Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 26.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST51JUD5619DS45EUPP31ČL10

Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 131/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 412/2022


§ 9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy

(1)
Akademický senát verejnej vysokej školy
a)
schvaľuje na návrh
1.
rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) až f) a k) až m) a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy, aj vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. n),
2.
predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. g) až i); zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora schvaľuje pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy,
3.
dekana vnútorné predpisy fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy,
b)
schvaľuje na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy
1.
dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
2.
zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
3.
zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
4.
rozpočet verejnej vysokej školy,
5.
metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
c)
prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
d)
schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
e)
kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy a majetkom verejnej vysokej školy a oznamuje výsledky kontroly správnej rade verejnej vysokej školy,
f)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie štatút verejnej vysokej školy nezveril inému orgánu,
g)
vyjadruje sa k podnetom a stanoviskám správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 12,
h)
volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl,
i)
podáva akademickej obci verejnej vysokej školy raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky,
j)
vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty určených štatútom verejnej vysokej školy, ak sú zriadené, za podmienok a v rozsahu určenom v štatúte verejnej vysokej školy,
k)
schvaľuje výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy,
l)
schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a), b) a d) až f) pred ich predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy, ak je cena majetku, hodnota vkladu alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
m)
berie na vedomie správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy,
n)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.
(2)
Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa odseku 1 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 1 písm. c) za prerokované.
(3)
Akademický senát verejnej vysokej školy pri výkone pôsobností podľa odseku 1 písm. d) a h) rozhoduje tajným hlasovaním; pri výkone ostatných pôsobností podľa odseku 1 môže rozhodovať tajným hlasovaním, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy alebo ak tak rozhodne.
(4)
Pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty verejnej vysokej školy podľa odseku 1 písm. j) je akademický senát verejnej vysokej školy oprávnený vykonávať len v rozsahu schvaľovania zmien vnútorných predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo so štatútom príslušnej verejnej vysokej školy.
(5)
Ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, štatútom verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty verejnej vysokej školy, akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený vykonať opatrenia, aby sa zloženie príslušného orgánu uviedlo do súladu s príslušným predpisom.
zobraziť paragraf
§ 41
Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy

(1)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.
(2)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.
(3)
Správna rada verejnej vysokej školy udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká škola
a)
nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,
b)
nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,
c)
zriadiť vecné bremeno k majetku verejnej vysokej školy na čas dlhší ako päť rokov,
d)
zriadiť predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy, ktorého cena je vyššia ako dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
e)
založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby, alebo
f)
uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; správna rada verejnej vysokej školy súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy alebo splácanie úveru podľa nej môže ohroziť zabezpečenie hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.
(4)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy
a)
dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
b)
zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
c)
zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy.
(5)
Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(6)
Správna rada verejnej vysokej školy prerokúva podnety podané akademickým senátom verejnej vysokej školy alebo orgánom fakulty.
(7)
Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu verejnej vysokej školy. Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje k výročnej správe o činnosti verejnej vysokej školy a výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy predloženej rektorom pred schválením v akademickom senáte verejnej vysokej školy.
(8)
Správna rada verejnej vysokej školy určuje plat rektora v súlade s osobitným predpisom.2) Kvestor písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady verejnej vysokej školy výšku a zloženie funkčného platu. Rektorovi možno poskytnúť odmenu podľa osobitného predpisu25d) len z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov vopred dohodnutých medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom. Dohodnuté ciele a merateľné ukazovatele a vyhodnotenie ich plnenia k 31. decembru príslušného roka sa každoročne zverejňujú na webovom sídle vysokej školy do 31. januára nasledujúceho roka.
(9)
Na schválenie úkonov podľa odsekov 1 až 5 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy.
(10)
Správna rada verejnej vysokej školy prijíma svoje závery formou uznesenia.
(11)
O návrhoch podľa odseku 4 musí správna rada verejnej vysokej školy rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného akademickým senátom verejnej vysokej školy správnej rade verejnej vysokej školy. Ak správna rada verejnej vysokej školy v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila.
(12)
Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje.
(13)
Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy prerokúva pred jej zverejnením akademický senát verejnej vysokej školy. Správa o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady verejnej vysokej školy k činnosti verejnej vysokej školy a zoznam prijatých uznesení.
(14)
Správna rada verejnej vysokej školy si môže vyžiadať od orgánov verejnej vysokej školy najmä
a)
návrhy rozpočtov súčastí verejnej vysokej školy,
b)
výročné správy o činnosti verejnej vysokej školy a jej súčastí,
c)
výročné správy o hospodárení verejnej vysokej školy a jej súčastí.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore