Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 19.11.2010
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Štátna hospodárska politika, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD4DS9EUPP7ČL0

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 443/2010 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 358/2020 a 506/2021

Legislatívny proces k zákonu 506/2021
Legislatívny proces k zákonu 358/2020§ 11

(1)
Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a), b) a f), ak
a)
sa v zmluve o poskytnutí dotácie zaviaže, že
1.
nájomný byt prenajme fyzickej osobe podľa § 22 ods. 3,
2.
fyzickým osobám podľa § 22 ods. 3 písm. b) tretieho bodu prenajme maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov; ak sa obstaráva menej ako desať nájomných bytov, podmienka sa považuje za dodržanú, ak sa prenajme najviac jeden nájomný byt,
3.
pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu dodrží podmienky ustanovené v tomto zákone,
4.
zachová nájomný charakter bytov obstaraných podľa tohto zákona,
5.
zriadi záložné právo na zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa tohto zákona v prospech ministerstva,
b)
priemerná podlahová plocha nájomných bytov vypočítaná z nájomných bytov obstarávaných podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) pri
1.
bežnom štandarde nepresiahne 60 m2,
2.
nižšom štandarde nepresiahne 55 m2,
c)
obstarávací náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevýši výšku ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
d)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu,24a)
e)
z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo v nebytovej budove, ktorá má zriadený výťah, minimálne 15 % bytov je navrhnutých univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií, a to tak, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav týchto konštrukcií; podrobnosti univerzálneho navrhovania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Ak sa pri obstarávaní nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu, splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c) sa posudzuje osobitne pre nájomné byty bežného štandardu a osobitne pre nájomné byty nižšieho štandardu.
(3)
Ak sa počas obstarávania nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zmení sadzba dane, podmienka podľa odseku 1 písm. c) sa považuje za dodržanú, ak sa obstarávací náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu upraví o hodnotu vyvolanú zmenou sadzby dane.
(4)
Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu je žiadateľ povinný vrátiť poskytnutú dotáciu a uloží sa mu odvod vo výške 10 % z poskytnutej dotácie. Odvod a vrátenie poskytnutej dotácie ukladá a vymáha ministerstvo. Pri ukladaní a vymáhaní odvodu a povinnosti vrátiť poskytnutú dotáciu ministerstvo postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.24b)
(5)
Ak počas platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu dôjde k zvýšeniu obstarávacích nákladov pri dodržaní podmienky podľa odseku 1 písm. c), ministerstvo dotáciu nezvýši.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 24e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Podmienka podľa § 11 ods. 1 písm. e) sa použije prvýkrát na posudzovanie žiadostí podaných od 15. januára 2024.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore