Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 516/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 30.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 516/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 516/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 516/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 222/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39.“.
2.
V § 21 odsek 5 znie:

„(5)
Úrok z omeškania sa vymeria, ak
a)
vznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 písm. c),

b)
daň pri dovoze tovaru bola zaplatená oneskorene alebo

c)
bola v dôsledku kontroly po prepustení tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia alebo do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla dodatočne vymeraná vyššia daň pri dovoze tovaru.“.

3.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Na úrok z omeškania podľa odseku 5 sa použijú colné predpisy.“.

4.
V § 25a ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a táto pohľadávka
1.
nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,

2.
je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo

3.
je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,6aca)“.

5.
V § 25a ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

6.
V § 25a ods. 5 písmeno a) znie:

„a)
počas súdneho konania alebo rozhodcovského konania, ak platiteľ na základe výsledkov týchto konaní uplatnil alebo mohol uplatniť pohľadávku voči odberateľovi (dlžníkovi) v začatom konkurznom konaní,“.

7.
V § 25a ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

8.
§ 25a sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15)
Platiteľ je povinný vykonať opravu zníženého základu dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k niektorej zo skutočností uvedených v písmenách a) až c), ak po znížení základu dane podľa odseku 3, z dôvodu, že sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu,
a)
platiteľ vezme žalobu celkom alebo sčasti späť,

b)
dôjde k zastaveniu konania podľa osobitného predpisu6acg) z dôvodov na strane platiteľa (dodávateľa) alebo

c)
súd celkom alebo sčasti nepriznal platiteľovi uplatňovaný nárok.

(16)
Opravu zníženého základu dane podľa odseku 15 platiteľ vykoná vo výške zodpovedajúcej sume, v akej sa na základe skutočností uvedených v odseku 15 písm. a) až c) nemôže domáhať zaplatenia pohľadávky v príslušnom konaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6acg znie:

„6acg) Napríklad § 14 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.“.

9.
V § 27 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „základu dane sa“ vkladá čiarka a slová „okrem § 85km ods. 10,“.
10.
V § 43 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
Európskej komisii, agentúre alebo orgánu zriadenému podľa práva Európskej únie určené na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, okrem tovarov a služieb, ktoré Európska komisia, agentúra alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie použije na účely ďalšieho dodania za protihodnotu.“.

11.
V § 44 písm. b) sa slová „§ 48 ods. 1 a 2 a ods. 4 až 9 a 13“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 1, 2, 4 až 9, 11 a 13“.
12.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa na účely odseku 2 písm. a) rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak
a)
je zasielaná príležitostne,

b)
obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho domácnosti24a) a povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho domácnosti použijú tento tovar na obchodné účely, a

c)
hodnota zásielky nepresahuje 45 eur.“.

13.
V § 53 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o tovar nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej a s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, platiteľ zníži odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu výške odpisov, ktoré by sa vypočítali ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.“.
14.
§ 53b vrátane nadpisu znie:

㤠53b
Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty
za dodanie tovaru alebo služby
(1)
Platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak
a)
úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1, v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku, alebo

b)
nebol povinný opraviť odpočítanú daň podľa písmena a) a po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. b), c) alebo písm. f) a platiteľ dostal opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad, a to v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil.

(2)
Ak platiteľ uplatňuje právo na odpočítanie dane z tovaru alebo služby, za ktoré úplne alebo čiastočne nezaplatil, až po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku, je povinný súčasne vykonať opravu odpočítanej dane v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil.

(3)
Pri oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 alebo odseku 2 platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.

(4)
Platiteľ má právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane podľa odseku 1 alebo odseku 2 v tom zdaňovacom období, v ktorom
a)
došlo k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu za dodanie tovaru alebo služby, a to vo výške zodpovedajúcej sume protihodnoty, ktorá bola zaplatená za dodanie tovaru alebo služby, ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie nedostal opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a), alebo

b)
platiteľ dostal opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. b) po tom, čo nastala akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej bol dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6, a to vo výške zodpovedajúcej sume protihodnoty, ktorá bola zaplatená za dodanie tovaru alebo služby.

(5)
Pri oprave opravenej odpočítanej dane podľa odseku 4 platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane; ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo odseku 2 z dôvodu, že za dodanie tovaru alebo služby úplne nezaplatil, zohľadní aj úpravy odpočítanej dane, ktoré by bol povinný vykonať, ak by neopravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo odseku 2.

(6)
Ak platiteľ opravil odpočítanú daň podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo opravil opravenú odpočítanú daň podľa odseku 4, zohľadní tieto opravy pri úprave odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d.

(7)
Platiteľ je povinný uviesť opravu odpočítanej dane podľa odseku 1 alebo odseku 2 a opravu opravenej odpočítanej dane podľa odseku 4 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. j).

(8)
Ak platiteľ nedostal opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad dostal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

15.
V § 54b ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“ a slová „§ 54 a 54a“ sa nahrádzajú slovami „§ 54, § 54a a 54d“.
16.
V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri odpočítaní dane je platiteľ povinný zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a), ktorú by bol povinný vykonať pred dňom, keď sa stal platiteľom, ak by mal postavenie platiteľa.“.
17.
V § 55 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „21“ a číslo „31“ sa nahrádza číslom „22“.
18.
V § 55 ods. 3 a 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri odpočítaní dane je táto osoba povinná zohľadniť aj opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a), ktorú by bola povinná vykonať v tomto období, ak by mala postavenie platiteľa.“.
19.
V § 63 ods. 4 posledná veta znie: „K žiadosti o vrátenie dane sa musia doložiť doklady o kúpe tovarov a služieb a doklady o dodaní tovarov a služieb ozbrojeným silám iného štátu; ak je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 z kúpených tovarov a služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, k žiadosti sa musia doložiť aj doklady preukazujúce uvedenie základu dane a dane z týchto tovarov a služieb v daňovom priznaní.“.
20.
V § 69 ods. 13 sa číslo „30“ nahrádza číslom „21“.
21.
V § 70 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
oprave odpočítanej dane podľa § 53, § 53a, § 53b ods. 1 a 2 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4.“.

23.
V § 78 ods. 2 sa za slovami „§ 47“ vypúšťa čiarka a slová „dodal tovar podľa § 45“.
24.
V § 78 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak osobe podľa prvej vety nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre túto osobu, je povinná zaplatiť daň do siedmich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.“.

25.
V § 78 odsek 9 znie:

„(9)
Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, a ak ide o zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, je toto oneskorenie viac ako 21 dní, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4. Ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 prevyšuje daň, ktorú je osoba povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad preverí údaje v podanom daňovom priznaní a vráti daň do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa prvej vety; ak daňový úrad začne daňovú kontrolu v lehote na vrátenie dane, vráti daň v zistenej výške do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, inak do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daňový úrad vráti daň podľa tretej vety na bankový účet oznámený podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 a ak platiteľ nesplnil takúto povinnosť, daň vráti do desiatich dní odo dňa, keď platiteľ takúto povinnosť dodatočne splnil. Na postup pri vrátení dane sa použije osobitný predpis.27bd)“.

26.
V § 78a ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45“.
27.
V § 78a ods. 10 úvodná veta znie: „Pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. b) a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. b) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:“.
28.
V § 78a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. a) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje podľa odseku 10 písm. a), d) a e) a poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava týka.“.

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.

29.
V § 78a ods. 15 sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
30.
V § 81 odsek 1 znie:

„(1)
Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň môže podať platiteľ, ak je
a)
registrovaný podľa § 4, a to najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur,

b)
registrovaný podľa § 4 a dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, alebo

c)
registrovaný podľa § 5 a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h).“.

31.
V § 81 ods. 9 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osoba podľa prvej vety neprijala opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad prijala v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
32.
Za § 85kl sa vkladá § 85km, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠85km
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Daňový úrad zastaví registračné konanie podľa osobitného predpisu,38) ak zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2022 a táto zdaniteľná osoba vezme žiadosť o registráciu pre daň späť pred dňom doručenia rozhodnutia o registrácii pre daň.

(2)
Ustanovenie § 25a ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023 sa uplatní na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022.

(3)
Ustanovenia § 25a ods. 2 písm. a) a ods. 5 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa uplatnia na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2.

(4)
Ustanovenie § 25a ods. 2 písm. f) v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa uplatní na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2.

(5)
Ak platiteľ dostane opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) po 31. decembri 2022 z dôvodu, že dodávateľ opravil základ dane podľa § 25a ods. 3, pretože sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) alebo písm. f) v znení účinnom do 31. decembra 2022, je povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane tento doklad. Na opravu odpočítanej dane sa uplatní § 53b v znení účinnom do 31. decembra 2022 a na povinnosť vykázať opravu odpočítanej dane v kontrolnom výkaze sa uplatní § 78a v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(6)
Ak platiteľ nie je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53b ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023 a dodávateľ opravil základ dane podľa § 25a ods. 3, pretože sa jeho pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a). Na opravu odpočítanej dane sa uplatní § 53b v znení účinnom do 31. decembra 2022, § 53b ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2023 a na povinnosť vykázať opravu odpočítanej dane v kontrolnom výkaze sa uplatní § 78a v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(7)
Platiteľ má právo opraviť opravenú odpočítanú daň, ak po 31. decembri 2022 dostane opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. b) z dôvodu, že dodávateľ opravil základ dane podľa § 25a ods. 6, pretože prijal akúkoľvek platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa § 25a ods. 2 písm. a) alebo písm. f) v znení účinnom do 31. decembra 2022. Na opravu opravenej odpočítanej dane sa uplatní § 53b v znení účinnom do 31. decembra 2022 a na povinnosť vykázať opravu opravenej odpočítanej dane v kontrolnom výkaze sa uplatní § 78a v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(8)
Povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 sa nevzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, a od dosiahnutia obratu uskutočňuje výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, ak
a)
táto osoba do 31. decembra 2022 nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo

b)
táto osoba podala do 31. decembra 2022 žiadosť o registráciu pre daň s oneskorením viac ako 30 dní a daňový úrad zastavil registračné konanie podľa osobitného predpisu38) z dôvodu, že žiadosť o registráciu pre daň bola pred dňom doručenia rozhodnutia o registrácii pre daň vzatá späť.

(9)
Ak daňový úrad podľa § 78 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022 nezačal daňovú kontrolu do 31. decembra 2022, na preverenie údajov v podanom daňovom priznaní sa uplatní postup podľa § 78 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023.

(10)
Do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk39) a na reštauračné a stravovacie služby.40)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 40 znejú:

„38) § 62 ods. 1 písm. h) zákona č. 563/2009 Z. z.

39) § 19 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.

40) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení.“.

33.
V prílohe č. 6 sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

„2.
Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).“.

Doterajšie body 2 až 27 sa označujú ako body 3 až 28.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 22 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore