Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 12.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 371/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 348/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 ...

§ 1
Programové dokumenty odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúvajú ...

§ 4
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (k § 11 zákona)

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje

a)
základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,
b)
údaje o zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly, a ak nejde o zariadenie, tak údaje o polychlórovaných ...
c)
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly ...
d)
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,
e)
údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov ...
f)
koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach ...
§ 5
Analytická kontrola nebezpečných odpadov
(1)

Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ...

(2)

Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy ...

(3)

Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné ...

(4)

Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženému ...

§ 6
Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)

Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ...

a)
názov zariadenia,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
c)
prevádzkový čas zariadenia,
d)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
e)
názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia; ak ide o malé kompostárne ...
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
(2)

Označenie zariadenia, v ktorom sa vykonáva zber odpadov alebo výkup odpadov okrem údajov ustanovených ...

(3)

Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia ...

(4)

Odsek 1 sa vzťahuje aj na povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie odpadovej ...

(5)

Odsek 1 sa vzťahuje aj na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu.

(6)

Odsek 1 okrem písmena c) sa vzťahuje aj na skladovanie výkopovej zeminy.

§ 7
Technické požiadavky na prevádzku zberného dvora
(1)

Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.

(2)

Na zbernom dvore musí byť

a)
zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, ...
b)
osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný ...
c)
skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
d)
manipulačná plocha.
§ 8
Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov
(1)

Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, ...

(2)

Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená ...

(3)

Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné ...

(4)

Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov ...

(5)

Skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia ...

(6)

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, musia

a)
byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napríklad odlíšenie tvarom, ...
b)
zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich ...
c)
byť odolné proti mechanickému poškodeniu,
d)
byť odolné proti chemickým vplyvom.
(7)

Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa navrhujú, ...

§ 9
Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)

Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu ...

a)
doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b)
ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c)
protokol z analytickej kontroly odpadu podľa § 5.
(2)

Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa

a)
skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých ...
b)
vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c)
vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a ...
d)
podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom ...
e)
zaeviduje prevzatý odpad.
(3)

Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením ...

a)
dátumu a času prevzatia odpadu,
b)
množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c)
účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
d)
ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie ...
(4)

Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi. ...

(5)

Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov4) predloží držiteľ odpadu ...

a)
údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné ...
b)
ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom obsahu polychlórovaných ...
(6)

Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov vydáva potvrdenie podľa ...

§ 10
Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie ...
(1)

Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia ...

(2)

Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie ...

a)
technologický reglement,
b)
prevádzkový poriadok,
c)
prevádzkový denník,
d)
zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.
(3)

Technologický reglement obsahuje

a)
základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov, zoznam blokovacích a signalizačných ...
b)
opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov ako celku s uvedením ...
c)
spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo produkcie, najmä spotrebné ...
d)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov, ...
e)
údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,
f)
postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom ...
g)
spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly materiálov a produktov ...
h)
prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných ...
i)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,
j)
zoznam strojov a zariadení,
k)
prehľad technickej dokumentácie strojov,
l)
určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.
(4)

Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.

(5)

Technologický reglement sa musí uložiť na prístupnom mieste zariadenia.

(6)

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a)
názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov ...
b)
údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,
c)
technický opis zariadenia, a ak ide o zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním, ...
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený,
i)
rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov, ...
j)
určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly, ak ide o skládku odpadov, aj spôsob ukladania odpadov, ...
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj spôsob ...
(7)

Ak ide o zmenu v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia ...

(8)

Prevádzkový denník zariadenia sa vedie za každý deň prevádzky.

(9)

Prevádzkový denník zariadenia obsahuje údaje o

a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,
b)
množstve a druhoch odpadov prijatých v daný deň na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vrátane ...
c)
množstve a druhoch odpadov zhodnotených alebo zneškodnených v daný deň,
d)
neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,
e)
nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
f)
odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave zariadenia,
h)
prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,
i)
časovom využití zariadenia,
j)
odstavení zariadenia,
k)
vykonaných údržbách a opravách zariadenia,
l)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy, o ich čase a dobe trvania,
m)
dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia,
n)
umiestnení nebezpečných odpadov a stabilizovaných nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej ...
o)
zhutnení odpadu podľa osobitného predpisu,7) ak ide o skládku odpadov,
p)
hrúbke pracovnej vrstvy po zhutnení a o prekrývaní komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu ...
q)
odbere vzoriek z monitorovacích vrtov, ak ide o skládku odpadov,
r)
množstve a druhoch inertných odpadov a inertných materiálov použitých na prekrývanie uloženého odpadu, ...
s)
prečerpávaní vôd akumulovaných v telese skládky odpadov na odpad, ak ide o skládku odpadov,
t)
ďalších prevádzkových činnostiach, ktoré sa v daný deň v prevádzke vykonali.
(10)

Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí skládky ...

(11)

Pri prevádzke malej kompostárne prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení jej riadneho ...

(12)

Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia ...

a)
prevádzkový poriadok,
b)
prevádzkový denník,
c)
zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
d)
núdzové a evakuačné plány,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
f)
záznamy o vyskladnení odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a odoslaní ...
(13)

Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia ...

a)
názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého ...
b)
údaje o začatí prevádzky, čase a kapacite úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska ...
c)
technický opis úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ...
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia ...
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého ...
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
identifikáciu odpadovej ortuti, ktorú možno na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo ...
i)
rozsah analýzy odpadovej ortuti,
j)
spôsob ukladania kontajnerov s obsahom odpadovej ortuti,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti ...
(14)

Prevádzkový denník úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ...

a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
b)
množstve odpadovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie alebo trvalé uskladnenie vrátane označenia ...
c)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou prevzatom počas dňa,
d)
množstve odpadovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
e)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas dňa, ...
f)
odobratých vzorkách odpadovej ortuti a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia ...
h)
miestach uloženia kontajnerov s odpadovou ortuťou vyznačených v situačnom pláne úložiska dočasného uskladnenia ...
i)
prevádzkových poruchách a haváriách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého ...
j)
zvýšených výparoch odpadovej ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas ...
k)
zistenom úniku odpadovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie ...
l)
časovom využití úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia ...
m)
odstavení úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ...
n)
vykonaných údržbách a opravách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého ...
o)
vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov odpadovej ortuti, ...
p)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy a údaj o tom, kedy sa kontroly začali a kedy boli ukončené. ...
§ 11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
(1)

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú ...

a)
kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,
b)
bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného ...
(2)

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov ...

(3)

Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný ...

(4)

Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ...

(5)

Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje anaeróbnou digesciou, kompostovaním alebo iným vhodným spôsobom ...

(6)

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne ...

(7)

Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v ...

(8)

Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného ...

(9)

Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného ...

(10)

Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového ...

(11)

Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené ...

a)
dosahovanie teploty najmenej 45 oC nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
b)
meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
c)
vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
d)
trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
e)
vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 oC a
f)
vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.
(12)

Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí ...

(13)

Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý

a)
je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce, ktorá túto malú kompostáreň prevádzkuje, ...
b)
neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu ...
c)
sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 20 ...
(14)

Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa okrem odpadov ...

(15)

Pri prevádzke malej kompostárne sa musí

a)
zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
b)
zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný ...
c)
zabezpečiť meranie teploty a
d)
zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej ...
(16)

Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri prevádzke malej kompostárne ...

§ 12
Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené skladové priestory na ...

a)
tuhé,
b)
pastovité,
c)
kvapalné,
d)
s obsahom halogénových zlúčenín.
(2)

Proces spaľovania odpadov sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vznikajúcich zvyškov zo ...

§ 13
Výpočet energetickej účinnosti (k § 18 ods. 1 zákona)

Energetická účinnosť sa vypočíta podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 9.

§ 14
Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov
(1)

Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností ...

(2)

Štandard zberu obce sa vypočítava každoročne pre každú obec a každú zložku komunálnych odpadov, pre ...

(3)

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne ...

a)
modrá pre zložku papier,
b)
zelená pre zložku sklo,
c)
žltá pre zložku plast,
d)
červená pre zložku kovy,
e)
oranžová pre kompozitné obaly na báze lepenky.
(4)

Zberné nádoby podľa odseku 3 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je ...

(5)

Rozlišovanie zberných nádob použitých na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa odseku ...

(6)

Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek kompozitných obalov a v ich ...

(7)

Spoločné zberné nádoby podľa odseku 6 sa spolu so samostatnými zbernými nádobami určenými pre triedený ...

(8)

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. ...

a)
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný ...
2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho ...
b)
ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka ...
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný ...
2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu ...
c)
kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v ...
(9)

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 ...

(10)

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ich ...

a)
individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom ...
b)
komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej ...
(11)

Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia ...

a)
farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
b)
označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na ...
(12)

Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. ...

(13)

Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 8 sa ...

(14)

Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných ...

a)
propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ak ...
1.
zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom ...
2.
distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
3.
zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, ...
b)
propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
1.
zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú, ...
3.
zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej ...
(15)

Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa ...

(16)

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho ...

§ 14a
Výpočet cieľov zberu [k § 28 ods. 4 písm. k) a § 52 ods. 30 zákona]
(1)

Ciele zberu sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10a.

(2)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zasiela zoznam obcí ministerstvu v elektronickej podobe ...

§ 15
Výpočet obvyklých nákladov
(1)

Obvyklé náklady v príslušnom regióne podľa § 59 ods. 8 zákona sa vypočítajú pre kalendárny rok, v ktorom ...

(2)

Nákladmi na výkon činnosti triedeného zberu sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumejú ...

(3)

Porovnateľnou obcou sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumie obec nachádzajúca ...

a)
patrí do rovnakej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce,
b)
patrí do najbližšej nižšej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú požiadavku ...
c)
patrí do najbližšej vyššej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne ...
d)
patrí do akejkoľvek kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku ...
(4)

Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa ...

§ 16
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)

Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov. ...

(2)

Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob ...

§ 17
Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi
(1)

S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.

(2)

So zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a s polychlórovanými bifenylmi v nich obsiahnutými ...

(3)

Dekontaminácia zariadenia sa vykonáva tak, aby po jej skončení bolo zariadenie preukázateľne zbavené ...

(4)

Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov sa vykonáva

a)
referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v ropných výrobkoch a v použitých olejoch,12) ...
b)
referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v izolačných kvapalinách.13)
(5)

Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov možno vykonať len v laboratóriách so zavedeným systémom ...

(6)

Označenie vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, ...

(7)

Na označenie vchodu do objektu, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, ...

(8)

Na označenie zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej ...

(9)

Na označenie dekontaminovaného zariadenia sa používa reliéfny alebo rytý štítok bielej farby s výstražným ...

(10)

Zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov sa vykonáva takým spôsobom, že sa rozložia alebo nevratne ...

(11)

Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa podáva na tlačive, ktorého vzor ...

§ 18
Územia s výskytom medveďa hnedého a zabezpečenie odpadu (k § 14 ods. 1 písm. j) zákona)
(1)

Povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého sa vzťahuje na držiteľov odpadu v územiach ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský ...

(3)

Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že

a)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný; uzatvorený ...
b)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý je vybavený funkčným elektrickým ...
c)
na zber odpadu sa použije dostatočne odolná a uzamykateľná zberná nádoba; uzamknutie zbernej nádoby ...
(4)

Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej zabezpečenie ...

§ 19
Registrácia (k § 98 zákona)
(1)

Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ide o dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1, ak ide o malú kompostáreň, je vyjadrenie podľa osobitného predpisu.16) ...

(4)

Zoznam registrovaných osôb podľa § 98 ods. 6 zákona obsahuje

a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; obchodné meno a sídlo ...
d)
meno, priezvisko adresu trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) registrovanej fyzickej osoby ...
e)
telefonický kontakt, číslo faxu, adresu webového sídla a e-mailovú adresu registrovanej fyzickej osoby ...
f)
identifikačné číslo organizácie registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej ...
g)
názov obce, identifikačné číslo obce, adresu, kontaktné údaje, ak je žiadateľom o registráciu obec,
h)
miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak ide o ...
i)
činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať podľa § 98 zákona a druhy odpadov, ktoré sú predmetom ...
§ 20
Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na spätné zasypávanie
(1)

Na spätné zasypávanie sa môže použiť výlučne inertný odpad,17) okrem inertných stavebných odpadov a ...

(2)

Ak pri preberaní odpadu vznikne na základe poznatkov o jeho pôvode alebo jeho vizuálnej kontroly pochybnosť ...

(3)

Inertné odpady, ktoré sa majú využiť na spätné zasypávanie, musia spĺňať požiadavky účelu, na ktorý ...

(4)

Pri spätnom zasypávaní, ktorým je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banských diel a lomov, sa môže ...

§ 21
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zariadenie ...
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
f)
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov, ...
g)
technické údaje o zariadení,
h)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
i)
opatrenia pre prípad havárie,
j)
dátum začatia prevádzky,
k)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
b)
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení ...
(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 22
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber odpadov,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
technické údaje o zariadení,
f)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
dátum začatia prevádzky,
i)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
b)
zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom ...
(3)

Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber starých vozidiel, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v ...

(4)

Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber elektroodpadu, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti ...

(5)

Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber použitých batérií a akumulátorov, okrem náležitostí podľa odsekov ...

(6)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber ...

(7)

Prílohou žiadosti podľa odseku 6 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 23
Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie ...

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 24
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
c)
spôsob prepravy nebezpečných odpadov,
d)
jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov,
e)
preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,
f)
zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,
i)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ...

(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 25
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhromažďovať,
c)
odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí,
d)
uvedenie spôsobu, ako sa s nebezpečným odpadom bude ďalej nakladať,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
určenie miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov,
g)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 26
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako ...
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,
c)
množstvo odpadov, ktoré sa bude dlhšie zhromažďovať,
d)
zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania odpadu a preukázanie dôvodov na dlhšie zhromažďovanie,
e)
zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi,
f)
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,
g)
určenie miesta zhromažďovania odpadov,
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dlhšie zhromažďovanie odpadu okrem ...

a)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,
b)
aktuálne množstvo zhromaždeného odpadu,
c)
zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania a preukázanie dôvodov pre ďalšie dlhšie zhromažďovanie,
d)
preukázanie, že ďalšie zhromažďovanie nemá vplyv na vlastnosti odpadu.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 26a
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
množstvo odpadov, ktoré sa bude dočasne ukladať a následne prekladať,
c)
sídlo prekládkovej stanice komunálneho odpadu s identifikáciou pozemkov,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
e)
navrhovanú kapacitu prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta prekládkovej stanice ...
g)
určenie následného spôsobu nakladania s komunálnym odpadom,
h)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
i)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
j)
iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
kópia zmluvy o zabezpečení následného nakladania s komunálnym odpadom,
b)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa prevádzkuje prekládková stanica ...
(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie prekládkovej ...

a)
množstvo odpadov, ktoré boli v predchádzajúcom období dočasne uložené a následne preložené,
b)
aktuálne množstvo dočasne uloženého odpadu,
c)
zdôvodnenie opodstatnenosti dlhšieho prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu.
§ 26b
Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona na skladovanie výkopovej zeminy katalógové číslo ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú skladovať,
c)
množstvo odpadov, ktoré sa budú skladovať,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti skladovania výkopovej zeminy,
e)
určenie následného spôsobu využitia výkopovej zeminy s identifikáciou pozemkov,
f)
navrhovanú kapacitu miesta skladovania výkopovej zeminy,
g)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta skladovania výkopovej ...
h)
technické požiadavky miesta výkonu činnosti,
i)
bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti,
j)
iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
kópia zmluvy o zabezpečení následného spôsobu využitia výkopovej zeminy; táto kópia sa nevyžaduje, ak ...
b)
doklad o vlastníckom práve, ak je žiadateľ vlastníkom pozemku, alebo doklad o inom práve k pozemku, ...
c)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa činnosť skladovania výkopovej ...
§ 26c
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. w) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí obsahuje ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
množstvo odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
f)
zoznam vykonávaných činností podľa príloh č. 1 a 2 zákona,
g)
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov, ...
h)
technické údaje o zariadení,
i)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta zariadenia na ...
j)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
k)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na recykláciu lodí,
l)
dátum začatia prevádzky,
m)
spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu činnosti zariadenia,
n)
iné údaje potrebné na udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
b)
kópia zmlúv o zabezpečení následného nakladania s odpadmi vzniknutými v zariadení na recykláciu lodí. ...
(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. w) zákona na prevádzkovanie zariadenia ...

§ 27
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením alebo ...

a)
spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky,
b)
materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov,
c)
údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom mobilného zariadenia,
d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia.
(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 28
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh a kategóriu odpadu,
c)
opis spôsobu nakladania s odpadom,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,
e)
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je aj zmluva na zabezpečenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho ...

(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 29
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,
c)
navrhovanú kapacitu skládky odpadov,
d)
charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík, ...
e)
navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie ...
f)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,
g)
projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,
h)
doklad o zriadení osobitného účtu podľa § 24 ods. 4 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, ...
i)
doklad o poistení skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie skládky odpadov obsahuje ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené a jeho celkové množstvo,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania skládky odpadov.
§ 30
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné ...

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie ...

a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku ...
§ 31
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona na dekontamináciu obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
určenie miesta dekontaminácie,
c)
opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,
d)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých ...
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dekontamináciu obsahuje náležitosti ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 32
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich ...
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov ...

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 33
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého ...

a)
charakteristiku a zloženie látok, najmä celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, ...
b)
charakteristiku miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania, najmä polohu, mieru zneškodňovania ...
c)
charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, ...
§ 34
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
c)
uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
d)
zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia na spracovanie ...
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 35
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je primárnym cieľom, ...
c)
informáciu, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala látka alebo ...
d)
informáciu, či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
informáciu, či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný priemyselný postup, ...
f)
informáciu o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre konkrétne ...
g)
vyjadrenie, že ďalšie použitie látky alebo veci je v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ...
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo látky alebo hnuteľnej ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 písm. ...
c)
preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu zabezpečené, ...
d)
akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,
e)
zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo vedľajšieho produktu je zabezpečené používanie počas ...
f)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
g)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
h)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším produktom.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých ...

§ 36
Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na opätovné použitie, ...
c)
opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,
d)
opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, spôsob jeho odberu ...
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné ...
b)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie ...
(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na opätovné použitie ...
c)
informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od žiadateľa nikým odobraté ...
d)
priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,
e)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
f)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
g)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:

a)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe činnosť vykonáva v čase podania ...
b)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné ...
c)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie ...
§ 37
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého ...
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
miesto úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ...
c)
určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku ...
d)
navrhovanú kapacitu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia ...
e)
charakteristiku územia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia ...
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
g)
navrhované opatrenia na zabránenie prieniku odpadovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie prieniku ...
h)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...
i)
protipožiarne opatrenia,
j)
technickú dokumentáciu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia ...
k)
spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti po vyskladnení všetkej ...
l)
preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 24 ods. 18 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, ...
m)
preukázanie poistenia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia ...
(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného ...

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku ...
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ...
§ 38
Žiadosť o súhlas na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho ...

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ...

a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania úložiska dočasného uskladnenia ...
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo ...
§ 39
Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
(1)

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona na využívanie odpadov na spätné zasypávanie obsahuje ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú využívané na spätné zasypávanie, ich kategóriu a množstvá,
c)
miesto využívania odpadov s identifikáciou pozemkov,
d)
zdôvodnenie potreby a účel využitia odpadov na spätné zasypávanie,
e)
opis technologického postupu využívania odpadov na spätné zasypávanie,
f)
dátum začatia činnosti,
g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a)
kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo ...
b)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na využívanie odpadov na spätné zasypávanie ...

a)
množstvo a druhy odpadov využitých na spätné zasypávanie za obdobie, v ktorom platil súhlas o predĺženie ...
b)
účel, na aký sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, a
c)
zoznam miest, kde sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, vrátane identifikácie pozemkov.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na základe ...

§ 40
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spoluspaľovanie ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,
d)
dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi,
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
§ 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla a výška príspevku do Environmentálneho fondu
(1)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 68 ods. 1 zákona obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje o vozidle,
c)
zdôvodnenie neexistencie vozidla.
(2)

Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 20.

(3)

Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom tohto vozidla, priloží sa ...

(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je na nahliadnutie osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii ...

(5)

Príspevok, ktorý do Environmentálneho fondu platí žiadateľ podľa § 68 ods. 2 zákona, je 500 eur za jedno ...

§ 41a
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov
(1)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21aa) na územie Slovenskej republiky ...

a)
kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania ...
b)
informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ...
c)
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(2)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) na územie Slovenskej republiky ...

a)
chemickú analýzu zloženia odpadov v rozsahu parametrov v súlade s platným prevádzkovým poriadkom zariadenia ...
b)
fotodokumentáciu odpadov, ktoré majú byť prepravené na účely energetického zhodnocovania,
c)
percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií v odpade,
d)
informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ...
e)
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(3)

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) z územia Slovenskej republiky ...

a)
chemickú analýzu zloženia odpadov, ktoré majú byť predmetom cezhraničného pohybu odpadov,
b)
opis procesu úpravy v prijímajúcom zariadení, podrobný opis zabezpečenia jednotlivých činností zhodnocovania ...
c)
materiálovú bilanciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vstupné a výstupné produkty z procesu zhodnocovania, ...
d)
výšku recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií ...
e)
mieru zhodnotenia a mieru recyklácie, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických ...
f)
druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je predmetné zariadenie prevádzkované, ak ide ...
g)
kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania ...
h)
druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je prevádzkované zariadenie vykonávajúce činnosť ...
i)
ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických zariadení, relevantný dôkaz, že zhodnotenie ...
§ 42
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť a žiadosti o rozšírenie autorizácie ...
(1)

Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom ...

a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje, ...
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
f)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ...
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú ...
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(3)

Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom ...

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré ...
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
f)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ...
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie ...
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú ...
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(5)

Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. ...

(6)

Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom ...

a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje, ...
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ...
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(7)

Prílohou žiadosti podľa odseku 6 sú

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o rozšírenie autorizácie,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú ...
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(8)

Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom ...

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo ktoré ...
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ...
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(9)

Prílohou žiadosti podľa odseku 8 sú

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o rozšírenie autorizácie ...
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú ...
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
§ 43
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie
(1)

Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sú pre jednotlivé ...

(2)

Na personálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sa vyžaduje

a)
vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,
b)
určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona),
d)
opis vykonávaných pracovných činností,
e)
konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).
§ 44
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)

Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby ...

(2)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,
b)
údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,
c)
názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť. ...
(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
overený doklad o získanom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,21e)
d)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy.
(4)

Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti ...

§ 45
Skúšobná komisia
(1)

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky ...

(2)

Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonaní skúšok ...

§ 46
Skúška
(1)

Na skúške sa môže zúčastniť len žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 95 ods. 2 zákona.

(2)

Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3)

Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku ...

(4)

Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a účastníkovi ...

(5)

Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. ...

§ 47
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)

Účastníkovi skúšky o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorý bol ...

(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a údaje o bydlisku odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
druh autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
čas platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky ministerstva.
§ 48
Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)

Do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť sa zapisujú

a)
odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
b)
údaje podľa § 47 ods. 2 písm. b) až f) a ich zmeny,
c)
zrušenia vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(2)

Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vedie na webovom sídle ministerstva. ...

§ 49
Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť
(1)

Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť sa zapisuje do registra autorizovaných osôb, ktorým bola ...

(2)

Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorému autorizácia na spracovateľskú činnosť zanikla ...

§ 50
Odborné posudky vo veciach odpadov a odborná posudková spôsobilosť

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia ...

§ 51
Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)

Odborná posudková spôsobilosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku žiadateľa,
b)
vymedzenie činnosti podľa prílohy č. 22.
(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,21e)
b)
overený doklad o získanom vzdelaní,
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada ...
e)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
f)
doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,25) ak bola získaná.
§ 52
Skúšobná komisia
(1)

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky ...

(2)

Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonávaní skúšok ...

§ 53
Skúška
(1)

Pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o pôvodný rozsah zmeneného osvedčenia o odbornej posudkovej ...

(2)

Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3)

Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku ...

(4)

Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky a účastníkovi ...

(5)

Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. ...

§ 54
Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)

Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní ...

(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby,
d)
rozsah osvedčenia,
e)
čas platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky ministerstva.
§ 55
Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov
(1)

Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov sa zapisuje do registra osôb oprávnených na vydávanie ...

(2)

Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov sa vedie na webovom sídle ministerstva.

§ 56
Výkon posudkovej činnosti
(1)

Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba

a)
vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b)
uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania ...
(2)

Oprávnená osoba nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, ku konajúcim orgánom, ...

§ 57
Náležitosti odborného posudku

Náležitosti odborného posudku sú ustanovené v prílohe č. 23.

Záverečné ustanovenia
§ 58
(1)

Program kraja a program obce na obdobie rokov 2016 až 2020, ktorý bol vypracovaný podľa doterajších ...

(2)

Potvrdenia vydané prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov ...

(3)

Ustanovenie § 11 ods. 6 a 16 sa nevzťahujú na zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného ...

(4)

Ak sú minimálne zberové kapacity obce vyjadrené jej štandardom zberu vypočítaným pre túto obec v súlade ...

(5)

Pôvodné označenia zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly musia byť nahradené štítkami podľa ...

§ 58a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018

Vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa § 14 ods. 1 môže obec zabezpečovať podľa predpisov ...

§ 58b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní štandard zberu v obci v období od 1. januára 2021 ...

(2)

Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. ...

(3)

Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. ...

(4)

Držiteľ odpadu zosúladí zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého s § 18 ods. 3 a 4 do 30. ...

§ 59

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

§ 60

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.

§ 61
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016, a ...

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  1.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  1.1

  Názov orgánu, ktorý program vydal

  1.2

  Sídlo orgánu, ktorý program vydal

  1.3

  Počet obyvateľov Slovenskej republiky

  1.4

  Rozloha územia

  1.5

  Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov ...

  1.6

  Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov

  1.7

  Obdobie, na ktoré sa program vydáva

  2.

  CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  3.

  VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

  Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ...

  4.

  ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)

  4.1

  Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov

  4.2

  Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

  5.

  SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)

  Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia ...

  Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.

  5.1

  Rozsah finančnej náročnosti programu

  Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA

  1.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA

  1.1

  Názov orgánu, ktorý program vydal

  1.2

  Sídlo orgánu, ktorý program vydal

  1.3

  Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva

  1.4

  Rozloha územia

  1.5

  Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov ...

  1.6

  Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov ...

  1.7

  Obdobie, na ktoré sa program vydáva

  2.

  CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

  3.

  VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

  Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ...

  4.

  ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)

  4.1

  Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov

  4.2

  Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

  5.

  SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)

  Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia ...

  Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.

  5.1

  Rozsah finančnej náročnosti programu

  Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  OSNOVA PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

  1.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

  1.1

  Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len "držiteľ")

  1.2

  Identifikačné číslo držiteľa

  1.3

  Sídlo držiteľa

  1.4

  Číslo katastrálneho územia

  1.5

  Okres

  1.6

  Druh a charakteristika činnosti držiteľa

  1.7

  Obdobie, na ktoré sa program vydáva

  2.

  CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU

  Uvedú sa údaje o:

  2.1

  počte zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a ak nejde o zariadenie, tak o množstve polychlórovaných ...

  2.2

  množstve polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly

  2.3

  predpokladanej životnosti zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,

  2.4

  predpokladanej dobe, kedy dôjde k zneškodneniu alebo dekontaminácii

  2.5

  životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii ...

  3.

  ZÁVÄZNÁ ČASŤ

  Uvedú sa:

  3.1

  ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly ...

  3.2

  termíny, do ktorých sa vykoná dekontaminácia alebo zneškodnenie jednotlivých zariadení obsahujúcich ...

  3.3

  opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie

  4.

  SMERNÁ ČASŤ

  Uvedie sa koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach ...

  5.

  VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU DRŽITEĽA

  Uvedie sa množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly ...

  6.

  INÉ

  6.1

  Potvrdenie spracovateľa údajov

  Uvádzajú sa tieto údaje:

  6.1.1

  Meno a priezvisko alebo názov spracovateľa programu

  6.1.2

  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

  7.

  PRÍLOHOVÁ ČASŤ

  7.1

  Rozhodnutia vydané orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva držiteľovi vo veci odpadov, ktoré ...

  7.2

  Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU

  1.

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  1.1

  Názov orgánu, ktorý program vydal

  1.2

  Sídlo orgánu, ktorý program vydal

  1.3

  Počet obyvateľov Slovenskej republiky

  1.4

  Rozloha územia

  1.5

  Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov

  1.6

  Obdobie, na ktoré sa program vydáva

  2.

  VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ ...

  Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu. V relevantných ...

  3.

  CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE

  Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu. Opíšu ...

  a)

  presadzujú a podporujú udržateľné modely výroby a spotreby,

  b)

  podporujú taký dizajn, výrobu a používanie výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvácne, a ...

  c)

  sa zameriavajú na výrobky obsahujúce kritické suroviny s cieľom zabrániť tomu, že sa predmetné materiály ...

  d)

  podporujú opätovné použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností opätovného ...

  e)

  podporujú, ak je to vhodné, a bez toho, že sú dotknuté práva duševného vlastníctva, dostupnosť náhradných ...

  f)

  znižujú mieru vzniku odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou nerastov, výrobou, ...

  g)

  znižujú mieru vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej ...

  h)

  podporujú darovanie potravín a ich ďalšie prerozdeľovanie na ľudskú spotrebu, pričom sa uprednostňuje ...

  i)

  podporujú znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch bez toho, že sú dotknuté harmonizované ...

  j)

  znižujú vznik odpadu, najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie ani na recykláciu, ...

  k)

  určujú výrobky, ktoré sú hlavným zdrojom znečisťovania, najmä v prírodnom a morskom prostredí, a prijímajú ...

  l)

  majú za cieľ zastaviť tvorbu odpadu v moriach ako príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie ...

  m)

  rozvíjajú a podporujú informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku ...

  4.

  PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU POTRAVINOVÉHO ODPADU.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  PROTOKOL Z ANALYTICKEJ KONTROLY ODPADOV

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY* DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

  Energetická účinnosť = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

  kde:

  Ep je ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že energia vo forme ...

  Ef je ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok);

  Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade, ktoré sa vypočítava z čistej výhrevnosti ...

  Ei je ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok);

  0,97 je koeficient zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadu a sálania. ...

  Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách spaľovania ...

  Hodnota získaná pomocou vyššie ustanoveného vzorca sa vynásobí nasledovným klimatickým korekčným faktorom ...

  1.

  CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli v prevádzke a boli povolené v súlade so všeobecne záväznými právnymi ...

  CCF = 1, ak HDD* >= 3 350

  CCF = 1,25, ak HDD

  CCF = - (0,25/1 200) × HDD + 1,698, keď 2 150 < HDD < 3 350

  2.

  CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli povolené po 31. auguste 2015 a ak ide o zariadenia pod bodom 1, ...

  CCF = 1, ak HDD >= 3 350

  CCF = 1,12, ak HDD

  CCF = - (0,12/1 200) × HDD + 1,335, keď 2 150 < HDD < 3 350

  Výsledná hodnota CCF sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.

  Hodnota HDD by mala predstavovať priemer ročných hodnôt HDD v mieste, kde sa nachádza spaľovňa odpadov, ...

  Na výpočet hodnoty HDD sa použije nasledovná metóda stanovená Eurostatom:

  Hodnota HDD sa rovná (18 °C - Tm) × d, ak Tm je nižšia alebo sa rovná 15 °C (vykurovací prah), a je ...

  Tm je priemerná vonkajšia teplota (Tmin + Tmax)/2 počas obdobia d dní.

  Výpočty sa majú vykonávať denne (d = 1) a sčítavajú sa v priebehu jedného roka.

  *

  Heating Degree Days - vykurovacie stupňodni

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  Príloha č. 10a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Príloha č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH NÁDOB NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

  Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby) Veľkosť nádoby Obdobie marec až november Obdobie december až február ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  VÝPOČET OBVYKLÝCH NÁKLADOV

  ...

  Pre výpočet obvyklých nákladov sa uplatňuje tento vzorec:

  ON = PN ×SZ × PO

  kde:

  ON sú obvyklé náklady vyjadrené v eurách

  PN sú priemerné ročné náklady na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových ...

  SZ štandard zberu určený v prílohe č. 10 pre zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, ...

  PO počet obyvateľov obce, ktorej sa budú obvyklé náklady uhrádzať, k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho ...

  Pre výpočet priemerných ročných nákladov sa uplatňuje tento vzorec:

  vzorec

  kde:

  NO sú náklady porovnateľnej obce za predchádzajúci kalendárny rok na výkon činnosti triedeného zberu ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA OBCÍ Z HĽADISKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE, Z HĽADISKA MNOŽSTVA VYTRIEDENEJ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRIPADAJÚCEJ NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ZA KALENDÁRNY ROK A HUSTOTY OBYVATEĽSTVA NA KM2

  A.

  Kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce

  1.

  kategória: obce do 500 obyvateľov

  2.

  kategória: obce od 501 do 1500 obyvateľov

  3.

  kategória: obce od 1501 do 5000 obyvateľov

  4.

  kategória: obce od 5001 do 30 000 obyvateľov

  5.

  kategória: obce 30 001 a viac obyvateľov

  B.

  Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa ...

  1.

  kategória: do 10 kg vrátane

  2.

  kategória: nad 10 kg do 20 kg vrátane

  3.

  kategória: nad 20 kg do 40 kg vrátane

  4.

  kategória: nad 40 kg

  C.

  Kategória obcí podľa hustoty obyvateľstva na km2

  1.

  kategória: 0 až 25

  2.

  kategória: 26 až 50

  3.

  kategória: 51 až 100

  4.

  kategória: 101 až 200

  5.

  kategória: 201 až 400

  6.

  kategória: 401 až 600

  7.

  kategória: 601 a viac

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  OZNAČENIE VCHODU DO OBJEKTUVZOR

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  OZNAČENIE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLYVZOR

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  OZNAČENIE DEKONTAMINOVANÉHO ZARIADENIAVZOR

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY*

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  ÚZEMIA A ICH ČASTI, V KTORÝCH JE DRŽITEĽ ODPADU POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ODPAD PRED PRÍSTUPOM MEDVEĎA HNEDÉHO

  Banskobystrický kraj

  okres Banská Bystrica

  1.

  Badín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  2.

  Baláže – celé územie obce

  3.

  Banská Bystrica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer ...

  4.

  Bečov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  5.

  Brusno – celé územie obce

  6.

  Čačín – celé územie obce

  7.

  Čerín – celé územie obce

  8.

  Dolná Mičiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  9.

  Dolný Harmanec – celé územie obce

  10.

  Donovaly – celé územie obce

  11.

  Dúbravica – celé územie obce

  12.

  Harmanec – celé územie obce

  13.

  Hiadel' – celé územie obce

  14.

  Horná Mičiná – celé územie obce

  15.

  Horné Pršany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  16.

  Hrochoť – celé územie obce

  17.

  Hronsek – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  18.

  Kordíky – celé územie obce

  19.

  Kostiviarska – celé územie obce

  20.

  Králiky – celé územie obce

  21.

  Kremnička – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  22.

  Ľubietová – celé územie obce

  23.

  Lučatín – celé územie obce

  24.

  Malachov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  25.

  Medzibrod – celé územie obce

  26.

  Moštenica – celé územie obce

  27.

  Motyčky – celé územie obce

  28.

  Môlča – celé územie obce

  29.

  Nemce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  30.

  Oravce – celé územie obce

  31.

  Podkonice – celé územie obce

  32.

  Podlavice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  33.

  Pohronský Bukovec – celé územie obce

  34.

  Poníky – celé územie obce

  35.

  Povrazník – celé územie obce

  36.

  Priechod – celé územie obce

  37.

  Radvaň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  38.

  Riečka – celé územie obce

  39.

  Sásová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  40.

  Sebedín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  41.

  Selce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov ...

  42.

  Slovenská Ľupča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  43.

  Strelníky – celé územie obce

  44.

  Staré Hory – celé územie obce

  45.

  Špania Dolina – celé územie obce

  46.

  Šalková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  47.

  Tajov – celé územie obce

  48.

  Turecká – celé územie obce

  49.

  Uľanka – celé územie obce

  50.

  Vlkanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  okres Brezno

  51.

  Bacúch – celé územie obce

  52.

  Beňuš – celé územie obce

  53.

  Braväcovo – celé územie obce

  54.

  Brezno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny, Banisko ...

  55.

  Bystrá – celé územie obce

  56.

  Čierny Balog – celé územie obce

  57.

  Dolná Lehota – celé územie obce

  58.

  Drábsko – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  59.

  Heľpa – celé územie obce

  60.

  Horná Lehota – celé územie obce

  61.

  Hronec – celé územie obce

  62.

  Jarabá – celé územie obce

  63.

  Jasenie – celé územie obce

  64.

  Lom nad Rimavicou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  65.

  Michalová – celé územie obce

  66.

  Mýto pod Ďumbierom – celé územie obce

  67.

  Nemecká – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  68.

  Osrblie – celé územie obce

  69.

  Podbrezová – celé územie obce

  70.

  Pohorelá – celé územie obce

  71.

  Pohronská Polhora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej ...

  72.

  Polomka – celé územie obce

  73.

  Ráztoka – celé územie obce

  74.

  Sihla – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  75.

  Šumiac – celé územie obce

  76.

  Telgárt – celé územie obce

  77.

  Valaská – celé územie obce

  78.

  Vaľkovňa – celé územie obce

  79.

  Závadka nad Hronom – celé územie obce

  okres Detva

  80.

  Detva – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  81.

  Detvianska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  82.

  Dúbravy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny ...

  83.

  Hriňová celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach ...

  84.

  Látky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  okres Revúca

  85.

  Muráň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  86.

  Muránska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej ...

  87.

  Muránska Zdychava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  okres Rimavská Sobota

  88.

  Klenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  89.

  Tisovec – celé územie obce okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo okres Zvolen ...

  90.

  Budča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  91.

  Budička – celé územie obce

  92.

  Kašova Lehôtka – celé územie obce

  93.

  Kováčová – celé územie obce

  94.

  Lukavica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  95.

  Lukové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  96.

  Očová – celé územie obce

  97.

  Rybáre – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  98.

  Sampor – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  99.

  Sielnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  100.

  Sliač – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  101.

  Trnie – celé územie obce

  102.

  Turová – celé územie obce

  103.

  Veľká Lúka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  104.

  Železná Breznica – celé územie obce

  105.

  Zolná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  okres Žiar nad Hronom

  106.

  Hronská Dúbrava – celé územie obce

  107.

  Ihráč – celé územie obce

  108.

  Jastrabá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  109.

  Kľačany – celé územie obce

  110.

  Krahule – celé územie obce

  111.

  Kremnica – celé územie obce

  112.

  Kremnické bane – celé územie obce

  113.

  Kunešov – celé územie obce

  114.

  Nevoľné – celé územie obce

  115.

  Trnavá Hora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horná Trnavá Hora ...

  Košický kraj

  okres Rožňava

  116.

  Dobšiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  117.

  Rejdová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  118.

  Stratená – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  Prešovský kraj

  okres Poprad

  119.

  Batizovce – celé územie obce

  120.

  Gerlachov – celé územie obce

  121.

  Hranovnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  122.

  Kravany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  123.

  Liptovská Teplička – celé územie obce

  124.

  Lučivná – celé územie obce

  125.

  Mengusovce – celé územie obce

  126.

  Mlynica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a časť Krásne Sady

  127.

  Nižná Šuňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  128.

  Nová Lesná – celé územie obce

  129.

  Spišské Bystré – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  130.

  Starý Smokovec – celé územie obce

  131.

  Štôla – celé územie obce

  132.

  Štrba – celé územie obce

  133.

  Štrbské Pleso – celé územie obce

  134.

  uňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  135.

  Tatranská Javorina – celé územie obce

  136.

  Tatranská Lomnica – celé územie obce

  137.

  Veľký Slavkov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horný Slavkov ...

  138.

  Vernár – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  139.

  Vikartovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  140.

  Ždiar – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  okres Kežmarok

  141.

  Mlynčeky – celé územie obce

  142.

  Stará Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  143.

  Veľká Lomnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  Trenčiansky kraj

  okres Prievidza

  144.

  Bojnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  145.

  Brezany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  146.

  Čavoj – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  147.

  Chrenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  148.

  Chvojnica – celé územie obce

  149.

  Dlžín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  150.

  Dolné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  151.

  Dubnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  152.

  Handlová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  153.

  Horné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  154.

  Jalovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  155.

  Kanianka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  156.

  Kľačno – celé územie obce

  157.

  Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  158.

  Lipník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  159.

  Malá Čausa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  160.

  Malinová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  161.

  Nedožery – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  162.

  Nevidzany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  163.

  Nitrianske Pravno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  164.

  Poluvsie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  165.

  Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  166.

  Pravenec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  167.

  Ráztočno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  168.

  Seč – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  169.

  Solka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  170.

  Temeš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  171.

  Tužina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  172.

  Valaská Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  173.

  Vyšehradné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  Žilinský kraj

  okres Dolný Kubín

  174.

  Beňova Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného ...

  175.

  Chlebnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  176.

  Istebné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  177.

  Jasenová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  178.

  Kraľovany – celé územie obce

  179.

  Krivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  180.

  Leštiny – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  181.

  Malatiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  182.

  Oravská Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  183.

  Osádka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti vrch Varta ...

  184.

  Párnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného ...

  185.

  Revišné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  186.

  Veličná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  187.

  Vyšný Kubín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  188.

  Zábrež – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  189.

  Zázrivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  190.

  Žaškov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného ...

  191.

  Beňadiková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  192.

  Beňušovce – celé územie obce

  193.

  Bobrovček – celé územie obce

  194.

  Bobrovec – celé územie obce

  195.

  Bobrovník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  196.

  Bodice – celé územie obce

  197.

  Bukovina – celé územie obce

  198.

  Demänová – celé územie obce

  199.

  Demänovská dolina – celé územie obce

  200.

  Dlhá Lúka – celé územie obce

  201.

  Dovalovo – celé územie obce

  202.

  Dúbrava – celé územie obce

  203.

  Huty – celé územie obce

  204.

  Hybe – celé územie obce

  205.

  Iľanovo – celé územie obce

  206.

  Ižipovce – celé územie obce

  207.

  Jakubovany – celé územie obce

  208.

  Jalovec – celé územie obce

  209.

  Jamník – celé územie obce

  210.

  Konská – celé územie obce

  211.

  Kráľova Lehota – celé územie obce

  212.

  Kráľovská Ľubela – celé územie obce

  213.

  Kvačany – celé územie obce

  214.

  Lazisko – celé územie obce

  215.

  Liptovská Anna – celé územie obce

  216.

  Liptovská Kokava – celé územie obce

  217.

  Liptovská Porúbka – celé územie obce

  218.

  Liptovská Sielnica – celé územie obce

  219.

  Liptovské Behárovce – celé územie obce

  220.

  Liptovské Kľačany – celé územie obce

  221.

  Liptovské Matiašovce – celé územie obc

  222.

  Liptovský Hrádok – celé územie obce

  223.

  Liptovský Ján – celé územie obce

  224.

  Liptovský Mikuláš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  225.

  Liptovský Ondrej – celé územie obce

  226.

  Liptovský Peter – celé územie obce

  227.

  Liptovský Trnovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  228.

  Malatíny – celé územie obce

  229.

  Malé Borové – celé územie obce

  230.

  Malužiná – celé územie obce

  231.

  Nižná Boca – celé územie obce

  232.

  Okoličné – celé územie obce

  233.

  Partizánska Ľupča – celé územie obce

  234.

  Pavčina Lehota – celé územie obce

  235.

  Pavlova Ves – celé územie obce

  236.

  Ploštín – celé územie obce

  237.

  Podtureň – celé územie obce

  238.

  Pribylina – celé územie obce

  239.

  Prosiek – celé územie obce

  240.

  Smrečany – celé územie obce

  241.

  Svätý Kríž – celé územie obce

  242.

  Svätý Štefan – celé územie obce

  243.

  Trstené – celé územie obce

  244.

  Uhorská Ves – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  245.

  Vavrišovo – celé územie obce

  246.

  Važec – celé územie obce

  247.

  Veľké Borové – celé územie obce

  248.

  Veterná Poruba – celé územie obce

  249.

  Vislavice – celé územie obce

  250.

  Východná – celé územie obce

  251.

  Vyšná Boca – celé územie obce

  252.

  Závažná Poruba – celé územie obce

  253.

  Zemianska Ľubeľa – celé územie obce

  254.

  Žiar – celé územie obce

  okres Martin

  255.

  Belá - Dulice – celé územie obce

  256.

  Blatnica – celé územie obce

  257.

  Bystrička – celé územie obce

  258.

  Dulice – celé územie obce

  259.

  Folkušová – celé územie obce

  260.

  Kláštor pod Znievom – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  261.

  Konské – celé územie obce

  262.

  Krpeľany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  263.

  Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  264.

  Lipovec – celé územie obce

  265.

  Martin – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie častí Podháj a Zátručie ...

  266.

  Necpaly – celé územie obce

  267.

  Nolčovo – celé územie obce

  268.

  Podhradie – celé územie obce

  269.

  Priekopa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  270.

  Ratkovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  271.

  Sklabiňa – celé územie obce

  272.

  Sklabinský Podzámok – celé územie obce

  273.

  Šútovo – celé územie obce

  274.

  Trebostovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  275.

  Trnovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  276.

  Turany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného ...

  277.

  Turčianska Štiavnička – celé územie obce

  278.

  Turčianske Jaseno – celé územie obce

  279.

  Turčianske Kľačany – celé územie obce

  280.

  Valča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti strediska Snowland ...

  281.

  Vrícko – celé územie obce

  282.

  Vrútky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a mestská časť Kolónia – Hviezda a Karvaša - ...

  283.

  Záborie – celé územie obce

  284.

  Záturčie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce okres Námestovo

  285.

  Babín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  286.

  Hruštín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného ...

  287.

  Lokca – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  288.

  Námestovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  289.

  Oravská Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia

  290.

  Ťapešovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  291.

  Vasiľov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  292.

  Vavrečka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  okres Ružomberok

  293.

  Bešeňová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  294.

  Hrboltová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  295.

  Hubová – celé územie obce

  296.

  Kalameny – celé územie obce

  297.

  Komjatná – celé územie obce

  298.

  Likavka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  299.

  Liptovská Lúžna – celé územie obce

  300.

  Liptovská Osada – celé územie obce

  301.

  Liptovská Štiavnica – celé územie obce

  302.

  Liptovská Teplá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  303.

  Liptovské Revúce – celé územie obce

  304.

  Liptovské Sliače – celé územie obce

  305.

  Lisková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  306.

  Lúčky – celé územie obce

  307.

  Ludrová – celé územie obce

  308.

  Ľubochňa – celé územie obce

  309.

  Madočany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  310.

  Martinček – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  311.

  Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  312.

  Ružomberok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Biely potok, ...

  313.

  Stankovany – celé územie obce

  314.

  Štiavnička – celé územie obce

  315.

  Švošov – celé územie obce

  316.

  Turík – celé územie obce

  317.

  Valaská Dubová – celé územie obce

  okres Turčianske Teplice

  318.

  Abramová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  319.

  Brieštie – celé územie obce

  320.

  Budiš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  321.

  Čremošné – celé územie obce

  322.

  Dolná Štubňa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  323.

  Dolný Turček – celé územie obce

  324.

  Dubové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  325.

  Háj – celé územie obce

  326.

  Horná Štubňa – celé územie obce

  327.

  Horný Turček – celé územie obce

  328.

  Jasenovo – celé územie obce

  329.

  Mošovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  330.

  Ondrášová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  331.

  Polerieka – celé územie obce

  332.

  Rakša – celé územie obce

  333.

  Rudno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  334.

  Sklené – celé územie obce

  335.

  Slovenské Pravno – celé územie obce

  okres Tvrdošín

  336.

  Habovka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  337.

  Oravice – celé územie obce

  338.

  Oravský Biely Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  339.

  Tichá Dolina – celé územie obce

  340.

  Vitanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  341.

  Zuberec – celé územie obce

  okres Žilina

  342.

  Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  343.

  Čičmany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  344.

  Dolná Tižina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  345.

  Ďurčiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  346.

  Fačkov – celé územie obce

  347.

  Kamenná Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  348.

  Krasňany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  349.

  Kunerád – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  350.

  Nezbudská Lúčka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata ...

  351.

  Poluvsie nad Rajčankou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  352.

  Rajec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  353.

  Rajecká Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  354.

  Stráňavy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  355.

  Stránske – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  356.

  Strečno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  357.

  Terchová – celé územie obce

  358.

  Turie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  359.

  Varín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti pod Jedľovinou ...

  360.

  Višňové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

  Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  VZORŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O NEEXISTENCII VOZIDLA

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE AUTORIZOVANEJ SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI

  I.

  spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

  1.

  vyhovujúce skladové priestory na skladovanie daného typu použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním ...

  2.

  technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie a recykláciu daného typu ...

  3.

  certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

  4.

  pri strojovom spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov potvrdenie priestorového zabezpečenia ...

  5.

  priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, ...

  6.

  preukázateľné zabezpečenie spracovania a recyklácie prijatých použitých batérií a akumulátorov až po ...

  II.

  zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

  1.

  manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a proti úniku škodlivých látok ...

  2.

  špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

  3.

  posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

  4.

  technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia, ...

  5.

  odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,

  6.

  vyhovujúce skladové priestory,

  7.

  certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,30) ak ide ...

  8.

  zabezpečenie dodržania požiadaviek na kvalitu kvapalných ropných palív,31) ak ide o energetické využitie ...

  a)

  energetických zariadeniach vybavenie adekvátnou alkalickou výpierkou dymových plynov a zariadením na ...

  b)

  rotačných cementárenských peciach certifikát štátnej skúšobne o zhode kvality cementu a procesu jeho ...

  9.

  ak ide o regeneráciu alebo zhodnocovanie využitím ako palivo (R1)

  a)

  opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí,

  b)

  technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky,

  c)

  zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov ...

  10.

  zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po zhodnotení alebo zneškodnení ...

  III.

  spracovanie starých vozidiel

  1.

  vyhovujúce spracovateľské zariadenie33) a vyhovujúce skladové priestory na skladovanie starých vozidiel ...

  2.

  posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

  3.

  technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia, ...

  4.

  skladové priestory vyhovujúce skladovaniu jednotlivých druhov odpadov a náhradných dielcov,

  5.

  certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,30)

  6.

  zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní starých vozidiel. ...

  IV.

  spracovanie elektroodpadu

  1.

  vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho spracovaním,34)

  2.

  technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie danej kategórie elektroodpadu,34) ...

  3.

  certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

  4.

  pri strojovom spracovaní elektroodpadu potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa ...

  5.

  priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ...

  6.

  preukázateľné zabezpečenie spracovania prijatého elektroodpadu až po jeho konečné spracovanie vrátane ...

  7.

  pri spracovaní elektroodpadu obsahujúcich pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo identifikačné ...

  a)

  pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte,

  b)

  trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese ...

  V.

  príprava na opätovné použitie elektroodpadu

  1.

  vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho prípravou na opätovné použitie, ...

  2.

  technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre výkon činnosti prípravy na opätovné ...

  3.

  certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

  4.

  priestory, v ktorých sa bude vykonávať príprava na opätovné použitie elektroodpadu, musia byť vhodné ...

  5.

  preukázateľné zabezpečenie vykonávania prípravy na opätovné použitie prijatého elektroodpadu tak, aby ...

  6.

  ak predmetom prípravy na opätovné použitie je elektroodpad obsahujúci pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať ...

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie

  I.

  Odborný posudok sa vyžaduje na

  1.

  udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona, ...

  2.

  udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona,

  3.

  udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona; ...

  4.

  udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ...

  5.

  udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné ...

  6.

  udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona,

  7.

  udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich ...

  8.

  udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona, ...

  9.

  udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého ...

  10.

  udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého ...

  11.

  udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti ...

  a)

  spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,

  b)

  zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

  c)

  spracovanie starých vozidiel,

  d)

  spracovanie elektroodpadu,

  e)

  prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,

  12.

  vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ...

  13.

  rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ ...

  14.

  preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy ...

  15.

  preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa zákona ...

  16.

  rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec ...

  17.

  vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí ...

  II.

  Odborný posudok sa môže vyžadovať na

  1.

  udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona ...

  2.

  udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia ...

  3.

  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona okrem ich prepravy ...

  4.

  udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom ...

  5.

  udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) ...

  6.

  udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona, ...

  7.

  udelenie súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako ...

  8.

  vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; ...

  9.

  vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 99 ...

  10.

  povolenia ministerstva na

  a)

  cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky,

  b)

  dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky,

  c)

  cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a

  d)

  vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu.

  11.

  povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky ...

  12.

  udelenie súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona. ...

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.

  NÁLEŽITOSTI ODBORNÉHO POSUDKU

  Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

  1.

  meno a priezvisko oprávnenej osoby,

  2.

  číslo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,

  3.

  účasť ďalších osôb na posudzovaní,

  4.

  dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia ...

  5.

  identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

  6.

  predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie, ...

  7.

  charakteristiku posudzovaného predmetu,

  8.

  postup a metódu posudzovania,

  9.

  iné dôležité skutočnosti,

  10.

  výsledok posúdenia,

  11.

  závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,

  12.

  záver posudku (jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie, resp. návrh podmienok na súhlas orgánu štátnej ...

  13.

  dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na ...

  Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ...

  1.

  nasledovné samostatné posúdenie pre každú kategóriu elektroodpadu, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu, ...

  1.1

  či žiadateľ je technicky, materiálne a personálne zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, ...

  1.2

  vyjadrenie či žiadateľ vykonáva konečné zhodnotenie kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ...

  1.3

  určenie hmotnostného a percentuálneho podielu zhodnotených a osobitne zrecyklovaných častí elektroodpadu ...

  1.4

  uvedenie častí elektroodpadu, v dôsledku ktorých nie je žiadateľ schopný vo svojom zariadení dosiahnuť ...

  1.5

  vyjadrenie, či priestory v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, sú vhodné z ...

  2.

  ak ide o spracovanie elektroodpadu s obsahom nebezpečných látok, uvedie sa, či technológia, ktorou sa ...

  Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia kódu činnosti zhodnocovania odpadov R1 podľa prílohy ...

  Odborný posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Odborný posudok sa zviaže ...

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. ...

  2.

  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  5.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 2)  § 5 ods. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. ...
 • 3)  Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných ...
 • 4)  § 2 písm. h) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. b) a § 4 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
 • 6)  § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní ...
 • 7)  § 6 ods. 9 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. ...
 • 8)  § 5, 28, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 9)  § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 19 ods. 4 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. ...
 • 12)  STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia ...
 • 13)  STN EN 616 19 Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou ...
 • 14)  STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb ...
 • 15)  Napríklad § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a ...
 • 16)  § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z.
 • 18)  Bod 1.2. a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá ...
 • 19)  Bod 2.1.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
 • 20)  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Napríklad § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného ...
 • 21a)  § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
 • 21aa)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. ...
 • 21b)  Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 21c)  Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity ...
 • 21ca)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie ...
 • 21d)  § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 21e)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22)  § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií ...
 • 24)  § 2 ods. 6 zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme ...
 • 25)  Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou ...
 • 25a)  Čl. 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, ...
 • 26)  Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26a)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26b)  Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 ...
 • 27)  Článok 2 odsek 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné ...
 • 28)  § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z.
 • 29)  Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012.
 • 30)  Napríklad § 22 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 31)  § 4 a § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ...
 • 32)  § 3 až 7 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška ...
 • 33)  § 22 a 23 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
 • 34)  § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
 • 35)  Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z., nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z.
 • 36)  § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
 • 37)  Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy ...
 • 39)  Príloha č. 15 tabuľka č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore