Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Daňové právo, Ústavné právo, Pracovno-právne vzťahy, Vojenské právo, Dane z príjmu, Sociálne poistenie, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 378/2015 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 477/2019

Legislatívny proces k zákonu 477/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 477/2019, dátum vydania: 30.12.2019

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019. Aplikačná prax, dynamicky meniace sa bezpečnostné prostredie a rôznorodosť úloh plnených ozbrojenými silami Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) si vyžiadala precizovanie ustanovení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú vysielanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky. Návrh zákona reflektuje na zmeny vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 1519), na poznatky z aplikačnej praxe, výsledky analýz systému obrany štátu, ako aj na vývoj bezpečnostného prostredia.

Cieľom návrhu zákona je rozšíriť účely vysielania ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrhom zákona sa precizujú ustanovenia upravujúce úlohy a použitie ozbrojených síl a spresňuje sa pôsobnosť vlády Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) pri riadení ozbrojených síl.

V súvislosti s vysielaním ozbrojených síl na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky sa v čl. II novelizuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v čl. III zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V kontexte s preukazovaním príslušnosti vojaka k ozbrojeným silám upraveným v zákone č. 98/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, sa v čl. IV novelizuje zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dopĺňa sa úprava preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám zavedením osobnej identifikačnej karty vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy a ustanovuje sa náhrada cestovných výdavkov vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy na návštevu rodiny.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s identifikáciou vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a preukazovaním ich príslušnosti k ozbrojeným silám a zavedením vyplácania náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý bude zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly ministerstva obrany na rozpočtový rok 2020 a roky nasledujúce, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy.

Vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účely ustanovené v platnom znení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov realizované do účinnosti návrhu zákona bude rozpočtovo zabezpečené

2

v rámci rozpočtu stanoveného v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany SR. Odo dňa účinnosti návrhu zákona budú návrhy na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, resp. návrhy na predĺženie mandátu misie predkladané na schválenie vláde Slovenskej republiky alebo Národnej rade Slovenskej republiky vrátane doložiek vybraných vplyvov upravujúcich spôsob financovania návrhov.

Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

4. – 10.7.2019

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

júl 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.

Návrh zákona reaguje na absenciu ustanovenia upravujúceho ďalšie účely vysielania ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) mimo územia Slovenskej republiky reflektujúce zmenenú bezpečnostnú situáciu. Na základe aplikačnej praxe návrh zákona reaguje aj na potrebu úpravy niektorých ustanovení v platnom znení zákona súvisiacich s použitím ozbrojených síl a ich riadením.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť vysielanie ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná aj na iné účely, ako upravené v platnom znení zákona a s tým súvisiace mechanizmy a inštitúty vysielania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky. Spresňujú sa úlohy a použitie ozbrojených síl. Precizujú sa ustanovenia upravujúce riadenie ozbrojených síl a zosúlaďujú sa ustanovenia v nadväznosti na vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 1519).

V nadväznosti na zmenu účelu vysielania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky sa upravujú zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V kontexte s preukazovaním príslušnosti vojaka k ozbrojeným silám podľa § 3a zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č.98/2019 Z. z. sa dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy formou osobnej identifikačnej karty. Súčasne, v záujme zatraktívnenia dobrovoľnej vojenskej prípravy, sa upravuje možnosť vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy preplatiť náhradu cestovných nákladov pri návšteve rodiny za určitú dobu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, a to jedenkrát za štyri týždne výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Návrh zákona sa týka pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Pri spracúvaní návrhu zákona neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Žiadne.

4

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

Vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účely ustanovené v platnom znení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov realizované do účinnosti návrhu zákona bude rozpočtovo zabezpečené v rámci rozpočtu stanoveného v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany SR. Odo dňa účinnosti návrhu zákona budú návrhy na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, resp. návrhy na predĺženie mandátu misie predkladané na schválenie vláde Slovenskej republiky alebo Národnej rade Slovenskej republiky vrátane doložiek vybraných vplyvov upravujúcich spôsob financovania návrhov.

V súvislosti s identifikáciou vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a preukazovaním ich príslušnosti k ozbrojeným silám a zavedením vyplácania náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy bude mať návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2020 a roky nasledujúce, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

Ing. Anton DUBOVSKÝ; tel. č.: 0960 317 523; e-mail: Anton

.DUBOVSKY@mil.sk

 

Mgr. Peter ŠVIHORÍK; tel. č.: 0960 312 121; e-mail:

Peter.SVIHORIK@mod.gov.sk

 

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.

Vzhľadom na charakter navrhovanej právnej úpravy v čl. I a čl. III., Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zatiaľ nemá pre účely identifikovania vplyvov na rozpočet verejnej správy k dispozícií relevantné zdroje (štatistiky, prieskumy a pod.).

K čl. IV uvádzame:

Pri výpočte výdavkov na vyhotovenie osobnej identifikačnej karty sa vychádzalo z odhadovaných nákladov na jednu osobnú identifikačnú kartu pri predpokladanom počte 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Pri výpočte výdavkov na zavedenie vyplácania náhrady cestovných výdavkov sa vychádzalo z priemerných výdavkov na jedného profesionálneho vojaka podľa § 198 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

5

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

Stanovisko komisie:

I. Úvod: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dňa 3. júla 2019 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, spolu so žiadosťou o skrátenie PPK. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky ani odporúčania:

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

Podľa doložky vybraných vplyvov návrh negatívne, rozpočtovo zabezpečené vplyvy. V bode 10. Poznámky predkladateľ uvádza, že „vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s vysielaním ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná aj na iné účely, aké v súčasnosti stanovené, je možné identifikovať v prípade reálneho plnenia záväzkov, ktoré budú predkladané na schválenie vláde SR alebo Národnej rade SR“ (vplyv Čl. I a Čl. III návrhu).

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný negatívny vplyv od roku 2020 v sume 1 527 eur každoročne v súvislosti s vyhotovením osobnej identifikačnej kary vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy a náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (vplyv Čl. IV návrhu). Vplyv je uvedený ako zabezpečený v rámci programu 096 Obrana.

V časti 2.1.1. Financovanie návrhu Komisia žiada uvedený text preformulovať nasledovne: „Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vyplývajúci z predloženého návrhu bude v plnom rozsahu zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MO SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy“.

K sociálnym vplyvom

Komisia odporúča predkladateľovi prehodnotiť predložené zhodnotenie sociálnych vplyvov, a to v súvislosti s návrhom preplácať vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy cestovné výdavky pri návšteve rodiny. Identifikáciou sociálneho vplyvu v bode 9 doložky vybraných vplyvov sa povinnou súčasťou predloženého materiálu stáva analýza sociálnych vplyvov vypracovaná v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Predmetný sociálny vplyv je potrebné zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov (vplyvy na hospodárenie dotknutých domácností); v tomto bode analýzy sociálnych vplyvov je potrebné uviesť opis hodnoteného návrhu opatrenia, špecifikáciu dotknutých skupín a kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne zhodnotenie jeho očakávaného sociálneho vplyvu.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Stanovisko predkladateľa k pripomienkam Komisie:

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

Pripomienka Komisie k časti 2.1.1. Financovanie návrhu spočívajúca v žiadosti o preformulovanie textu navrhovaným spôsobom nebola akceptovaná. Vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s vysielaním

6

ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná aj na iné účely, aké v súčasnosti stanovené, je možné identifikovať v prípade reálneho plnenia záväzkov. Materiál súvisiaci s plnením prípadného záväzku Slovenskej republiky bude predkladaný na schválenie vláde Slovenskej republiky alebo Národnej rade Slovenskej republiky vrátane doložky vybraných vplyvov, v rámci ktorej bude riešený aj spôsob financovania.

K sociálnym vplyvom

Pripomienka Komisie k doplneniu zhodnotenia sociálnych vplyvov bola akceptovaná. V doložke vybraných vplyvov v bode 9 bol identifikovaný pozitívny sociálny vplyv a súčasne sa doplnila analýza sociálnych vplyvov.

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2020

2021

2022

2023

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

7

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom:

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

v tom: Kapitola 11 Ministerstvo obrany SR/ program 096 Obrana

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

z toho:

- vplyv na ŠR

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

v tom: Kapitola 11 Ministerstvo obrany SR/ program 096 Obrana

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv/ úspora

0

0

0

0

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účely ustanovené v platnom znení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov realizované do účinnosti návrhu zákona bude rozpočtovo zabezpečené v rámci rozpočtu stanoveného v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany SR. Odo dňa účinnosti návrhu zákona budú návrhy na vyslanie ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia

8

Slovenskej republiky, resp. návrhy na predĺženie mandátu misie predkladané na schválenie vláde Slovenskej republiky alebo Národnej rade Slovenskej republiky vrátane doložiek vybraných vplyvov upravujúcich spôsob financovania návrhov.

V súvislosti s identifikáciou vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a preukazovaním ich príslušnosti k ozbrojeným silám a zavedením vyplácania náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR na rozpočtový rok 2020 a roky nasledujúce, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Návrh zákona rieši problematiku vysielania ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná aj na iné účely, aké v súčasnosti stanovené. Návrh bude implementovať Ministerstvo obrany SR pri riadení ozbrojených síl SR.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

x zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2020

2021

2022

2023

Indikátor ABC

-

-

-

-

Indikátor KLM

-

-

-

-

Indikátor XYZ

-

-

-

-

9

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Tabuľka č. 4

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Daňové príjmy (100)1

0

0

0

0

Nedaňové príjmy (200)1

0

0

0

0

Granty a transfery (300)1

0

0

0

0

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

0

0

0

0

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

0

0

0

0

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Bežné výdavky (600)

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2 - RP 631

2 587,66

2 587,66

2 587,66

2 587,66

Bežné transfery (640)2 - RP 642

233,63

233,63

233,63

233,63

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0

0

0

0

Kapitálové výdavky (700)

0

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

0

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

0

0

0

0

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

10

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Komentár k tabuľke č.4:

Pri výpočte vplyvu na rozpočet verejnej správy vychádzalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky z nasledovných skutočností:

1.Výdavky v EK 630 zahŕňajú výdavky na zavedenie vyplácania náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny. Pri kalkulácii výdavkov sa vychádzalo z priemerných výdavkov na jedného profesionálneho vojaka podľa § 198 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde priemerný výdavok na jedného profesionálneho vojaka na jednu cestu je 4,31 €, teda na jednu cestu na návštevu rodiny a späť celkom 8,62 na jedného profesionálneho vojaka. Pri počte 150 vojakov DVP a pri možnosti absolvovať za 11 týždňov DVP celkom dve návštevy rodiny predpokladané náklady vo výške 2 587,66 € ročne.

2.Výdavky v EK 640 zahŕňajú výdavky na vyhotovenie osobnej identifikačnej karty. Náklady na vyhotovenie jednej osobnej identifikačnej karty sú vo výške 1,56 € na jednu osobnú identifikačnú kartu, čo pri počte 150 vojakov DVP je celkom 233,63 € ročne.

Tabuľka č. 5

Poznámky:

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

2 821,29

2 821,29

2 821,29

2 821,29

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2020

2021

2022

2023

poznámka

Počet zamestnancov celkom

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

11

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka. Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

12

Analýza sociálnych vplyvov

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektorí zákony (ďalej len „návrh zákona“) v čl. IV. novelizuje zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona prostredníctvom zníženia cestovných výdavkov pri návšteve rodiny počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy pozitívny vplyv na hospodárenie domácnosti vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Bez negatívneho vplyvu.

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Návrhom zákona nie negatívne ovplyvnené žiadne skupiny.

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Návrhom zákona nie ovplyvnené žiadne skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.

V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.

V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.

Ovplyvnená skupina:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Návrhom zákona dôjde k poklesu výdavkov vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy v dôsledku náhrady preukázaných cestovných výdavkov spojených s návštevou rodiny. Pri počte 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a pri možnosti absolvovať za 11 týždňov dobrovoľnej vojenskej prípravy celkom dve návštevy rodiny odhadované náklady na náhradu cestovných výdavkov vo výške 2 587,66 ročne. Pri kalkulácii nákladov sa vychádzalo z priemerných výdavkov na jedného profesionálneho vojaka podľa § 198 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde priemerný výdavok na jedného profesionálneho vojaka a jednu cestu na návštevu rodiny predstavuje sumu 4,31 €, teda na jednu cestu tam a späť celkom 8,62 €.

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

13

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Počet dotknutých obyvateľov vychádza z počtu vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí absolvujú dobrovoľnú vojenskú prípravu a ich rodín.

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Rozumie sa najmä na prístup k:

sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celo-životnému vzdelávaniu,

bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,

doprave,

ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

informáciám

k iným právam (napr. politickým).

Návrh zákona nemá vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.

návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

deti (0 – 17),

mladí ľudia (18 – 25 rokov),

starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

ľudia so zdravotným postihnutím,

marginalizované rómske komunity

domácnosti s 3 a viac deťmi,

jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

Návrh zákona nemá vplyv na žiadnu zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

14

Návrh zákona dodržuje povinnosť rovnakého zaobchádzania.

Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.

Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,

zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,

podpora rovnej participácie na rozhodovaní,

boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,

eliminácia rodových stereotypov.

Návrh zákona nemá odlišný vplyv na ženy a mužov.

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.

Návrh zákona nemá vplyv na vznik nových pracovných miest.

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Návrh zákona nevedie k zániku pracovných miest.

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Náhrada cestovných výdavkov vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy pri návšteve rodiny počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy vytvára predpoklady pre zvýšenie záujmu mladých ľudí o dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Opatrenia zamerané na zvýšenie záujmu o vykonanie dobrovoľnej vojenskej prípravy môžu synergicky viesť k zvýšeniu záujmu o službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Návrh zákona nemá špecifické negatívne dôsledky.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“

Návrh zákona vo vzťahu k trhu práce neovplyvňuje špecifické vekové skupiny zamestnancov.

15

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve,

b)v sekundárnom práve,

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona body 4 a 5 sa nevypĺňajú.

16

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 2, 3, 4, 21, 23, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 42 a 43,

(poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3, 4a, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24a, 26, 27, 28, 29, 30 a 31).

Legislatívno-technická úprava spočívajúca v nahradení odkazov na zrušené právne predpisy odkazmi na platné právne predpisy, v doplnení poznámok pod čiarou a odkazov, vypustení nadbytočných poznámok pod čiarou a nadbytočných odkazov.

K bodu 1 (§ 2 ods. 1 a 2 )

V odseku 1 sa precizuje účel vytvárania ozbrojených síl Slovenskej republiky v nadväznosti na úlohy, ktoré ozbrojené sily plnia a na ktorých sa podieľajú podľa § 4. Účel, na ktorý sa ozbrojené sily vytvárajú, okrem zachovania mieru a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná, je najmä zaručovanie obrany Slovenskej republiky, na ktorý nadväzuje hlavná úloha ozbrojených síl – brániť Slovenskú republiku pred napadnutím cudzou mocou, brániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc. Zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky nie je vo výlučnej pôsobnosti ozbrojených síl, je to jedna z úloh, na ktorej sa s ostatnými prvkami bezpečnostného systému Slovenskej republiky ozbrojené sily podieľajú.

V odseku 2 sa aktualizuje zloženie ozbrojených síl odkazom na čl. 1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zloženie ozbrojených síl v stave bezpečnosti (profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy), v čase núdzového stavu a výnimočného stavu (profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby) a v čase vojny a vojnového stavu (profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby a registrovaní občania povolaní na výkon mimoriadnej služby, ktorí na základe odvodného konania odvedení).

K bodu 5 (§ 4 ods.1 až 3)

V odseku 1 sa hlavná úloha ozbrojených síl precizuje v nadväznosti na úpravu účelu, na ktorý sa ozbrojené sily vytvárajú 2 ods. 1). Zavádza sa slovné spojenie „pred napadnutím cudzom mocou“ v súlade s čl. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.

V odseku 2 sa upravujú úlohy, na ktorých sa ozbrojené sily podieľajú. Ustanovenie sa precizuje v nadväznosti na čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z., ktorý všeobecne upravuje úlohy pri zachovávaní mieru a bezpečnosti pre ozbrojené sily, ozbrojené zbory, Hasičský a záchranný zbor a záchranné služby. Vzhľadom na to, že zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky patrí do pôsobnosti ústavných orgánov, ústredných orgánov štátnej správy a ďalších, najmä výkonných, prvkov bezpečnostného

17

systému Slovenskej republiky v § 4 ods. 4 písm. k) sa precizuje, na ktorých úlohách sa ozbrojené sily podieľajú.

Odsek 3 sa mení a dopĺňa tak, aby obsahoval všetky účely, na ktoré môžu byť príslušníci ozbrojených síl vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, a ktoré uvedené v § 12 ods. 2 zákona. Zmena zároveň zohľadňuje doplnenie nových účelov vyslania, ktoré sa dopĺňajú v § 12 ods. 1 písm. f) a g).

K bodu 6 (§ 4 ods. 4)

V nadväznosti na úpravu § 4 ods. 4 písm. k) sa vypúšťa v § 4 ods. 4 písm. a), keďže použitie ozbrojených síl na ochranu štátnej hranice upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

K bodu 7 [§ 4 ods. 4 písm. a)]

V nadväznosti na zmenu v § 27 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podrobne ustanovuje zodpovednosť za ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov a zodpovednosť za ich obranu, sa spresňuje úloha ozbrojených síl chrániť objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty v pôsobnosti ministerstva obrany.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa skrátená citácia nahrádza úplnou citáciou v nadväznosti na zmenu citácie v poznámke pod čiarou k odkazu 6.

K bodu 9 [§ 4 ods. 4 písm. e)]

Legislatívno–technická úprava. Zavádza sa legislatívna skratka v nadväznosti na zmenu v § 4 ods. 4, ktorou sa legislatívnu skratka vypúšťa.

K bodu 10 [§ 4 ods. 4 písm. i) až k)]

Vo vzťahu k zahraničným ozbrojeným silám sa v písmene i) upravuje možnosť poskytovať im podporu na území Slovenskej republiky. Túto podporu poskytuje Slovenská republika prostredníctvom ozbrojených síl v rozsahu, ktorý upravuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 1519).

Na základe aplikačnej praxe sa v písmene j) dopĺňa plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie.

Písmeno k) odkazuje na osobitné predpisy, ktoré ustanovujú úlohy ozbrojených síl na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky. Takýmito zákonmi napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ozbrojené sily plnia úlohy spolu s Policajným zborom pri ochrane štátnej hranice alebo zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ozbrojené sily plnia úlohy ako ostatné záchranné zložky, pričom z hľadiska aplikačnej praxe ide o situácie, počas ktorých o. i. platí osobitná úprava služobného času podľa § 106 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18

K bodu 11 (§ 4 ods. 5)

Navrhovaná právna úprava upravuje spoluprácu ministerstva obrany a Vojenského spravodajstva pri plnení úloh v oblasti zabezpečovania obrany štátu v kybernetickom priestore a kybernetickej bezpečnosti s ozbrojenými silami v rozsahu, ktorý určí minister obrany.

K bodom 12 a 13 (§ 4 ods.7 a 10)

Legislatívno-technická úprava. V nadväznosti na doplnenie nového odseku 5 sa upravujú vnútorné odkazy v odsekoch 7 a 10.

K bodu 14 (§ 4 ods. 13)

Príprava občanov na obranu štátu sa nahrádza prípravou obyvateľstva na obranu štátu, pretože v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v štátnom vzdelávacom programe na základných školách a stredných školách sa na príprave na obranu štátu zúčastňujú nie len občania Slovenskej republiky, ale aj jej obyvatelia. Výchova obyvateľstva k vlastenectvu sa vypúšťa v nadväznosti na úpravu prípravy obyvateľstva na obranu štátu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 1519).

K bodu 15 [§ 4b ods. 2 písm. b)]

Spresňuje sa úprava postupov ozbrojených síl pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru v prípade činu protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Podmienka na klasifikáciu vzdušného objektu za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru (NATO SUSPECTED RENEGADE), ktorej splnenie môže nastať rovnako v čase, keď sa vzdušný objekt nachádza vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ako aj keď sa nachádza mimo neho, sa dopĺňa o nekomunikovanie vzdušného objektu s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky, ak pravidlá lietania vydané pre jednotlivé časti vzdušného priestoru neustanovujú inak. Pravidlami lietania vydanými pre jednotlivé časti vzdušného priestoru sa rozumejú pravidlá lietania ustanovené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/835 z 12. mája 2017, ako aj pravidlá lietania ustanovené Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 v znení 9. edície z roku 2006 č. Doc 7300/9 a opravy č. 1 z 26. novembra 2007 a opravy č. 2 z 3. decembra 2010. Uvedená zmena sa navrhuje za účelom dosiahnutia rýchlejšieho posudzovania prerušenia komunikácie medzi orgánmi riadenia letovej prevádzky a vzdušnými objektmi, ako aj za účelom zaistenia potrebnej úrovne bezpečnosti letovej prevádzky.

Navrhovaná právna úprava umožní prijímanie okamžitých opatrení na zabránenie pôsobenia takýchto vzdušných objektov pre zneužitie na protiprávne konanie. Navrhovaná zmena je v súlade so štandardom a dokumentáciou Organizácie Severoatlantickej zmluvy.

K bodu 16 [§ 4b ods. 2 písm. f)]

19

Vypúšťa sa protiprávny zásah na palube lietadla v nadväznosti na precizovanie § 4b ods. 3.

K bodu 17 (§ 4b ods. 3)

Kategórie narušiteľa vzdušného priestoru sa spresňujú v nadväznosti na stupeň nebezpečnosti narušiteľa. Navrhované podmienky klasifikácie vzdušného objektu za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru (NATO PROBABLE RENEGADE), ktoré môžu byť splnené rovnako v čase, keď sa vzdušný objekt nachádza vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ako aj keď sa nachádza mimo neho, umožnia priamo klasifikovať vzdušný objekt, ktorého kód odpovedača sekundárneho radaru signalizuje protiprávny zásah na palube lietadla v súlade s medzinárodne ustanovenými kódmi, za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru aj bez potreby jeho predchádzajúcej klasifikácie za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru. Navrhovaná zmena je v súlade so štandardmi a dokumentáciou Organizácie Severoatlantickej zmluvy.

V prípade, ak posádka lietadla nastaví kód odpovedača sekundárneho radaru na signalizovanie protiprávneho zásahu na palube lietadla, stupeň nebezpečnosti narušiteľa a časová tieseň vyžaduje vykonávanie opatrení a postupov ozbrojených síl použiteľných proti pravdepodobnému narušiteľovi vzdušného priestoru.

K bodu 18 [§ 6 ods. 2 písm. a) a b)]

Konkrétne názvy stratégii schvaľované vládou Slovenskej republiky pri riadení ozbrojených síl sa nahrádzajú všeobecnými pojmami.

Z platného znenia sa vypúšťajú plány použitia ozbrojených síl v čase výnimočného stavu a núdzového stavu. Tieto plány majú vyjadriť podieľanie sa ozbrojených síl na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov. Na plnenie úloh v čase výnimočného stavu a núdzového stavu určené aj ďalšie prvky bezpečnostného systému Slovenskej republiky, ktoré patria do pôsobnosti príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Vypracovanie plánov použitia ďalších prvkov bezpečnostného systému Slovenskej republiky na plnenie ich úloh v čase výnimočného stavu a núdzového stavu všeobecne záväzné právne predpisy patriace do pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy neustanovujú.

K bodu 19 [§ 6 ods. 3 písm. a) a b)]

Ustanovenie sa precizuje v nadväznosti na zmenu v § 6 ods. 2 písm. a) a b).

K bodu 20 [§ 6 ods. 3 písm. f)]

Ministerstvo obrany v rámci riadenia ozbrojených síl zabezpečuje ozbrojené sily vojenským materiálom a bojovou technikou. V súlade s aplikačnou praxou a v kontexte kompetencií ministerstva obrany navrhovať vláde Slovenskej republiky počty hlavných druhov vojenských zbraní a zbraňových systémov a zabezpečovať ich obstarávanie sa ustanovenie dopĺňa o vojenské zbrane a zbraňové systémy.

K bodu 22 (§ 7 ods. 2)

Dopĺňa sa veliteľ ozbrojených síl v nadväznosti na doplnenie § 7 ods. 12.

20

K bodu 24 (§ 7 ods. 10)

Hlavné miesto velenia ozbrojeným silám je miesto určené pre generálny štáb, ktorý ho môže zaujať v čase vojny alebo vojnového stavu v organizačnej štruktúre, ktorú plánovanú pre čas vojny alebo vojnový stav v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie alebo plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

K bodu 25 (§ 7 ods. 12)

Doplneným ustanovením sa v prípade vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na základe zákona umožní, aby im mohol veliť príslušný veliteľ zahraničných ozbrojených síl alebo medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom.

Zmenu si vyžiadala aplikačná prax v rámci medzinárodnej spolupráce ozbrojených síl, v súvislosti napríklad s účasťou Slovenskej republiky na medzinárodných cvičeniach v zahraničí, v rámci ktorých cvičiaci podliehajú jednotnému veleniu, v tomto prípade veliteľa zahraničných ozbrojených síl, alebo v prípade pôsobenia ozbrojených síl v aktivitách krízového manažmentu v zahraničí, ako je napríklad ich pôsobenie vo vojenských operáciách. V týchto prípadoch sa podľa schválených pravidiel pre konkrétnu operáciu príslušným orgánom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, priamo vyžaduje tzv. prevod velenia nad vyslanými ozbrojenými silami na príslušného veliteľa tejto organizácie. Uvedený úkon predstavuje podmienku participácie ozbrojených síl na uvedených aktivitách. Oprávnenie veliteľa zahraničných ozbrojených síl alebo príslušného veliteľa medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, zahŕňa tzv. operačné velenie, vrátane taktického velenia. Cieľom tohto prevodu je zabezpečiť oprávnenie príslušnému veliteľovi zahraničných ozbrojených síl alebo veliteľovi medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom tak, aby mohol koordinovať úlohy medzinárodného zoskupenia ozbrojených síl ako celku. Oprávnenie a jeho rozsah môžu byť určené medzinárodným zmluvným dokumentom alebo inou formou úkonu v súlade s pravidlami pre danú aktivitu schválenými príslušným orgánom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom (napr. písomný transfer velenia).

K bodu 26 (§ 9 ods. 4)

Upravuje sa príprava ozbrojených síl na obranu štátu spolu s ďalšími prvkami systému obrany štátu v nadväznosti na vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 1519), ktorý ustanovuje túto prípravu vo forme spoločného výcviku a cvičenia s ozbrojenými zbormi, Hasičským a záchranným zborom a ďalšími záchrannými zložkami. Tým nie je dotknutá samostatná príprava ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek podľa osobitných predpisov. Rovnako sa na príprave ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru alebo ďalšej záchrannej zložky zúčastňujú ozbrojené sily.

K bodu 29 [§ 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. b) a c)]

Zavedený pojem v zákone sa zosúlaďuje s pojmom v Ústave Slovenskej republiky.

K bodu 30 (§ 11 ods. 2)

21

Vypustenie § 11 ods. 2 nadväzuje na doplnenie účelov vysielania ozbrojených síl v § 12 ods. 1, ktorý podrobne upravuje všetky účely vysielania ozbrojených síl.

K bodu 32 [§ 12 ods. 1 písm. f) a g)]

Precizujú sa účely, na ktoré môžu byť ozbrojené sily vyslané mimo územia Slovenskej republiky. Na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky sa vyžaduje schválenie vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky aj v prípade ich vyslania na účely zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenia úloh medzinárodného vojenského veliteľstva, čím sa zakladá právny titul pre vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do uvedených štruktúr mimo územia Slovenskej republiky.

Z hľadiska rozsahu môže ísť o medzinárodné organizácie, ktorých je Slovenská republika členom, a ktorých úlohy opodstatňujú pôsobenie vojenských predstaviteľov (Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy) a štruktúry, ktoré majú v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, status vojenských veliteľstiev (najvyššie veliteľstvá, spojenecké veliteľstvá, centrá výnimočnosti Organizácie Severoatlantickej zmluvy).

Aplikačná prax si vyžiadala zmenu pri vysielaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, a to z hľadiska zmeny charakteru úloh plnených ozbrojenými silami v rámci medzinárodných aktivít. Aktivity a iniciatívy, na základe ktorých ozbrojené sily členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy na základe jej rozhodnutia spoločne pôsobia, nespĺňajú presne určený charakter účelov uvedených v platnom znení § 12 ods. 2. Vyslanie ozbrojených síl na uvedené aktivity, bez ohľadu na ich názov, môže byť realizované len, ak tieto aktivity v súlade s medzinárodným právom. Všeobecné vymedzenie účelu zodpovedá aj čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky, ktorý nevymedzuje žiadne presné účely vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky nad rámec rozhodovacej právomoci vlády Slovenskej republiky a tým pojmovo neobmedzuje názov ani charakter medzinárodnej aktivity. Akékoľvek úlohy ozbrojených síl však musia zodpovedať medzinárodnému právu, na základe ktorého sa Národnej rade Slovenskej republiky predkladá návrh na ich vyslanie.

K bodu 33 [§ 12 ods. 2 písm. d)]

Ozbrojené sily pôsobia v rámci aktivít, ktoré sa realizujú pod velením medzinárodných organizácií, ktoré nie medzinárodnými vojenskými organizáciami (Európska únia, Organizácia Spojených národov, Organizácia Severoatlantickej zmluvy, ktorá je medzinárodnou organizáciou pôsobiacou na základe zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu). Vzhľadom na uvedené sa upravuje pojem tak, aby zodpovedal skutočným možnostiam pôsobenia ozbrojených síl.

K bodu 34 [§ 12 ods. 4 písm. a)]

Doplnenie sa navrhuje z dôvodu, že ak sa nebude vysielať zväzok, zväz alebo útvar, bude sa v návrhu na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky uvádzať počet vysielaných príslušníkov ozbrojených síl.

K bodu 35 [§ 12 ods. 4 písm. c)]

Pojem „riadenie“ sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 36 [§ 12 ods. 4 písm. e) a f)]

22

Poskytovanie služieb sa vypúšťa z dôvodu, že v čase spracovávania návrhu na vyslanie ozbrojených síl nie sú známe okolnosti týkajúce sa poskytovania služieb.

Do ustanovenia § 12 ods. 4 písm. e) sa dopĺňa určenie vojenskej výzbroje, vojenskej techniky a vojenského materiálu len vo vlastníctve Slovenskej republiky z dôvodu, že príslušné ústavné orgány rozhodujú o vyslaní všetkých príslušníkov ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, vrátane príslušníkov ozbrojených síl, ktorí boli vyčlenení na plnenie úloh v prospech zložiek Organizácie Severoatlantickej zmluvy dislokovaných na území Slovenskej republiky.

Návrh na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ktorý predkladá vláde Slovenskej republiky minister obrany Slovenskej republiky, sa spresňuje tak, aby určoval vojenskú výzbroj, vojenskú techniku a vojenský materiál vo vlastníctve Slovenskej republiky. O vojenskej výzbroji, vojenskej technike a vojenskom materiáli, ktorý je vo vlastníctve Organizácie Severoatlantickej zmluvy rozhodujú jej príslušné orgány.

Aplikačná prax si vyžiadala aj zmenu § 12 ods. 4 písm. f) Dôvodom je skutočnosť, že v čase predkladania návrhu o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na rozhodnutie ústavného orgánu Slovenskej republiky nie je zrejmý spôsob prepravy. Spôsob prepravy predstavuje technickú záležitosť za účelom vykonania príslušného mandátu a v súlade s tým by mal byť záväzne schválený v nadväznosti na platnosť mandátu. Z hľadiska spôsobu prepravy sa pritom do poslednej možnej chvíle môžu vyhodnocovať jeho jednotlivé kritériá, ktoré majú vplyv na rozhodnutie. Ide napríklad o jeho dostupnosť, účelnosť a efektívnosť. Z hľadiska rozhodovacej právomoci ústavného orgánu Slovenskej republiky je podstatný termín, v akom ozbrojené sily vyslané na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, pričom spôsob prepravy je len výkon tohto rozhodnutia.

K bodu 38 [§ 13 ods. 1 písm. a)]

Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na úpravu § 4 ods. 1 a 4.

K bodu 41 (§ 13 ods. 4)

Precizuje sa právny titul použitia vojenskej zbrane a vojenského zbraňového systému pri vyslaní príslušníkov ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky.

K čl. II

Zákon č. 283/1993 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov upravuje v IV časti zákona náhrady výdavkov v zahraničí. Podľa § 33 sa poskytovanie náhrad výdavkov nevzťahuje v plnom rozsahu na zamestnancov vyslaných mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.

V súvislosti so zavedením možnosti vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky aj na účel ďalšej spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom sa navrhuje ustanovenie § 33 doplniť tak, že na zamestnanca vyslaného mimo územia Slovenskej republiky na tento účel, rovnako ako na zamestnanca vyslaného mimo územia Slovenskej republiky na účely podľa platného znenia § 33 sa nebudú vzťahovať ustanovenia § 19 32 citovaného zákona okrem poskytovania náhrad výdavkov pri pracovných cestách v zahraničí podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o cestovných náhradách.

K čl. III

23

V nadväznosti na navrhovanú zmenu § 12 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky sa navrhuje rozšíriť ustanovenie o vysielaní profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky aj o vysielanie na účely ďalšej spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami. Profesionálneho vojaka bude mimo územia Slovenskej republiky na účely ďalšej spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami vysielať služobný úrad na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

V súvislosti so zmenou čl. 86 Ústavy Slovenskej republiky ústavným zákonom č. 71/2017 Z. z. a navrhovanou zmenou § 11 a 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa upravuje citácia poznámky pod čiarou.

K čl. IV

K bodu 1 [§ 17a)]

V kontexte s preukazovaním príslušnosti vojaka k ozbrojeným silám podľa § 3a zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 98 /2019 Z. z. sa navrhuje ustanoviť preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy formou osobnej identifikačnej karty. Súčasná právna úprava týkajúca sa výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy neupravuje vo svojich ustanoveniach problematiku identifikácie vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a preukazovanie ich príslušnosti k ozbrojeným silám.

K bodu 2 (§ 37a)

V záujme zatraktívnenia dobrovoľnej vojenskej prípravy sa navrhuje vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy preplácať náhradu cestovných nákladov pri návšteve rodiny za určitú dobu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, a to jedenkrát za štyri týždne výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K čl. V

Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

Bratislava 27. septembra 2019

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Gajdoš v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 378/2015, dátum vydania: 15.12.2015

Dôvodová správa


A. Všeobecná časť

Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný v nadväznosti na opatrenia Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky a vychádza z materiálu „Koncepcia aktívnych záložných síl a dobrovoľnej vojenskej prípravy“, ktorý bol v roku 2013 schválený ministrom obrany Slovenskej republiky. Návrhom zákona sa tiež reaguje na aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie vo svete. 
Zmenou ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“) sa ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) rozširujú o  vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a súčasne sa novým spôsobom upravuje príprava na výkon mimoriadnej služby a použitie vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh.
Účelom návrhu zákona je vytvoriť právne prostredie, v ktorom sa občanom Slovenskej republiky umožní absolvovať vojenský výcvik a v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy sa tak už v stave bezpečnosti pripraviť na prípadnú obranu Slovenskej republiky. Vytvoreným právnym prostredím sa zároveň má zabezpečiť v stave bezpečnosti obnovenie tvorby záloh z radov registrovaných občanov, a to na báze dobrovoľnosti.
Návrh zákona obsahuje osemnásť článkov, z ktorých čl. I upravuje výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a právne vzťahy s ňou súvisiace. V prvej časti sa vymedzuje predmet zákona a niektoré pojmy, ustanovuje sa kto sa môže stať vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, aká je doba trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, čo je výcvikovým zariadením ozbrojených síl, v ktorom sa dobrovoľná vojenská príprava uskutočňuje. V druhej časti návrh zákona ustanovuje podmienky prijatia, priebeh prijímacieho konania, priebeh a podmienky skončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy. V tretej a štvrtej časti návrh zákona ustanovuje podmienky, za ktorých sa vykonáva  dobrovoľná vojenská príprava a problematiku vojenskej disciplíny. V piatej a šiestej časti návrh zákona upravuje peňažné a naturálne náležitosti vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. V siedmej časti návrhu zákona sa upravujú podrobnosti súvisiace s riešením škodových udalostí, ku ktorým môže dôjsť pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy. Spoločné ustanovenia obsiahnuté v ôsmej časti upravujú problematiku doručovania písomností súvisiacich so vznikom, výkonom a skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy. Po skončení výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy budú vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy tvoriť zálohy ozbrojených síl.
Na čl. I nadväzuje čl. XIII, v ktorom sa novelizuje zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom upraviť použitie aktívnych záloh pri plnení úloh ozbrojených síl už v stave bezpečnosti, keďže súčasná právna úprava umožňuje použiť aktívne zálohy iba v prípade, ak nastane krízová situácia. Táto úloha vyplynula z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 a navrhované zmeny nadväzujú na zmenu ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Navrhovaná úprava umožní použiť aktívne zálohy v stave bezpečnosti na  plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Zmena vekovej hranice pre zánik brannej povinnosti občanov sa navrhuje s cieľom spomaliť úbytok vojakov v zálohách a získať čas na doplnenie záloh ozbrojených síl. V nadväznosti na členstvo Slovenskej republiky v NATO sa upravuje výkon vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu zjednodušením podmienok pre občanov, ktorí majú záujem o výkon vojenskej služby v štátoch, ktoré sú členmi NATO.
V ďalších článkoch sa upravujú zákony, ktorých ustanovenia budú dotknuté zavedením inštitútu dobrovoľnej vojenskej prípravy a vykonávaním pravidelných cvičení alebo plnením úloh ozbrojených síl vojakmi v zálohe zaradenými do aktívnych záloh:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhovanými úpravami sa majú vytvoriť priaznivé podmienky pre zamestnanca a uchádzača o zamestnanie, ak prejavia záujem o vykonávanie dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia alebo o plnenie úloh ozbrojených síl,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – navrhovaná úprava vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojakom zaradeným do aktívnych záloh  zabezpečí úrazové a dôchodkové poistenie ako poistencom štátu,
- zákon č. 417/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhované zmeny odstraňujú prekážky účasti na dobrovoľnej vojenskej príprave, na pravidelnom cvičení alebo pri plnení úloh ozbrojených síl pre členov domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak prejavia záujem o výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo podpíšu dohodu o zaradení do aktívnych záloh,
- zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 447/2008 z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhované zmeny zabezpečia nezapočítanie navrhovaných peňažných a naturálnych náležitostí vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh pre účely životného minima ako aj peňažných príspevkov,
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhovaná úprava  zabezpečí úľavy na  poplatkoch za služby, ktoré sa poskytujú mladým dospelým v detských domovoch, ak prejavia záujem o výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo podpíšu dohodu o zaradení do aktívnych záloh,
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhuje sa uplatňovať zákon v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhované úpravy zabezpečia zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré vykonávajú dobrovoľnú vojenskú prípravu,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – navrhovaná úprava oslobodí náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy, vykonávaním pravidelných cvičení alebo plnením úloh ozbrojených síl od dane z príjmu,
- zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) – navrhovaná úprava obmedzuje pôsobnosť zákona pri posudzovaní zdravotného stavu a veku vojakov zaradených do aktívnych záloh a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. ..../2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – navrhované úpravy súvisia s novým personálnym zložením ozbrojených síl,
- zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov – navrhované úpravy vyplynuli z aplikačnej praxe.

Návrhom zákona sa transponuje Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.
Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na verejné financie. Negatívny vplyv bude v plnom rozsahu krytý z limitov stanovených v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, ktorý sa prejaví zvýšením disponibilných príjmov tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodnú absolvovať dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo sa rozhodnú vstúpiť do aktívnych záloh. Návrh zákona bude mať tiež pozitívny sociálny vplyv v oblasti sociálnej exklúzie, a to predovšetkým u mladých ľudí hľadajúcich si uplatnenie na trhu práce. 
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Doložka
vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:  Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín začatia a ukončenia PPK: - 

A.2. Vplyvy:


 Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x

x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy
x


– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

 
A.3. Poznámky

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky plánuje umožniť dobrovoľnú vojenskú prípravu maximálne 150 občanom Slovenskej republiky ročne. Ustanovuje sa, že za jeden deň dobrovoľnej vojenskej prípravy bude občanovi Slovenskej republiky poskytnutý finančný príspevok vo výške 2,25 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ďalej sa ustanovuje, že ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy  následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy zomrie, mohol by minister obrany Slovenskej republiky poskytnúť jednorazové odškodnenie pozostalých až do výšky tisícnásobku finančného príspevku poskytovaného na jeden deň. Vplyv na rozpočet verejnej správy bude 327 851,- € v roku 2016 a v rokoch 2017 až 2019 vo výške 334 151,- € ročne. Rozdiel je spôsobený predpokladaným nárastom životného minima v rokoch 2017 až 2019 a z toho vyplývajúceho nárastu finančného príspevku.
Z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 vyplynula úloha upraviť použitie aktívnych záloh pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) už v stave bezpečnosti. Cieľom navrhovanej úpravy zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vytvorenie právneho prostredia pre použitie aktívnych záloh v stave bezpečnosti. V súvislosti s touto zmenou sa odborná príprava nahrádza pravidelným cvičením a zavádza sa plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Platnosť dohody o zaradení do aktívnych záloh sa upravuje na dobu dvoch až piatich rokov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky plánuje zaradiť do aktívnych záloh 257 občanov Slovenskej republiky ročne. Navrhovanou úpravou predmetného zákona dôjde k nárastu daňových príjmov štátneho rozpočtu o 17 493,- € ročne. Vplyv na rozpočet verejnej správy bude 3 855,- € v roku 2016, 921 813,35 € v roku 2017, 497 339,81 € v roku 2018 a 504 636,56 € v roku 2019. Rozdiel je spôsobený tým, že v roku 2016 bude potrebné zabezpečiť iba posúdenie zdravotného stavu občanov, v roku 2017 ich vystrojenie a výcvik a od roku 2018 už len výcvik. Ďalej sa ustanovuje, že ak vojak v aktívnej zálohe následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s pravidelným cvičením alebo plnením úloh ozbrojených síl zomrie, mohol by minister obrany Slovenskej republiky poskytnúť jednorazové odškodnenie pozostalých až do výšky desaťnásobku jeho hodnostného platu.
Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby štát bol platiteľom poistného do Sociálnej poisťovne za vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy počas doby jej výkonu. Na výpočet vymeriavacieho základu bolo použité ustanovenie § 138 ods. 14 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s využitím údajov z prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky týkajúcej sa vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve v nasledujúcich rokoch. Ďalej sa navrhuje, aby vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpí pracovný úraz alebo mu vznikne choroba z povolania pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy mal nárok na úrazové dávky z tohto zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o nový legislatívny návrh, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nemá k dispozícii relevantné údaje na kvantifikáciu prípadného dopadu na rozpočet verejnej správy. Z tohto dôvodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vychádzalo zo štatistických údajov výcvikového zariadenia, u ktorého sa v súčasnej dobe vykonáva základný výcvik profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe a ktorý bude vykonávať výcvik vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Z týchto údajov vyplýva, že za posledné štyri roky u tohto výcvikového zariadenia nedošlo k žiadnemu takému úrazu, ktorý by mal za následok čiastkovú alebo trvalú ujmu na zdraví, prípadne malo za následok smrť profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ďalej zohľadňovalo aj tú skutočnosť, že intenzita výcviku vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy bude približne polovičná voči intenzite výcviku profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe. Na základe týchto skutočnosti sa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky rozhodlo nevyčísľovať prípadný vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak v prípade vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý bude mať za následok nárok dotknutej osoby na úrazové dávky zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, budú takto vzniknuté výdavky Sociálnej poisťovni v plnej výške refundované z rozpočtu kapitoly MO SR.
V novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby peňažné náležitosti a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy a jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby a niektoré náležitosti poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh (motivačný príspevok, naturálne náležitosti a náhradu cestovného poskytované občanom, ktorí sa rozhodnú podpísať dohodu o zaradení do aktívnych záloh a jednorazové odškodnenie pozostalých) boli nezdaniteľným príjmom.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude 331 700,- € v roku 2016, 1 193 955,50 € v roku 2017, 769 481,50 € v roku 2018 a 776 778,50 € v roku 2019. Dopad na rozpočet verejnej správy bude v plnom rozsahu krytý v rámci limitov stanovených rozpočtovej kapitole MO SR na rok 2016 a ďalšie roky bez dodatočných nárokov na jeho navýšenie.

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

3. Sociálne vplyvy

Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, ktorý sa prejaví zvýšením disponibilných príjmov tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodnú absolvovať dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo sa rozhodnú vstúpiť do aktívnych záloh. Súčasne občania Slovenskej republiky absolvovaním dobrovoľnej vojenskej prípravy získajú nové vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im rozširujú možnosti uplatnenia sa na trhu práce získaním vhodného zamestnania. Následne sa to prejaví zvýšením životnej úrovne týchto občanov Slovenskej republiky a ich rodín.

4.Vplyvy na životné prostredie

Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.
 
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
     
A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné.
 
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na
rozpočet verejnej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
50 193,-
113 431,50
115 303,50
117 760,50
v tom:
Daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poistenie

0,-

50 193,-
0,-

17 493,-

83 048,50
12 890,-

17 493,-

84 920,50
12 890,-

17 493,-

87 377,50
12 890,-
z toho:
- vplyv na ŠR
50 193,-
113 431,50
115 303,50
117 760,50
- vplyv na územnú samosprávu
0,-
0,-
0,-
0,-
Výdavky verejnej správy celkom
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50
v tom: Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11 – program 096 – Obrana
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50
z toho:
- vplyv na ŠR
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50
- vplyv na územnú samosprávu
0,-
0,-
0,-
0,-
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
0,-
0,-
0,-
0,-
Financovanie zabezpečené
v rozpočte
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50
v tom: Ministerstvo obrany SR
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50

2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy,
 + výdavky)
331 706,-
1 193 955,50
769 481,50
776 778,50
- z toho vplyv na ŠR
331 706,-
1 193 955,50
769 481,50
776 778,50
- financovanie zabezpečené
v rozpočte
v tom Ministerstvo obrany SR
331 706,-
1 193 955,50
769 481,50
776 778,50
- ostatné zdroje financovania
0,-
0,-
0,-
0,-
Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
0,-
0,-
0,-
0,-

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Celkový vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet bude v plnom rozsahu krytý v rámci limitov stanovených rozpočtovej kapitole MO SR na roky 2016 až 2019 bez nároku na ich dodatočné navýšenie.
2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu

Navrhovanou právnou úpravou sa upravujú nároky poskytované vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy a občanom, ktorí vstúpia do aktívnych záloh.

2.3.2. Charakteristika návrhu:

 x    zmena sadzby
       zmena v nároku
 x    nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
       iné

2.3.3. Predpokladaný vývoj objemu aktivít
Tabuľka č. 3
Objem aktivít
Odhadované objemy
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Tabuľka č. 4
Príjmy (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Poznámka
2016
2017
2018
2019

Daňové príjmy (100)1

Daň – 111

Poistné na nemocenské poistenie – 151
Poistné na starobné poistenie – 152
Poistné na úrazové poistenie – 153
Poistné na zdravotné poistenie – 154
Poistné na poistenie
v nezamestnanosti – 155
Poistné do rezervného fondu solidarity – 157
Poistné na invalidné poistenie – 158


0,-

0,-
34 749,-
0,-
0,-
0,-

3 861,-

11 583,-


17 493,-

2 578,-
52 172,50
737,-
12 890,-
1 842,-

8 328,50

17 390,50


17 493,-

2 578,-
53 468,50
737,-
12 890,-
1 842,-

8 472,50

17 822,50


17 493,-

2 578,-
55 169,50
737,-
12 890,-
1 842,-

8 661,50

18 389,50

Nedaňové príjmy (200 – RP 222)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy
verejnej správy celkom
50 193,-
113 431,50
115 303,50
117 760,50
0


Tabuľka č. 5
Výdavky (v eurách)
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Poznámka
2016
2017
2018
2019

Bežné výdavky (600)
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50

Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (610)
0,-
0,-
0,-
0,-

Poistné a príspevok do poisťovní (620)
50 193,-
83 600,50
85 472,50
87 929,50

Tovary a služby (630 – RP 631)2
3 000,-
13 280,-
13 280,-
13 280,-

Tovary a služby (630 – RP 632)2
24 300,-
31 702,-
31 702,-
31 702,-

Tovary a služby (630 – RP 633)2
228 201,-
851 262,-
267 029,-
267 029,-

Tovary a služby (630 – RP 634)2
13 400,-
17 512,-
17 512,-
17 512,-

Tovary a služby (630 – RP 637)2
6 105,-
2 250,-
2 250,-
2 250,-

Bežné transfery (640 – RP 642)2
56 700,-
307 781,-
467 540,-
474 837,-

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a NFV (650)2

Kapitálové výdavky (700)

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií
s finančnými aktívami
a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky
verejnej správy celkom
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50

Z toho výdavky na ŠR
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50

Bežné výdavky (600)
381 899,-
1 307 387,50
884 785,50
894 539,50

Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (610)
0,-
0,-
0,-
0,-

Kapitálové výdavky (700)

Výdavky z transakcií
s finančnými aktívami
a finančnými pasívami (800)


4. Sociálne vplyvy – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Tabuľka č. 8
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. 
          Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodnú uzavrieť dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave alebo sa rozhodnú uzavrieť dohodu o zaradení do aktívnych záloh.
 
Kvantifikujte:
    - Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
    - Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností
    - Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Za celé obdobie výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy dôjde k nárastu príjmu občana Slovenskej republiky o 378 € (420 € od roku 2017) a vojaka zaradeného do aktívnej zálohy o cca 1300 € za rok.
Výdavky domácností poklesnú za obdobie výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy a za obdobie pravidelného cvičenia vojaka zaradeného do aktívnych záloh o cca 7,80 € na deň z dôvodu zabezpečenia celodenného stravovania.
Predložený materiál bude mať vplyv na 407 domácností ročne.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Počas obdobia výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy budú dotknutí občania Slovenskej republiky poistencami štátu na dôchodkové a zdravotné poistenie.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Bez vplyvu
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Bez vplyvu

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

6.1. Rozširujú alebo inovujú  sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú  sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Nie.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie. 
Ľudia

6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie

6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
 
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra

6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie

6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie

6.14. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie

6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia  procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie. Nejde o nelegislatívny materiál.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe, na podnikateľské prostredie a životné prostredie.  Z tohto dôvodu sa tabuľka vplyvov na zamestnanosť (tabuľka č. 6),  tabuľka vplyvov na podnikateľské prostredie (tabuľka č. 7) a  tabuľka vplyvov na životné prostredie (tabuľka č. 9) nepredkladá.
Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie


1.    Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
 
2.    Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.    Problematika návrhu právneho predpisu:

a)    je upravená v práve Európskej únie

-    primárnom

- čl. 3, 4 a 6 Zmluvy o Európskej únii 

- čl. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorého sa Únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami 

- čl. 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorých Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti nediskriminácie, rovnosti medzi ženami a mužmi. 


-    sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.    legislatívne akty

 

2.    nelegislatívne akty
 
 

-    sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 01).b)    nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.


4.    Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)    lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné b)    lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
   
    bezpredmetné c)    informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Proti Slovenskej republike nebolo začaté žiadne konanie o porušení zmluvy podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

d)    informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.    Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.    Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republikyB. Osobitná časť

Čl. I

K § 1
Vymedzuje sa predmet návrhu zákona, ktorým je dobrovoľná vojenská príprava a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy. 

K § 2
V odsekoch 1 a 2 sa definujú základné pojmy a v odseku 3 sa vymedzujú niektoré špecifické pojmy na účely návrhu zákona, ktoré sú dôležité pre dobrovoľnú vojenskú prípravu.

K § 3
V súlade so zabezpečením transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod je v návrhu zákona upravené uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ochrana pred diskrimináciou.

K § 4
Návrh zákona ustanovuje, ktoré osoby uplatňujú veliteľskú právomoc vo vzťahu k vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy a vymedzuje základné povinnosti týchto osôb ako veliteľov.
Ustanovuje sa, že, ak technické možností zbraní, zbraňových systémov, výzbroje  a vojenskej techniky neumožňujú použitie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, veliteľ zabezpečí vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.
Zároveň sa ustanovuje, že veliteľ výcvikového zariadenia plní úlohy služobného úradu pri určovaní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy ako príslušníkovi ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K § 5
V súlade s čl. 54 Ústavy Slovenskej republiky sa petičné právo vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy obmedzuje na podávanie žiadostí, návrhov a sťažností za podmienky, že podania sa týkajú vecí súvisiacich s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Vzhľadom na politickú nestrannosť ozbrojených síl sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy obmedzuje možnosť propagovať činnosť politických strán alebo politických hnutí vo vojenských útvaroch a vojenských zariadeniach.

K § 6
Ustanovujú sa oprávnenia pre určené zložky ozbrojených síl spracovávať osobné údaje o občanoch, ktorí sa uchádzajú o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, o vojakoch dobrovoľnej vojenskej prípravy a o kontaktných osobách, ktoré sa vedú v informačnom systéme, ktorý prevádzkuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. sú v návrhu zákona taxatívne vymedzené najdôležitejšie osobné údaje občana, ktorý sa uchádza o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktoré môže Personálny úrad ozbrojených síl (ďalej len „personálny úrad“) spracúvať počas prijímacieho konania a ďalšie osobné údaje o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy a jeho kontaktnej osobe, s ktorými môže výcvikové zariadenie pracovať počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy a aj po jej skončení. Súčasne sa ustanovuje lehota na uchovávanie osobných údajov.
Ustanovuje sa, že informácie vymedzené návrhom zákona, ktoré budú vedené v informačnom systéme sa sprístupňujú Vojenskému spravodajstvu na plnenie úloh podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

K § 7
Ustanovujú sa podmienky prijatia občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vylučuje sa možnosť prijatia občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak bol predtým zaradený do záloh ozbrojených síl, okrem občana, ktorý bol na základe posúdenia jeho spôsobilosti vykonať vojenskú službu odvedený, ale vojenskú službu nevykonal a branná povinnosť mu trvá a občana, ktorý už vykonáva štátnu službu v služobnom pomere. Umožňuje sa podanie žiadosti okrem písomného podania aj formou elektronického podania s použitím zaručeného elektronického podpisu.
Vymedzuje sa bezúhonnosť občana na účely tohto zákona v tom, že za nesplnenie podmienky bezúhonnosti sa považuje právoplatné odsúdenie  za úmyselný trestný čin, ak toto odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na občana nehľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený.
Za spoľahlivého na účely tohto zákona sa nebude považovať občan, ak sa trestné stíhanie za úmyselný trestný čin vedené proti nemu skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky a taktiež ani občan, proti ktorému vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej doby.
Vymedzením inštitútu spoľahlivosti občana sa sleduje jeho prípadná závislosť od alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok, patologického hráčstva a vzťah občana k skupinám smerujúcim k potlačeniu základných práv a slobôd. 
Taxatívne sa vymedzujú osobné údaje, ktoré je personálny úrad oprávnený spracúvať o občanovi pri posudzovaní splnenia podmienok na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K § 8
Ustanovuje sa, že občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy bude prijímať personálny úrad na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré je verejné a uskutočňuje ho prijímacia komisia zriadená personálnym úradom.
Ustanovuje sa lehota na podávanie žiadosti o prijatie do dobrovoľnej prípravy a rozsah dokumentov, ktoré musí občan v rámci prijímacieho konania predložiť personálnemu úradu.
Súčasťou výberového konania je preverenie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na posúdenie prijatia občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Tieto podmienky bližšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

K § 9
Ustanovuje sa, že pri prijatí uzatvorí občan písomnú dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave s veliteľom výcvikového zariadenia a zároveň sa ustanovujú náležitosti tejto dohody.
S cieľom zabezpečiť návratnosť vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, ktoré bude vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy používať, veliteľ výcvikového zariadenia uzatvára s občanom písomnú zmluvu o výpožičke. Táto sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Vymedzuje sa začiatok  dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorým je deň nástupu občana na jej výkon a povinnosť veliteľa výcvikového zariadenia ustanoviť občana v tento deň do funkcie a vymenovať ho do vojenskej hodnosti.
Taxatívne sa vymedzujú osobné údaje, ktoré je výcvikové zariadenie oprávnené spracúvať o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy a jeho kontaktnej osobe na účely plnenia úloh podľa tohto zákona a posúdenia nárokov vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Na účely plnenia brannej povinnosti veliteľ výcvikového zariadenia spracúva zoznam vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý do troch dní od nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu odošle na príslušný okresný úrad v sídle kraja.

K § 10 a 11
Ustanovuje sa, že vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvuje základný vojenský výcvik v trvaní deväť týždňov a odborný výcvik v trvaní troch týždňov. Obsahovo sa vymedzuje  náplň základného vojenského výcviku a odborného výcviku.
Dobrovoľná vojenská príprava sa vykonáva vo výcvikových týždňoch v súlade s denným poriadkom, ktorý určuje veliteľ výcvikového zariadenia. Výcvikový týždeň sa rozvrhuje na výcvikové dni, ktoré sa ďalej delia na jednotlivé časové úseky. Zároveň sa stanovuje trvanie odpočinku, prestávky na oddych a prestávok na jedenie, ktoré sa poskytujú vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy v rámci výcvikového dňa.

K § 12
V prípade, že sa dobrovoľná vojenská príprava skončí uplynutím doby jej trvania, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, v deň jej úspešného skončenia, zloží vojenskú prísahu a veliteľ výcvikového zariadenia ho povýši do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa.
Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy môže kedykoľvek počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy písomne odstúpiť od dohody o dobrovoľnej vojenskej príprave. Pri skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy písomným odstúpením od dohody o dobrovoľnej vojenskej príprave zo strany veliteľa výcvikového zariadenia sa taxatívne ustanovujú dôvody takéhoto skončenia.
Tehotná vojačka dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinná bezodkladne informovať veliteľa výcvikového zariadenia o svojom stave a zároveň sa v záujme ochrany jej tehotenstva  v takomto prípade ustanovuje povinnosť veliteľa výcvikového zariadenia bezodkladne odstúpiť od dohody o dobrovoľnej vojenskej príprave.
Ustanovuje sa, že vyhlásenie núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedanie vojny nemá vplyv na dobu trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak nedôjde k nariadeniu výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. 

K § 13 a 14
Vymedzuje sa okruh základných práv a povinností vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy. Povinnosti a zákazy, ktoré má vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, vyplývajú najmä z jeho postavenia ako príslušníka ozbrojených síl a sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy a predchádzanie vzniku škôd. 

K § 15 a 16
Návrh zákona ustanovuje povinnosť veliteľa udeliť voľno pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy na nevyhnutný čas potrebný na plnenie taxatívne vymedzených občianskych povinností.
Návrh zákona ustanovuje možnosť udelenia voľna vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy na riešenie naliehavých osobných alebo rodinných záležitostí. Veliteľ výcvikového zariadenia môže udeliť takéto voľno v trvaní najviac troch po sebe nasledujúcich dní, pričom vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinný preukázať dôvod na jeho udelenie.
Návrh zákona zároveň ustanovuje oprávnenie veliteľa udeliť voľno na opustenie výcvikového zariadenia v priebehu výcvikového dňa v čase prestávky na oddych a v sobotu, nedeľu alebo v sviatok, ktorý je dňom pracovného pokoja, ak to charakter plnenia úloh umožňuje.  

K § 17
S prihliadnutím na osobitné podmienky výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., je nevyhnutné na úrovni zákona vymedziť existenciu osobného spisu vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy, do ktorého sa zakladajú písomnosti súvisiace so vznikom, výkonom a skončením výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Osobný spis občanov prijatých do dobrovoľnej vojenskej prípravy zakladá personálny úrad, ktorý ho vedie do nástupu občana na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy. Počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy osobný spis vedie výcvikové zariadenie, ktoré vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy na jeho žiadosť poskytne kópie písomností uložených v jeho osobnom spise a umožní mu robiť si z týchto písomností výpisy a poznámky.
Taxatívne sa vymedzuje obsah osobného spisu.
Ustanovuje sa, že informácie o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy môže  výcvikové zariadenie z osobného spisu poskytnúť ďalším osobám len s jeho písomným súhlasom alebo ak to umožňuje osobitný zákon.
Ustanovuje sa spôsob nakladania s osobným spisom po skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy.  

K § 18
Ustanovuje sa povinnosť veliteľa vytvoriť podmienky na úschovu výstrojových súčiastok, osobných zvrškov a iných osobných predmetov vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktoré obvykle nosí na výcvik alebo ktoré potrebuje na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy. 

K § 19
Definuje sa pojem vojenská disciplína, ktorou je ako príslušník ozbrojených síl viazaný aj vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn, ktorý veliteľ vydáva vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy,  nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými právnymi aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý sa domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, je povinný na tento rozpor upozorniť. Ak veliteľ aj naďalej trvá na splnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy písomne potvrdiť a  vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinný ho splniť. Písomné potvrdenie sa však nevyžaduje, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok. Takú skutočnosť bezodkladne oznámi najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.

K § 20 až 23
Disciplinárna právomoc veliteľa spočíva v oprávnení veliteľa ukladať vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy disciplinárne opatrenia a disciplinárne odmeny za účelom zachovania vojenskej disciplíny.
Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je zodpovedný za disciplinárne previnenie, ktorého sa môže dopustiť konaním, ale aj opomenutím konania, a to za predpokladu, že ide o zavinené porušenie alebo nesplnenie jeho základných povinností alebo zavinené porušenie zákazov alebo obmedzení. Takéto konanie alebo opomenutie konania je disciplinárnym previnením, ak zároveň nie je trestným činom alebo priestupkom. 
V prípade, že sa preukáže spáchanie disciplinárneho previnenia zo strany vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy, tento bude v závislosti od závažnosti takéhoto konania potrestaný príslušným disciplinárnym opatrením. Za disciplinárne previnenie možno uložiť iba jedno disciplinárne opatrenie. 
Základnými princípmi disciplinárneho konania je zásada objektívneho zistenia skutočného stavu, právo vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy vyjadrovať sa k veci a s tým súvisiace právo navrhovať vlastné dôkazy, ako aj dvojinštančnosť disciplinárneho konania.

K § 24
Ustanovuje sa inštitút rozkazného konania. Jeho cieľom je urýchliť uloženie disciplinárneho opatrenia  v prípade, ak je nepochybné, že vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa disciplinárneho previnenia dopustil. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy má právo podať odpor, čo má za následok zrušenie disciplinárneho rozkazu v rozkaznom konaní a začatie disciplinárneho konania v tejto veci. Márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, nadobúda disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní právoplatnosť.

K § 25 až 28
Upravuje sa disciplinárne konanie o disciplinárnom previnení. Podrobne sa upravujú podmienky ukladania disciplinárnych opatrení a procesné pravidlá pre rozhodovanie o disciplinárnom opatrení.
Ustanovujú sa lehoty pri vydávaní disciplinárneho rozkazu, lehoty na podanie odvolania a lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu. Taxatívne sa tiež vymedzujú dôvody, keď sa disciplinárne konanie nezačne, resp. zastaví. 

K § 29
Návrh zákona vymedzuje jednotlivé druhy disciplinárnych odmien, ktoré možno udeliť vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za príkladné plnenie povinností alebo za záslužný čin. K § 30 
Ustanovuje sa rozsah disciplinárnej právomoci jednotlivých veliteľov na udeľovanie disciplinárnych opatrení a disciplinárnych odmien. 

K § 31
Ustanovujú sa náležitosti disciplinárneho rozkazu. 

K § 32 a 33
Ustanovujú sa peňažné náležitosti, ktoré sú poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy, a to finančný príspevok a jednorazové odškodnenie pozostalých.
Finančný príspevok patrí vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy vo výške 2,25 % zo životného minima fyzickej osoby za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, okrem dní neospravedlnenej neprítomnosti počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Jednorazové odškodnenie pozostalých sa navrhuje poskytnúť, ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy zomrel. Jednorazové odškodnenie pozostalých bude môcť poskytnúť minister obrany Slovenskej republiky taxatívne vymedzenému okruhu pozostalých až do výšky 1000 násobku finančného príspevku.

K § 34 až 38
Návrh zákona ustanovuje naturálne náležitosti vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorými sú naturálne stravovanie, výstrojové náležitosti, prepravné náležitosti a ubytovanie.
Naturálne stravovanie sa poskytuje formou bezplatného zabezpečenia stravy v rozsahu dennej sadzby stravného k stravným dávkam a prídavkom potravín. V návrhu zákona sa taxatívne uvádzajú dôvody, kedy sa bezplatné stravovanie neposkytuje.
Vymedzujú sa výstrojové náležitostí, ktoré sa poskytujú vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy bezplatne na zabezpečenie výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Prepravné náležitosti sa ustanovujú ako náhrada cestovných výdavkov vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy z miesta jeho trvalého pobytu do miesta výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy a späť, ktorá sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy poskytne jednorazovo pri vzniku a skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vymedzujú sa rozsah a spôsob poskytovania prepravných náležitostí, ako aj dôvody, kedy vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy prepravné náležitosti nepatria.
Ubytovanie sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy poskytuje bezplatne vo výcvikovom zariadení.

K § 39
Ustanovuje sa, že na poskytovanie naturálneho stravovania a na poskytovanie, nosenie a používanie výstrojových náležitostí sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona                     č. ..../2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov.  

K § 40
Vo veciach náhrady škody bude konať veliteľ výcvikového zariadenia. Ustanovuje sa povinnosť veliteľa výcvikového zariadenia vymáhať od vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy náhradu škody za podmienok ustanovených týmto zákonom. Požadovanú náhradu škody bude určovať veliteľ výcvikového zariadenia s prihliadnutím na výšku spôsobenej škody, okolnosti jej vzniku a mieru zavinenia vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy. 

K § 41
Ustanovuje sa zodpovednosť vojaka za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinností pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo v priamej súvislosti s jej výkonom. 
Ustanovuje sa povinnosť uzavrieť s vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy dohodu o náhrade škody, ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy písomne uzná svoju zodpovednosť za spôsobenú škodu čo do výšky a dôvodov a taktiež uzná povinnosť túto škodu nahradiť v sume určenej veliteľom výcvikového zariadenia. Dohoda musí byť písomná, inak je neplatná.

K § 42
Návrh zákona ustanovuje, kedy veliteľ výcvikového zariadenia môže upustiť od vymáhania náhrady škody celkom alebo čiastočne a kedy môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody. Zároveň sa ustanovujú prípady, kedy nemožno upustiť od vymáhania náhrady škody alebo od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody.

K § 43
Ustanovuje sa zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú tretím osobám.

K § 44
Ustanovuje sa, že na náhradu škody sa použijú niektoré ustanovenia ôsmej časti Zákonníka práce, a to najmä v oblasti predchádzania škodám, všeobecnej zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, zodpovednosti za stratu zverených predmetov, rozsahu a spôsobu náhrady škody, zodpovednosti za škodu na odložených veciach, zodpovednosti pri odvracaní škody a zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.

K § 45
Ustanovujú sa spôsoby doručovania písomností súvisiace so vznikom, výkonom a skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy. Ako základný spôsob sa navrhuje doručovanie do vlastných rúk vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy. Ak tento spôsob doručenia nie je možný, navrhuje sa písomnosti doručovať poštovým podnikom ako doporučenú zásielku pri splnení podmienok podľa zákona č. 324/2001 Z. z. o poštových službách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa ustanovuje, že lehota na doručenie písomnosti, ktoré sa doručujú poštovým podnikom je zachovaná, ak sa písomnosť posledný deň lehoty odovzdá na poštovú prepravu.

K § 46
Upravuje sa preberanie právne záväzného aktu Európskej únie.

K čl. II

K bodu 1
Navrhuje sa rozšíriť ochrannú dobu o ďalšie dôvody, kedy zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v prípadoch, ak zamestnanec vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh vykonáva pravidelné cvičenie alebo plní úlohy ozbrojených síl.

K bodu 2
Navrhuje sa vložiť nové ustanovenie, podľa ktorého je výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy prekážkou v práci a zamestnávateľ môže za účelom jej výkonu poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno. Počas takto poskytnutého pracovného voľna zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak. 

K bodu 3
Zmeny v ustanovení nadväzujú na zmeny v zákone o brannej povinnosti. Odborná príprava sa nahrádza pravidelným cvičením a plnením úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Uvedené činnosti sa budú vykonávať v rozsahu najviac 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku. Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy  a refundácia náhrady mzdy ostávajú nezmenené.

K bodu 4
Zabezpečenie zamestnanca po návrate do práce sa navrhuje doplniť o povinnosť zamestnávateľa zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko zamestnanca, ktorý podpísal dohodu o zaradení do aktívnych záloh, po skončení pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo po skončení výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K čl. III

K bodom 1 a 2
Ustanovenie o mobilizácií ozbrojených síl sa dáva do súladu so zmenou spôsobu prípravy vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh. Súčasne sa v nadväznosti na zákon  o dobrovoľnej vojenskej príprave dopĺňa zloženie ozbrojených síl o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K bodu 3
Navrhuje sa, aby sa na vyslanie vojaka mimoriadnej služby mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, podobne ako u profesionálneho vojaka, nevyžadoval jeho súhlas, nakoľko mimoriadna služba, ktorej výkon možno nariadiť a na výkon ktorej možno povolať v období krízovej situácie, je postavená na princípe povinnosti. Pojem vojak mimoriadnej služby zároveň nahrádza pojem vojaka povinnej služby, keďže počnúc 1. januárom 2006 sa povinná vojenská služba vykonáva výlučne vo forme mimoriadnej služby. Vyslanie zamestnanca podieľajúceho sa na plnení úloh ozbrojených síl bude naďalej podliehať jeho predchádzajúcemu súhlasu.  

K bodu 4
Navrhuje sa, aby výber osôb, ktoré sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, mohol okrem náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávať aj ním určený veliteľ. 

K čl. IV

K bodu 1
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou.

K bodu 2 a 3
Legislatívno-technická úprava. 

K bodu 4 a 5
Upravuje sa dôchodkové poistenie vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh na čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.

K bodu 6
Navrhuje sa rozšíriť kategóriu poistencov štátu povinne dôchodkovo poistených o novú kategóriu, a to o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. 

K bodu 7
Navrhuje sa, aby vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpí pracovný úraz alebo mu vznikne choroba z povolania pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy mal nárok na úrazové dávky. Nárok na úrazové dávky sa navrhuje upraviť aj vojakovi zaradenému do aktívnych záloh, ak utrpí pracovný úraz alebo mu vznikne choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo počas plnenia úloh ozbrojených síl. 

K bodu 8
Upravuje sa zánik dôchodkového poistenia vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh, na ktoré mu vznikol nárok  počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.

K bodom 9 a 10
Vzhľadom na bod 5 sa navrhuje rozšíriť ustanovenie o vzniku a zániku povinného dôchodkového poistenia a o prerušení povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti. 

K bodom 11 až 14
Návrh zákona ustanovuje štát za platiteľa poisteného na starobné poistenie  a invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity, pričom za štát toto poistné bude odvádzať Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

K čl. V

Navrhuje sa, aby peňažné a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy boli oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby.
Od dane z príjmu sa navrhuje oslobodiť aj motivačný príspevok, ktorý prináleží občanovi – vojakovi v zálohe, ktorý podpíše dohodu o zaradení do aktívnych záloh. Podľa návrhu zákona o brannej povinnosti vojakovi v zálohe zaradenému do aktívnych záloh po splnení podmienok ustanovených v dohode prináleží motivačný príspevok vo výške 600 € za skončený kalendárny rok za zotrvanie v aktívnych zálohách, za účasť na pravidelnom cvičení, ktorým sa pripravuje na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách a za plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Cieľom finančného príspevku oslobodeného od dane z príjmu je motivovať vojakov v zálohách podpísať dohodu, dostaviť sa na základe oznámenia v určený čas do vojenského útvaru za účelom prípravy na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách vykonaním pravidelného cvičenia a plniť úlohy ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Okrem tohto príspevku sa navrhuje oslobodiť od dane z príjmov aj jednorazové odškodnenie pozostalých, naturálne náležitosti a náhradu cestovného.

K čl. VI
Navrhuje sa, aby sa peňažné a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy a v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh nezapočítali do príjmu pre účely určenia súm životného minima a aby sa tak tento príjem nezapočítaval ani do príjmov pre účely iných dávok, výhod, resp. úľav vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

K čl. VII

K bodu 1
Legislatívno-technická úprava. 

K bodu 2
Navrhuje sa, aby uchádzač o zamestnanie po uzatvorení dohody nebol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a mohol vykonávať pravidelné cvičenia, plniť úlohy ozbrojených síl, poberať motivačný príspevok a pomernú časť hodnostného platu. Rovnaká právna úprava sa navrhuje aj pre občana, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu a poberá za jej výkon finančný príspevok.

K bodu 3 
Navrhuje sa, aby vážnym dôvodom kedy sa uchádzač o zamestnanie nemusí dostaviť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bol aj výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a účasť na pravidelnom cvičení, ktorým sa pripravuje na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách a plnení úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí.

K bodu 4
Navrhuje sa rozšíriť okruh vážnych dôvodov, ktoré sa nebudú považovať za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to o výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a o účasť na pravidelnom cvičení alebo plnenie úloh ozbrojených síl. 

K čl. VIII
Podľa čl. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona  č. ..../2015 Z. z. ozbrojené sily tvoria
a)  v stave bezpečnosti profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)  v čase vojny a vojnového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby a registrovaní občania povolaní na výkon mimoriadnej služby, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,
c)  v čase výnimočného stavu a núdzového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby.

Keďže vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh a vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy sú súčasťou ozbrojených síl, v súlade so Smernicou Rady č. 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa navrhuje obmedziť pôsobnosť antidiskriminačného zákona pri posudzovaní zdravotného stavu a veku týchto vojakov.

K čl. IX

K bodu 1
V záujme zabezpečenia nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy sa ustanovuje, že v prípade, ak služobný úrad, ktorým je vo vzťahu k vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy veliteľ výcvikového zariadenia, určil príslušníkovi ozbrojených síl poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u tohto poskytovateľa zaniká dňom, keď táto osoba prestala byť príslušníkom ozbrojených síl.

K bodu 2
Navrhuje sa, aby bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie aj vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K čl. X

K bodu 1
Navrhuje sa, aby za vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy poistné na verejné zdravotné poistenie platil štát.

K bodu 2
Navrhuje sa, aby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytovalo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou elektronicky údaje na účely vykonania ročného zúčtovania poistného aj o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K čl. XI
Navrhuje sa, aby detský domov neurčoval mladému dospelému úhradu za poskytovanú starostlivosť za čas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, účasti na pravidelnom cvičení, resp. pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.

K čl. XII

K bodom 1 a 2
Aplikačná prax poukázala na potrebu upraviť spôsob podávania vyhlásenia  o odopretí výkonu mimoriadnej služby občanom, ak jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním, a to tak, aby občan vyhlásenie podal okresnému úradu v sídle kraja písomne s osvedčeným podpisom. Osvedčiť podpis môže notár, obec alebo okresný úrad.
V súvislosti s uvedeným sa navrhuje upraviť aj podanie vyhlásenia o späťvzatí. Vyhlásenie o späťvzatí môže podať občan Slovenskej republiky okresnému úradu v sídle kraja písomne s osvedčeným podpisom. Osvedčiť podpis môže notár, obec alebo okresný úrad.

K bodu 3
V nadväznosti na zmenu v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“), podľa ktorej súčasťou ozbrojených síl sú aj vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy dopĺňa sa ustanovenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby. Obmedzenie odoprieť výkon mimoriadnej služby sa vzťahuje rovnako ako na profesionálnych vojakov počas výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka, vojakov v zálohe počas zaradenia do aktívnych záloh, aj na vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy.

K čl. XIII

K bodom 1 a 3
V nadväznosti na zmenu ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., ktorým sa ozbrojené sily rozšírili  o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa upravuje definícia vojaka v zálohe a vojaka mimoriadnej služby.

K bodu 2
Doterajšia odborná príprava aktívnych záloh sa nahrádza pravidelným cvičením, ktoré komplexnejšie vyjadruje prípravu vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh na výkon mimoriadnej služby. Súčasne sa rozširuje možnosť ich použitia aj v stave bezpečnosti tak, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí, keďže súčasná právna úprava umožňuje použitie aktívnych záloh len ak nastane krízová situácia.

K bodom 4 a 5
Na účely výkonu mimoriadnej služby sa spresňuje pojem zamestnávateľ a názov vojenského útvaru.

K bodu 6
Upravuje sa vznik brannej povinnosti, ak občan Slovenskej republiky zmenil pohlavie zo ženského na mužské. Proces zmeny pohlavia je definitívne dokončený zmenou úradnej identity. Občan Slovenskej republiky mení meno a priezvisko a dostáva nové rodné číslo. Deň zmeny úradnej identity sa navrhuje ako deň vzniku brannej povinnosti.

K bodu 7
Zánik brannej povinnosti sa zjednocuje pre všetkých občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, na 55 rokov veku, bez ohľadu na to, akú vojenskú hodnosť občan Slovenskej republiky dosiahol.

K bodu 8
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 7.

K bodu 9
Dopĺňa sa zánik brannej povinnosti občanom Slovenskej republiky prepusteným zo služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Hasičskom  a záchrannom zbore, v Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade a služobného pomeru colníka zo zdravotných dôvodov.
V nadväznosti na úpravu vzniku brannej povinnosti občanom Slovenskej republiky v súvislosti so zmenou pohlavia sa dopĺňa aj zánik brannej povinnosti týchto občanov.
Ženy brannú povinnosť nemajú, pokiaľ ju dobrovoľne neprevezmú, preto sa deň zmeny úradnej identity navrhuje ako deň zániku brannej povinnosti.

K bodu 10
Upravuje sa nadpis paragrafu v nadväznosti na zavedenie ohlasovacej povinnosti občana, ktorý podstúpil zmenu pohlavia. 

K bodu 11
Ustanovuje sa ohlasovacia povinnosť občanom, ktorí podstúpili zmenu úradnej identity okresnému úradu v sídle kraja. Údaje sú potrebné v súvislosti so vznikom alebo zánikom brannej povinnosti  týchto občanov.

K bodu 12
Upravuje sa doplňovanie ozbrojených síl v súvislosti s navrhovanou možnosťou použiť aktívne zálohy na plnenie úloh ozbrojených síl aj v stave bezpečnosti.

K bodu 13
V nadväznosti na zmenu ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., podľa ktorého ozbrojené sily tvoria aj vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, upravuje sa zaradenie týchto občanov Slovenskej republiky do záloh ozbrojených síl. Súčasne sa spresňuje zaradenie do záloh občanov Slovenskej republiky, ktorým sa skončil služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade a služobný pomer colníka.

K bodu 14
Členenie záloh podľa platnej právnej úpravy zostáva zachované, mení sa doterajšia odborná príprava aktívnych záloh na pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl, ktoré komplexnejšie vyjadruje prípravu vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh na výkon mimoriadnej služby. Rozširuje sa možnosť použiť tieto zálohy aj v stave bezpečnosti tak, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí, keďže súčasná právna úprava umožňuje použitie aktívnych záloh len ak nastane krízová situácia.

K bodu 15
Ustanovením sa preberajú podmienky na zaradenie do aktívnych záloh z platnej právnej úpravy. Dopĺňajú sa odborné požiadavky na funkciu, psychická spôsobilosť  a splnomocňovacie ustanovenia na odborné požiadavky na funkciu a na posudzovanie psychickej spôsobilosti vojaka v zálohe, ktorý má byť zaradený do aktívnych záloh.

K bodu 16
Ustanovuje sa zákaz diskriminácie vojakov v zálohe pri prijímaní do aktívnych záloh a po ich zaradení do aktívnych záloh. Upravujú sa náležitosti dohody, doba, na ktorú je možné uzavrieť dohodu, obsah dohody, spôsob vypovedania dohody, výpovedné lehoty a podmienky zániku dohody. Uzavretá dohoda bude účinná od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Jednorazový finančný príspevok sa nahrádza motivačným príspevkom, ktorý má vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh motivovať, aby sa zúčastňoval pravidelného cvičenia, plnil úlohy ozbrojených síl, a tým sa pripravoval na výkon funkcie podľa plánovaného určenia. Motivačný príspevok vo výške 600 eur za kalendárny rok bude vojakovi vyplatený za podmienky, že zotrvá v aktívnych zálohách celý kalendárny rok a v tomto kalendárnom roku absolvuje minimálne 75% určenej doby pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl. V prípade, že pravidelné cvičenie nebude vykonané, vojakovi v zálohe zaradenému do aktívnych záloh motivačný príspevok prináleží, pretože je pripravený kedykoľvek nastúpiť na plnenie úloh ozbrojených síl k riešeniu mimoriadnych udalostí. Rozsah naturálnych náležitosti primeraných potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister obrany Slovenskej republiky.
Ustanovujú sa podmienky prípravy a použitia aktívnych záloh. Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh sa pripravuje v rámci pravidelných cvičení na výkon mimoriadnej služby na riešenie krízových situácii vojenského aj nevojenského charakteru. Upravuje sa rozsah pravidelného cvičenia v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody, ktorý je najviac 30 kalendárnych dní a v ďalších rokoch najviac 15 kalendárnych dní. Vzhľadom na to, že plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí nadväzuje na vznik mimoriadnych udalostí, ktorých výskyt sa nedá dopredu určiť, upravuje sa maximálna doba 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku, počas ktorej bude vojak zaradený do aktívnych záloh vykonávať pravidelné cvičenie a plniť úlohy ozbrojených síl. Ustanovuje sa podmienka, podľa ktorej vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh môže byť povolaný na plnenie úloh ozbrojených síl najskôr až po vykonaní pravidelného cvičenia po prvom uzatvorení dohody s cieľom pripraviť v rámci tohto cvičenia vojaka zaradeného do aktívnych záloh na plnenie úloh ozbrojených síl. Ak sa vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh v kalendárnom roku zúčastní plnenia úloh ozbrojených síl, nezúčastní sa už pravidelného cvičenia.
Spôsob povolania vojakov v zálohách zaradených do aktívnych záloh na pravidelné cvičenie písomným oznámením prostredníctvom vojenského útvaru je totožný s povolaním aktívnych záloh na odbornú prípravu podľa platného právneho stavu. Povolanie vojaka zaradeného do aktívnych záloh na plnenie úloh ozbrojených síl sa navrhuje upraviť tiež písomným oznámením, ktoré bude zasielať okresný úrad v sídle kraja vzhľadom na to, že o tomto povolaní nerozhoduje vojenský útvar, ale vláda Slovenskej republiky. Zavádza sa možnosť nariadiť vojakovi zaradenému do aktívnych záloh plnenie úloh ozbrojených síl veliteľom v čase, keď vojak vykonáva pravidelné cvičenie. Upravuje sa povinnosť vojaka  v zálohe zaradeného do aktívnych záloh pokračovať v pravidelnom cvičení alebo v plnení úloh ozbrojených síl, ak vznikla krízová situácia a nebol nariadený výkon mimoriadnej služby. V súvislosti s dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa upravuje povinnosť veliteľa vojenského útvaru zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci v prípade, ak technické možnosti zbraní, zbraňových systémov, výzbroje a vojenskej techniky neumožňujú aplikovať ustanovenia zákona o bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci.
Vojakovi v zálohe zaradenému do aktívnych záloh sa určuje povinnosť oznamovať zmenu miesta trvalého pobytu z dôvodu zjednodušenia povolania a tiež zmenu zdravotného stavu v súvislosti s jeho prípadným uvoľnením z aktívnych záloh. Zároveň sa upravujú aj jeho povinnosti počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl.
V ustanoveniach o náhrade škody sa upravujú prípady, v ktorých za škodu zodpovedá vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh alebo štát. Takúto škodu následne odškodní Ministerstvo obrany SR.
Ustanovuje sa výška jednorazového odškodnenia pozostalých a okruh osôb, ktorým môže minister obrany Slovenskej republiky poskytnúť jednorazové odškodnenie, ak vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s pravidelným cvičením alebo plnením úloh ozbrojených síl zomrel.
Spresňujú sa podmienky vedenia evidencie vojakov v zálohách zaradených do aktívnych záloh, ktorú vedie vojenský útvar, upravuje sa obsah evidencie a postup vojenského útvaru pri skončení dohody v súvislosti s vedenou evidenciou.

K bodu 17
Legislatívno-technická úprava.

K bodom 18, 19 a 23
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v príprave vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a rozšírení ozbrojených síl.

K bodu 20
Upravuje sa evidencia vojakov mimoriadnej služby vedená vojenským útvarom ozbrojených síl v nadväznosti na rozšírenie ozbrojených síl.

K bodu 21
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na začlenenie Železničnej polície do Policajného zboru Slovenskej republiky. 

K bodu 22
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky v § 14a.

K bodu 24
Podľa novo navrhovaného § 19 môže občan Slovenskej republiky vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu bez povolenia prezidenta Slovenskej republiky, ak je tento štát členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republika členom. Prezidentovi Slovenskej republiky zostane zachovaný inštitút povoľovania služby v ozbrojených silách iného štátu pre štáty, ktoré nie sú členskými štátmi organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu.
Novelou sa súčasne vytvoria podmienky pre štátne orgány k vedeniu presnejšej evidencie o vstupe občanov Slovenskej republiky do ozbrojených síl iného štátu, aby  v prípade, ak bude nariadený výkon mimoriadnej služby, ich na výkon nepovolávali. Navrhuje sa doplnenie súčasného znenia platnej právnej úpravy o povinnosti občana Slovenskej republiky bližšie špecifikovať svoju žiadosť, uvádzať meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, štát o povolenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách ktorého žiada, dôvod, na základe ktorého žiada o povolenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu a obdobie, na ktoré žiada o toto povolenie. Ďalej sa ustanovuje povinnosť občanov Slovenskej republiky bezodkladne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja začiatok vojenskej služby, ale aj skončenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu, a to bez rozdielu,  v ozbrojených silách ktorého štátu bude slúžiť.

K bodu 25
V nadväznosti na povinnosť oznámiť začiatok a skončenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu sa upravujú sankcie za nesplnenie tejto povinnosti.

K bodom 26 a 27
Ukladanie poriadkových pokút sa navrhuje upraviť v súlade s princípom oportunity.

K bodu 28
Rozširuje sa okruh údajov vedených v evidencii okresného úradu v sídle kraja o občanoch Slovenskej republiky, ktorí skončili dobrovoľnú vojenskú prípravu a boli zaradení do záloh ozbrojených síl a o vojakoch v zálohách zaradených do aktívnych záloh. Údaje sú potrebné v súvislosti s plnením brannej povinnosti.

K bodom 29 a 30
Ustanovuje sa rozsah údajov, ktoré poskytne okresný úrad v sídle kraja o občanoch Slovenskej republiky podliehajúcich brannej povinnosti Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a vojenskému útvaru a dôvody ich poskytnutia.
Spresňujú sa údaje poskytnuté okresným úradom v sídle kraja o občanoch Slovenskej republiky podliehajúcich brannej povinnosti vojenskému útvaru v súvislosti s výkonom mimoriadnej služby.

K bodu 31
Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na zmenu odbornej prípravy, ktorá sa nahrádza pravidelným cvičením a plnením úloh ozbrojených síl.

K bodu 32
Splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky sa dopĺňa o posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k zaradeniu vojakov v zálohe do aktívnych záloh.

K bodu 33
Novým spôsobom sa ustanovuje priznávanie vojenskej hodnosti občanom Slovenskej republiky, ktorí skončili služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Hasičskom a záchrannom zbore, Národnom bezpečnostnom úrade a služobný pomer colníka. Ak služobné pomery bezprostredne na seba nadväzujú, navrhuje sa priznávať vojenskú hodnosť po skončení posledného z uvedených služobných pomerov.

K bodu 34
Prechodným ustanovením sa upravujú vzťahy vyplývajúce z dohôd uzatvorených pred účinnosťou tohto zákona. 

K bodu 35
Upravuje sa preberanie právne záväzného aktu Európskej únie.

K bodu 36
Dopĺňa sa transpozičná príloha, v ktorej sa uvádza Smernica rady 2000/43/ES z 22. júna 2000.           

K čl. XIV
Navrhuje sa, aby sa na vojakov počas pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy ustanovenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci uplatňovali v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a zákon o brannej povinnosti vymedzí rozsah nevyhnutný na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

K čl. XV
Každý vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh sa zúčastňuje na pravidelnom cvičení, ktorým sa dobrovoľne pripravuje aj na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách a plnenie úloh ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Zároveň obrana Slovenskej republiky je vecou cti každého občana. Z uvedených dôvodov je preto potrebné vytvoriť priaznivé podmienky pre plnenie úloh ozbrojených síl aktívnymi zálohami a prijať legislatívnu zmenu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej by sa „motivačný príspevok, jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, naturálne náležitosti, jednorazové odškodnenie pozostalých a náhrada cestovného“ nepovažovali za príjem na účely kompenzácií. V praxi to bude znamenať, že takýto príjem (najmä s ohľadom na filozofiu poskytovania týchto benefitov) nebude mať vplyv na poskytovanie alebo výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu.

K čl. XVI

K bodu 1
Navrhuje sa, aby domácnosti, ktorej člen, ktorý sa z dôvodu účasti na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky nemôže zúčastniť výkonu činností pre priznanie nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi, nebola dávka znížená. Navrhuje sa čas účasti člena na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl SR, ktorý koliduje s časom výkonu činností podľa § 10 ods. 3 zákona, považoval za čas, v ktorom takúto činnosť vykonával. Dôvodom je skutočnosť, že člen domácnosti účasť na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl SR nemôže ovplyvniť, nakoľko ho určuje vojenský útvar, alebo okresný úrad v sídle kraja. Z toho dôvodu môže účasť na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl SR kolidovať s aktuálne vykonávanými činnosťami uvedenými v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

K bodom 2 a 3
Legislatívno-technická úprava.

K bodu 4
Navrhuje sa, aby nárok na aktivačný príspevok v rámci systému pomoci v hmotnej núdzi vznikol aj členovi domácnosti, ktorý sa zúčastní na výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy, nakoľko ide o aktívny prístup občana k verejným otázkam týkajúcim sa obrany a bezpečnosti štátu.

K bodu 5
Navrhuje sa, aby členovi domácnosti, ktorý sa z dôvodu účasti na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl nemôže zúčastniť výkonu činností pre priznanie nároku na aktivačný príspevok, nebol nárok na aktivačný príspevok odňatý. Navrhuje sa čas účasti člena na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl, ktorý koliduje s časom výkonu činností podľa § 12 ods. 3 písm. b) štvrtého bodu a piateho bodu zákona, považoval za čas, v ktorom takúto činnosť vykonával. Dôvodom je skutočnosť, že člen domácnosti účasť na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl SR nemôže ovplyvniť, nakoľko ho určuje vojenský útvar, alebo okresný úrad v sídle kraja. Z toho dôvodu môže účasť na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl SR kolidovať s aktuálne vykonávanými činnosťami uvedenými v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

K čl. XVII
Umožňuje sa prijať občana, ktorý vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu do dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka bez vykonania prípravnej štátnej služby. Občan počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvuje základný vojenský výcvik v trvaní deväť týždňov a odborný výcvik v trvaní troch týždňov, ktorý je porovnateľný so základným vojenským výcvikom a odborným výcvikom jednotlivca, ktoré by musel ako profesionálny vojak absolvovať aj počas prípravnej štátnej služby.

K čl. XVIII
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. januára 2016. 

K prílohe
V prílohe sa uvádza právny akt Európskej únie, ktorý sa preberá týmto návrhom zákona.
Bratislava 26. augusta 2015

Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky


Martin Glváč, v. r.
minister obrany Slovenskej republiky


 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore