Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.03.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS6EUPPČL0

Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 40/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 264/2022

Legislatívny proces k zákonu 264/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie,

b)

evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii a evidenciu nezávislých producentov,

c)

jednotný systém označovania,

d)

postavenie a pôsobnosť Slovenského filmového ústavu,

e)

podmienky na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky (ďalej len „audiovizuálne dedičstvo“).

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

audiovizuálne dielo1) uvádzané na verejnosti na území Slovenskej republiky audiovizuálnym predstavením, rozširované2) na území Slovenskej republiky na akomkoľvek nosiči alebo odplatne sprístupňované verejnosti3) z územia Slovenskej republiky,

b)

zvukový záznam4) umeleckého výkonu5) rozširovaný na území Slovenskej republiky na akomkoľvek nosiči alebo odplatne sprístupňovaný verejnosti z územia Slovenskej republiky,

c)

multimediálne dielo rozširované na území Slovenskej republiky na akomkoľvek nosiči alebo odplatne sprístupňované verejnosti z územia Slovenskej republiky,

d)

zvukovo-obrazový záznam,6) ktorý má audiovizuálnu hodnotu podľa § 34 ods. 4.

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na audiovizuálne dielo, zvukový záznam umeleckého výkonu ani na multimediálne dielo, ktoré sú reklamou,7) alebo inzerciou.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Audiovizuálne dielo určené len dospelým je audiovizuálne dielo, ktoré môže svojím charakterom alebo obsahom ohroziť vývin fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov (ďalej len „maloletý“), najmä také audiovizuálne dielo, ktoré obsahuje pornografiu alebo hrubé, či neodôvodnené násilie; to sa primerane vzťahuje aj na zvukový záznam umeleckého výkonu určený len dospelým a multimediálne dielo určené len dospelým.

(2)

Audiovizuálne dielo určené pre deti je audiovizuálne dielo, ktoré je svojím obsahom a charakterom určené pre maloletých do 12 rokov.

(3)

Audiovizuálne predstavenie je uvedenie audiovizuálneho diela na verejnosti prostredníctvom audiovizuálneho technického zariadenia pre individuálne neurčený počet osôb vo verejne prístupnom priestore.

(4)

Audiovizuálne technické zariadenie je technické zariadenie, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti audiovizuálnym predstavením.

(5)

Dabing je spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela nahradením pôvodnej slovesnej zložky jej nahovorením do iného jazyka; za dabing sa považuje aj tlmočenie do posunkovej reči, hlasové komentovanie pre nevidiacich a simultánne tlmočenie.

(6)

Distributér audiovizuálneho diela je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela alebo audiovizuálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom audiovizuálneho diela nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela výlučne formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa alebo prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie8) ani prevádzkovateľ mediatéky.

(7)

Distributér multimediálneho diela je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela alebo multimediálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom multimediálneho diela nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa ani prevádzkovateľ mediatéky.

(8)

Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo zvukový záznam umeleckého výkonu odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa ani prevádzkovateľ mediatéky.

(9)

Kinematografické dielo je audiovizuálne dielo pôvodne určené na uvádzanie na verejnosti audiovizuálnym predstavením.

(10)

Mediatéka je verejnosti prístupné zariadenie, prostredníctvom ktorého sa užívateľovi zariadenia dočasne prenechávajú na užívanie rozmnoženiny audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela.

(11)

Multimediálne dielo je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo,

a)

riadená počítačovým programom,

b)

umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách,

c)

transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a

d)

umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.

(12)

Počítačová herňa je verejnosti prístupné zariadenie vybavené na prevádzkovanie počítačových hier prostredníctvom hracích zariadení alebo technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi.

(13)

Slovenské audiovizuálne dielo je audiovizuálne dielo

a)

vyrobené výrobcom audiovizuálneho diela, ktorý má alebo v čase jeho prvého uvedenia na verejnosti mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,

b)

ktoré spĺňa podmienky na priznanie štatútu oficiálnej koprodukcie podľa osobitného predpisu8a) a aspoň jeden jeho koproducent má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

c)

na ktorého výrobu boli použité verejné prostriedky.9)

(14)

Titulkovanie je spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela doplnením o otvorené titulky, skryté titulky alebo titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.9a)

(15)

Výrobca audiovizuálneho diela je osoba, ktorá zabezpečila vytvorenie audiovizuálneho diela a je výrobcom prvého zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálneho diela.

(16)

Osoba uvádzajúca označovaný komunikát na trh je výrobca slovenského audiovizuálneho diela, distributér audiovizuálneho diela, distributér multimediálneho diela, vysielateľ televíznej programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, alebo iná osoba, ktorá audiovizuálne dielo, multimediálne dielo alebo program, vyrobila, verejne rozširovala, sprístupňovala verejnosti, vysielala, poskytovala alebo iným spôsobom prvýkrát uviedla na trh na území Slovenskej republiky.

DRUHÁ ČASŤ

EVIDENCIE

Evidencia slovenských audiovizuálnych diel

§ 3 - Zoznam slovenských audiovizuálnych diel
(1)

Zoznam slovenských audiovizuálnych diel je verejne prístupná evidencia tvoriaca súčasť registra v oblasti médií a audiovízie,9b) ktorú vedie Slovenský filmový ústav.

(2)

Zoznam slovenských audiovizuálnych diel obsahuje evidenčné číslo slovenského audiovizuálneho diela pridelené Slovenským filmovým ústavom, údaje o evidovanom slovenskom audiovizuálnom diele podľa žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela a deň zápisu do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel.

§ 4 - Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela
(1)

Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel obsahuje

a)

pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela a slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela,

b)

zoznam autorov10) slovenského audiovizuálneho diela,

c)

zoznam výkonných umelcov11) v hlavných a vedľajších úlohách,

d)

názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou; ak sa na výrobe slovenského audiovizuálneho diela podieľalo viac výrobcov, uvedené údaje sa uvedú ku každému výrobcovi slovenského audiovizuálneho diela,

e)

informácie o krajine pôvodu a roku dokončenia slovenského audiovizuálneho diela; dokončenie audiovizuálneho diela je vyhotovenie originálneho nosiča tohto diela,

f)

anotáciu a žánrovú charakteristiku slovenského audiovizuálneho diela,

g)

informáciu o jazyku originálu slovenského audiovizuálneho diela,

h)

minutáž slovenského audiovizuálneho diela,

i)

základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela, ktorými sú formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosiči, na akom je dielo pôvodne zaznamenané,

j)

medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN), ak je pridelené,

k)

informáciu o dátume prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej republiky,

l)

informáciu o spôsobe uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej republiky,

m)

výšku celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela,

n)

percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, na umeleckej účasti alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele.

(2)

Formulár žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela zverejní Slovenský filmový ústav na svojom webovom sídle.

§ 5 - Zápis slovenského audiovizuálneho diela
(1)

Slovenský filmový ústav vykonáva zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel na základe žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela podanej výrobcom slovenského audiovizuálneho diela.

(2)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný požiadať o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel do 30 dní odo dňa, kedy bolo slovenské audiovizuálne dielo na území Slovenskej republiky prvýkrát uvedené na verejnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktoré je vyrobené výlučne na účely televízneho vysielania a je uvádzané na verejnosti iba prostredníctvom televízneho vysielania.

(3)

Slovenský filmový ústav vykoná zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 4.

(4)

Ak žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela neobsahuje náležitosti podľa § 4, Slovenský filmový ústav vyzve výrobcu slovenského audiovizuálneho diela na ich doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela v určenej lehote doplniť. Ak výrobca slovenského audiovizuálneho diela žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela v určenej lehote nedoplní, Slovenský filmový ústav slovenské audiovizuálne dielo do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel nezapíše.

Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

§ 6 - Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii
(1)

Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii je zoznam osôb vykonávajúcich činnosť v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky. Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii je verejne prístupná evidencia tvoriaca súčasť registra v oblasti médií a audiovízie9b)

a)

výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, okrem výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, ktoré sú vyrobené výlučne na účely televízneho vysielania a sú uvádzané na verejnosti iba prostredníctvom televízneho vysielania,

b)

distributérov audiovizuálnych diel,

c)

osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,

d)

prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení,

e)

prevádzkovateľov mediaték,

f)

osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

(2)

Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii vedie Slovenský filmový ústav a obsahuje

a)

označenie osoby podľa odseku 1 písm. a) až f),

b)

názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,

c)

dátum začatia činnosti v oblasti audiovízie.

(3)

Slovenský filmový ústav vykoná zápis do zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii na základe oznámenia podľa § 7 ods. 1 a § 43 ods. 3.

(4)

Slovenský filmový ústav vykoná zmenu zápisu v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii na základe oznámenia podľa § 7 ods. 4.

(5)

Slovenský filmový ústav vykoná výmaz zo zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii na základe oznámenia podľa § 7 ods. 2.

§ 7 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Osoby podľa § 6 ods. 1 sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie do 30 dní odo dňa, kedy začali činnosť v oblasti audiovízie vykonávať.

(2)

Osoby podľa § 6 ods. 1 sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť ukončenie činnosti v oblasti audiovízie do 30 dní odo dňa, kedy prestali činnosť v oblasti audiovízie vykonávať.

(3)

Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 obsahuje

a)

označenie osoby podľa § 6 ods. 1 písm. a) až f),

b)

názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,

c)

dátum začatia činnosti v oblasti audiovízie alebo dátum ukončenia tejto činnosti.

(4)

Osoba s oznamovacou povinnosťou podľa odsekov 1 a 2 je povinná oznámiť zmenu v údajoch oznámenia Slovenskému filmovému ústavu do 30 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.

Evidencia nezávislých producentov v audiovízii

§ 8 - Nezávislý producent v audiovízii
(1)

Nezávislý producent v audiovízii (ďalej len „nezávislý producent“) je výrobca audiovizuálneho diela zapísaný v zozname nezávislých producentov, ktorý spĺňa tieto podmienky

a)

nie je vysielateľom,

b)

nie je s vysielateľom personálne prepojený12) ani majetkovo prepojený13) a

c)

minutáž audiovizuálnych diel ním vyrobených pôvodne pre televízne vysielanie jedného televízneho vysielateľa nepredstavuje viac ako 90 % celkovej minutáže audiovizuálnych diel vrátane ním vyrobených kinematografických diel.

(2)

Nezávislý producent je aj výrobca audiovizuálneho diela, ktorý nie je personálne prepojený ani majetkovo prepojený s vysielateľom a je považovaný za nezávislého producenta v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.14)

(3)

Nezávislý producent podľa odseku 1 je oprávnený používať spolu so svojím obchodným menom označenie „nezávislý producent“ alebo ekvivalent tohto označenia v cudzom jazyku.

§ 9 - Zoznam nezávislých producentov

Zoznam nezávislých producentov je verejne prístupná evidencia tvoriaca súčasť registra v oblasti médií a audiovízie,9b) ktorú vedie Audiovizuálny fond15) a obsahuje

a)

evidenčné číslo nezávislého producenta,

b)

deň zápisu nezávislého producenta do zoznamu nezávislých producentov,

c)

názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby.

§ 10 - Zápis do zoznamu nezávislých producentov
(1)

Audiovizuálny fond vykonáva zápis do zoznamu nezávislých producentov na základe žiadosti výrobcu audiovizuálneho diela o zápis do zoznamu nezávislých producentov; zápis nezávislého producenta je dobrovoľný.

(2)

Žiadosť o zápis výrobcu audiovizuálneho diela do zoznamu nezávislých producentov obsahuje

a)

názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo výrobcu audiovizuálneho diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou,

b)

čestné vyhlásenie výrobcu audiovizuálneho diela, že nie je vysielateľom, nie je s vysielateľom personálne prepojený ani majetkovo prepojený a minutáž audiovizuálnych diel ním vyrobených pôvodne pre televízne vysielanie jedného televízneho vysielateľa nepredstavuje viac ako 90 % celkovej minutáže audiovizuálnych diel vrátane ním vyrobených kinematografických diel.

(3)

Audiovizuálny fond vykoná zápis výrobcu audiovizuálneho diela do zoznamu nezávislých producentov do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do zoznamu nezávislých producentov, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2. Zápis do zoznamu nezávislých producentov je platný päť rokov.

(4)

Ak žiadosť o zápis do zoznamu nezávislých producentov neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, Audiovizuálny fond vyzve výrobcu audiovizuálneho diela na ich doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Ak výrobca audiovizuálneho diela žiadosť o zápis do zoznamu nezávislých producentov v určenej lehote nedoplní, Audiovizuálny fond výrobcu audiovizuálneho diela do zoznamu nezávislých producentov nezapíše; o tejto skutočnosti Audiovizuálny fond poučí výrobcu audiovizuálneho diela vo výzve.

(5)

Zmenu zápisu v zozname nezávislých producentov vykoná Audiovizuálny fond na základe žiadosti o zmenu v zápise podanú nezávislým producentom.

§ 11 - Výmaz zo zoznamu nezávislých producentov
(1)

Výmaz zo zoznamu nezávislých producentov vykoná Audiovizuálny fond na žiadosť nezávislého producenta o výmaz alebo z vlastného podnetu.

(2)

Výmaz zo zoznamu nezávislých producentov vykoná Audiovizuálny fond z vlastného podnetu po uplynutí platnosti zápisu alebo, ak zistí, že

a)

zápis nezávislého producenta bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,

b)

nezávislý producent prestal spĺňať podmienky podľa § 8,

c)

nezávislý producent zanikol alebo zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

TRETIA ČASŤ

OCHRANA MALOLETÝCH

§ 12 - Jednotný systém označovania
(1)

Jednotný systém označovania je systém, ktorým sa klasifikujú audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len „označovaný komunikát“)

a)

vekovou vhodnosťou z hľadiska ich nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekové skupiny maloletých zodpovedajúce inému akceptovanému systému označovania podľa § 12a, inak pre vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov a

b)

deskriptorom z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v nich obsiahnutý.

(2)

Podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý na návrh Komisie na ochranu maloletých (ďalej len „komisia“) vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a)

hodnotiace kritériá neprístupnosti alebo nevhodnosti, ktoré je nutné použiť pri vyhodnocovaní obsahu z hľadiska ochrany maloletých, najmä prítomnú úroveň fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, prezentovaných sexuálnych vzťahov alebo scén, nahoty v sexuálnom kontexte, vulgárneho jazyka, prezentácie drogových, hráčskych alebo iných závislostí, ako aj prítomnosť zobrazení alebo iných prejavov spôsobujúcich pocit strachu, depresie, bezmocnosti alebo inak nevhodných vo vzťahu ku konkrétnej vekovej skupine maloletých,

b)

hodnotiace kritériá vhodnosti vo vzťahu ku konkrétnej vekovej skupine maloletých, ktorej je obsah odporúčaný,

c)

spôsob označenia označovaného komunikátu vekovou vhodnosťou z hľadiska jeho nevhodnosti alebo vhodnosti,

d)

hodnotiace kritériá, ktoré je nutné zohľadniť pri vyhodnocovaní obsahu označovaného komunikátu z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu zobrazujúceho najmä násilie, sex, strach, diskrimináciu, závislosť alebo vulgárny jazyk,

e)

spôsob označenia označovaného komunikátu z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu,

f)

podrobnosti o uplatňovaní povinností osobami povinnými uplatniť jednotný systém označovania pri hodnotení obsahu, jeho kategorizácii podľa vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu, označovaní a uvádzaní na verejnosti,

g)

podrobnosti o uplatňovaní povinností ustanovených osobitným predpisom.17)

§ 12a - Iné akceptované systémy označovania
(1)

Akceptovaný systém označovania je systém hodnotenia a označovania obsahu označovaného komunikátu, ktorý je uvedený v zozname akceptovaných systémov označovania obsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá na návrh komisie ministerstvo, ustanoví

a)

zoznam akceptovaných systémov označovania v členení podľa jednotlivých skupín osôb uvádzajúcich označovaný komunikát na trh,

b)

podrobnosti o uplatňovaní povinností osôb uvádzajúcich označovaný komunikát na trh,

c)

podrobnosti o uplatňovaní povinností ustanovených osobitným predpisom.17a)

§ 12b - Určovanie vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu
(1)

Osoba uvádzajúca označovaný komunikát na trh je povinná určiť vekovú vhodnosť označovaného komunikátu a typy potenciálne škodlivého obsahu, podľa jednotného systému označovania alebo podľa akceptovaného systému označovania.

(2)

Určenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím 20 rokov od uvedenia označovaného komunikátu na trh.

(3)

Osoba, ktorá po uplynutí lehoty podľa odseku 2 prvýkrát uverejní označovaný komunikát, je povinná pred jeho uverejnením určiť vekovú vhodnosť označovaného komunikátu a typy potenciálne škodlivého obsahu opätovne; táto osoba sa považuje za osobu uvádzajúcu označovaný komunikát na trh podľa odseku 1.

(4)

Určiť vekovú vhodnosť označovaného komunikátu a typy potenciálne škodlivého obsahu opätovne pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 možno len vtedy, ak komisia rozhodla, že veková vhodnosť je určená nesprávne.

(5)

Ak sa na určenie vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu používa automatizovaný informačný systém, osoba uvádzajúca označovaný komunikát na trh je povinná pri určovaní vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu uviesť o označovanom komunikáte úplné a pravdivé údaje a určiť vekovú vhodnosť a typ potenciálne škodlivého obsahu označovaného komunikátu podľa výsledkov vygenerovaných automatizovaným informačným systémom.

§ 13 - Uverejňovanie vekovej vhodnosti a typu potenciálne škodlivého obsahu
(1)

Distributér audiovizuálneho diela je povinný uverejniť označenie vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b a je povinný ich uviesť na

a)

viditeľnom mieste na obale nosiča audiovizuálneho diela, ak nosič audiovizuálneho diela má obal,

b)

distribučnom liste audiovizuálneho diela.

(2)

Distributér multimediálneho diela je povinný uverejniť označenie vekovej vhodnosti multimediálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b a je povinný uviesť ich na

a)

viditeľnom mieste na obale nosiča multimediálneho diela, ak nosič multimediálneho diela má obal,

b)

distribučnom liste multimediálneho diela.

(3)

Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný pri audiovizuálnom predstavení vo verejne prístupnom priestore uverejniť označenie vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b a uviesť ich aj na webovom sídle prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia, ak ho má zriadené.

(4)

Prevádzkovateľ mediatéky je povinný v katalógu audiovizuálnych diel prístupnom verejnosti v priestoroch mediatéky alebo na rozmnoženinách audiovizuálnych diel uverejniť označenie vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b; povinnosť uverejnenia sa primerane vzťahuje aj na multimediálne diela.

(5)

Prevádzkovateľ počítačovej herne je povinný v katalógu multimediálnych diel prístupnom verejnosti v priestoroch počítačovej herne alebo na rozmnoženinách multimediálnych diel uverejniť označenie vekovej vhodnosti multimediálneho diela a typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v ňom obsiahnutý, určených podľa § 12b.

§ 14 - Obmedzenie prístupu k audiovizuálnemu dielu, zvukovému záznamu umeleckého výkonu a multimediálnemu dielu
(1)

Rozširovanie audiovizuálneho diela určeného len dospelým, ako aj jeho sprístupňovanie verejnosti sa môže uskutočňovať len spôsobom, ktorý vylúči prístup maloletých k takémuto audiovizuálnemu dielu.

(2)

Audiovizuálne dielo určené len dospelým musí byť pri rozširovaní zreteľne označené na viditeľnom mieste textom „Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je určené len osobám starším ako 18 rokov.“, najmä na vonkajšom obale nosiča používanom pri maloobchodnom predaji; za vonkajší obal nosiča sa považuje aj dodatočný priehľadný obal.

(3)

Audiovizuálne dielo určené len dospelým musí byť pri sprístupňovaní verejnosti zreteľne označené na viditeľnom mieste textom „Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je určené len osobám starším ako 18 rokov.“, ktorý je umiestnený v ponuke, prostredníctvom ktorej sa toto dielo sprístupňuje verejnosti, alebo iným obdobným spôsobom.

(4)

Na rozširovanie zvukového záznamu umeleckého výkonu určeného len dospelým alebo multimediálneho diela určeného len dospelým, ako aj na jeho sprístupňovanie verejnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3.

Komisia

§ 14a - Pôsobnosť komisie
(1)

Zriaďuje sa komisia ako osobitný orgán koregulácie pre oblasť ochrany maloletých pri uplatňovaní

a)

jednotného systému označovania podľa § 12 a

b)

iného akceptovaného systému označovania podľa § 12a.

(2)

Do pôsobnosti komisie patrí:

a)

vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,

b)

vypracúvať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanovuje zoznam akceptovaných systémov označovania a podrobnosti o spôsobe ich uplatňovania, ktorý predkladá ministerstvu kultúry,

c)

dohliadať na dodržiavanie povinností podľa § 12b, 13 a 14 tohto zákona a povinností podľa osobitného predpisu,17a)

d)

metodicky usmerňovať postupy pri určovaní vekovej vhodnosti osobami uskutočňujúcimi hodnotenie vekovej vhodnosti.

(3)

Podrobnosti o činnosti komisie upraví rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.

§ 14b - Zloženie komisie
(1)

Komisia má deväť členov a jej zloženie je nasledujúce:

a)

jeden člen nominovaný Radou pre mediálne služby17b) (ďalej len „regulátor“),

b)

jeden člen nominovaný ministerstvom kultúry,

c)

jeden člen nominovaný Slovenskou obchodnou inšpekciou,

d)

jeden člen nominovaný profesnou organizáciou distributérov audiovizuálnych diel reprezentujúcich väčšinu trhu kinodistribúcie,

e)

jeden člen nominovaný profesnou organizáciou televíznych vysielateľov reprezentujúcich väčšinu reklamného trhu,

f)

jeden člen nominovaný profesnou organizáciou prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia reprezentujúcou väčšinu trhu,

g)

jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,

h)

jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,

i)

jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí.

(2)

V prípade, že subjekty uvedené v odseku 1 písm. d) až f) nenominujú nového člena komisie najneskôr do 30 dní od skončenia výkonu funkcie príslušného člena komisie, na miesto uvoľnené po skončení výkonu funkcie príslušného člena komisie nominujú člena komisie subjekty uvedené v odseku 1 písm. a) až c). Ako prvý nominuje člena komisie na uvoľnené miesto regulátor, následne ministerstvo kultúry a posledná Slovenská obchodná inšpekcia, pričom každý subjekt je oprávnený nominovať na miesto uvoľnené po skončení výkonu funkcie príslušného člena komisie podľa odseku 1 písm. d) až f) iba jedného člena.

(3)

Členom komisie môže byť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.17c) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom.

§ 14c - Funkčné obdobie člena komisie
(1)

Funkčné obdobie člena komisie je štvorročné a začína plynúť dňom doručenia nominácie komisii; člena komisie možno nominovať aj opätovne. Výkon funkcie člena komisie sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia člena komisie,

b)

vzdaním sa funkcie člena komisie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie, ak sa vzdáva funkcie člen komisie, ktorý je zároveň predsedom komisie, dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie podpredsedovi komisie, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

c)

odvolaním člena komisie subjektom, ktorý ho do komisie nominoval; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena komisie predsedovi komisie, ak je odvolaný člen komisie, ktorý je zároveň predsedom komisie, dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena komisie podpredsedovi komisie, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

d)

právoplatným odsúdením člena komisie za úmyselný trestný čin,

e)

právoplatným obmedzením spôsobilosti na právne úkony člena komisie alebo

f)

smrťou člena komisie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(2)

Ak sa člen komisie trikrát po sebe nezúčastní zasadnutia komisie, jeho členstvo v komisii zaniká dňom konania v poradí tretieho zasadnutia komisie. Ukončenie členstva v komisii oznámi členovi komisie komisia. Predseda komisie je oprávnený v konkrétnom prípade udeliť výnimku z tohto pravidla.

(3)

Členovia komisie volia a odvolávajú v tajnom hlasovaní spomedzi seba predsedu a podpredsedu komisie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie.

§ 14d - Náležitosti spojené s členstvom v komisii
(1)

Člen komisie má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.29)

(2)

Členovi komisie patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(3)

Predsedovi komisie patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 2. Ak na zasadnutí predsedu komisie zastupuje podpredseda komisie, funkčný príplatok v sume podľa prvej vety patrí podpredsedovi komisie.

§ 14e - Rokovanie komisie
(1)

Komisia je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(2)

Uznesenie komisie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(3)

Rokovanie komisie zvoláva a riadi predseda komisie. Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda komisie. Predseda komisie zvolá mimoriadne rokovanie komisie do troch pracovných dní vždy, ak o to písomne požiadajú najmenej dvaja členovia komisie.

(4)

Rokovania komisie sú neverejné.

(5)

Z každého rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý musí byť zverejnený na webovom sídle regulátora najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania komisie. Zápis sa zverejňuje na webovom sídle regulátora najmenej na dobu piatich rokov.

(6)

Právoplatné rozhodnutia komisie musia byť zverejnené na webovom sídle regulátora tak, aby neboli zverejnené skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov.17d)

§ 14f - Zabezpečenie činnosti komisie
(1)

Činnosť komisie sa uhrádza z rozpočtu regulátora.

(2)

Činnosť komisie vyplývajúcu z jej pôsobnosti vykonávajú členovia komisie. Administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie regulátor.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O JAZYKOVEJ ÚPRAVE

§ 15
(1)

Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje audiovizuálne dielo v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, zabezpečuje pre toto audiovizuálne dielo aj slovenskú jazykovú úpravu, a to

a)

dabingom v slovenskom jazyku alebo

b)

titulkovaním v slovenskom jazyku.

(2)

Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje audiovizuálne dielo, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, je povinný zabezpečiť pre toto audiovizuálne dielo slovenskú jazykovú úpravu s dabingom v slovenskom jazyku.

(3)

Distributér multimediálneho diela, ktorý verejne rozširuje multimediálne dielo, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, je povinný zabezpečiť pre toto multimediálne dielo aj slovenskú jazykovú úpravu.

(4)

Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia, ktorý uvádza na verejnosti audiovizuálne dielo, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, je povinný zabezpečiť uvedenie tohto diela v čase vhodnom pre týchto maloletých aj s dabingom v slovenskom jazyku.

(5)

Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečuje pre toto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím9a) a hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

PIATA ČASŤ

REKLAMA

§ 16 - Reklama pri audiovizuálnom predstavení
(1)

Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť, aby reklama uverejňovaná pri audiovizuálnom predstavení bola rozoznateľne a zreteľne oddelená od audiovizuálneho predstavenia zvukovo-obrazovým prostriedkom. Prerušovať reklamou audiovizuálne predstavenie sa zakazuje.

(2)

Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť, aby sa pri audiovizuálnom predstavení audiovizuálneho diela určeného pre deti neuverejňovala reklama, ktorá

a)

môže ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav,

b)

môže ohroziť záujmy maloletých alebo nezohľadňuje ich osobitnú vnímavosť,

c)

propaguje erotické služby alebo erotický tovar alebo

d)

propaguje alkoholické nápoje alebo iné tovary alebo služby, ktorých predaj je maloletým zakázaný.

(3)

Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť, aby sa pri audiovizuálnom predstavení audiovizuálneho diela klasifikovaného podľa jednotného systému označovania ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov alebo vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov neuverejňovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako

a)

nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,

b)

vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov alebo

c)

nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.

§ 17 - Reklama verejne rozširovaná na nosiči spolu s audiovizuálnym dielom alebo multimediálnym dielom
(1)

Distributér audiovizuálneho diela je povinný zabezpečiť, aby reklama verejne rozširovaná na nosiči spolu s audiovizuálnym dielom, bola rozoznateľne a zreteľne oddelená od audiovizuálneho diela zvukovo-obrazovým prostriedkom. Prerušovať reklamou audiovizuálne dielo na nosiči sa zakazuje.

(2)

Distributér multimediálneho diela je povinný zabezpečiť, aby reklama verejne rozširovaná na nosiči spolu s multimediálnym dielom bola rozoznateľne a zreteľne oddelená od multimediálneho diela zvukovo-obrazovým alebo obrazovým prostriedkom.

(3)

Na reklamu verejne rozširovanú na nosiči spolu s audiovizuálnym dielom alebo multimediálnym dielom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 2 a 3.

§ 18 - Umiestňovanie produktov
(1)

Umiestňovanie produktov na účely tohto zákona je zvuková, obrazová alebo audiovizuálna informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do audiovizuálneho diela za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

(2)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný zabezpečiť, aby slovenské audiovizuálne dielo, ktoré vyrobil, spĺňalo tieto požiadavky:

a)

jeho obsah nie je ovplyvnený takým spôsobom, ktorý by mal dosah na nezávislosť výrobcu slovenského audiovizuálneho diela,

b)

priamo nepodporuje nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,

c)

nepripisuje neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,

d)

verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku alebo na konci audiovizuálneho diela.

(3)

Zakazuje sa umiestňovanie produktov

a)

týkajúce sa liekov,18) ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,19)

b)

týkajúce sa cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.

(4)

Umiestňovanie produktov týkajúce sa alkoholických nápojov

a)

sa nesmie zameriavať na maloletých,

b)

nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.

§ 18a - Sponzorovanie
(1)

Sponzorovanie je na účely tohto zákona plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie výroby, distribúcie alebo uvádzania audiovizuálneho diela pri audiovizuálnom predstavení s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla.

(2)

Sponzorovanie nie je plnenie podľa odseku 1, ktoré poskytla osoba, ktorá je výrobcom daného audiovizuálneho diela, distributérom daného audiovizuálneho diela alebo prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti.

(3)

Sponzorom je osoba, ktorá poskytla plnenie podľa odseku 1.

(4)

Výrobca audiovizuálneho diela, distributér audiovizuálneho diela a prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti, sú povinní zabezpečiť, aby

a)

sponzorované audiovizuálne dielo bolo zreteľne označené sponzorským odkazom na začiatku alebo na konci,

b)

sponzorované audiovizuálne dielo nepodporovalo predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto audiovizuálnych dielach.

(5)

Sponzorom nesmie byť osoba, ktorej hlavnou činnosťou19a) je

a)

výroba alebo predaj cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety alebo

b)

výroba, predaj alebo nájom zbraní alebo streliva.

ŠIESTA ČASŤ

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

§ 19 - Postavenie Slovenského filmového ústavu
(1)

Slovenský filmový ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(2)

Slovenský filmový ústav je príspevková organizácia štátu finančnými vzťahmi zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

§ 20

Poslanie Slovenského filmového ústavu Slovenský filmový ústav v oblasti audiovízie

a)

podieľa sa na uchovávaní, ochrane, obnove, zveľaďovaní a sprístupňovaní audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania,

b)

podieľa sa na propagácii a prezentácii audiovízie,

c)

vykonáva vedeckú a výskumnú činnosť.

§ 21 - Činnosti Slovenského filmového ústavu
(1)

Slovenský filmový ústav

a)

zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnovu audiovizuálneho dedičstva ako zákonný depozitár,

b)

umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely; na tento účel môže vyhotovovať aj rozmnoženiny audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov, ktoré sú súčasťou audiovizuálneho dedičstva,

c)

vyhľadáva, získava, sústreďuje, katalogizuje, uchováva a umožňuje prístup k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačným a informačným materiálom súvisiacim s audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami,

d)

monitoruje a podieľa sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti uchovávania audiovizuálnych diel,

e)

vykonáva teoreticko-koncepčnú, vedeckú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú, vzdelávaciu, bibliografickú, rešeršnú, metodicko-poradenskú činnosť a edičnú činnosť vrátane vydávania periodických publikácií a neperiodických publikácií a nosičov slovenských audiovizuálnych diel,

f)

vytvára a prevádzkuje informačný systém určený na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci Slovenského filmového ústavu, a ktorý tvorí súčasť informačného systému verejnej správy,20)

g)

prevádzkuje špeciálnu knižnicu a mediatéku určenú na študijné, odborné, výskumné a vzdelávacie účely,

h)

prevádzkuje audiovizuálne technické zariadenie a kino na uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti audiovizuálnym predstavením,

i)

spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku,

j)

využívaním fondu audiovizuálneho dedičstva realizuje výrobu slovenských audiovizuálnych diel alebo sa na výrobe audiovizuálnych diel podieľa,

k)

prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel,

l)

organizuje a podieľa sa na organizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v Slovenskej republike i v zahraničí,

m)

podieľa sa na propagácii audiovízie vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva,

n)

poskytuje zahraničným informačným centrám a audiovizuálnym databázam informácie z oblasti slovenskej audiovízie,

o)

plní úlohy národnej filmotéky,

p)

vedie evidenciu dobrovoľných depozitárov a metodicky usmerňuje postupy pri ochrane a obnove fondu audiovizuálneho dedičstva,

q)

spolupracuje s kinematografickými fondmi,

r)

spolupracuje s odbornými a profesijnými organizáciami a ďalšími osobami pôsobiacimi v oblasti audiovízie,

s)

spolupracuje s výrobcami audiovizuálnych diel vyrábaných na území Slovenskej republiky,

t)

získava, spracováva, poskytuje a hodnotí údaje z oblasti audiovízie,

u)

zabezpečuje činnosť informačných kancelárií programov Európskej únie a Rady Európy na podporu audiovízie,

v)

vedie zoznam slovenských audiovizuálnych diel podľa § 3,

w)

vedie zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii podľa § 6,

x)

môže založiť múzeum slovenskej kinematografie,

y)

vykonáva iné činnosti v súlade so svojím poslaním.

(2)

Slovenský filmový ústav

a)

vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997, ak k nim nevykonáva práva podľa osobitného predpisu21) iba vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci televíznu programovú službu,22)

b)

vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom predvedeným v audiovizuálnom diele podľa písmena a),

c)

vykonáva práva výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a vysielateľov, ktorých záznamy alebo vysielanie boli použité v audiovizuálnom diele podľa písmena a),

d)

je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel podľa písmena a),

e)

spravuje nosiče audiovizuálnych diel podľa písmena a) a zvukovo-obrazových záznamov podľa písmena d), ktoré sú majetkom štátu,23)

f)

zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva podľa písmen a) až d), najmä udeľuje súhlas na použitie predmetov ochrany podľa písmen a) až d), a patrí mu aj odmena, primeraná odmena a náhrada odmeny podľa osobitného predpisu,21)

g)

chráni záujmy autorov, výkonných umelcov a iných nositeľov práv podľa písmen a) až d), najmä je oprávnený domáhať sa ochrany práv v súlade s osobitnými predpismi.24)

§ 22 - Pôsobnosť Slovenského filmového ústavu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva
(1)

Slovenský filmový ústav vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva.

(2)

Slovenský filmový ústav v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva

a)

metodicky usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva,

b)

posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov.

§ 23 - Orgány Slovenského filmového ústavu

Orgány Slovenského filmového ústavu sú

a)

generálny riaditeľ,

b)

rada a

c)

komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

§ 24 - Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je štatutárny orgán Slovenského filmového ústavu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.

(2)

Generálny riaditeľ najmä

a)

predkladá rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja Slovenského filmového ústavu,

b)

predkladá rade na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu,

c)

predkladá rade na schválenie návrh záväznej Organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu,

d)

vydáva Organizačný poriadok Slovenského filmového ústavu na základe záväznej Organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu schválenej radou,

e)

predkladá rade každoročne na schválenie návrh výročnej správy o činnosti Slovenského filmového ústavu,

f)

predkladá rade na schválenie návrhy na podnikateľské zámery podľa § 32 ods. 3 vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia,

g)

na základe uznesenia rady predkladá rade v písomnej forme

1.

informácie o činnosti Slovenského filmového ústavu,

2.

podklady potrebné k činnosti rady,

h)

na základe uznesenia komisie pre audiovizuálne dedičstvo predkladá komisii pre audiovizuálne dedičstvo podklady potrebné k jej činnosti,

i)

predkladá komisii pre audiovizuálne dedičstvo

1.

návrh metodických usmernení pre katalogizáciu, ochranu, obnovu a sprístupňovanie fondu audiovizuálneho dedičstva,

2.

návrh metodických usmernení pre výkon depozitnej činnosti.

(3)

Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach

a)

rady, okrem voľby generálneho riaditeľa a určovaní odmeny generálneho riaditeľa,

b)

komisie pre audiovizuálne dedičstvo.

(4)

Do funkcie generálneho riaditeľa možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon takejto funkcie podľa osobitného predpisu.25) Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti audiovízie alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore a má aj odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie.

(5)

Generálneho riaditeľa volí na základe verejného vypočutia a odvoláva rada.

(6)

Na pracovnoprávne vzťahy generálneho riaditeľa a jeho platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.26)

(7)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; tá istá osoba môže byť zvolená opätovne.

(8)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia radou.

(9)

Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa,

b)

vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rade, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

c)

odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní generálnemu riaditeľovi, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia, alebo

d)

smrťou generálneho riaditeľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(10)

Rada odvolá generálneho riaditeľa, ak prestal spĺňať všeobecné predpoklady na výkon funkcie podľa osobitného predpisu.25)

(11)

Rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak

a)

počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenský filmový ústav si neplní poslanie a činnosti ustanovené týmto zákonom,

b)

príslušný orgán zistí závažné porušenie osobitných predpisov27) Slovenským filmovým ústavom,

c)

generálny riaditeľ porušil niektorú z povinností vyplývajúcich mu z tohto zákona alebo

d)

generálny riaditeľ nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace.

Rada

§ 25
(1)

Rada je orgánom dohľadu, ktorý

a)

dohliada na dodržiavanie poslania a činností, ktoré Slovenskému filmovému ústavu vyplývajú z tohto zákona,

b)

dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Slovenského filmového ústavu,

c)

dohliada na nakladanie s majetkom štátu v správe Slovenského filmového ústavu,

d)

volí a odvoláva generálneho riaditeľa,

e)

schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja Slovenského filmového ústavu,

f)

schvaľuje návrh rozpočtu Slovenského filmového ústavu,

g)

schvaľuje záväznú Organizačnú štruktúru Slovenského filmového ústavu,

h)

schvaľuje návrh výročnej správy o činnosti Slovenského filmového ústavu,

i)

schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien a ukončení,

j)

určuje odmenu generálnemu riaditeľovi, pričom súhrn odmien udelených v kalendárnom roku nesmie presiahnuť 6-násobok jeho priemernej mesačnej mzdy,

k)

schvaľuje rokovací poriadok rady,

l)

volí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov.

(2)

Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov súvisiacich s hospodárením s verejnými prostriedkami a nakladaním s majetkom štátu v správe Slovenského filmového ústavu.

(3)

Rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby v rade boli zastúpení:

a)

dvaja štátni zamestnanci ministerstva,

b)

jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie,

c)

jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a

d)

jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

(4)

Minister vymenúva členov rady podľa odseku 3 písm. a) bez návrhu. Členov rady podľa odseku 3 písm. b) až d) vymenúva minister na návrh

a)

vecne príslušnej sekcie ministerstva,

b)

Slovenského filmového ústavu alebo

c)

profesijnej, vzdelávacej, vedeckej alebo výskumnej organizácie pôsobiacej v oblasti audiovízie.

(5)

Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe v požadovanej oblasti.

(6)

Za člena rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.27a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(7)

Funkčné obdobie člena rady je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania do funkcie; člena rady možno vymenovať aj opätovne.

(8)

Výkon funkcie člena rady sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia člena rady,

b)

vzdaním sa funkcie člena rady; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

c)

odvolaním člena rady z funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní členovi rady, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

d)

právoplatným odsúdením člena rady za úmyselný trestný čin,

e)

právoplatným pozbavením spôsobilosti na právne úkony člena rady, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,

f)

smrťou člena rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo

g)

skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom, ak je člen rady vymenovaný podľa odseku 3 písm. a).

(9)

Minister môže odvolať člena rady, ak nevykonáva svoju funkciu aspoň tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Člena rady vymenovaného podľa odseku 3 písm. a) môže minister odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

§ 26 - Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)

Výkon funkcie člena rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.28)

(2)

Člen rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.29)

(3)

Členovi rady patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie odmena vo výške jednej osminy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(4)

Predsedovi rady patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 3. Ak na zasadnutí predsedu rady zastupuje podpredseda rady, funkčný príplatok v sume podľa prvej vety patrí podpredsedovi rady.

§ 27 - Rokovanie rady
(1)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(2)

Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

(3)

Rokovanie rady zvoláva predseda rady najmenej štyrikrát za kalendárny rok podľa vopred schváleného plánu zasadnutí. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady alebo podpredseda rady. Predseda rady zvolá mimoriadne rokovanie rady do troch pracovných dní vždy, ak o to písomne požiadajú najmenej dvaja členovia rady alebo generálny riaditeľ.

(4)

Rokovania rady sú neverejné.

(5)

Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis, ktorý musí byť zverejnený na webovom sídle Slovenského filmového ústavu najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady.

(6)

Podrobnosti o činnosti rady upravuje rokovací poriadok rady.

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo

§ 28
(1)

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo je osobitným orgánom pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva.

(2)

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo najmä

a)

schvaľuje metodické usmernenia pre katalogizáciu, ochranu, obnovu a sprístupňovanie fondu audiovizuálneho dedičstva,

b)

schvaľuje metodické usmernenia pre výkon depozitnej povinnosti,

c)

určuje kritéria audiovizuálnej hodnoty,

d)

rozhoduje o audiovizuálnej hodnote slovenských audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov,

e)

určuje sprievodné dokumenty pre jednotlivé druhy audiovizuálií, ktoré tvoria fond audiovizuálneho dedičstva,

f)

schvaľuje rokovací poriadok komisie pre audiovizuálne dedičstvo,

g)

volí zo svojich členov predsedu komisie pre audiovizuálne dedičstvo na funkčné obdobie dvoch rokov.

(3)

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo má päť členov. Jedným z členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo je riaditeľ Národného filmového archívu, ďalších štyroch členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo vymenúva a odvoláva minister tak, aby v komisii pre audiovizuálne dedičstvo boli zastúpení:

a)

jeden zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska,

b)

jeden zástupca nezávislých producentov,

c)

dvaja odborníci za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.

(4)

Za odborníka za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe v uvedenej oblasti.

(5)

Za člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

(6)

Funkčné obdobie člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo vymenovaného ministrom je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania do funkcie; člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo možno vymenovať aj opätovne.

(7)

Výkon funkcie člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo, ktorý je riaditeľom Národného filmového archívu sa končí zánikom jeho funkcie riaditeľa Národného filmového archívu.

(8)

Výkon funkcie člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo vymenovaného ministrom sa skončí

a)

uplynutím funkčného obdobia člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo,

b)

vzdaním sa funkcie člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

c)

odvolaním člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo z funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní členovi komisie pre audiovizuálne dedičstvo, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,

d)

právoplatným odsúdením člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo za úmyselný trestný čin,

e)

právoplatným pozbavením spôsobilosti na právne úkony člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo

f)

smrťou člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(9)

Minister môže odvolať člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo, ak nevykonáva svoju funkciu aspoň tri po sebe nasledujúce mesiace.

§ 29 - Náležitosti spojené s členstvom v komisii pre audiovizuálne dedičstvo
(1)

Výkon funkcie člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.28)

(2)

Člen komisie pre audiovizuálne dedičstvo má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.29)

(3)

Členovi komisie pre audiovizuálne dedičstvo patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie odmena vo výške jednej osminy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(4)

Predsedovi komisie pre audiovizuálne dedičstvo patrí za výkon tejto funkcie za zasadnutie funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 3. Ak na zasadnutí predsedu komisie pre audiovizuálne dedičstvo zastupuje iný písomne poverený člen komisie pre audiovizuálne dedičstvo, funkčný príplatok v sume podľa prvej vety patrí písomne poverenému členovi komisie pre audiovizuálne dedičstvo.

§ 30 - Rokovanie komisie pre audiovizuálne dedičstvo
(1)

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(2)

Uznesenie komisie pre audiovizuálne dedičstvo je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(3)

Rokovanie komisie pre audiovizuálne dedičstvo zvoláva predseda komisie pre audiovizuálne dedičstvo najmenej štyrikrát za kalendárny rok podľa vopred schváleného plánu zasadnutí. Predsedu komisie pre audiovizuálne dedičstvo v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností iný písomne poverený člen komisie pre audiovizuálne dedičstvo. Rokovanie komisie pre audiovizuálne dedičstvo riadi predseda komisie pre audiovizuálne dedičstvo. Predseda komisie pre audiovizuálne dedičstvo zvolá mimoriadne rokovanie komisie pre audiovizuálne dedičstvo do troch pracovných dní vždy, ak o to písomne požiadajú najmenej dvaja členovia komisie pre audiovizuálne dedičstvo alebo generálny riaditeľ.

(4)

Rokovania komisie pre audiovizuálne dedičstvo sú neverejné.

(5)

Z každého rokovania komisie pre audiovizuálne dedičstvo sa vyhotovuje zápis, ktorý musí byť zverejnený na webovom sídle Slovenského filmového ústavu najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania komisie pre audiovizuálne dedičstvo.

(6)

Podrobnosti o činnosti komisie pre audiovizuálne dedičstvo upravuje rokovací poriadok komisie pre audiovizuálne dedičstvo.

§ 31 - Organizácia Slovenského filmového ústavu
(1)

Základnou organizačnou jednotkou Slovenského filmového ústavu pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív, na čele ktorého stojí riaditeľ Národného filmového archívu a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum, na čele ktorého stojí riaditeľ Národného kinematografického centra. Podrobnosti o organizácii Slovenského filmového ústavu vrátane rozsahu úloh organizačných jednotiek Slovenského filmového ústavu upravuje Organizačný poriadok Slovenského filmového ústavu, ktorý vydáva generálny riaditeľ, na základe záväznej Organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu schválenej radou.

(2)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Slovenského filmového ústavu a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.26)

§ 32 - Osobitosti nakladania s majetkom štátu v správe Slovenského filmového ústavu
(1)

Nosič audiovizuálie a dokument, ktoré sú súčasťou fondu audiovizuálneho dedičstva, sú nescudziteľné, nemožno na ne zriadiť záložné právo, ani ich inak zaťažiť, nepodliehajú exekúcii vykonávanej podľa osobitného predpisu30) a ani postupu podľa osobitného predpisu.31)

(2)

Na práva podľa § 21 ods. 2 písm. a) až c) ani na práva Slovenského filmového ústavu ako výrobcu zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel podľa § 21 ods. 2 písm. d) nemôže Slovenský filmový ústav zriadiť záložné právo; tieto práva ani ich výkon nemôže Slovenský filmový ústav previesť na inú osobu. Práva podľa prvej vety nepodliehajú exekúcii vykonávanej podľa osobitného predpisu30) a ani postupu podľa osobitného predpisu.31)

(3)

Slovenský filmový ústav je oprávnený vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s jeho poslaním podľa § 20 alebo činnosťami podľa § 21.

SIEDMA ČASŤ

OCHRANA AUDIOVIZUÁLNEHO DEDIČSTVA

§ 33 - Audiovizuálne dedičstvo
(1)

Audiovizuálne dedičstvo je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

(2)

Audiovizuálne dedičstvo tvorí súbor audiovizuálií a iných zložiek fondu audiovizuálneho dedičstva dokumentujúcich históriu Slovenskej republiky, ako aj vznik a vývoj slovenskej audiovízie.

§ 34 - Fond audiovizuálneho dedičstva
(1)

Fond audiovizuálneho dedičstva tvoria audiovizuálie a sprievodné dokumenty súvisiace s výrobou, distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti.

(2)

Audiovizuáliou je slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je

a)

kinematografickým dielom,

b)

programom32) televíznej programovej služby33) vysielateľa zriadeného zákonom,22) ktorý nie je spravodajským, politicko-publicistickým, zábavným, hudobným alebo hudobno-zábavným programom,

c)

rozširované distributérom audiovizuálneho diela, ak takéto slovenské audiovizuálne dielo nie je audiovizuáliou podľa písmena a) alebo písmena b).

(3)

Audiovizuáliou je aj

a)

slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je programom televíznej programovej služby vysielateľa zriadeného zákonom a je spravodajským, politicko-publicistickým, zábavným, hudobným alebo hudobno-zábavným programom, ak má audiovizuálnu hodnotu,

b)

slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je programom televíznej programovej služby a ktoré nie je audioviuzáliou podľa písmena a), ak má audiovizuálnu hodnotu,

c)

zvukovo-obrazový záznam, ak má audiovizuálnu hodnotu.

(4)

Audiovizuálna hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, umeleckých, vedeckých alebo technických hodnôt.

§ 35 - Zákonný depozitár
(1)

Zákonným depozitárom je

a)

vysielateľ zriadený zákonom,22) ktorý vykonáva depozit vlastných slovenských audiovizuálnych diel podľa § 34 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a) a vlastných zvukovo-obrazových záznamov podľa § 34 ods. 3 písm. c),

b)

Slovenský filmový ústav, ktorý vykonáva depozit audiovizuálií podľa § 34 ods. 2 a 3 okrem tých, ktorých depozit vykonáva zákonný depozitár podľa písmena a).

(2)

Zákonný depozitár podľa odseku 1 písm. a) je pri plnení úloh vyplývajúcich z vykonávania depozitu audiovizuálií povinný

a)

uschovávať originálny nosič audiovizuálie tak, aby ho nevystavil hrozbe odcudzenia, poškodenia alebo zničenia,

b)

dodržiavať metodické usmernenia podľa § 22 ods. 2 písm. a),

c)

poskytovať súčinnosť Slovenskému filmovému ústavu, najmä umožniť Slovenskému filmovému ústavu kontrolu podmienok uschovávania a nakladania s audiovizuáliami.

(3)

Zákonný depozitár podľa odseku 1 písm. a) je povinný odovzdať Slovenskému filmovému ústavu originálne nosiče audiovizuálií a sprievodné dokumenty k nim, ktoré prestane uschovávať, a to najneskôr v deň ukončenia tejto činnosti, alebo ak mu bola v súvislosti s nimi uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa odseku 2, a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Slovenský filmový ústav je povinný odborne uschovávať a ošetrovať audiovizuálie, ktoré uchováva ako zákonný depozitár.

§ 36 - Depozitná povinnosť
(1)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný odovzdať do bezodplatného depozitu Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu podľa § 34 ods. 2 na originálnom nosiči vrátane sprievodných dokumentov najneskôr do 60 dní odo dňa, kedy bolo slovenské audiovizuálne dielo na území Slovenskej republiky prvýkrát uvedené na verejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je zákonným depozitárom.

(2)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela a vlastník zvukovo-obrazového záznamu sú povinní odovzdať do bezodplatného depozitu Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu podľa § 34 ods. 3 na originálnom nosiči vrátane sprievodných dokumentov najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy komisia pre audiovizuálne dedičstvo rozhodla o audiovizuálnej hodnote slovenského audiovizuálneho diela alebo zvukovo-obrazového záznamu; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela a vlastníka zvukovo-obrazového záznamu, ktorí sú zákonným depozitárom.

(3)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela a vlastníka zvukovo-obrazového záznamu, ak v lehotách podľa odsekov 1 a 2 oznámia Slovenskému filmovému ústavu, že sú dobrovoľným depozitárom alebo preukážu Slovenskému filmovému ústavu, že originálny nosič audiovizuálie uschováva iný dobrovoľný depozitár alebo zákonný depozitár inej zmluvnej strany príslušnej medzinárodnej zmluvy.

(4)

Ak výrobca slovenského audiovizuálneho diela alebo vlastník zvukovo-obrazového záznamu nie je podľa odseku 3 povinný odovzdať originálny nosič audiovizuálie, je povinný v lehotách podľa odsekov 1 a 2 odovzdať Slovenskému filmovému ústavu do bezodplatného depozitu nosič audiovizuálie, na ktorom zaznamenané slovenské audiovizuálne dielo alebo zaznamenaný zvukovo-obrazový záznam dosahuje kvalitu originálu.

(5)

Vlastnícke práva k veci, ktorá je predmetom depozitu podľa odsekov 1, 2 a 4, nie sú dotknuté. Na zmluvu o úschove uzavretú podľa odsekov 1 a 4 sa vzťahuje osobitný predpis.34)

§ 37 - Dobrovoľný depozitár
(1)

Dobrovoľným depozitárom je ten, kto nie je zákonným depozitárom a uschováva originálny nosič audiovizuálie podľa § 34 ods. 2 alebo ods. 3.

(2)

Na účely § 36 ods. 3 je dobrovoľným depozitárom aj zahraničný filmový archív alebo iná zahraničná osoba, ktorá vykonáva ochranu audiovizuálneho dedičstva.

(3)

Ak § 36 ods. 3 neustanovuje inak, dobrovoľný depozitár je povinný oznámiť Slovenskému filmovému ústavu uschovávanie originálneho nosiča audiovizuálie do 30 dní od začiatku uschovávania alebo v inej lehote dohodnutej so Slovenským filmovým ústavom.

(4)

Dobrovoľný depozitár je povinný pri výkone depozitu audiovizuálií

a)

uschovávať originálny nosič audiovizuálie tak, aby ho nevystavil hrozbe odcudzenia, poškodenia alebo zničenia,

b)

dodržiavať metodické usmernenia podľa § 22 ods. 2 písm. a),

c)

poskytovať súčinnosť Slovenskému filmovému ústavu, najmä umožniť Slovenskému filmovému ústavu kontrolu podmienok uschovávania a nakladania s audiovizuáliami.

(5)

Dobrovoľný depozitár je povinný odovzdať Slovenskému filmovému ústavu všetky originálne nosiče audiovizuálií a sprievodné dokumenty k nim, ak v súvislosti s nimi

a)

ukončil činnosť dobrovoľného depozitára a nezabezpečil ich uschovanie u iného dobrovoľného depozitára, a to najneskôr v deň ukončenia tejto činnosti, alebo

b)

mu bola uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b), a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty.

§ 38 - Akvizičná činnosť
(1)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ktoré je audiovizuáliou podľa § 34 ods. 2, na výrobu ktorého boli použité verejné prostriedky,9) je povinný bezodplatne odovzdať Slovenskému filmovému ústavu túto audiovizuáliu na nosiči, na ktorom zaznamenané slovenské audiovizuálne dielo dosahuje kvalitu originálu vrátane sprievodných dokumentov k tejto audiovizuálii, a to do 60 dní odo dňa kedy bolo slovenské audiovizuálne dielo na území Slovenskej republiky prvýkrát uvedené na verejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je zákonným depozitárom.

(2)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ktoré je audiovizuáliou podľa § 34 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), na výrobu ktorej boli použité verejné prostriedky9) a vlastník zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je audiovizuáliou podľa § 34 ods. 3 písm. c), na výrobu ktorej boli použité verejné prostriedky,9) sú povinní bezodplatne odovzdať Slovenskému filmovému ústavu túto audiovizuáliu na nosiči, na ktorom zaznamenané slovenské audiovizuálne dielo alebo zaznamenaný zvukovo-obrazový záznam dosahuje kvalitu originálu vrátane sprievodných dokumentov k tejto audiovizuálii, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy komisia pre audiovizuálne dedičstvo rozhodla o audiovizuálnej hodnote tohto slovenského audiovizuálneho diela alebo zvukovo-obrazového záznamu; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela a vlastníka zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je zákonným depozitárom.

(3)

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ktoré je audiovizuáliou podľa § 34 ods. 2 alebo ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a vlastník zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je audiovizuáliou podľa § 34 ods. 3 písm. c), na ktorých sa nevzťahuje povinnosť podľa odsekov 1 a 2, sú povinní ponúknuť Slovenskému filmovému ústavu v lehotách podľa odsekov 1 a 2 na odkúpenie nosič audiovizuálie, na ktorom zaznamenané slovenské audiovizuálne dielo alebo zaznamenaný zvukovo-obrazový záznam dosahuje kvalitu originálu, za cenu neprevyšujúcu primerané náklady na výrobu takej rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela alebo zvukovo-obrazového záznamu.

(4)

Povinnosť podľa odseku 3 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak Slovenský filmový ústav neprijme ponuku na odkúpenie nosiča audiovizuálie podľa odseku 3 do šiestich mesiacov odo dňa doručenia ponuky Slovenskému filmovému ústavu.

(5)

Nosič audiovizuálie získaný podľa odsekov 1 až 3 sa stáva majetkom Slovenskej republiky a spravuje ho Slovenský filmový ústav.

(6)

Slovenský filmový ústav môže nakladať s nosičom audiovizuálie získaným podľa odsekov 1 až 3 len v rozsahu jeho poslania a činností podľa § 20 a 21.

ÔSMA ČASŤ

DOHĽAD

§ 39 - Orgány dohľadu

Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je

a)

komisia,

b)

Slovenský filmový ústav,

c)

Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 40 - Výkon dohľadu
(1)

Orgán dohľadu môže poveriť výkonom dohľadu fyzickú osobu (ďalej len „oprávnená osoba“); oprávnená osoba je povinná pri výkone dohľadu preukázať sa preukazom oprávnenej osoby.

(2)

Ten, komu tento zákon ukladá povinnosť, je povinný poskytovať orgánom dohľadu súčinnosť a umožniť oprávnenej osobe výkon dohľadu, najmä je povinný preukázať oprávnenej osobe svoju totožnosť, umožniť oprávnenej osobe vstup do prevádzkarne, ako aj poskytnúť oprávnenej osobe potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

(3)

Tomu, kto neposkytne súčinnosť podľa odseku 2, uloží orgán dohľadu za porušenie tejto povinnosti pokutu do 165 eur.

§ 41 - Správne delikty
(1)

Komisia uloží pokutu do 30 000 eur

a)

osobe uvádzajúcej označovaný komunikát na trh za porušenie povinnosti podľa § 12b ods. 1 a ods. 3 až 5,

b)

distributérovi audiovizuálneho diela za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 1,

c)

distributérovi multimediálneho diela za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 2,

d)

prevádzkovateľovi audiovizuálneho technického zariadenia za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 3,

e)

prevádzkovateľovi mediatéky za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 4,

f)

prevádzkovateľovi počítačovej herne za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 5,

g)

povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa § 14.

(2)

Slovenský filmový ústav uloží povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa

a)

§ 5 ods. 2 alebo ods. 4, § 7 ods. 1, 2 a 4 a § 43 ods. 3 pokutu od 33 eur do 165 eur,

b)

§ 35 ods. 2 a 3 pokutu od 331 eur do 3 319 eur,

c)

§ 36 ods. 1, 2 a 4 a § 37 ods. 3 až 5 pokutu od 331 eur do 66 387 eur,

d)

§ 38 ods. 1 až 3 pokutu od 66 eur do 1 825 eur.

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží povinnej osobe za porušenie povinnosti

a)

podľa § 15 pokutu od 165 eur do 663 eur,

b)

podľa § 16 pokutu od 331 eur do 16 596 eur,

c)

podľa § 17 pokutu od 165 eur do 3 319 eur,

d)

podľa § 18 pokutu od 100 eur do 10 000 eur.

(4)

Orgán dohľadu pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, na získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.

(5)

Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti komisia dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Za deň, keď sa komisia dozvedela o porušení povinnosti podľa odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností podľa tohto zákona na zasadnutí komisie.

(6)

Pokutu podľa odseku 2 a 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti orgán dohľadu dozvedel, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(7)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút podľa odseku 1 je regulátor.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na vedenie evidencií podľa druhej časti tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.35)

(2)

Na zvukovo-obrazový záznam, od ktorého vyhotovenia alebo zverejnenia neuplynulo viac ako 50 rokov a ktorého výrobcom podľa § 21 ods. 2 písm. d) je Slovenský filmový ústav, sa vzťahuje ochrana podľa osobitného predpisu.36)

(3)

Ustanovenia § 18 sa nevzťahujú na slovenské audiovizuálne diela, ktoré boli vyrobené pred 15. decembrom 2009.

§ 43 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ministerstvo odovzdá do 10. júla 2015 Slovenskému filmovému ústavu

a)

zoznam slovenských audiovizuálnych diel podľa § 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon),

b)

žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela, ktoré boli ministerstvu doručené do 30. júna 2015 podľa § 4 a 5 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon),

c)

údaje o osobách vykonávajúcich činnosť v oblasti audiovízie, ktoré sú prevádzkovateľmi audiovizuálnych technických zariadení so stálym kinom alebo inou prevádzkarňou alebo sú prevádzkovateľmi videopožičovní, ktoré ministerstvu obce podľa § 11 ods. 6 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) poskytli do 31. januára 2015.

(2)

Ministerstvo odovzdá do 10. júla 2015 Audiovizuálnemu fondu

a)

údaje z registra nezávislých producentov podľa § 38 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon),

b)

žiadosti o zápis výrobcu audiovizuálneho diela do registra nezávislých producentov, ktoré boli ministerstvu doručené do 30. júna 2015 podľa § 39 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

(3)

Osoby podľa § 6 ods. 1 vykonávajúce činnosť v oblasti audiovízie, ktoré začali túto činnosť vykonávať pred 1. júlom 2015 sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie v súlade s § 7 ods. 3 najneskôr do 30. septembra 2015. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na osoby, ktoré si

a)

vo vzťahu k Slovenskému filmovému ústavu splnili oznamovaciu povinnosť v súlade s § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon),

b)

vo vzťahu k obci, na území ktorej si zriadili prevádzkareň, splnili oznamovaciu povinnosť v súlade s § 11 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

(4)

Výrobca audiovizuálneho diela s platným osvedčením o registrácii nezávislého producenta, ktoré mu bolo vydané podľa § 39 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) sa od 1. júla 2015 až do uplynutia platnosti tohto osvedčenia považuje za nezávislého producenta zapísaného v zozname nezávislých producentov podľa § 10 tohto zákona.

(5)

Slovenský filmový ústav podľa zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov je Slovenským filmovým ústavom podľa tohto zákona.

(6)

Funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu podľa tohto zákona vykonáva od 1. júla 2015 osoba, ktorá k 30. júnu 2015 vykonáva funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu podľa zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie tohto generálneho riaditeľa je päť rokov odo dňa jeho zvolenia do funkcie.

(7)

Rada Slovenského filmového ústavu zriadená podľa zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov sa zrušuje a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká k 1. júlu 2015.

(8)

Minister vymenuje prvých členov rady podľa tohto zákona do 15. augusta 2015.

(9)

Prvé zasadnutie rady zvolá do 31. augusta 2015 generálny riaditeľ, ktorý bude rokovanie rady riadiť až do zvolenia predsedu rady. Na prvom zasadnutí rady si rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu a schváli rokovací poriadok rady.

(10)

Minister vymenuje prvých členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo podľa tohto zákona do 15. augusta 2015.

(11)

Prvé zasadnutie komisie pre audiovizuálne dedičstvo zvolá do 31. augusta 2015 generálny riaditeľ, ktorý bude rokovanie komisie pre audiovizuálne dedičstvo riadiť až do zvolenia predsedu komisie pre audiovizuálne dedičstvo. Na prvom zasadnutí komisie pre audiovizuálne dedičstvo si komisia pre audiovizuálne dedičstvo zvolí svojho predsedu a schváli rokovací poriadok komisie pre audiovizuálne dedičstvo.

(12)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. júna 2015.

(13)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe tohto zákona zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov.

§ 43a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ustanovenie § 15 ods. 5 sa nevzťahuje na audiovizuálne dielo, ktoré začal distributér audiovizuálneho diela prvýkrát verejne rozširovať pred 1. januárom 2016 a ktoré nie je audiovizuálnym dielom, ku ktorému vykonáva práva podľa § 21 ods. 2 Slovenský filmový ústav.

§ 43b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016

Ustanovenie § 18 ods. 6 písm. b) a c) v znení účinnom od 20. mája 2016 sa vzťahuje iba na audiovizuálne diela vyrobené od 20. mája 2016.

§ 43c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Osoby podľa § 6 ods. 1 písm. f) vykonávajúce činnosť v oblasti audiovízie, ktoré začali túto činnosť vykonávať pred 1. januárom 2020, sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie v súlade s § 7 ods. 3 najneskôr do 31. marca 2020.

§ 43d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2022
(1)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 12 ods. 2 tohto zákona zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov.

(2)

Povinnosť osoby uvádzajúcej označovaný komunikát na trh určiť typ potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v označovanom komunikáte obsiahnutý, a povinnosť uviesť jeho označenie sa nevzťahuje na komunikáty, ktoré boli uvedené na trh pred 1. augustom 2022 a bez prerušenia sú verejne rozširované aj po 1. auguste 2022.

(3)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 12 ods. 2 tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 12a tohto zákona sa pri výkone dohľadu podľa § 39 a pri ukladaní pokút podľa § 41 postupuje podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.

(4)

V konaní začatom pred 1. augustom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.

§ 44 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 373/2013 Z. z.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákon č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z, zákona č. 293/2014 Z. z, zákona č. 335/2014 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov I. časti Všeobecná správa sa vypúšťa položka 12a.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b sa vypúšťajú.

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č.352/2013 a zákona č. 373/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 24 druhá veta znie:

„Za program vyrobený nezávislým producentom sa na účely tohto zákona považuje program, na výrobe ktorého sa nezávislý producent podieľal najmenej 51 % podielom celkových nákladov na jeho výrobu.“.

Čl. IV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 374/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
Čl. 4 až 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014).“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

2.
V § 2 písm. a) sa slovo „28“ nahrádza slovom „28a“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
vedie zoznam nezávislých producentov v audiovízii podľa osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
§ 9 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „28“ nahrádza slovom „28a“.
5.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slovo „28“ nahrádza slovom „28a“.
6.
V § 26 ods. 2 sa slová „0,03 eura za každú predanú vstupenku“ nahrádzajú slovami „1 % z každej predanej vstupenky“.
7.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a
Príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie37a) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2)
Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za posledný kalendárny rok.

(3)
Príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je 0,5 % zo základu podľa odseku 2.“.

Poznámka k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.
V § 29 ods. 2, § 30 ods. 1, 2 a 4 a § 31 ods. 1 sa slovo „28“ nahrádza slovom „28a“.
9.
V § 30 ods. 3 sa slová „a 28“ nahrádzajú slovami „až 28a“.

Čl. V

Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu je zvukový záznam umeleckého výkonu
a)
vyrobený výrobcom zvukového záznamu,1) ktorý má alebo v čase jeho prvého vydania mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

b)
na ktorého výrobu boli použité verejné prostriedky.1a)“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1)
§ 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

1a)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

2.
V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
vedie evidenciu divadiel, evidenciu hudobných inštitúcií a evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov,“.

3.
Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠3a
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov
(1)
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie ministerstvo.

(2)
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu podľa žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a deň zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.

(3)
Do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov sa nezapisuje slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu, ktorý je
a)
reklamou1c) alebo inzerciou alebo

b)
vyrobený výlučne na
1.
účely rozhlasového vysielania a je uvádzaný na verejnosti iba prostredníctvom rozhlasového vysielania alebo

2.
bezodplatné sprístupňovanie verejnosti.1d)§ 3b
Zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu
(1)
Ministerstvo vykonáva zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov na základe žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu podanej výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu.

(2)
Žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje
a)
názov slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,

b)
zoznam autorov1e) zaznamenaného slovesného diela alebo hudobného diela,

c)
zoznam hlavných výkonných umelcov,1f)

d)
názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou,

e)
krajinu pôvodu a rok vyhotovenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na nosič,

f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,

g)
minutáž slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,

h)
základné technické parametre formátu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,

i)
medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN), ak je pridelené,

j)
predpokladaný dátum prvého uvedenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky,

k)
spôsob uvádzania slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky.

(3)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný požiadať o zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov najneskôr 30 dní pred prvým uvedením slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky.

(4)
Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2.

(5)
Ak žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, ministerstvo vyzve výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na ich doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu v určenej lehote doplniť. Ak výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu v určenej lehote nedoplní, ministerstvo slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov nezapíše.

(6)
Na vedenie zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.1g)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1g znejú:

„1c)
Napríklad § 32 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.

1d)
§ 5 ods. 11 zákona č. 618/2003 Z. z.

1e)
§ 6 zákona č. 618/2003 Z. z.

1f)
§ 5 ods. 18 zákona č. 618/2003 Z. z.

1g)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

4.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14a
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží výrobcovi slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu za porušenie povinnosti podľa § 3b ods. 3 alebo ods. 5 pokutu od 33 eur do 165 eur.

(2)
Ministerstvo pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie.

(3)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti ministerstvo dozvedelo, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. IV druhého bodu, štvrtého bodu až deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

 • 2)

  § 5 ods. 10 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.

 • 3)

  § 5 ods. 11 zákona č. 618/2003 Z. z.

 • 4)

  § 5 ods. 25 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

 • 5)

  § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z.

 • 6)

  § 5 ods. 24 zákona č. 618/2003 Z. z.

 • 7)

  Napríklad § 32 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.

 • 8)

  § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8a)

  § 32 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2018 Z. z.

 • 9)

  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9a)

  § 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 278/2015 Z. z.

 • 9b)

  § 21 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).

 • 10)

  § 6 zákona č. 618/2003 Z. z.

 • 11)

  § 5 ods. 18 zákona č. 618/2003 Z. z.

 • 12)

  § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

 • 13)

  § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

 • 14)

  Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z.) v znení Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/2002 Z. z.).

 • 15)

  Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

 • 17)

  § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 62 ods. 6 a 9 až 12 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).

 • 17b)

  § 109 zákona č. 264/2022 Z. z.

 • 17c)

  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17d)

  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.

 • 18)

  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 2, 3 a 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 19a)

  § 94 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.

 • 20)

  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  Napríklad Občiansky zákonník, § 57 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

 • 25)

  § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27a)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 28)

  § 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

 • 29)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 3 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.

 • 34)

  § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.

 • 35)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  § 66, 67 a 69 až 71 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore