Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD59 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 549/2003 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 396/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o súdnych úradníkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie a činnosť súdnych úradníkov.

§ 2
Súdni úradníci
(1)

Súdni úradníci sú štátnymi zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady podľa osobitného zákona.1)

(2)

Súdnymi úradníkmi sú

a)
vyšší súdni úradníci,
b)
súdni tajomníci,
c)
probační a mediační úradníci.
(3)

Funkciu vyššieho súdneho úradníka môže vykonávať ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Funkciu súdneho tajomníka môže vykonávať ten, kto získal úplné stredoškolské vzdelanie podľa osobitného ...

§ 3
Vyšší súdny úradník
(1)

Vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať úkony súdu v civilnom procese, správnom súdnom procese, v ...

(2)

Úkonmi vyššieho súdneho úradníka sú:

a)
konanie a rozhodovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
skutkový a právny rozbor veci,
c)
iné úkony súdu.
(3)

Sudca môže písomne poveriť vyššieho súdneho úradníka konaním a rozhodovaním

a)
vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce,6)
b)
v určitej veci.
(4)

Ak sudca poveril súdneho úradníka vykonaním úkonu podľa odseku 3 písm. b), môže súdny úradník požiadať ...

(5)

Vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu samostatne. Poverenie je súčasťou rozvrhu ...

(6)

Skutkový a právny rozbor veci pridelenej sudcom vykoná vyšší súdny úradník s návrhom na ďalší postup ...

Úkony vyššieho súdneho úradníka
§ 4
(1)

Vyšší súdny úradník v prípravnej štátnej službe môže vykonávať úkony podľa tohto zákona okrem oprávnenia ...

(2)

Vyšší súdny úradník, proti ktorému sa začalo trestné konanie alebo disciplinárne konanie podľa osobitného ...

(3)

Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu ...

(4)

Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, zápis ich zmeny alebo ...

(5)

Vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa ...

§ 5
(1)

V civilnom procese vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu

a)
o návrhu na vydanie platobného rozkazu a o zrušení platobného rozkazu,
b)
v konaní o dedičstve,
c)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) okrem schválenia príklepu súdom,
d)
v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí,
e)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu.9)
f)
v upomínacom konaní.9a)
(2)

Vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie.

§ 6
(1)

V civilnom procese a správnom súdnom procese vyšší súdny úradník rozhoduje na základe poverenia sudcu ...

a)
výške náhrady trov konania,
b)
pokute a poriadkovej pokute,
c)
znalečnom, tlmočnom a svedočnom,
d)
preddavkoch na trovy dôkazu,
e)
súdnych poplatkoch,
f)
oslobodení od súdnych poplatkov,
g)
odstraňovaní vád podania,
h)
opatreniach podľa osobitného predpisu,10)
i)
príslušnosti a právomoci súdu na konanie,
j)
prípustnosti vstupu intervenienta,
k)
prerušení konania podľa § 163 Civilného sporového poriadku,
l)
spojení vecí na spoločné konanie,
m)
pristúpení ďalšieho účastníka do konania,
n)
pripustení zmeny návrhu na začatie konania,
o)
iných procesných rozhodnutiach.
(2)

Vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie alebo kasačnú sťažnosť. ...

§ 7
V civilnom procese a správnom súdnom procese vyšší súdny úradník vykonáva
a)

dožiadania,

b)

úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu,

c)

úkony súvisiace s prípravou pojednávania,

d)

zisťovanie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa ...

e)

zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu,

f)

prípravu hodnotenia dôkazov po skončení dokazovania,

g)

prípravu rozhodnutí pre sudcu,

h)

úkony vo vykonávacom konaní,

i)

úkony súvisiace s prípravou súdneho spisu na predloženie odvolaciemu súdu alebo dovolaciemu súdu,

j)

úkony v správnych veciach pri príprave veci na rozhodnutie,

k)

iné procesné úkony.

§ 8
(1)

V trestnom konaní vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o

a)
vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej,
b)
trovách trestného konania,
c)
ustanovovaní obhajcu,
d)
znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,
e)
započítaní väzby a trestu,
f)
ustanovení opatrovníka poškodenému v prípadoch, keď zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje ...
(2)

V trestnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva

a)
úkony smerujúce k doručeniu obžaloby a písomností súdu,
b)
vybavuje dožiadania,
c)
opatrenia potrebné na výkon uložených trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút,
d)
úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu,
e)
prípravu hlavného pojednávania a iných pojednávaní vrátane vyhodnotenia dokazovania v prípravnom konaní, ...
f)
prípravu rozhodnutí,
g)
iné procesné úkony.
§ 9
Súdny tajomník
(1)

Súdny tajomník je oprávnený vykonávať úkony súdu v civilnom procese a správnom súdnom procese, v trestnom ...

(2)

Úkonmi súdneho tajomníka sú:

a)
konanie a rozhodovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
iné úkony súdu.
(3)

Sudca môže písomne poveriť súdneho tajomníka konaním a rozhodovaním

a)
vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce,6)
b)
v určitej veci.
(4)

Súdny tajomník koná samostatne na základe poverenia sudcu, ktoré je súčasťou rozvrhu práce.

Úkony súdneho tajomníka
§ 10
(1)

Na úkony súdneho tajomníka sa vzťahuje ustanovenie § 4 okrem odseku 3.

(2)

Súdny tajomník koná a rozhoduje v civilnom procese na základe poverenia sudcu

a)
v opatrovníckom konaní,
b)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu,9)
c)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) v rozsahu výkonu rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa ...
1.
schválenia príklepu súdom,
2.
rozvrhu výťažku.
(3)

Súdny tajomník môže v civilnom procese a správnom súdnom procese

a)
vyzývať na zaplatenie súdneho poplatku za prihlášku do konkurzného konania,
b)
pripravovať prihlášky na prieskumné pojednávanie,
c)
zabezpečiť doručenie predvolaní na prieskumné pojednávanie,
d)
zabezpečiť uverejnenie dátumu konania prieskumného pojednávania v Obchodnom vestníku,
e)
pripraviť prieskumné pojednávanie,
f)
vyhotoviť rozhodnutia o upovedomení konkurzného veriteľa neprítomného na prieskumnom pojednávaní o popretí ...
g)
viesť schôdzu konkurzných veriteľov v prípadoch upravených osobitným predpisom,12)
h)
evidovať prihlášky po prieskumnom pojednávaní,
i)
zabezpečiť práce spojené so štatistickým zisťovaním,
j)
vydávať potvrdenia o skutočnostiach známych zo súdneho spisu a vydávať úradné odpisy, výpisy alebo potvrdenia ...
k)
pripraviť súdny spis pre sudcu vrátane skúmania podmienok konania (súdny manažment),
l)
pripraviť súdny spis pred predložením veci na rozhodnutie o odvolaní alebo dovolaní,
m)
pripraviť súdny spis pred rozhodnutím sudcu v registrovom konaní,
n)
vyznačovať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise súdneho rozhodnutia,
o)
pripraviť a preveriť súdny spis pred uložením do spisovne,
p)
ustanoviť procesného opatrovníka,
q)
vykonávať procesné úkony pri súhlasnom vyhlásení rodičov o otcovstve,
r)
vykonávať iné úkony podľa osobitných predpisov.
(4)

Súdny tajomník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie alebo kasačnú sťažnosť. ...

§ 11
Súdny tajomník môže v trestnom konaní najmä
a)

zabezpečovať podklady na rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom prepustení, podmienečnom upustení ...

b)

zasielať vyrozumenie o podmienečnom prepustení a zahladení odsúdenia,

c)

podávať správy registru trestov,

d)

zabezpečovať kontrolu korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe,

e)

zúčastňovať sa návštev obvinených v kolúznej väzbe,

f)

vyznačovať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise súdneho rozhodnutia,

g)

práce súvisiace so štatistickým zisťovaním,

h)

práce spojené s vydávaním úradných potvrdení o skutočnostiach známych zo súdneho spisu.

§ 12
Probačný a mediačný úradník
(1)

Probačný a mediačný úradník je oprávnený vykonávať úkony probácie a mediácie v rozsahu ustanovenom osobitným ...

(2)

Predpoklady na výkon funkcie a rozsah činnosti probačného a mediačného úradníka ustanovuje osobitný ...

§ 21
Odborná príprava súdnych úradníkov v stálej štátnej službe
(1)

Súdny úradník, ktorý vykonáva na súde stálu štátnu službu, je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom ...

(2)

Spôsob a formy vzdelávania upraví osobitný predpis.15)

§ 21a
(1)

Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na ...

(2)

Za výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka sa považuje aj výkon funkcie justičného čakateľa a súdneho ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy súdnych úradníkov ustanovenia osobitného ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie a rozhodovanie súdnych úradníkov ustanovenia ...

§ 24
(1)

Vyšší súdny úradník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť vyššieho súdneho úradníka, ...

(2)

Vyšší súdny úradník podľa odseku 1 je povinný vykonať do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ...

(3)

Súdny tajomník, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona súdnym tajomníkom podľa osobitného ...

§ 25
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Čl. I zákona č. 425/2002 Z. z. o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 ...

§ 26
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 311/1999 Zb. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 26 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7b)  § 11 ods. 2 zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 9)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
 • 9a)  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  § 12 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13a)  Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a ...
 • 14)  § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...
 • 15)  Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.Trestný poriadok v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore