Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68478
Dôvodové správy: 1759
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.10.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2022


Platnosť od: 29.11.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Rozpočtové právo, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 292/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „lesníctve“ vkladajú slová „v súlade s osobitným predpisom1a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) bývalé potraviny, ktoré sú určené na kŕmne účely podľa osobitných predpisov,8a) k) nakladanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú ...

8b) Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.

3.

V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

4.

V § 1 ods. 4 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

5.

V § 3 odsek 14 znie:

„(14) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska ...

7.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre ...

8.

V § 5 ods. 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „najmä“.

9.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Prekládková stanica komunálneho odpadu je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie ...

10.

V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová „so zameraním na dekontamináciu“ vkladajú slová „alebo ...

11.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý ...

12.

V § 12 ods. 6 sa slovo „a“ za slovami „komunálnym odpadom“ nahrádza čiarkou a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.

13.

V § 13 písm. e) treťom bode sa za slová „takéhoto odpadu a“ vkladá slovo „každá“.

14.

V § 13 písm. e) ôsmom bode sa vypúšťa slovo „komunálny“.

15.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu len pre cudziu potrebu, sa vzťahujú pri ...

16.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích ...

17.

V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „v odseku 12“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 7 a 12“. ...

18.

V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov ...

19.

V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová „do 15 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do konca ...

20.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad uvedený v odsekoch 6 až 8 inak, ako je uvedené.“. ...

21.

V § 16 ods. 7 úvodná veta znie:

„Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový ...

22.

V § 16 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová „od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho ...

23.

V § 16 ods. 8 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

24.

V § 16 ods. 9 sa slová „c), f), g) a h).“ nahrádzajú slovami „c), f) a g).“.

25.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmena f) až l).

26.

V § 19 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému ...

27.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo ...

28.

§ 20 vrátane nadpisu nad paragrafom a nadpisu znie:

„Nakladanie s ortuťou § 20 Základné ustanovenia (1) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38a až 39b znejú:

„38a) Čl. 2 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti ...

29.

Nadpis § 21 znie: „Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti ...

30.

V § 21 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska ...

31.

V § 21 ods. 3 písmeno p) znie:

„p) viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej ...

32.

V § 21 ods. 3 písm. r) sa za slovo „ortuti“ vkladajú slová „z úložiska dočasného uskladnenia ...

33.

V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosti podľa odseku 3 okrem písmen r) a s) sa vzťahujú na prevádzkovateľa úložiska ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

34.

Nadpis § 22 znie: „Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného ...

35.

V § 22 ods. 1 sa za slovo „uloženie“ vkladajú slová „na úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ...

36.

V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia ...

37.

V § 22 ods. 3 úvodná veta znie:

„Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska ...

38.

V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2022.“.

39.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sa primerane vzťahujú aj na prevádzkovateľa úložiska trvalého ...

40.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Ten, kto odpadovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďalej len „pôvodný držiteľ ...

41.

V § 23 ods. 2 až 4 sa slová „trvalého uloženia“ nahrádzajú slovami „odovzdania do zariadenia ...

42.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Ten, komu sa podľa odseku 5 odovzdáva vyskladnená odpadová ortuť, je povinný prevádzkovateľovi ...

43.

V § 24 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno ...

44.

V § 25 odsek 9 znie:

„(9) Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské ...

45.

V § 25 ods. 10 úvodnej vete sa slovo „musí“ nahrádza slovami „je povinný“.

46.

V § 26 odsek 6 znie:

„(6) Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, je povinný ...

47.

V § 27 ods. 1 sa slovo „treťom“ nahrádza slovom „siedmom“.

48.

V § 27 ods. 4 písm. k) sa za slová „prúd odpadu“ vkladajú slová „a zabezpečiť priebežné ...

49.

V § 27 ods. 5 prvej vete sa slová „§ 73 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 11“ a v ...

50.

V § 27 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom tretej osoby, ...

51.

V § 27 ods. 7 úvodnej vete sa za slovami „výrobcu obalov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a ...

52.

V § 27 ods. 13 sa za slová „vynaložených prostriedkov“ vkladajú slová „a plnenia povinností ...

53.

V § 27 ods. 13 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 15 dní“.

54.

V § 27 ods. 14 písm. a) prvom bode sa slová „§ 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo ...

55.

V § 27 odsek 16 znie:

„(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť organizácii zodpovednosti ...

56.

V § 28 ods. 1 sa slovo „týchto“ nahrádza slovom „vyhradených“.

57.

V § 28 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v niektorom z členských štátov“. ...

58.

V § 28 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie ...

59.

V § 28 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť priebežné financovanie ...

60.

V § 28 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „do 30 dní odo dňa

„1. zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo 2. nadobudnutia účinnosti ...

61.

V § 28 ods. 4 písm. k) sa slová „do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 31. januára“ a ...

62.

V § 28 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca kalendárneho roka po kalendárnom ...

63.

V § 28 ods. 4 písmeno r) znie:

„r) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému ...

64.

V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami v) až z), ktoré znejú:

„v) predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o ...

65.

V § 28 ods. 5 písmeno f) znie:

„f) predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu ...

66.

V § 28 ods. 7, § 29 ods. 4 a § 44 ods. 11 sa slová „platnosti autorizácie udelenej ministerstvom“ ...

67.

V § 28 ods. 9 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

68.

§ 28 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Orgán, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, a) je oprávnený ...

69.

V § 29 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „do 30 dní odo dňa

„1. zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo 2. nadobudnutia účinnosti ...

70.

V § 29 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

71.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).

72.

V § 29 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k svojmu zberovému podielu ...

73.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva údaje o spôsobe plnenia povinností ustanovených ...

74.

V § 30 ods. 5 sa za slovami „odsekom 1“ vypúšťa čiarka a slová „a výrobcovi vyhradeného ...

75.

V § 30 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

76.

V § 31 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ktorá je zapísaná ...

77.

V § 31 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Ministerstvo zverejní výzvu na založenie koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ...

78.

V § 31 ods. 8 písm. g) sa slovo „klientov“ nahrádza slovom „členov“ a v odseku 11 písm. ...

79.

V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) spôsob poskytnutia množstiev odpadových pneumatík, ktoré prevyšujú súhrnný trhový podiel ...

80.

V § 31 ods. 11 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozdelenie oznámiť organizácii ...

81.

V § 31 ods. 11 písm. d) sa za slovami „v súlade s týmto zákonom a“ vkladá slovo „bezodkladne“. ...

82.

V § 31 ods. 11 písmeno g) znie:

„g) na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom poskytnúť požadované ...

83.

V § 31 sa odsek 11 dopĺňa písmenami k) až o), ktoré znejú:

„k) uzatvoriť za nediskriminačných podmienok zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, výrobcom ...

84.

V § 31 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) oznámiť ministerstvu, že nie je schopné plniť povinnosti podľa písmen a) až c) a odseku ...

85.

V § 31 ods. 14 písm. a) sa slová „do 25 dní“ nahrádzajú slovami „do 45 dní“.

86.

V § 31 ods. 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie ...

87.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Orgán, ktorý kontroluje činnosť koordinačného centra, a) je oprávnený kontrolovať povinnosti ...

88.

V § 32 ods. 4 písm. b) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „náradia“.

89.

V § 32 odsek 29 znie:

„(29) Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre ...

90.

V § 34 ods. 1 písm. a) sa za slová „najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu,“ ...

91.

V § 34 ods. 1 písm. e) úvodnej vete sa za slová „zabezpečiť zber elektroodpadu“ vkladajú ...

92.

V § 34 ods. 1 písm. f) sa za slová „prednostné opätovné použitie“ vkladá slovo „vyzbieraného“. ...

93.

V § 34 ods. 1 písm. g) sa slovo „požitie“ nahrádza slovom „použitie“.

94.

V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená h) až l).

95.

V § 34 ods. 1 písm. l) sa za slová „environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu“ vkladajú ...

96.

V § 35 ods. 1 sa slová „prvý a tretí bod“ nahrádzajú slovami „prvý bod“.

97.

V § 39 ods. 1 sa slovo „odpadu“ nahrádza slovom „elektroodpadu“.

98.

V § 41 písm. b) sa vypúšťajú slová „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,“. ...

99.

V § 42 ods. 1 druhej vete sa slová „táto časť“ nahrádzajú slovami „tento oddiel“.

100.

V § 44 ods. 8 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „do 30 dní odo dňa

„1. zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo 2. nadobudnutia účinnosti ...

101.

V § 44 ods. 8 písm. n) sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. januára“ a na konci ...

102.

V § 44 ods. 8 písmeno q) znie:

„q) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k cieľom zberu použitých ...

103.

V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o ...

104.

V § 45 ods. 4 sa za slovo „prostredníctvom“ vkladá slovo „jednej“.

105.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo ...

106.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 51a Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov (1) Zariadenie na ...

107.

V § 52 ods. 11 písmeno c) znie:

„c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo ...

108.

V § 54 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová za bodkočiarkou.

109.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na výrobcu obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako ...

110.

V § 56 ods. 8 sa slová „obalov pochádzajúcich“ nahrádzajú slovami „obaly pochádzajúce“. ...

111.

V § 59 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho ...

112.

V § 59 ods. 5 sa za slovami „v obci“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorej bola ako zmluvný ...

113.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou okrem ...

114.

V § 60 ods. 3 sa slová „§ 64 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 2 písm. a)“. ...

115.

V § 61 ods. 6 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“ .

116.

V § 64 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená a) až h).

117.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík množstvo odobratých ...

118.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky samostatne ...

119.

V § 69 ods. 6 sa za slovo „republiky“ vkladá slovo „samostatne“.

120.

V § 69 ods. 8 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „spätný zber odpadových pneumatík sa môže ...

121.

V § 69 ods. 10 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „percentuálny“.

122.

V § 70 písmeno b) znie:

„b) spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom ...

123.

V § 70 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

124.

§ 70 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pri predaji pneumatiky oddelené uvedenie nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových ...

125.

V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „na základe zmluvy s výrobcom ...

126.

V § 71 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti ...

127.

V § 71 ods. 1 písm. e) sa slovo „zneškodňovania“ nahrádza slovom „zneškodňovanie“ a na ...

128.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) pri predaji pneumatiky oddelene uviesť náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík ...

129.

V § 73 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „[§ 105 ods. 3 písm. i)]“.

130.

V § 73 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
kníh,“.

131.

V 73 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

132.

V § 73 odsek 4 znie:

„(4) Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na ...

133.

V § 73 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Trhový podiel výrobcu neobalových výrobkov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny ...

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

134.

V § 73 ods. 8 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „príslušný ...

135.

V § 73 ods. 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

136.

V § 73 sa vypúšťa odsek 13.

137.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na výrobcu neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve ...

138.

V § 77 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ servisných, čistiacich a udržiavacích prácach,“.

139.

V § 80 ods. 5 sa nad slovo „prác“ umiestňuje odkaz 107a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107a znie:

„107a) § 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb.“.

140.

§ 80 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú kompostovanie ...

141.

V § 81 odsek 5 znie:

„(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek ...

142.

Poznámka pod čiarou k odkazu 109 znie:

„109) § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 355/2016 Z. z.“.

143.

V § 81 ods. 7 písm. g) sa za slová „objemných odpadov“ vkladá čiarka a slová „drobných ...

144.

V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie ...

145.

V § 81 ods. 10 sa za slová „so zmesovým komunálnym odpadom“ vkladá čiarka a slová „drobným ...

146.

V § 81 ods. 13 prvej vete za slová „batérií a akumulátorov“ vkladajú slová „a elektroodpadu“. ...

147.

V § 81 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.

148.

V § 81 ods. 14 sa za slovom „kovy“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „sklo“ sa vkladajú ...

149.

V § 81 ods. 20 sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovom „môže“.

150.

V § 82 ods. 3 písm. d) sa za slová „odpadové pneumatiky“ vkladá čiarka a slová „ak tak ...

151.

V § 84 odsek 5 znie:

„(5) Zakazuje sa a) organizovať, sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom ...

152.

§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na účely cezhraničného pohybu odpadov sa osobou pod jurisdikciou Slovenskej republiky rozumie ...

153.

V § 86 ods. 2 sa nad slovom „námietky“ odkaz „118)“ nahrádza odkazom „117)“.

154.

V § 86 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu v dôsledku konania, ...

155.

V § 86 ods. 3 písm. b) sa za slovo „priestupku“ vkladajú slová „alebo iného správneho deliktu“. ...

156.

V § 87 ods. 1 sa nad slovom „predpise“ odkaz „120)“ nahrádza odkazom „119)“.

157.

V § 91 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.

158.

V § 91 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.

159.

V § 94 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) držiteľ autorizácie nezabezpečí splnenie vyhradenej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. ...

160.

V § 94 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 44 ods. 11.“.

161.

V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k)“ nahrádzajú slovami ...

162.

V § 94 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 29 ods. 4.“.

163.

V § 94 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a f).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až e).

164.

Za § 94 sa vkladajú § 94a a 94b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 94a Registrácia koordinačného centra (1) Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier ...

165.

V § 95 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) bezúhonnosť, b) druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného ...

166.

V § 95 odsek 6 znie:

„(6) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť je povinná a) oznamovať ...

167.

V § 96 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo zmení osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak a) ide o zmenu osobných údajov ...

168.

V § 96 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
nesplnila povinnosť podľa § 95 ods. 6 písm. b) alebo“.

169.

V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak odborne spôsobilá osoba ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

170.

V § 97 ods. 1 písm. g) na sa konci pripája toto slovo: „ročne“.

171.

V § 97 ods. 1 písm. q) sa za slovo „ortuti“ vkladajú slová „alebo úložiska trvalého uskladnenia ...

172.

V § 97 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uzavretie úložiska trvalého ...

173.

V § 97 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

„u) prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu, v) skladovanie výkopovej zeminy pre ...

174.

V § 97 ods. 2 písm. a) sa slová „ a) až c), f), g), l), m), n), s) a t)“ nahrádzajú slovami ...

175.

V § 97 ods. 3 úvodná veta znie: „Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f) okrem činnosti prepravy ...

176.

V § 97 odsek 6 znie:

„(6) Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov ...

177.

V § 97 ods. 9 písm. c) sa slová „podľa § 2 ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

178.

V § 97 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 11 až 17.

179.

V § 97 ods. 11 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „súhlas na prevádzkovanie úložiska ...

180.

V § 97 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa odseku 1 písm. r) overí ...

Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 15 až 18.

181.

V § 97 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) a v) ...

182.

V § 98 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo prepravu odpadov“ a slová „alebo prepravy odpadov“. ...

183.

V § 98 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 126a znie:

„126a) Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ...

184.

V § 98 odsek 5 znie:

„(5) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až ...

185.

V § 98 ods. 6 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.

186.

§ 98 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Registrovaná osoba je povinná príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ...

187.

V § 99 ods. 1 písm. b) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých ...

188.

V § 99 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 134 sa vypúšťa.

189.

V § 99 odsek 2 znie:

„(2) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 postavanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 136 sa vypúšťa.

190.

V § 100 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej ...

191.

V § 100 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti ...

192.

V § 100 ods. 6 druhej vete sa za slová „môže ministerstvo“ vkladajú slová „na základe úspešného ...

193.

V § 101 písm. c) sa slová „nového overenia“ nahrádzajú slovami „úspešne absolvovať nové ...

194.

V § 103 ods. 4 písm. k) sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.

195.

V § 103 ods. 5 písm. a) šiestom bode sa za slovo „oznamovatelia“ vkladá čiarka a slová „osoby ...

196.

V § 104 ods. 1 sa nad slovo „hospodárstva“ umiestňuje odkaz 137a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 137a znie:

„137a) Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene ...

197.

V § 105 ods. 2 písm. c) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasy“.

198.

V § 105 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,“.

199.

V § 105 ods. 2 písmeno k) znie:

„k) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé ...

200.

V § 105 ods. 2 písmeno o) znie:

„o) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu osôb oprávnených na ...

201.

V § 105 ods. 2 písm. p) sa slová „kontaminovaných zariadení“ nahrádzajú slovami „zariadení ...

202.

V § 105 ods. 2 písm. y) sa slovo „republiky“ nahrádza slovom „republika“.

203.

Poznámka pod čiarou k odkazu 140 znie:

„140) Čl. 9 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie Ministerstva ...

204.

V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ag) až ai), ktoré znejú:

„ag) vykonáva zápis a výmaz koordinačných centier do Registra koordinačných centier, vedie ...

205.

V §105 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému ...

206.

V § 105 ods. 3 písm. d) sa za slová „označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi“ vkladá ...

207.

V § 105 ods. 3 písm. g) sa za slová „o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti“ ...

208.

V § 105 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie ...

209.

V § 105 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o náležitostiach oznámenia ...

210.

V § 105 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „sadzby pre určenie nákladov na ...

211.

V § 105 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „spôsob výpočtu trhového a zberového ...

212.

V § 105 ods. 3 písm. n) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o vedení dokumentácie o starých ...

213.

V § 105 ods. 3 písm. o) sa slová „§ 17 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. ...

214.

V § 105 ods. 3 písmeno r) znie:

„r) obsah, spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb a podrobnosti o obsahu žiadosti o registráciu ...

215.

V § 105 ods. 3 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o informačnej kampani ...

216.

V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) spôsob výpočtu nákladov súvisiacich s odstraňovaním nezákonne umiestneného odpadu.“. ...

217.

§ 106 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov ...

218.

V § 107 písm. g) sa za slovom „kraja“ vypúšťa čiarka a slová „ak si jeho vydanie ministerstvo ...

219.

V § 107 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenciu ohlásení o vzniku odpadu a ...

220.

V § 107 písm. m) sa slová „§ 17 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. ...

221.

V § 107 písm. r) sa vypúšťajú slová „ak nejde o zariadenie, ktorého prevádzka sa povoľuje ...

222.

§ 107 sa dopĺňa písmenami u) až w), ktoré znejú:

„u) udeľuje súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, v) udeľuje súhlas na ...

223.

V § 108 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 97 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 12“ a slová ...

224.

V § 108 ods. 1 písm. c) sa za slovo „registráciu“ vkladajú slová „a vedie zoznam registrovaných ...

225.

V § 108 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vedie evidenciu 1. ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 14 ods. 1 písm. g), 2. evidenčných ...

226.

V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov ...

227.

V §112 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán štátneho dozoru zistí skutočnosť nasvedčujúcu ...

228.

§ 112 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov pokutu za porušenie ...

229.

V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 97 ods. 13, 14“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 12, 13“ ...

230.

V § 113 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
konanie podľa § 95, 96, 100 až 102,“.

231.

V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:

„o) uloženie povinnosti založiť koordinačné centrum podľa § 31 ods. 5, p) zápis do Registra ...

232.

V § 113 ods. 3 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. j)“. ...

233.

V § 113 odsek 4 znie:

„(4) Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) ...

234.

V § 115 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) koná v rozpore s § 6 ods. 6, b) nakladá alebo inak zaobchádza ...

235.

V § 117 odsek 1 znie:

„(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ...

236.

V § 117 ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 2 písm. c), h)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 2 písm. ...

237.

V § 117 odsek 3 znie:

„(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

238.

V § 117 ods. 4 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. a), b), k)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 ...

239.

V § 117 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 112 ods. ...

240.

V § 117 ods. 6 sa za slová „§ 25 ods. 1,7;“ vkladajú slová „§ 28 ods. 9 písm. e);“.

241.

V § 119 ods. 2 sa vypúšťajú slová „životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "minister")“. ...

242.

V § 134 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:

„(4) Na Environmentálny fond sa prevádzajú a) práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9.

243.

V § 134 odsek 9 znie:

„(9) Likvidačný zostatok vrátane likvidačnej rezervy podľa § 130 ods. 1 je zdrojom Environmentálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 159a znie:

„159a) Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

244.

Za § 135b sa vkladá § 135c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§135c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Kto vykonáva činnosť, ...

245.

Slovo „hlásenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „ohlásenie“ ...

246.

V prílohe č. 1 poznámka (****) znie:

„(****) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.“.

247.

V prílohe č. 2 poznámka (***) znie:

„(***) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné v poradovom čísle 76 stĺpec Preukaz ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položke 162 písm. s) ...

2.

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položka 162 písmeno ...

„y)
Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až v)“.

3.

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa ...

„aj) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho ...

ČI. IV

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)

činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného ...

2.

V § 78 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo drobných stavebných odpadov“ nahrádzajú slovami „vrátane ...

3.

V § 78 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v ...

4.

V § 78 odsek 3 znie:

„(3)

Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení ...

Čl. V

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

„u)
disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)“.

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ab znie:

„9ab) § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)“.

3.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:

„ad) financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej ...

4.

V § 4 ods. 2 druhej vete sa slová „§ 4 ods. 1 písm. a) až e) a i) až l) a n)“ nahrádzajú ...

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva ...

6.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (1) O prostriedky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12j až 12m znejú:

„12j) § 25 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 292/2017 ...

7.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, bonitu projektu žiadateľa a bonitu ...

8.

V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b“ nahrádzajú slovami „§ 4b a 4c“. ...

9.

V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov“ ...

ČI. VI

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa)

vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu.13e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13e znie:

„13e) § 4c ods. 6 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení ...

ČI. VII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)

vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu.49b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) § 4c ods. 6 písm. b) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení ...

ČI. VIII

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 ...

V § 25 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu.49a)“.

Doterajšie písmená f ) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 4c ods. 6 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) deviaty bod znie:

„9. súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,“. ...

2.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa desiaty bod.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 27, § 20 ods. 1, 2, 4 ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.