Zákon o Matici slovenskej 68/1997 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 11.03.1997
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD1DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 68/1997 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 183/2022

Legislatívny proces k zákonu 183/2022

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

K predpisu 183/2022, dátum vydania: 24.05.2022

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona mení a dopĺňa ustanovenie § 6 zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje hospodárenie a financovanie Matice slovenskej.

V Programovom vyhlásení vlády je uvedené, že Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. Matica slovenská aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná inštitúcia, pričom je potrebné uviesť, že jej financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré jej zverené, ako napr. upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, rozvíjanie základného slovakistického výskumu a pod.

Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou slovenského národa, a to v časoch úspešných aj zložitých. Na to, aby si naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu, je však potrebné riešiť aj otázku hospodárenia a financovania tejto inštitúcie. Cieľom Matice slovenskej je dnes budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám a v tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní, folklórnych súborov a pod.

Ročný rozpočet predmetnej inštitúcie tvorí 1 344 600 milióna eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici slovenskej nevalorizovala, čo spôsobilo, že za desať rokov musela inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov. V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo negatívny dopad aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk, vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory. Práve z uvedeného dôvodu sa mení ustanovenie § 6 predmetného zákona, v rámci ktorého sa na plnenie úloh Matice slovenskej poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000,- €.

2

Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a má pozitívne sociálne vplyvy.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Poslanec NR SR Miloš SVRČEK, Ľuboš KRAJČÍR, Igor KAŠPER, Petra HAJŠELOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Kristián ČEKOVSKÝ, Erik ŇARJAŠ, Marcel MIHÁLIK, Peter VONS, Peter LIBA, György GYIMESI, Jaroslav KARAHUTA, Igor HUS, Jozef HLINKA, Milan KURIAK, Jozef LUKÁČ, Monika PÉTER

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).

V Programovom vyhlásení vlády je uvedené, že Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. Matica slovenská aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná inštitúcia, pričom je potrebné uviesť, že jej financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré jej zverené, ako napr. upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, rozvíjanie základného slovakistického výskumu a pod.

3.Ciele a výsledný stav

4

Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou slovenského národa. Či v časoch úspešných, alebo zložitých. Na to, aby si naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu, je však potrebné riešiť aj otázku hospodárenia a financovania predmetnej inštitúcie. Cieľom matice je dnes budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám a v tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní, folklórne súbory, a pod.

Ročný rozpočet predmetnej inštitúcie tvorí 1,36 milióna eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici slovenskej nevalorizovala, čo spôsobilo, že za desať rokov musela inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov. V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo negatívny dopad aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk, vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory. Práve z uvedeného dôvodu sa mení ustanovenie § 6 predmetného zákona v rámci ktorého sa na plnenie úloh Matice slovenskej poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000,- €.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:

Matica Slovenská

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.

8.Preskúmanie účelnosti

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

5

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.

JUDr. Mgr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.

Poslanec NR SR | člen Ústavnoprávneho výboru

milos.svrcek@nrsr.sk

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

6

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

1.

Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci NR SR

2.

Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

3.

Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:

nie je upravený v práve Európskej únie

a) v primárnom práve: -

b) v sekundárnom práve: -

- v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: -

4.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: žiadne

a)

lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: -

b)

informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení:-

c)

informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: -

5.

Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

úplný

7

DÔVODOVÁ SPRÁVA

B. Osobitná časť

K čl. I

Na účely tohto zákona sa určuje finančný mechanizmus trvalého financovania Matice slovenskej. Zámerom stanovenia pevnej sumy 1 500 000 je vytvoriť trvalo udržateľné financovanie tak, aby bol plne využitý potenciál inštitúcie za účelom rozvíjania vlastenectva medzi slovenskými občanmi. Vytvorenie mechanizmu na zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti je v národno-štátnom záujme Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry SR poskytne Matici slovenskej účelovú dotáciu zo svojej rozpočtovej kapitoly v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Určuje sa výška finančného príspevku Slovenskej republiky každoročne, vo výške 1 500 000 eur na príslušný rozpočtový rok.

K čl. II

Ustanovuje sa nadobudnutie účinnosti zákona.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore