Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z. 422/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 03.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z. 422/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 422/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 10 ods. 1 sa slová „§ 35 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 1“ a vypúšťajú sa slová „a náklady na úkony podľa § 35 ods. 1 písm. b)“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.“.

4.
V § 13 odsek 1 znie:

„(1)
Žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a žiadosť o zmenu rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom podáva podľa osobitného predpisu13) oprávnená osoba finančnému riaditeľstvu.“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Čl. 5 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.

6.
V § 15 ods. 2 sa za slovo „Rozhodnutie“ vkladajú slová „o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutie“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Napríklad čl. 147 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.

8.
V § 21 sa slová „voľného obehu, do colného režimu vývoz, do colného režimu s podmienečným oslobodením, alebo zamietne spätný vývoz alebo umiestnenie tovaru do slobodného pásma alebo do slobodného skladu“ nahrádzajú slovami „colného režimu alebo na spätný vývoz“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“ nahrádza citáciou „Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
10.
V § 22 písm. a) sa slová „voľného obehu, do colného režimu vývoz alebo do niektorého z režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla, alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade“ nahrádzajú slovami „colného režimu alebo vyhlásenie o spätnom vývoze“.
11.
V § 22 písm. b) sa slová „voľného obehu, do colného režimu vývoz, do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla, alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade“ nahrádzajú slovami „colného režimu alebo na spätný vývoz“.
12.
V § 35 ods. 1 znie:

„(1)
Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní podľa tohto zákona a nepostupuje sa podľa § 37, colný úrad rozhodne o zničení tohto tovaru a zabezpečí jeho zničenie; o zničení tohto tovaru colný úrad spíše záznam.“.

13.
V § 36 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „najneskôr do dvoch rokov“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.“.

15.
V § 38 písm. b) sa slová „voľného obehu, do colného režimu vývoz, do colného režimu s podmienečným oslobodením, povolí jeho spätný vývoz alebo jeho umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu“ nahrádzajú slovami „colného režimu alebo na spätný vývoz“.
16.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na vymáhanie pokút uložených podľa tohto zákona alebo nákladov oznámených podľa § 36 sa použije daňový poriadok.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom začatia uplatňovania ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie o technických dojednaniach pre vývoj, správu a využívanie elektronických systémov na výmenu a uchovávanie informácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorými sa ustanovia podmienky pre vývoj, správu a využívanie Informačného systému proti falšovaniu a pirátstvu (COPIS).

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore