Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024

Platnosť od: 22.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS8EUPPČL1

Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.01.2023 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 423/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022

Legislatívny proces k zákonu 113/2022§ 3
Podmienky na výkon štatutárneho auditu

(1)
Podmienkou na výkon štatutárneho auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (ďalej len „certifikát“), ktorý vydá úrad uchádzačovi, ak
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
má dobrú povesť,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
e)
sa zúčastňoval sústavného vzdelávania asistentov štatutárneho audítora,
f)
predložil úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané, a ich číslo,
g)
zložil audítorskú skúšku podľa § 15.
(2)
Asistent štatutárneho audítora počas odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) je povinný absolvovať na základe písomnej zmluvy so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou najmenej trojročnú praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť štatutárneho auditu, uisťovacích a súvisiacich audítorských služieb v rozsahu najmenej 2 100 hodín, z toho dve tretiny u štatutárneho audítora alebo v audítorskej spoločnosti, ktorí sú zapísaní v zozname štatutárnych audítorov alebo zozname audítorských spoločností (ďalej len „príslušný zoznam“), u európskeho audítora alebo v audítorskej spoločnosti z iného členského štátu.
(3)
Doba, počas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy podľa odseku 2, môže trvať najviac šesť rokov vrátane prerušenia vykonávania praxe podľa § 13 ods. 6.
(4)
Asistent štatutárneho audítora vykonáva praktickú odbornú prípravu pod vedením školiteľa asistenta štatutárneho audítora (ďalej len „školiteľ“), ktorý
a)
vykonáva činnosť štatutárneho audítora ako hlavnú činnosť počas celého roka,
b)
má najmenej päť rokov praxe v profesii štatutárneho audítora alebo európskeho audítora,
c)
má dobrú povesť,
d)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 49 ods. 1 a sankcie podľa § 64 alebo disciplinárne opatrenie a sankcie v inom členskom štáte,
e)
má splnené záväzky voči komore alebo, ak ide o európskeho audítora voči príslušnej stavovskej organizácii, ak je jej členom v inom členskom štáte,
f)
je vedený v zozname školiteľov komorou, ak je členom komory alebo v zozname školiteľov vedenom úradom, ak je školiteľom európsky audítor.
(5)
Certifikát vydá úrad aj európskemu audítorovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), ak
a)
sa preukáže platným certifikátom vydaným v inom členskom štáte,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorým dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16.
(6)
Na základe vzájomnosti môže úrad vydať certifikát audítorovi z tretej krajiny, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), a umožniť mu výkon štatutárneho auditu podľa tohto zákona, ak
a)
sa preukáže platnou licenciou vydanou v tretej krajine a predloží dôkaz, že audítorská skúška, ktorú vykonal v tretej krajine, spĺňa požiadavky podľa § 15 ods. 2,
b)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorými dokladuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v bezprostredne predchádzajúcom období,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa § 16.
(7)
Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až f), odseku 5 písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia byť splnené pred prihlásením sa na audítorskú skúšku alebo na skúšku spôsobilosti. Asistent štatutárneho audítora preukazuje splnenie podmienky podľa odseku 1
a)
písm. a) občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným relevantným dokladom,
b)
písm. c) vysokoškolským diplomom alebo jeho overenou kópiou alebo rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní,
c)
písm. d) potvrdením školiteľa,
d)
písm. e) potvrdením komory.
(8)
Európsky audítor a audítor z tretej krajiny preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) cestovným pasom alebo iným relevantným dokladom.
(9)
Fyzická osoba má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak
a)
je bezúhonná,
b)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,10a) ako aj voči jeho zamestnancom,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec, čo preukazuje čestným vyhlásením,
d)
nebola jej v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,11) čo preukazuje čestným vyhlásením,
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu.
(10)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(11)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.12) Ak príslušné orgány členských štátov a tretích krajín takéto doklady nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza potvrdením vydaným príslušným orgánom dohľadu. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(12)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.13)
(13)
Certifikát je verejná listina.
(14)
Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie certifikátu, skladá predsedovi rady úradu sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské štandardy, svedomito a zodpovedne plniť svoje povinnosti štatutárneho audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu, a budem sa riadiť Etickým kódexom audítora.“.
zobraziť paragraf
§ 5
Podmienky zápisu do zoznamu audítorských spoločností

(1)
Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, právnickú osobu,
a)
v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí štatutárnym audítorom, audítorským spoločnostiam, európskym audítorom alebo audítorským spoločnostiam z iného členského štátu, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie úrad alebo príslušný orgán v inom členskom štáte,
b)
v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú štatutárnymi audítormi alebo európskymi audítormi; ak má táto právnická osoba dvoch členov štatutárneho orgánu, musí byť štatutárnym audítorom alebo európskym audítorom najmenej jeden z nich,
c)
v mene ktorej výkon štatutárneho auditu budú zabezpečovať štatutárni audítori,
d)
ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností,
e)
ktorá má dobrú povesť.
(2)
Úrad zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, audítorskú spoločnosť, ktorá je zapísaná v zozname, ktorý vedie príslušný orgán v inom členskom štáte,
a)
ktorej kľúčový audítorský partner je zapísaný v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad,
b)
ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností,
c)
ktorá má dobrú povesť.
(3)
Právnická osoba alebo audítorská spoločnosť má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak
a)
je bezúhonná a bezúhonný je člen jej štatutárneho orgánu; tieto skutočnosti preukazuje podľa § 3 ods. 11,
b)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,10a) ako aj voči jej zamestnancom,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec, čo preukazuje čestným vyhlásením,
d)
nebola jej v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,11) čo preukazuje čestným vyhlásením,
e)
nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu alebo jej nebola uložená sankcia podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Právnická osoba predloží spolu so žiadosťou o zápis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, stanovy, ak ide o spoločnosť len založenú; doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Audítorská spoločnosť z iného členského štátu preukazuje registráciu audítorskej spoločnosti v domovskom členskom štáte osvedčením nie starším ako tri mesiace.
(5)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.13)
(6)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 12 ods. 8, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu podľa § 12 ods. 2 písm. i) alebo písm. k).
(7)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu je štatutárny audítor, ktorý bol členom riadiaceho orgánu audítorskej spoločnosti vyčiarknutej zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu podľa § 12 ods. 2 písm. i) alebo písm. k).
(8)
Úrad nezapíše do zoznamu audítorských spoločností audítorskú spoločnosť, v ktorej člen riadiaceho orgánu je fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu štatutárnych audítorov podľa § 12 ods. 2 písm. e), i) alebo písm. k).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore