Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 02.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 12.12.2015
Účinnosť od: 02.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 02.01.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 371/2015 s účinnosťou od 02.01.2023 na základe 194/2022


§ 14
Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov


(1)
Zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní tak, že od 1. apríla kalendárneho roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov poskytnutých touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Minimálny štandard zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje pre
a)
papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky
1.
v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu,
2.
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu,
b)
sklo
1.
v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto spoločného zberu zmesového odpadu,
2.
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.

Štandard zberu od 1. januára do 31. marca sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2)
Štandard zberu obce sa vypočítava každoročne pre každú obec a každú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, postupom podľa odseku 1. Na napĺňanie štandardu zberu obce nemožno použiť zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov okrem zberovej kapacity dostupnej prostredníctvom zberného dvora tejto obce (§ 80 ods. 6 zákona). Na napĺňanie štandardu zberu obce možno použiť zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného zberu danej zložky komunálnych odpadov; ustanovenie odseku 1 poslednej vety tým nie je dotknuté.
(3)
Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:
a)
modrá pre zložku papier,
b)
zelená pre zložku sklo,
c)
žltá pre zložku plast,
d)
červená pre zložku kovy,
e)
oranžová pre kompozitné obaly na báze lepenky.
(4)
Zberné nádoby podľa odseku 3 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
(5)
Rozlišovanie zberných nádob použitých na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa odseku 3 sa môže zabezpečiť umiestnením štítku podľa odseku 4 na zbernú nádobu, ktorý je vyhotovený vo farebnom rozlíšení, ktoré je v súlade s požiadavkami na farebné rozlíšenie zberných nádob podľa odseku 3; táto výnimka z ustanovenia odseku 3 sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
(6)
Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek kompozitných obalov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu; kompozitné obaly na báze lepenky sa zbierajú oddelene od zložky papier. V takomto prípade sa zberná nádoba označí farebnými štítkami podľa odseku 5, pričom ustanovenia odseku 3 a časť vety za bodkočiarkou v odseku 5 sa neuplatnia.
(7)
Spoločné zberné nádoby podľa odseku 6 sa spolu so samostatnými zbernými nádobami určenými pre triedený zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov uplatňujú na napĺňanie štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok, pričom dostupný objem pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa určí z objemu spoločnej zbernej nádoby po zohľadnení pomeru dostupných objemov poskytnutých pre zber zložiek komunálnych odpadov spoločne zbieraných v tejto nádobe, ktoré vyplývajú zo štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného v prílohe č. 10, a to postupom podľa prílohy č. 11.
(8)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí,
a)
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu,
b)
ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, a
c)
kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
(9)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.
(10)
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ich spoločným zberom. Na zabezpečenie takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, ak ide o
a)
individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. a) druhý bod a odseku 9,
b)
komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. b) druhého bodu a odseku 9.
(11)
Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť
a)
farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
b)
označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
(12)
Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
(13)
Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 8 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.
(14)
Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec zabezpečí
a)
propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to
1.
zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
3.
zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a
b)
propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
1.
zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
3.
zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.
(15)
Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Uvedené sa nevzťahuje na zložky biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, pre ktoré sa neustanovia požiadavky na zberovú kapacitu.
(16)
Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore