3)

Paušálne náhrady určené poslancovi podľa § 4 ods. 1, členovi vlády podľa § 14 ods. 1 a sudcovi ústavného ...

(4)

Náhrada pri zahraničných pracovných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, určená poslancovi podľa ...

§ 29c

Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu, ktorí už vykonávajú funkciu ku dňu účinnosti ...

§ 29d
(1)

Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 2003 plat vo výške určenej v roku ...

(2)

V roku 2003 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedených v § 1 nebude postupovať ...

§ 29e
(1)

Poslancovi, poslancovi Európskeho parlamentu, prezidentovi a členovi vlády patrí v roku 2009 plat vo ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých ...

(3)

Na predstaveného v politickej funkcii, ktorým je ministerstvo,11) okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom, ...

§ 29f
(1)

Poslancovi, prezidentovi a členovi vlády patrí v roku 2010 plat vo výške určenej v roku 2008.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých ...

(3)

Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem veľvyslanca, ...

§ 29g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

V roku 2011 zníženie podľa § 2 ods. 2 je 15 %.

(2)

V roku 2011 patrí mesačne prezidentovi plat vo výške 4-násobku platu poslanca.

(3)

V roku 2011 patrí mesačne členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zníženého ešte o 5 ...

(5)

V roku 2011 patrí mesačne predsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zvýšeného ...

(6)

V roku 2011 patrí mesačne podpredsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného ...

(7)

V roku 2011 patrí mesačne generálnemu prokurátorovi plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného ...

(10)

V roku 2011 patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) ...

(11)

V roku 2011 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich ...

§ 29h
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

(3)

V roku 2012 patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) ...

(4)

V roku 2012 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich ...

§ 29i
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

(3)

V roku 2013 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo výške určenej v roku 2012.

(4)

Priemerný plat sudcu vo výške určenej v roku 2012 podľa tohto zákona je priemerným platom sudcu aj v ...

(5)

Platové pomery sudcov v roku 2013 ustanovuje podľa zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis.

§ 29j
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

(3)

V roku 2014 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo výške určenej v roku 2012.

(4)

Priemerný plat sudcu vo výške určenej v roku 2012 podľa tohto zákona je priemerným platom sudcu aj v ...

(5)

Platové pomery sudcov v roku 2014 ustanovuje podľa zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis.

§ 29k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Ustanovenie § 19a sa vzťahuje na predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného do tejto funkcie ...

§ 29l
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

§ 29m
(1)

Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky ustanovenému do funkcie pred 1. januárom 2015 plat a príplatok ...

(2)

V roku 2015 sa na určenie platu podľa odseku 1 použije plat poslanca ustanovený na rok 2015 (§ 29l ods. ...

§ 29n
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ...

§ 29o
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády patrí v roku 2017 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ...

§ 29p
(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ...

§ 30

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 356/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej ...

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 1a)  Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom ...
 • 1aa)  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1aaa)  Čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky.
 • 1ab)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 1b)  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 1ba)  § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...
 • 1bb)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 1c)  § 21 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 1d)  § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 2)  § 124 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 3)  Napr. zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších ...
 • 4)  Čl. 104 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 4a)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 5)  Čl. 112 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 6)  Čl. 134 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 7)  Čl. 131 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 8)  Čl. 61 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 8a)  Čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 8b)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní ...
 • 10)  Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
 • 11)  § 78 ods. 5 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  § 66 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14)  Napríklad § 71a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore