Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie 511/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, archivníctvo, Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o uznaných spôsoboch autorizácie 511/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 511/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

o uznaných spôsoboch autorizácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 59 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Uznaný spôsob autorizácie
(1)

Uznaným spôsobom autorizácie elektronického podania je autorizácia vykonaná použitím

a)
úradného autentifikátora vydaného do 20. júna 2021, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis,1) na ktorého osobitné atribúty v styku s orgánmi verejnej moci sa vzťahuje všeobecný predpis o dôveryhodných službách,2) a je reprezentovaná ako zdokonalený elektronický podpis,3)
b)
zdokonaleného elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte, ktorý je uložený na inom zariadení ako úradnom autentifikátore.
(2)

Uznaný spôsob autorizácie nemožno použiť na elektronické podanie, pri ktorom musí byť v listinnej podobe vlastnoručný podpis úradne osvedčený. Autorizáciou dokladom podľa odseku 1 písm. a) nie je autorizácia podľa § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu, druhého bodu alebo písm. b) zákona.

(3)

Uznaný spôsob autorizácie možno použiť na autorizáciu elektronického podania, ktoré sa podáva v rámci elektronickej služby, o ktorej to podľa § 23 ods. 10 zákona určil orgán verejnej moci. Rozsah elektronických služieb verejnej správy podľa predchádzajúcej vety sa zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy.

§ 2 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Veronika Remišová v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 3 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
  • 2)  § 2 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
  • 3)  Čl. 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore