Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 323/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 06.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 323/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 323/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
regulačným obdobím 6. regulačné obdobie od 1. januára 2023,
b)
rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda“),
f)
skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,
g)
skupinou producentov3) odpadovej vody producenti v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
h)
distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi,
i)
opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účely uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,
j)
údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok,
k)
neovplyvniteľnými nákladmi náklady, ktoré ostávajú rovnaké z hľadiska rozhodovania,
l)
ovplyvniteľnými nákladmi náklady, ktoré sú bezprostredne potrebné na uskutočnenie konkrétnej činnosti a ich výška je ovplyvniteľná rozhodovaním,
m)
regulačnou bázou aktív hmotný majetok alebo nehmotný majetok obstaraný z vlastných zdrojov alebo úveru, používaný na regulovanú činnosť podľa zákona.
§ 2 - Rozsah cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

a)
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b)
výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c)
dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f)
čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie odpadovej vody“),
g)
pripojenie na verejnú kanalizáciu.
§ 3 - Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa § 2 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.

§ 4 - Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a)
náklady na obstaranie vody z podzemných vodárenských zdrojov, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom v rozsahu
1.
ustanovenom v § 8 ods. 5 pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t presiahne 2 000 000 m3,
2.
dodanej pitnej vody
2.1.
pre všetkých odberateľov,
2.2.
na vlastnú spotrebu,
2.3.
na technologické účely,
2.4.
na straty vody maximálne 25 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t je menej ako 2 000 000 m3,
b)
primerané technologické náklady,
c)
osobné náklady4) podľa odseku 2,
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)
e)
odpisy hmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov alebo z úveru, okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena g) vo výške podľa prílohy č. 1 a odpisy nehmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov alebo z úveru, okrem odpisov nehmotného majetku podľa písmena g) vo výške 20 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve,
f)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným prevodom podľa osobitného predpisu,7) podľa prílohy č. 1,
g)
odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, vo výške odpisov podľa prílohy č. 1 zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku8) určenej znaleckým posudkom,
h)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do preukázanej výšky odpisov podľa písmen e) až g); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen e) až g) a dane z nehnuteľností,
i)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti v primeranej výške okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,9)
j)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky10) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,
k)
prevádzkové náklady na realizáciu a prevádzku projektov výskumu a vývoja11) súvisiacich s výkonom regulovanej činnosti v sieťových odvetviach vo výške schválenej úradom.
(2)

Za ekonomicky oprávnené náklady na rok t sa považujú priemerné osobné náklady za príslušné obdobie na jedného zamestnanca najviac vo výške dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky alebo v príslušnom samosprávnom kraji podľa sídla regulovaného subjektu zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky podľa výberu regulovaného subjektu. Na účely výpočtu osobných nákladov sa považuje počet zamestnancov za konštantný pre celé regulačné obdobie. Za príslušné obdobie sa považuje obdobie uvedené v § 8 ods. 4 písm. a) druhom bode, § 8 ods. 4 písm. b) treťom bode a ods. 9, § 9 ods. 3 písm. b), § 10 ods. 4 písm. a) druhom bode, § 10 ods. 4 písm. b) treťom bode a ods. 9 a § 11 ods. 3 písm. b). V odôvodnenom prípade nevyhnutného zvýšenia počtu zamestnancov počas regulačného obdobia o viac ako 10 % sa použije nový počet zamestnancov.

(3)

Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené aj režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 1 písm. c). Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 až 11 sa zahŕňa podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.

(4)

Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži pri predaji hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa odseku 1 písm. e) až g). Ak sú náklady na výkony a služby, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou, uplatnené v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, výška skutočných ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži aj o tržby získané za tieto výkony a služby, a to vo výške uplatnených ekonomicky oprávnených nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov.

(5)

Ak je regulovaný subjekt vlastníkom verejnej kanalizácie, skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov za odvádzanie a čistenie odpadovej vody sa okrem tržieb podľa odseku 4 zníži aj o tržby získané za pripojenie na verejnú kanalizáciu.

(6)

Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t za regulovanú činnosť sa určuje najviac do výšky plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny regulovaného subjektu.

(7)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,12)
d)
odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárneho orgánu a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie13) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. d),
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú v § 76 a 76a Zákonníka práce,
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152 Zákonníka práce,
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
j)
náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
k)
náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
l)
náklady na dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,18)
s)
náklady na údržbu a prevádzku vlastných vzdelávacích zariadení a vlastných rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za vlastné vzdelávacie zariadenia a vlastné rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,20)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
ae)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
ag)
straty z obchodov s finančnými derivátmi a komoditnými derivátmi,
ah)
náklady na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku protiprávneho konania regulovaného subjektu
ai)
náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,
aj)
odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej činnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,
ak)
náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne zabezpečujúci úpravu do pôvodného stavu,
al)
náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činnosti nesúvisiace s výkonom regulovanej činnosti,
am)
iné náklady neuvedené v odseku 1.
(8)

Pri určení výšky ekonomicky oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. k) sa vychádza z hodnotenia projektov predložených na schválenie regulovaným subjektom v návrhu ceny. V cenovom konaní na základe hodnotenia projektov úradom sa určí výška ekonomicky oprávnených nákladov na realizáciu projektu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov na realizáciu a prevádzku projektov výskumu a vývojanesmie presiahnuť 1 000 000 eur za regulovaný subjekt a regulačne obdobie.

§ 5 - Spôsob určenia miery výnosnosti regulačnej bázy aktív
(1)

Miera výnosnosti regulačnej bázy aktív sa určuje na celé regulačné obdobie, pričom zohľadňuje

a)
návratnosť prevádzkových aktív používaných výhradne pre zabezpečenie regulovanej činnosti,
b)
stimuláciu regulovaných subjektov financovať aktíva z verejných prostriedkov poskytovaných z rozpočtu Európskej únie,
c)
stimuláciu úradom schválených investícií regulovaného subjektu do aktív používaných na
1.
obnovu zariadení na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a na odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
2.
rozvoj a obnovu zariadení na automatizáciu a digitalizáciu vodárenských sústav,
3.
zvyšovanie environmentálnej udržateľnosti prevádzkovania vodárenských sústav,
4.
zvyšovanie kvality služieb pre spotrebiteľov pitnej vody a producentov odpadovej vody.
(2)

Miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie sa vyjadruje ako vážený priemer nákladov na kapitál WACC pred zdanením určený v percentuálnej hodnote, matematicky zaokrúhlenej na dve desatinné miesta, a vypočíta sa podľa vzorca

W A C C = E E + D × K e 1 - T + D E + D × K d ,

kde

a)
Ke sú náklady na vlastný kapitál v percentách určené podľa odseku 3,
b)
Kd sú náklady na cudzí kapitál vo výške 2,72 %,
c)
E E + D je podiel vlastného majetku na celkovom majetku, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 40 %,
d)
D E + D je podiel cudzieho majetku na celkovom majetku, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 60 %,
e)
T je sadzba dane z príjmu právnických osôb v roku t v percentách.
(3)

Náklady na vlastný kapitál sa vypočítajú podľa vzorca

Ke = Rf + βlevered × MRP,

kde

a)
Rf je bezriziková výnosová miera, ktorá sa na regulačné obdobie ustanovuje vo výške 1,30 %,
b)
βlevered je vážený beta koeficient vyjadrujúci systematické riziko, pričom citlivosť konkrétneho odvetvia na zmenu trhu sa vypočíta podľa vzorca
β l e v e r e d = β u n l e v e r e d × 1 + 1 - T × D E ,
kde
1.
βunlevered je nevážený beta koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, pre regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 0,35,
2.
D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému majetku, ktorý sa ustanovuje na celé regulačné obdobie vo výške 1,5,
c)
MRP je trhová riziková prirážka, ktorá sa na regulačné obdobie ustanovuje vo výške 5,08 %.
(4)

Hodnota WACC pred zdanením sa na regulačné obdobie ustanovuje vo výške 4,26 %. Ak sa určí nová hodnota WACC na rok t podľa odseku 5, hodnota WACC podľa prvej vety sa na rok t a zvyšok regulačného obdobia nepoužije.

(5)

Ak relatívna odchýlka medzi rokmi t-2 a t-1 v niektorom z parametrov vstupujúcich do výpočtu WACC v priebehu regulačného obdobia bude vyššia ako 20 %, úrad určí novú hodnotu WACC na rok t a na zvyšok regulačného obdobia, ktorú zverejní na webovom sídle úradu najneskôr do 30. júna roku t-1. Relatívna zmena vyjadrená ako hodnota pomeru medzi aktuálnou číselnou hodnotou WACC a novou číselnou hodnotou WACC nepresiahne 10 %, teda pomer nepresiahne hodnoty uzavretého matematického intervalu [0,9 – 1,1].

(6)

Na účely dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 písm. b) sa nominálna hodnota WACC pred zdanením v percentách zvýši o prémiu, ktorej nominálna hodnota je 2 % a uplatní sa na časť regulačnej bázy aktív, ktorej obstaranie bolo financované z podporných programov Európskej únie a súčasne ktorej spolufinancovanie regulovaným subjektom nepresiahlo 50 % z celkovej hodnoty investície. V návrhu ceny regulovaného subjektu sa predkladá na rok t rozsah potrebných aktív vrátane obstarávacej ceny, ktoré boli obstarané podľa odseku 1 písm. b) a zaradené do regulačnej bázy aktív od začiatku regulačného obdobia do roku t-1, pričom hodnota WACC pred zdanením navýšená podľa tohto odseku sa uplatní len pre tú časť majetku, ktorej obstaranie financoval regulovaný subjekt. Do regulačnej bázy aktív sa na účely cenovej regulácie nezapočítava časť majetku, ktorá bola financovaná z verejných prostriedkov poskytovaných z rozpočtu Európskej únie.

(7)

Na účely dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 písm. c) sa nominálna hodnota WACC pred zdanením v percentách navýši o prémiu, ktorej nominálna hodnota je 2 %. V návrhu ceny regulovaného subjektu na rok t sa predkladá rozsah potrebných aktív vrátane obstarávacej ceny, ktoré sa využívajú výhradne na dosahovanie cieľov uvedených v odseku 1 písm. c) a zaradených do regulačnej bázy aktív od začiatku regulačného obdobia do roku t-1.

(8)

Navýšenie hodnoty WACC pred zdanením o prémiu podľa odseku 6 nemožno kumulovať o navýšenie podľa odseku 7.

§ 6 - Podklady návrhu ceny
(1)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
výpočet priemernej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom alebo za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody“) podľa § 8 ods. 1 až 5, a návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody podľa § 8 ods. 6 až 8 pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t presiahne 2 000 000 m3,
b)
výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa § 9 ods. 2 a 3 a návrh maximálnej ceny za výrobu, distribúciu pitnej a dodávku pitnej vody podľa § 9 ods. 4 až 9 pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t je menej ako 2 000 000 m3, alebo len návrh maximálnej ceny za dodávku pitnej vody, ak sa predkladá podľa § 9 ods. 1,
c)
výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“) alebo za čistenie odpadovej vody podľa § 10 ods. 1 až 4 a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody podľa § 10 ods. 5 až 8 pre regulované subjekty, ktorých množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody presiahne 2 000 000 m3 za rok,
d)
výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa § 11 ods. 2 a 3 a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa § 11 ods. 4 až 9 pre regulované subjekty, ktorých množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody je menej ako 2 000 000 m3 za rok, alebo len návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ak sa predkladá podľa § 11 ods. 1,
e)
údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) až d) vyplnené v prílohách č. 2 až 12,
f)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 13,
g)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností na rok t až t+2 podľa prílohy č. 14,
h)
údaje o plánovaných nákladoch a skutočných nákladoch podľa § 4 ods. 1 písm. k) projektu výskumu a vývoja podľa prílohy č. 15,
i)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až h) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
(2)

Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú

a)
výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa § 9 ods. 2 a 3 a návrh maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa § 9 ods. 4 až 9 pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t je menej ako 2 000 000 m3, alebo len návrh maximálnej ceny za dodávku pitnej vody, ak sa predkladá podľa § 9 ods. 1,
b)
výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa § 11 ods. 2 a 3 a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa § 11 ods. 1 a 4 až 9 pre regulované subjekty, ktorých množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody je menej ako 2 000 000 m3 za rok, alebo len návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ak sa predkladá podľa § 11 ods. 1,
c)
údaje potrebné pre výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohách č. 2 až 5 a prílohách č. 8 až 12,
d)
náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 a podľa prílohy č. 6,
e)
rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 a podľa prílohy č. 7,
f)
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu plánuje prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením plánovaného množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody na rok t,
g)
prehľad plánovaných fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
h)
zoznam osôb, ktorým regulovaný subjekt plánuje distribuovať alebo čistiť vodu,
i)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa bude používať na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 13,
j)
prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti na rok t až t+2 podľa prílohy č. 14,
k)
vecný a finančný prehľad plánovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 16,
l)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia podľa prílohy č. 17,
m)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až l) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
(3)

Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným právnickým osobám, ktoré sú vlastníkmi týchto verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ekonomicky oprávnené náklady sa uvádzajú v rozsahu podľa prílohy č. 10. V ekonomicky oprávnených nákladoch podľa prílohy č. 6 sa tieto náklady uplatnia priamo do celkových nákladov regulovaného subjektu a množstvo vody sa uvádza v údajoch podľa prílohy č. 4.

(4)

Regulovaný subjekt, ktorého dodávka a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t presiahne 2 000 000 m3, v rámci návrhu cien na prvý rok regulačného obdobia predkladá agregovaný plán investícií na celé regulačné obdobie osobitne pre každú regulovanú činnosť. V rámci predloženého plánu sa rozlíšia plánované náklady na rekonštrukcie a technické zhodnotenie majetku, a náklady na nový majetok.

(5)

Ak regulovaný subjekt dodáva pitnú vodu, ktorú nakupuje od iného regulovaného subjektu, a navrhuje prevzatie jeho maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku alebo ak regulovaný subjekt odvádza a čistí odpadovú vodu u iného regulovaného subjektu a navrhuje prevzatie jeho maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku, súčasťou návrhu ceny sú podklady podľa odseku 1 písm. e) až h). Ak návrh ceny predkladá regulovaný subjekt prvýkrát alebo ak regulovaný subjekt ešte nepredkladal skutočné údaje podľa § 15 a navrhuje prevzatie ceny, súčasťou návrhu ceny sú podklady podľa odseku 2 písm. c) až m), pričom sa použijú predpokladané údaje.

§ 7 - Spôsob predkladania návrhu ceny a zverejňovania údajov
(1)

Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.22) Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 2 až 14 a 16 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.

(2)

Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6 ods. 2.

(3)

Ak sa návrh ceny predkladá pre skupinu odberateľov alebo skupinu producentov, podklady sa predkladajú podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 za každú lokalitu osobitne.

(4)

Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5)

Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.

(6)

Návrh ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu sa predkladá samostatne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.

(7)

Na webovom sídle úradu sa zverejňujú spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím údaje podľa § 14 ods. 12 zákona, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny, a to

a)
celkové údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch,
b)
celkové údaje o rozsahu investícií,
c)
údaje o primeranom zisku.
§ 8 - Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t presiahne 2 000 000 m3
(1)

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu PRVt určenú podľa odseku 2. Maximálna cena za dodávku pitnej vody sa navrhuje najviac do výšky priemernej ceny PRVt určenej podľa odseku 2. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(2)

Priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov PRVt v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca

P R V t = P V V t Q V T t - 2

kde

a)
PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,
b)
PVVt sú povolené výnosy na rok t vypočítané na
1.
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
PVVt = PNVt + OVt-2 + POVt-1 + (PZt × IMDSt-2),
2.
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca
PVVt = PNVtz + OVt-1 + (POVt - ROVt-1) + (PZt × IMDSt-1) + NPVVt-n ,
c)
QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej a distribuovanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby.
(3)

Na účely výpočtu povolených výnosov PVVt podľa odseku 2 písm. b) sa veličinami vzorcov rozumejú

a)
PNVt plánované prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t určené podľa odseku 4,
b)
OVt-2 odpisy majetku v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a nájomné v eurách za prenájom majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
c)
POVt-1 hodnota plánovaných odpisov nového hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré regulovaný subjekt plánuje zaradiť v roku t-1 v eurách a nájomného v eurách za prenájom majetku, využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t-1,
d)
PZt výška primeraného zisku v roku t v eurách určená podľa odseku 6,
e)
IMDSt-2 index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na obnovu a rozvoj verejných vodovodov a určí sa podľa vzorca
pričom, ak je P
vyšší alebo sa rovná 0,8, tak IMDSt-2 = 1,04,
menší ako 0,8 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,7, tak IMDSt-2 = 1,03,
menší ako 0,7 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,6, tak IMDSt-2 = 1,02,
menší ako 0,6 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,5, tak IMDSt-2 = 1,01,
menší ako 0,5 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,4, tak IMDSt-2 = 1,00,
menší ako 0,4 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,3, tak IMDSt-2 = 0,99,
menší ako 0,3 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,2, tak IMDSt-2 = 0,98,
menší ako 0,2 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,1, tak IMDSt-2 = 0,97,
menší ako 0,1, tak IMDSt-2 = 0,96,
kde
1.
P je podiel využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu na obnovu a rozvoj za rok t-2,
2.
INVt-2 je skutočná hodnota investícií v eurách na obnovu a rozvoj verejných vodovodov v roku t-2,
3.
DispZdrt-2 je hodnota odpisov majetku regulovaného subjektu v eurách využívaného na výkon regulovanej činnosti k 31. decembru roka t-2 podľa prílohy č. 13,
f)
PNVtz plánované prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v ďalších rokoch regulačného obdobia určené podľa odseku 4,
g)
OVt-1 odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a nájomné v eurách za prenájom majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
h)
POVt hodnota plánovaných odpisov nového hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré regulovaný subjekt plánuje zaradiť v roku t v eurách a nájomného v eurách za prenájom majetku, využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t,
i)
ROVt-1 rozdiel odpisov hmotného majetku, nehmotného majetku plánovaného zaradiť do konca roka t-1, a skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a rozdiel plánovaného nájomného za prenájom majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody do konca roka t-1 a skutočne uhradeného nájomného do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
j)
IMDSt-1 index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-1 na obnovu a rozvoj verejných vodovodov a určí sa podľa vzorca uvedeného v písmene e), pričom údaje za rok t-2 sa nahradia údajmi za rok t-1,
k)
NPVVt-n neuplatnené povolené výnosy z predchádzajúceho obdobia.
(4)

Plánované prevádzkové náklady na rok t sa vypočítajú na

a)
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
PNVt = NNVt-2 + (1,08 × ONVt-2)+ (1,02 × OPNVt),
kde
1.
NNVt-2 sú neovplyvniteľné náklady v roku t-2, ktorými sú náklady na obstaranie vody z podzemných vodárenských zdrojov, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom podľa odseku 5 a dane a poplatky uvedené v riadkoch č. 8 a 12 prílohy č. 6,
2.
ONVt-2 sú osobné náklady a vypočítajú sa ako súčin priemerného počtu zamestnancov za rok t-2 a osobných nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c) v roku t-2,
3.
OPNVt sú ovplyvniteľné náklady, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. b), d) a i) a hodnota ktorých sa určuje vo výške zahrnutej do schválenej alebo určenej ceny platnej k 31. júlu 2022; ak sa cena nezmenila od 1. januára 2022 do 31. júla 2022, ovplyvniteľné náklady na účely výpočtu ceny na rok t sú ovplyvniteľné náklady roku t-2,
b)
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca
P N V t z = N N V t - 1 + I N M 100 × O N V t - 1 + 1 + J P I t 100 × O P N V t - 1 ,
kde
1.
NNVt-1 sú neovplyvniteľné náklady v roku t-1, ktorými sú náklady na obstaranie vody z podzemných vodárenských zdrojov, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom podľa odseku 4 a dane a poplatky uvedené v riadkoch č. 8 a 12 prílohy č. 6,
2.
INM je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „index nominálnej mzdy“ za posledné štyri známe štvrťroky predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR – DATAcube“,
3.
ONVt-1 sú osobné náklady a vypočítajú sa ako súčin priemerného počtu zamestnancov za rok t-1 a osobných nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c) v roku t-1, pričom ustanovenia druhej a tretej vety § 4 ods. 1 písm. c) týmto nie sú dotknuté,
4.
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v % – DATAcube“,
5.
OPNVt-1 sú ovplyvniteľné náklady, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. b), d) a i).
(5)

Pre výpočet nákladov na obstaranie vody z podzemných vodárenských zdrojov, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú náklady na obstaranie vody pozostávajúce z platieb a poplatkov za odbery a nákup vody v rozsahu zodpovedajúcom množstvu

a)
dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov,
b)
vody na vlastnú spotrebu,
c)
vody na technologické účely,
d)
strát vody vo výške 24 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania; za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú tiež náklady na obstaranie množstva vody predstavujúceho polovicu strát v rozsahu od 24 % do 28 %, rovnomerne rozdelené pre všetky prípady obstarania, pričom náklady na obstaranie vody v objeme predstavujúcom straty vyššie ako 28 % sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady.
(6)

Výška primeraného zisku na rok t sa vypočíta na

a)
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
PZt = RAB2021 × WACCt ,
pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,14 eura na 1 m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby,
kde
1.
RAB2021 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov alebo úveru v eurách k 31. decembru 2021 používaného na regulovanú činnosť, pričom táto hodnota sa zníži o hodnotu hmotného majetku a nehmotného majetku s neprimerane vysokou účtovnou hodnotou, zistenou úradom pri výkone pôsobnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b) piateho bodu zákona, hodnota RAB2021 je na celé regulačné obdobie konštantná,
2.
WACCt je hodnota vážených nákladov na kapitál pred zdanením, ustanovená v § 5,
b)
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca
PZt = (RAB2021 × WACCt) + (RABt-1 × WACCt ) + (RABšpec. × 2%) ,
kde
1.
RABt-1 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov alebo úveru v eurách v roku t-1 používaného na regulovanú činnosť, pričom táto hodnota je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok t-1, a zníži sa o hodnotu hmotného majetku a nehmotného majetku s neprimerane vysokou účtovnou hodnotou, zistenou úradom pri výkone pôsobnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b) piateho bodu zákona.
2.
RABšpec. je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov alebo úveru v eurách podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) používaného na regulovanú činnosť, ktorá je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok t-1.
(7)

Ak navrhovaná maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody a maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov v eurách na objemovú jednotku je oproti aktuálne platnej cene zvýšená v percentuálnom vyjadrení o viac ako trojnásobok hodnoty jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“, a zároveň hodnoty jednotlivých číselných údajov vstupujúcich do výpočtu ceny boli uznané ako správne a oprávnené, maximálna cena bude určená s nárastom do uvedenej hraničnej hodnoty trojnásobku JPI, pričom časť povolených výnosov zostane nepremietnutá do ceny NPVVt-n a uplatnia sa v ďalšom konaní o cenovej regulácii.

(8)

Ak regulovaný subjekt dodáva vodu inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody sa predkladá tak, že sa určí v závislosti od celkového množstva vody dodávanej iným regulovaným subjektom takto:

a)
ak QVVt-2 je menšie alebo sa rovná 0,25 × QVTt-2, potom MCVt za distribuovanú vodu je menšia alebo sa rovná 0,55 × PRVt,
b)
ak 0,25 × QVTt-2 je menšie ako QVVt-2 a zároveň menšie alebo rovné 0,50 × QVTt-2, potom MCVt za distribuovanú vodu je menšia alebo sa rovná 0,65 × PRVt,
c)
ak QVVt-2 je väčšie ako 0,50 × QVTt-2, potom MCVt zadistribuovanú vodu je menšia alebo sa rovná 0,8 × PRVt,
kde
QVVt-2 je skutočné množstvo distribuovanej pitnej vody pre iné regulované subjekty v roku t-2.
(9)

Na ďalšie roky regulačného obdobia určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov v eurách na objemovú jednotku vychádza z výpočtu priemernej ceny podľa odseku 2 a odsekov 3 až 8. Ak nie sú známe údaje za rok t-1, rok t-1 nebol účtovne uzavretý a neboli predložené skutočné údaje podľa § 15 za rok t-1, použijú sa pre výpočet maximálnej ceny údaje za rok t-2.

(10)

Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu.

(11)

Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre jednotlivé skupiny odberateľov v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a dodávku pitnej vody pre jednotlivé skupiny odberateľov a výšku primeraného zisku.

§ 9 - Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku pre regulované subjekty, ktorých distribúcia a dodávka pitnej vody v roku t je menej ako 2 000 000 m3
(1)

Ak regulovaný subjekt vykonáva dodávku pitnej vody, ktorú nakupuje od iného regulovaného subjektu, môže navrhnúť prevzatie jeho maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku.

(2)

Ak regulovaný subjekt vykonáva výrobu a dodávku pitnej vody, výrobu a distribúciu pitnej vody alebo ak neprevezme maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody alebo za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku od regulovaného subjektu, od ktorého pitnú vodu nakupuje, maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody, za dodávku pitnej vody alebo za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu PRVt určenú podľa odseku 3. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(3)

Priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov PRVt v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta na

a)
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
P R V t = O V t - 2 Q V T t - 2 + N V t - 2 Q V T t - 2 × 1 + ( J P I t - X ) 100 + P Z t ,
pričom ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,
kde
1.
PRVt je priemer maximálnych cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,
2.
OVt-2 sú odpisy majetku v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a nájomné v eurách za prenájom majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
3.
NVt-2 sú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t-2, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) druhej vete a písm. b) až d), i) a j),
4.
QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej a distribuovanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby,
5.
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
6.
PZt je výška primeraného zisku, ktorá je pri výrobe a dodávke pitnej vody najviac 0,06 eura na 1 m3 množstva vyrobenej a dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby a pri výrobe a distribúcii vody najviac 0,03 eura na 1 m3 množstva vyrobenej a distribuovanej pitnej vody v roku t-2,
7.
X je faktor efektivity, ktorý sa ustanovuje vo výške 2,5 %,
b)
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca uvedeného v písmene a), pričom vo vzorci sa údaje za rok t-2 nahradia údajmi za rok t-1, ak sú známe údaje za rok t-1, rok t-1 bol účtovne uzavretý a boli predložené skutočné údaje podľa § 15 za rok t-1.
(4)

Návrh na zmenu maximálnej ceny v ďalších rokoch regulačného obdobia sa odôvodňuje analýzami zmien ekonomicky oprávnených nákladov.

(5)

Ak regulovaný subjekt dodáva pitnú vodu inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody MCVt sa určí v závislosti od celkového množstva vody dodávanej iným regulovaným subjektom takto:

a)
ak QVVt-2 je menšie alebo sa rovná 0,25 × QVTt-2, potom MCVt za distribuovanú vodu je menšia alebo sa rovná 0,55 × PRVt,
b)
ak 0,25 × QVTt-2 je menšie ako QVVt-2 a zároveň menšie alebo sa rovná 0,5 × QVTt-2, potom MCVt za distribuovanú vodu je menšia alebo sa rovná 0,65 × PRVt,
c)
ak QVVt-2 je väčšie ako 0,50 × QVTt-2, potom MCVt za distribuovanú vodu je menšia alebo sa rovná 0,8 × PRVt,
kde
QVVt-2 je skutočné množstvo distribuovanej pitnej vody iným regulovaným subjektom v roku t-2.
(6)

Ak regulovaný subjekt dodáva nakupovanú vodu inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za distribúciu pitnej vody je znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným spotrebiteľom.

(7)

Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre jednotlivé skupiny odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady za výrobu a dodávku pitnej vody pre jednotlivé skupiny odberateľov a výšku primeraného zisku.

(8)

Ak sa návrh ceny na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 3, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 2 a 5 až 7.

(9)

Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu.

§ 10 - Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku pre regulované subjekty, ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t presiahne 2 000 000 m3
(1)

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu PRSt určenú podľa odseku 2. Maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody sa navrhuje najviac do výšky priemernej ceny PRSt určenej podľa odseku 2. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(2)

Priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody, za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca

P R S t = P V S t Q S T t - 2 ,

kde

a)
PRSt je priemer maximálnych cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,
b)
PVSt sú povolené výnosy na rok t vypočítané na
1.
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
PVSt = PNSt + OSt-2 + POSt-1 + (PZt × IMDSt-2) ,
2.
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca
PVSt = PNStz + OSt-1 + (POSt - ROSt-1) + (PZt × IMDSt-1) + NPVSt-n ,
c)
QSTt-2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách od všetkých producentov v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie.
(3)

Na účely výpočtu povolených výnosov PVSt sa veličinami vzorcov rozumejú

a)
PNSt plánované prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t určené podľa odseku 4,
b)
OSt-2 odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a nájomné v eurách za prenájom majetku využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
c)
POSt-1 hodnota plánovaných odpisov v eurách nového hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré regulovaný subjekt plánuje zaradiť v roku t-1 a nájomného v eurách za prenájom majetku plánovaného zaradiť vlastníkom v roku t-1, využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
d)
PZt výška primeraného zisku v roku t v eurách určená podľa odseku 5,
e)
IMDSt-2 index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na obnovu a rozvoj verejných kanalizácií a určí sa podľa vzorca
pričom, ak je P
vyšší alebo sa rovná 0,8, tak IMDSt-2 = 1,04,
menší ako 0,8 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,7, tak IMDSt-2 = 1,03,
menší ako 0,7 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,6, tak IMDSt-2 = 1,02,
menší ako 0,6 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,5, tak IMDSt-2 = 1,01,
menší ako 0,5 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,4, tak IMDSt-2 = 1,00,
menší ako 0,4 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,3, tak IMDSt-2 = 0,99,
menší ako 0,3 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,2, tak IMDSt-2 = 0,98,
menší ako 0,2 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,1, tak IMDSt-2 = 0,97,
menší ako 0,1, tak IMDSt-2 = 0,96,
kde
1.
P je podiel využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu na obnovu a rozvoj za rok t-2,
2.
INVt-2 je skutočná hodnota investícií v eurách na obnovu a rozvoj verejných kanalizácií v roku t-2,
3.
DispZdrt-2 je hodnota odpisov majetku regulovaného subjektu v eurách využívaného na výkon regulovanej činnosti k 31. decembru roka t-2 podľa prílohy č. 13,
f)
PNStz plánované prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v ďalších rokoch regulačného obdobia určené podľa odseku 4,
g)
OSt-1 odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a nájomné v eurách za prenájom majetku využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
h)
POSt hodnota plánovaných odpisov v eurách nového hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré regulovaný subjekt plánuje zaradiť v roku t a nájomného v eurách za prenájom majetku plánovaného zaradiť vlastníkom v roku t, využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
i)
ROSt-1 rozdiel odpisov hmotného majetku, nehmotného majetku plánovaného zaradiť do konca roka t-1 a skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a rozdiel plánovaného nájomného za prenájom majetku využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody do konca roka t-1 a skutočne uhradeného nájomného do konca roka t-1 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
j)
IMDSt-1 index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-1 na obnovu a rozvoj verejných kanalizácií a určí sa podľa vzorca uvedeného v písmene e), pričom údaje za rok t-2 sa nahradia údajmi za rok t-1,
k)
NPVSt-n neuplatnené povolené výnosy z predchádzajúceho obdobia.
(4)

Plánované prevádzkové náklady na rok t sa vypočítajú na

a)
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
PNSt = NNSt-2 + (1,08 × ONSt-2) + (1,02 × OPNSt),
kde
1.
NNSt-2 sú neovplyvniteľné náklady v roku t-2, ktorými sú poplatky za vypúšťanie odpadových vôd a dane a poplatky uvedené v riadkoch č. 8 a 12 prílohy č. 6,
2.
ONSt-2 sú osobné náklady a vypočítajú sa ako súčin priemerného počtu zamestnancov za rok t-2 a osobných nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c) v roku t-2,
3.
OPNSt sú ovplyvniteľné náklady, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. b), d) a i) a ktorých hodnota sa určuje vo výške zahrnutej do schválenej alebo určenej ceny platnej k 31. júlu 2022; ak nedošlo k zmene ceny od 1. januára 2022 do 31. júla 2022, ovplyvniteľné náklady na účely výpočtu ceny na rok t sú ovplyvniteľné náklady roku t-2,
b)
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca
P N S t z = N N S t - 1 + I N M 100 × O N S t - 1 + 1 + J P I t 100 × O P N S t - 1 ,
kde
1.
NNSt-1 sú neovplyvniteľné náklady v roku t-1, ktorými sú poplatky za vypúšťanie odpadových vôd a dane a poplatky uvedené v riadkoch č. 8 a 12 prílohy č. 6,
2.
INM je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „index nominálnej mzdy“ za posledné štyri známe štvrťroky predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR – DATAcube“,
3.
ONSt-1 sú osobné náklady a vypočítajú sa ako súčin priemerného počtu zamestnancov za rok t-1 a osobných nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c) v roku t-1, pričom ustanovenia druhej a tretej vety § 4 ods. 1 písm. c) týmto nie sú dotknuté,
4.
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v % – DATAcube“,
5.
OPNSt-1 sú ovplyvniteľné náklady v roku t-1, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. b), d) a i).
(5)

Výška primeraného zisku na rok t sa vypočíta na

a)
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
PZt = RAB2021 × WACCt,
pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,14 eura na 1 m3 množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody v roku t vrátane vlastnej produkcie,
kde
1.
RAB2021 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov alebo úveru v eurách k 31. decembru 2021 používaného na regulovanú činnosť, pričom táto hodnota sa zníži o hodnotu hmotného majetku a nehmotného majetku s neprimerane vysokou účtovnou hodnotou zistenou úradom pri výkone pôsobnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b) piateho bodu zákona, hodnota RAB2021 je na celé regulačné obdobie konštantná,
2.
WACCt je hodnota vážených nákladov na kapitál pred zdanením ustanovená v § 5,
b)
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca
PZt = (RAB2021 × WACCt ) + (RABt-1 × WACCt ) + (RABšpec. × 2 %) ,
kde
1.
RABt-1 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov alebo úveru v eurách v roku t-1 používaného na regulovanú činnosť, pričom táto hodnota je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok t-1 a zníži sa o hodnotu hmotného majetku a nehmotného majetku s neprimerane vysokou účtovnou hodnotou zistenou úradom pri výkone pôsobnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b) piateho bodu zákona,
2.
RABšpec. je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov alebo úveru v eurách podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) používaného na regulovanú činnosť, ktorá je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok t-1.
(6)

Ak navrhovaná maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody, za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privedenej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou23) od iného regulovaného subjektu a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov v eurách na objemovú jednotku je oproti aktuálne platnej cene zvýšená v percentuálnom vyjadrení o viac ako trojnásobok hodnoty jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“, a zároveň hodnoty jednotlivých číselných údajov vstupujúcich do výpočtu ceny boli uznané ako správne a oprávnené, maximálna cena bude určená s nárastom do uvedenej hraničnej hodnoty trojnásobku JPI, pričom časť povolených výnosov ostane nepremietnutá do ceny NPVSt-n a uplatnia sa v ďalšom konaní o cenovej regulácii.

(7)

Ak regulovaný subjekt čistí odpadovú vodu odvádzanú od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov3) a o odpisy majetku spojeného s odvádzaním odpadovej vody. Pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt.

(8)

Ak regulovaný subjekt odvádza a čistí odpadovú vodu privádzanú prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou23) od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody od iného regulovaného subjektu sa určí v závislosti od celkového množstva odpadovej vody privedenej od iných regulovaných subjektov takto:

a)
ak QSRt-2 je menšie alebo sa rovná 0,20 × QSTt-2, potom MCSt je menšia alebo sa rovná 0,65 × PRSt,
b)
ak 0,20 × QSTt-2 je menšie ako QSRt-2 a zároveň menšie alebo sa rovná 0,6 × QSTt-2, potom MCSt je menšia alebo sa rovná 0,75 × PRSt,
c)
ak QSRt-2 je väčšie ako 0,6 × QSTt-2, potom MCSt je menšia alebo sa rovná 0,85 × PRSt
kde
QSRt-2 je skutočné množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody od iných regulovaných subjektov v roku t-2.
(9)

Na ďalšie roky regulačného obdobia určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov v eurách na objemovú jednotku vychádza z výpočtu priemernej ceny podľa odseku 2 a z odsekov 3 až 8. Ak nie sú známe údaje za rok t-1, rok t-1 nebol účtovne uzavretý a neboli predložené skutočné údaje podľa § 15 za rok t-1, použijú sa na výpočet maximálnej ceny údaje za rok t-2.

(10)

Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu.

(11)

Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody od jednotlivých skupín producentov3) a výšku primeraného zisku.

§ 11 - Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku pre regulované subjekty, ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t je menej ako 2 000 000 m3
(1)

Ak regulovaný subjekt odvádza odpadovú vodu do prevádzkovo súvisiacej kanalizácie23) iného regulovaného subjektu, u ktorého sa vykonáva aj jej čistenie, môže navrhnúť prevzatie jeho maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku.

(2)

Ak regulovaný subjekt vykonáva odvádzanie a čistenie odpadovej vody alebo ak neprevezme maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody alebo maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku od regulovaného subjektu, do ktorého kanalizácie odvádza odpadovú vodu na účely jej ďalšieho odvádzania a čistenia v čistiarni odpadových vôd, maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu PRSt určenú podľa odseku 3. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(3)

Priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov PRSt v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta na

a)
prvý rok regulačného obdobia podľa vzorca
P R S t = O S t - 2 Q S T t - 2 + N S t - 2 Q S T t - 2 × 1 + ( J P I t - X ) 100 + P Z t ,
pričom, ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,
kde
1.
PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,
2.
OSt-2 sú odpisy majetku v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e) až g) a nájomné v eurách za prenájom majetku používaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody do konca roka t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. h),
3.
NSt-2 sú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t-2 uvedené v § 4 ods. 1 písm. b) až d), i) a j),
4.
QSTt-2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách od všetkých producentov3) v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie,
5.
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
6.
PZt je výška primeraného zisku, ktorá je pri odvádzaní a čistení odpadovej vody najviac 0,06 eura na 1 m3 množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,
7.
X je faktor efektivity, ktorý sa ustanovuje vo výške 2,5 %.
b)
ďalšie roky regulačného obdobia podľa vzorca uvedeného v písmene a), pričom vo vzorci sa údaje za rok t-2 nahradia údajmi za rok t-1, ak sú známe údaje za rok t-1, rok t-1 bol účtovne uzavretý a boli predložené skutočné údaje podľa § 15 za rok t-1.
(4)

Maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny.

(5)

Návrh na zmenu maximálnej ceny v ďalších rokoch regulačného obdobia sa odôvodňuje analýzou zmien ekonomicky oprávnených nákladov.

(6)

Ak regulovaný subjekt čistí odpadovú vodu privádzanú od iného regulovaného subjektu do čistiarne odpadových vôd, návrh maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov3) a o odpisy majetku spojeného s odvádzaním odpadovej vody.

(7)

Ak regulovaný subjekt odvádza a čistí odpadovú vodu privádzanú prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou23) od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody od iného regulovaného subjektu sa určí v závislosti od celkového množstva odpadovej vody privedenej od iných regulovaných subjektov takto:

a)
ak QSRt-2 je menšie alebo sa rovná 0,20 × QSTt-2, potom MCSt je menšia alebo sa rovná 0,65 × PRSt,
b)
ak 0,20 × QSTt-2 je menšie ako QSRt-2 a zároveň menšie alebo sa rovná 0,6 × QSTt-2, potom MCSt je menšia alebo sa rovná 0,75 × PRSt,
c)
ak QSRt-2 je väčšie ako 0,6 × QSTt-2, potom MCSt je menšia alebo sa rovná 0,85 × PRSt,
kde
QSRt-2 je skutočné množstvo odvádzanej a čistenej odpadovej vody od iných regulovaných subjektov v roku t-2.
(8)

Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady na odvádzanie a čistenie odpadovej vody od jednotlivých skupín producentov3) a výšku primeraného zisku.

(9)

Ak sa návrh na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 3, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 2 a 4 až 8.

(10)

Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorých nárast je preukázateľný zmluvou medzi regulovaným subjektom a druhou zmluvnou stranou, môžu byť tieto náklady zahrnuté do výpočtu ceny od doby nadobudnutia právoplatnosti zmluvy podľa rozhodnutia úradu.

§ 12 - Pripojenie na verejnú kanalizáciu
(1)

Cenová regulácia určenia maximálnej ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu podľa odsekov 2 až 6 sa vzťahuje na vybudovanie nových zaústení24) kanalizačných prípojok producentov odpadovej vody na náklady vlastníka verejnej kanalizácie.

(2)

Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu zohľadňuje výšku investičných nákladov na výstavbu požadovaného zaústenia, všetky nevyhnutné úpravy v mieste rozkopávky a príslušné poplatky spojené s výstavbou, a to v závislosti od vnútorného priemeru zaústenia, pričom zaústenia podľa vnútorného priemeru sa delia na:

a)
zaústenie do DN 200 mm vrátane,
b)
zaústenie od DN 250 mm do DN 300 mm vrátane,
c)
zaústenie viac ako DN 300 mm,
kde
DN je vnútorný priemer potrubia zaústenia v milimetroch.
(3)

Maximálna cena za pripojenie sa vypočíta jednotlivo pre každý vnútorný priemer zaústenia podľa vzorca

M C P K t = N P K t - 1 P P K t - 1 × 0,2 ,

kde

a)
MCPKt je maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu v roku t,
b)
NPKt-1 sú skutočné náklady na vybudovanie zaústenia v roku t-1,
c)
PPKt-1 je počet vybudovaných zaústení v roku t-1.
(4)

Súčasťou návrhu ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu vybudovaním zaústenia sú

a)
výpočet a navrhovaná maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu jednotlivo pre zaústenia v závislosti od vnútorného priemeru potrubia zaústenia,
b)
podklady o skutočných nákladoch na vybudovanie zaústení v roku t-1 rozdelené podľa vnútorného priemeru zaústení,
c)
podklady o počte vybudovaných zaústení v roku t-1 rozdelené podľa vnútorného priemeru vybudovaných zaústení,
d)
iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny za pripojenie.
(5)

Ak v čase predkladania návrhu ceny za pripojenie nie sú známe údaje za rok t-1, rok t-1 nebol účtovne uzavretý a neboli predložené skutočné údaje podľa § 15 za rok t-1, výpočet ceny bude vychádzať z údajov za rok t-2.

(6)

Ak regulovaný subjekt predkladá návrh ceny za pripojenie prvýkrát, použijú sa plánované priemerné ekonomicky oprávnené náklady na pripojenie na rok t jednotlivo pre každý vnútorný priemer zaústenia.

(7)

Ustanovenia o návrhu ceny za pripojenie sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

§ 13 - Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny
(1)

Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla25) alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná najmenej jedenkrát ročne, v bytových domoch26) do 31. decembra. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie maximálnej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene maximálnej ceny.

(2)

Ak pri ročnom vyúčtovaní za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom vznikne preplatok, odberateľovi alebo producentovi sa vráti do 14 dní odo dňa splatnosti vyúčtovacej faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

§ 14 - Spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene
(1)

Maximálna cena za regulovanú činnosť sa regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona, vypočíta postupom podľa § 9 alebo § 11.

(2)

Ak sa maximálna cena za regulovanú činnosť vypočítava regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona, prvýkrát, postupuje sa podľa § 9 ods. 8 alebo § 11 ods. 9.

(3)

Oznámenie obce o cene podľa § 14 ods. 8 zákona obsahuje

a)
názov obce, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
číslo potvrdenia o registrácii podľa § 23 zákona,
c)
maximálnu cenu za regulovanú činnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 v eurách na objemovú jednotku,
d)
dátum,
e)
meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,
f)
podpis oprávnenej osoby.
(4)

K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 primerane.

§ 15 - Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov
(1)

Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to

a)
uvedené v tabuľkách podľa príloh č. 2 až 5 a 8 až 11,
b)
náklady a ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 v rozsahu podľa prílohy č. 6,
c)
rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v rozsahu podľa prílohy č. 7,
d)
prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti podľa prílohy č. 12,
e)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 13,
f)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 14,
g)
vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 16,
h)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku podľa prílohy č. 17,
i)
prehľad vybudovaných zaústení do verejnej kanalizácie podľa prílohy č. 18,
j)
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
k)
prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
l)
zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval pitnú vodu alebo čistil odpadovú vodu,
m)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na každú regulovanú činnosť v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu.
(2)

Ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 2 000 000 m3, predkladajú sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj údaje za predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy č. 19.

(3)

Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 2 až 18 sa predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky.

(4)

Skutočné údaje sú podkladom pre zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona.

§ 16 - Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s uplatňovaním ceny

Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsahu podľa príloh č. 6 a 7 osobitne za každú regulovanú činnosť za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.

§ 17 - Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.

(2)

Do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2023 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2022; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.

(3)

Na posúdenie návrhu ceny na rok 2023 predloženého v konaní o cenovej regulácii do 10. októbra 2022 sa použije táto vyhláška.

§ 18 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. a vyhlášky č. 361/2021 Z. z.

§ 19 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. októbra 2022 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

v z. Szabolcs Hodosy v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Technická doba životnosti majetku

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na výpočet ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Spoločné údaje

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisícoch eur

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu pitnej vody v tisícoch eur

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody v tisícoch eur

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Ekonomicky oprávnené náklady vyčlenené z prílohy č. 6, ktoré sa týkajú prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe zmluvného vzťahu medzi regulovaným subjektom a ich vlastníkom v tisícoch eur

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov v eurách

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje o plánovaných nákladoch a skutočných nákladoch projektu výskumu a vývoja

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vecný a finančný prehľad opráv a údržby v eurách

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 323/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. m) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 2)  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
 • 3)  § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
 • 4)  § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 23 až 25 a § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 23 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
 • 8)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
 • 21)  § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 2 písm. n) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 16 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
 • 25)  § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
 • 26)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore