Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 07.12.1996
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST41JUD228DS23EUPP1ČL5

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 350/1996 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 252/2022

Legislatívny proces k zákonu 252/2022§ 32
Zabezpečenie poriadku v rokovacej sále

(1)
Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo. Ak rečník prekročil rečnícky čas (§ 30), predsedajúci ho na to upozorní, a ak okamžite neskončí, odoberie mu slovo.
(2)
Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca, je poslanec povinný opustiť rokovaciu miestnosť, a to aj v prípade, ak podal námietku podľa odseku 7. Ak vykázaný poslanec ani po opätovnej výzve predsedajúceho neopustí rokovaciu sálu, predsedajúci preruší schôdzu národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku a vykázaného poslanca môže dať vyviesť. Predseda národnej rady bezodkladne zvolá poslanecké grémium. Vykázaný alebo vyvedený poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný alebo vyvedený, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch (§ 34).
(3)
V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických zariadení umožňujúcich komunikáciu alebo záznam informácií na telefonovanie, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov; to neplatí, ak ide o používanie technických zariadení kancelárie a ak ide o vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov kanceláriou alebo zástupcami hromadných informačných prostriedkov. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.
(4)
Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, zbrane,34) výbušniny a paralyzujúce prístroje a látky. Do rokovacej sály je zakázané nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu.34a) Do rokovacej sály je ďalej zakázané vnášať jedlo. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.
(5)
Ak poslanec opakovane narúša poriadok na schôdzi národnej rady podľa tohto ustanovenia, predseda národnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e); to neplatí, ak bol poslanec vyvedený podľa odseku 2.
(6)
Vykázanie z rokovacej sály podľa odsekov 2 až 4 sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze národnej rady.
(7)
Proti opatreniam predsedajúceho vykonaným podľa odsekov 1 až 4 okrem rozhodnutia predsedajúceho o prerušení schôdze národnej rady môže poslanec, ktorého sa opatrenia týkajú, podať námietku hneď po ich uložení. O námietke rozhodne národná rada bez rozpravy.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 144a
Parlamentná stráž

(1)
Na ochranu poriadku a bezpečnosti v budove národnej rady, vrátane zabezpečenia poriadku v rokovacej sále (§ 32), a tam, kde národná rada rokuje, sa zriaďuje Parlamentná stráž.
(2)
Úlohy, organizáciu a riadenie Parlamentnej stráže, práva a povinnosti jej príslušníkov ustanoví osobitný zákon.
zobraziť paragraf
§ 150f

(1)
Ustanovenia § 139 ods. 1 a 4 v znení účinnom od 1. septembra 2022 sa po prvýkrát použijú na disciplinárne konania začaté po 31. auguste 2022.
(2)
Do prijatia osobitného zákona podľa § 144a ods. 2 vyvedie poslanca vykázaného podľa § 32 z rokovacej sály na základe pokynu predsedajúceho príslušník Policajného zboru zaradený v službe ochrany určených osôb.90)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore