Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat 491/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 23.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat 491/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 491/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 21 ods. 7 písm. c) sa pred slovo „staničnom“ vkladajú slová „poľnom teste a“.

2.

V § 21 ods. 11 úvodná veta znie: „Kontrole výkrmnosti a jatočnej hodnoty v poľnom teste alebo staničnom teste vrátane skúšok kvality mäsa podliehajú“.

3.

V § 21 odsek 12 znie:

„(12) Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva v uznaných skúšobných zariadeniach alebo v chovoch skúškami výkrmnosti a jatočnej hodnoty samčieho a samičieho potomstva testovaných kancov a prasníc.“.

4.

V § 23 písmeno f) znie:

„f) ošípaných zaradených do kontroly výkrmnosti a jatočnej hodnoty v skúšobných zariadeniach alebo chovoch,“.

5.

§ 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) plemenných kančekov v odchovniach.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Samuel Vlčan v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore