Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 14/2023 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 13.01.2023
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 14/2023 účinný od 15.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 14/2023 s účinnosťou od 15.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 482/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 11c sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
suma zvýšenia
1.
dôchodkovej dávky v roku 2023 okrem sumy zvýšenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku,

2.
dávky výsluhového zabezpečenia v roku 2023,

3.
sociálneho dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu invalidity, v roku 2023,

4.
úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v roku 2023,

5.
rodičovského príspevku v roku 2023.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore