Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023

Platnosť od: 21.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDS5EUPPČL1

Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 280/2017 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 411/2022


§ 2
Podpora a dotácia

(1)
Podporou sú finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitných predpisov2) poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, finančné prostriedky na investície podľa osobitného predpisu2a) založené na veľkosti plochy a podmienené prijatím viacročného záväzku, poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie pre podporovanie pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Dotáciou sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu pre podporovanie poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva vrátane zhodnotenia surového dreva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov.4)
zobraziť paragraf
§ 3

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
neprojektovým opatrením s viacročnými záväzkami neprojektové opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu počas najmenej piatich rokov,
b)
programom
1.
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022,
2.
Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (ďalej len „strategický plán“),
3.
vnútroštátny program poskytovania podpory v rámci organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami5) alebo
4.
stratégia,6) alebo štátny rámec7) vykonávania programu uvedeného v treťom bode,
c)
priamymi podporami priame platby podľa osobitného predpisu8) a finančné prostriedky na neprojektové opatrenia,
d)
priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitného predpisu9) a finančné prostriedky na neprojektové opatrenia založené na veľkosti nahlásenej plochy,
e)
prijímateľom osoba, ktorej bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy10) alebo odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podpore, alebo osoba podľa osobitných predpisov,11)
f)
pohľadávkou z podpory pohľadávka štátu na vrátenie podpory prijímateľom, ktorý porušil osobitný predpis, zmluvu10) alebo právoplatné rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie podpory,
g)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu na základe právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, ktoré bolo vydané Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „platobná agentúra“),
h)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy príslušného druhu pozemku spolu s priľahlou nepoľnohospodárskou plochou,11a) ktorá je členená podľa prirodzených hraníc; dielom pôdneho bloku je aj poľnohospodárska plocha zalesňovaná alebo zalesnená podľa osobitných predpisov,11b)
i)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností vykonávaných na účely zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,12)
j)
účastníkom trhu osoba, ktorá vstupuje na trh s poľnohospodárskou komoditou, poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou vyrobenou z poľnohospodárskej komodity ako výrobca, spracovateľ alebo obchodník na ktorejkoľvek úrovni,
k)
monitorovaním trhu získavanie údajov, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, od účastníka trhu, a to najmä údajov o cenách, výrobe a použití, množstvách, zásobách, predaji, vývoze a dovoze poľnohospodárskej komodity, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyrobenej z poľnohospodárskej komodity, a o zmluvných vzťahoch podľa osobitných predpisov,12a) ktorých predmetom je poľnohospodárska komodita, poľnohospodársky výrobok alebo potravina vyrobená z poľnohospodárskej komodity,
l)
systémom riadenia12b) strategického plánu pravidlá, postupy a činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním podpory,
m)
systémom finančného riadenia12c) súhrn pravidiel, postupov a činností financovania podpory, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie, overovanie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
n)
neprojektovým opatrením opatrenie na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitných predpisov;2) neprojektovým opatrením je aj investícia podľa osobitného predpisu2a) založená na veľkosti plochy podmienená prijatím viacročného záväzku, na ktorú sa finančné prostriedky poskytujú formou paušálnej sumy.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 3a

Vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) schvaľuje systém riadenia strategického plánu.
zobraziť paragraf
§ 4
Orgány štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie


Orgánom štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie je ministerstvo pôdohospodárstva a platobná agentúra.
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a strategického plánu. V rámci programov plní ministerstvo pôdohospodárstva úlohy príslušného orgánu podľa osobitných predpisov13) a je orgánom finančného riadenia.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva
a)
vykonáva finančné riadenie podpory,
b)
riadi, usmerňuje, koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie a riadi a usmerňuje poskytovanie podpory,
c)
zriaďuje národný výbor na monitorovanie vykonávania strategického plánu podľa osobitného predpisu,13a)
d)
zriaďuje národnú sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa osobitného predpisu,13b)
e)
koordinuje systém krížového plnenia14) a kondicionality,14a)
f)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť platobnej agentúre,
g)
určuje certifikačný orgán podľa osobitného predpisu,15)
h)
plní informačnú povinnosť príslušného orgánu vo vzťahu k orgánom Európskej únie,16)
i)
zabezpečuje
1.
audit na účely udelenia alebo odňatia akreditácie na činnosť platobnej agentúre,
2.
prípravu programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ich zmien,
j)
koordinuje Pôdohospodársky poradenský systém a poveruje osobu na spravovanie Pôdohospodárskeho poradenského systému,
k)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť vzájomných fondov podľa osobitného predpisu,17)
l)
zabezpečuje kontrolu transakcií podľa osobitného predpisu,18)
m)
je poskytovateľom finančnej pomoci podľa § 12a,
n)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.18a)
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva ďalej
a)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
b)
spolupracuje s navrhovateľom19) a Komisiou pri riadnej realizácii vybraných jednoduchých informačných a propagačných programov20) a zabezpečuje súlad informačných a propagačných materiálov, ktoré sú vytvorené v rámci informačných a propagačných programov, s právom Európskej únie,
c)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný kalendárny rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví a efektívnosť poskytovania podpory a dotácie,
d)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ekonomický poľnohospodársky účet a integrované environmentálne a ekonomické účty pre lesy podľa osobitných predpisov,21)
e)
zriaďuje Národnú komisiu pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike,22)
f)
uverejňuje informácie z registrov podľa osobitného predpisu,23)
g)
vykonáva opatrenia, ktoré sa týkajú skladovania prostredníctvom skladiskových záložných listov a tovarových záložných listov podľa osobitného predpisu.24)
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Platobná agentúra
a)
rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitných predpisov28) a o poskytovaní preddavkov podľa osobitného predpisu,29)
b)
koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie,
c)
vykonáva intervenčné opatrenia vybraných poľnohospodárskych výrobkov podľa osobitných predpisov,30)
d)
povoľuje
1.
zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory na neprojektové opatrenia do neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,
2.
zmenu neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,
3.
zmenu výmery plochy zaradenej do neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,
4.
predĺženie doby trvania neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,
e)
kontroluje dodržiavanie operačných programov a opatrení podľa osobitného predpisu,31)
f)
vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov podľa osobitných predpisov32) (ďalej len „licencia“), vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti, rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti, rozhoduje o povinnosti nahradiť finančnú zábezpeku alebo jej časť, ktorá zanikla pred právoplatnosťou rozhodnutia o jej vrátení alebo prepadnutí, uhrádza vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky,33)
g)
monitoruje trh,
h)
spracúva a uchováva údaje získané pri monitorovaní trhu; spracované údaje
1.
poskytuje ministerstvu pôdohospodárstva,
2.
poskytuje Komisii v rozsahu, spôsobom a v lehote podľa osobitných predpisov,33a)
3.
zverejňuje na svojom webovom sídle formou cenových prehľadov a správ,
i)
vykonáva kontrolu úplnosti a správnosti údajov získaných pri monitorovaní trhu (ďalej len „kontrola poskytnutých údajov“),
j)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,34)
k)
ukladá a vymáha odvody, pokuty a penále podľa osobitných predpisov35) za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
l)
zabezpečuje finančnú realizáciu jednoduchých programov, monitoruje a kontroluje36) jednoduché programy,
m)
zverejňuje výzvu, prijíma a kontroluje prijaté žiadosti podľa osobitných predpisov,37)
n)
zabezpečuje implementáciu informačných a propagačných akcií, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov,
o)
zapisuje prvonákupcov mlieka do evidencie podľa osobitného predpisu,38) vedie evidenciu prvonákupcov mlieka a rozhoduje o vyčiarknutí prvonákupcu mlieka z evidencie prvonákupcov mlieka, ak nespĺňa podmienky alebo povinnosti podľa osobitného predpisu,39)
p)
spravuje programy uvedené v § 3 písm. b) treťom bode,
q)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37,
r)
vypláca finančné prostriedky poskytované z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu prijímateľom,
s)
oprávňuje dovozcov na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na siatie40) z tretieho štátu, kontroluje nakladanie s nimi a vydáva oprávneným dovozcom licencie na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na siatie;41) vydáva podnikateľom licencie na dovoz konopného osiva a pravej, surovej alebo máčanej konopy siatej z tretieho štátu,42) ak sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov,43)
t)
vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, pohľadávok z podpory alebo príspevku a pohľadávok z rozhodnutí vydaných platobnou agentúrou a finančných prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu,
u)
prideľuje identifikačné číslo dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
v)
zabezpečuje cyklickú obnovu dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov,
w)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.18a)
(2)
Platobná agentúra ďalej
a)
predkladá ministerstvu pôdohospodárstva informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti,
b)
zabezpečuje činnosti a prípravu metodických postupov a príručiek pre žiadateľov podľa osobitných predpisov,30)
c)
poskytuje certifikačnému orgánu informácie, doklady a vysvetlenia súvisiace s činnosťou certifikačného orgánu,
d)
na požiadanie certifikačného orgánu poskytuje prístup k informačným systémom pre konkrétnu oblasť, ktorý neohrozí bezpečnosť informačných systémov, ktorá vychádza z akreditačných kritérií,
e)
zabezpečuje uzatváranie dohôd o delegovaní činností s právnickými osobami zriadenými podľa osobitných predpisov,44)
f)
ukladá osobe povinnosť zmeniť druh pozemku na trvalý trávny porast podľa osobitných predpisov,45)
g)
zabezpečuje zverejňovanie46) prijímateľov podpory.
(3)
Platobná agentúra zabezpečuje výkon auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov.12)
(4)
Platobná agentúra pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje so štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť štátnych orgánov a spolupracuje s orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a Komisiou podľa osobitných predpisov.47)
zobraziť paragraf
§ 17

(1)
Platobná agentúra je povinná viesť informačný systém, ktorý zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém, účtovný systém, systém pre automatizovanú podporu činností vykonávaných v rámci posudzovania projektov a opatrení organizácie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.
(2)
Informačný systém podľa odseku 1
a)
zabezpečuje ohlasovanie chýb a ich opravu pri zaznamenávaní údajov,
b)
zabezpečuje prístupy do systému oprávneným osobám,
c)
zabezpečuje, aby údaje neboli zaznamenávané, menené alebo prezerané neoprávnenými osobami,
d)
zaznamenáva identitu každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému do operačných záznamov,
e)
pravidelne zabezpečuje opatrenia na bezpečnosť systému,
f)
zálohuje údaje kópiami skladovanými na oddelenom chránenom mieste.
(3)
Platobná agentúra je oprávnená spracúvať v informačnom systéme o žiadateľovi o priame podpory a prijímateľovi tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, telefónne číslo a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, jej názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ako aj meno, priezvisko, telefónne číslo a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, dátum jeho narodenia, ak ide o právnickú osobu,
d)
číslo účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,81)
e)
údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu.81a)
(4)
Osobné údaje možno použiť alebo poskytnúť tretej osobe za podmienok ustanovených osobitnými predpismi z oblasti ochrany osobných údajov.82) Osobné údaje možno poskytnúť bez súhlasu dotknutej osoby tretej osobe, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť, a výsledky kontroly poskytuje platobnej agentúre.
(5)
Platobná agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa odseku 1 elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,83) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.84)
zobraziť paragraf
§ 22
Pôdohospodársky poradenský systém

(1)
Pôdohospodársky poradenský systém je systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Pôdohospodársky poradenský systém zahŕňa poľnohospodársky poradenský systém podľa osobitného predpisu92) a poradenský systém pre lesné hospodárstvo podľa osobitného predpisu.93)
(2)
Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečuje pomoc poľnohospodárom v rozsahu podľa osobitného predpisu.94)
(3)
Poradenský systém pre lesné hospodárstvo zabezpečuje pomoc obhospodarovateľom lesov, ak ide o zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
(4)
Pôdohospodársky poradenský systém prevádzkuje ministerstvom pôdohospodárstva poverená osoba, ktorá má personálne a materiálno-technické vybavenie na
a)
zabezpečenie systému vzdelávania,
b)
vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov (ďalej len „centrálny register“),
c)
zverejňovanie a aktualizáciu centrálneho registra,
d)
prevádzku Informačného systému pre pôdohospodársky poradenský systém a
e)
spracovanie a šírenie autorizovaných dát.
(5)
Poradenskú službu v rámci Pôdohospodárskeho poradenského systému poskytuje pôdohospodársky poradca (ďalej len „poradca“), ktorý vykonáva túto službu vo vlastnom mene alebo ako zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
(6)
Poradca musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu96) a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
b)
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa odseku 4 písm. a),
c)
je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte.
(7)
Certifikát o odbornej spôsobilosti poradcu je doklad o absolvovaní odbornej vzdelávacej prípravy poradcu, ktorý vydáva poverená osoba podľa odseku 4 na obdobie piatich rokov.
(8)
Centrálny register obsahuje najmä tieto údaje poradcu:
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, titul, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo, ak nebolo pridelené identifikačné číslo organizácie, adresu trvalého pobytu a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, jej názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu a jej zamestnanca.
(9)
Centrálny register zverejnený na webovom sídle poverenej osoby podľa odseku 4 obsahuje najmä tieto údaje poradcu:
a)
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov, sídlo, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty poradcu, ak ide o právnickú osobu a jej zamestnanca.
(10)
Informačný systém pre Pôdohospodársky poradenský systém je podporný systém informačných zdrojov pre poradenské služby. Je súčasťou informačného systému ministerstva pôdohospodárstva. Informačný systém vytvára, prevádzkuje a rozvíja osoba poverená ministerstvom pôdohospodárstva.
(11)
Informačný systém pre Pôdohospodársky poradenský systém tvoria:
a)
základné komponenty architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, ako sú identifikátory, číselníky, registre a prístupové komponenty podľa osobitného predpisu,97)
b)
špecializované informácie a zdrojové evidencie pre oblasť krížového plnenia,
c)
registre autorizovaných dátových zdrojov vrátane registra platných právnych predpisov a súvisiacich dokumentov týkajúcich sa pôdohospodárstva,
d)
centrálny register.
(12)
Informačný systém pre Pôdohospodársky poradenský systém sa dopĺňa a aktualizuje vybranými údajmi z autorizovaných dátových zdrojov, najmä vybranými údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému v časti krížové plnenie, zo systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
zobraziť paragraf
§ 24
Účastník konania

(1)
Účastníkom konania o priamych podporách je žiadateľ.
(2)
Žiadateľom je poľnohospodár,99) alebo obhospodarovateľ lesa,99a) ktorí predkladajú žiadosť o priame podpory podľa osobitného predpisu.100)
(3)
Žiadateľ sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba konajúcemu orgánu preukázať písomným splnomocnením. Odvolanie splnomocnenia žiadateľom alebo výpoveď splnomocnenia zástupcom sú voči konajúcemu orgánu účinné dňom, keď ich žiadateľ alebo zástupca konajúcemu orgánu doručil.
zobraziť paragraf
§ 25
Začatie konania a podanie

(1)
Konanie o priamych podporách sa začína doručením žiadosti o priame podpory platobnej agentúre na základe výzvy vyhlásenej podľa osobitných predpisov.101)
(2)
Podanie je možné urobiť iba spôsobom, ktorý určí platobná agentúra vo výzve podľa odseku 1. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takéhoto formulára. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje; osobitné predpisy102) môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti podania alebo úplnosti podania alebo jeho príloh, konajúci orgán oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; konajúci orgán určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia konajúceho orgánu a súčasne ho poučí o tom, že konanie zastaví, ak žiadateľ neodstráni pochybnosti alebo nedodrží určenú lehotu.
zobraziť paragraf
§ 39
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva ustanoví
a)
výšku poskytovanej dotácie a podmienky a spôsob poskytovania dotácie podľa § 12,
b)
podrobnosti o štruktúre Pôdohospodárskeho poradenského systému, podrobnosti o požiadavkách na poradcov, postup pri zápise do centrálneho registra, postup pri výmaze z centrálneho registra, druhy poplatkov a ich výšku, vzory certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu, základné skupiny používateľov a priority Pôdohospodárskeho poradenského systému.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznámi jednotkové sumy podpory pre priame platby určené podľa osobitného predpisu127aa) a odchýlky určené podľa osobitných predpisov.101)
zobraziť paragraf
§ 40
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,98) ak odseky 2 a 3, a § 23 ods. 1 neustanovujú inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov, zabezpečovanie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, zabezpečenie aktualizácie ich registrov [§ 10 ods. 1 písm. v)],
b)
povoľovanie podľa § 10 ods. 1 písm. d),
c)
konanie o poskytnutie dotácie podľa § 12,
d)
poskytovanie finančnej pomoci podľa § 12a.
(3)
Ak osobitné predpisy127a) ustanovujú lehotu na poskytnutie podpory alebo jej preddavku v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, na rozhodnutie vo veci poskytnutia tejto podpory alebo preddavku sa nevzťahuje lehota ustanovená všeobecným prepisom o správnom konaní.
(4)
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov [§ 10 ods. 1 písm. u)] sa nevzťahuje osobitný predpis.128)
zobraziť paragraf
Poznámka
2)
Čl. 21 ods. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31 a čl. 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení. Čl. 70 až 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
2a)
Čl. 73 ods. 4 písm. c) bod i) a čl. 83 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie (EÚ) č. 651/2014, nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014), zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Kapitola II oddiel 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Čl. 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Čl. 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Čl. 65 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Napríklad § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie EÚ č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
11a)
Čl. 68 odsek 2 písmeno a) nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
11b)
Čl. 70 a čl. 73 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
12a)
Napríklad čl. 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, prílohy I až III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4. 7. 2017) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
12b)
Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
12c)
Hlava III nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
Napríklad čl. 8 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení, čl. 1, 2 a 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).
zobraziť paragraf
Poznámka
13a)
Čl. 124 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
13b)
Čl. 126 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
Hlava VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
14a)
Čl. 83 až 89 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
Hlava V Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
18a)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
Nariadenie (EÚ) č. 1144/2014.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004) v platnom znení.Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 328, 15. 12. 2009) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 11 zákona č. 144/1998 Z. z. v znení zákona č. 396/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
§ 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
Čl. 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 30. 7. 2016).Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30. 7. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ) 2016/1237, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2015 Z. z. o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek.
zobraziť paragraf
Poznámka
33a)
Napríklad čl. 11 a 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
Napríklad čl. 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
Napríklad čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 145, 16. 5. 2014). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/921 z 10. júna 2016, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 154, 11. 6. 2016) v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v platnom znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017). Zákon č. 358/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
§ 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
Čl. 189 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.Čl. 9 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.Príloha II časť I bod G vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237. Príloha II časť I bod C a D vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
Čl. 189 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky č. 123/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Napríklad § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
Napríklad čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
Napríklad Hlava VII Kapitola IV a čl. 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
48)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
49)
Delegované nariadenie (EÚ) č. 906/2014.Delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
50)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
51)
§ 20 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
52)
Napríklad čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
53)
Čl. 107 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).Čl. 1 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
zobraziť paragraf
Poznámka
54)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
55)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností, § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 546/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. x), § 12, § 13 ods. 1 písm. a), c) a d), § 32, § 41 a § 80 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
56)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
57)
§ 2 písm. e) až g) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58)
Napríklad § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58a)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
58b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58c)
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (2015/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2. 7. 2015) v platnom znení. Zákon č. 358/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
58d)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
58e)
Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
59)
Čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
60)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23. 12. 1995). Čl. 2 ods. 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
60a)
Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015). Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
zobraziť paragraf
Poznámka
60b)
§ 5 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
61)
§ 206 Trestného poriadku v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
§ 10 ods. 14 Trestného poriadku v znení zákona č. 491/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES, EURATOM) č. 2988/95.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
65)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Napríklad čl. 2 písm. g) a čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
67)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
70)
Čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/1971.Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1975.
zobraziť paragraf
Poznámka
71)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
72)
Čl. 28 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
73)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenia (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
74)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
75)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
76)
Čl. 27 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
77)
Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
78)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
79)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
80)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
81a)
Čl. 44 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) 2022/128.
zobraziť paragraf
Poznámka
82)
Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
83)
§ 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
84)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
84a)
§ 49 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
84b)
§ 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
84c)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
85)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
86)
§ 6 až 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
87)
Napríklad nariadenie (ES) č. 612/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
88)
Čl. 219 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
88a)
§ 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
88b)
§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
89)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
90)
Čl. 168 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
91)
Napríklad čl. 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
92)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
93)
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
94)
Čl. 15 ods. 4 nariadenie (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
96)
Prílohy č. 3 až 5 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
97)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
98)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
99)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
99a)
§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
100)
Čl. 72 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
101)
Napríklad § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
zobraziť paragraf
Poznámka
102)
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.Delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
103)
Hlava V Kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.Hlava III Kapitola III a Hlava V Kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
104)
Napríklad § 37 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
105)
Napríklad § 36 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
106)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
107)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
108)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
109)
Čl. 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
110)
Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
112)
Napríklad § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
113)
Napríklad čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
114)
Čl. 2 ods. 23 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
115)
Hlava II Kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
116)
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
zobraziť paragraf
Poznámka
117)
§ 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
118)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
119)
Čl. 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
120)
Napríklad čl. 13 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení, § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore