Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 09.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Štátne orgány, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD30 DS6 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 467/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 290/2018


§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Liehom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou alebo jeho iným následným oddelením,
b)
zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemových percent,
c)
liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; liehovina sa môže vyrábať destiláciou, maceráciou alebo zmiešaním,
d)
lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoholu používaný na lekárske a farmaceutické účely,
e)
etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich z výroby celulózy (sulfitový, hydrolýzny lieh),
f)
etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (syntetický lieh).
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
mernou jednotkou množstva liehu
1.
objem liehu v litroch alkoholu (l a) pri teplote 20 stupňov Celzia (oC),
2.
hmotnosť liehu v kilogramoch (kg); odvodenou jednotkou je gram (g), ak ide o lieh používaný na lekárske a farmaceutické účely,
b)
koncentráciou liehu
1.
hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku násobeným číslom 100,
2.
objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri teplote 20 oC, k celkovému objemu tohto výrobku násobeným číslom 100,
c)
výrobou liehu
1.
výroba surového liehu,
2.
výroba rafinovaného liehu,
3.
zušľachťovanie liehu,
3.1.
rafinácia (čistenie),
3.2.
rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilácia v kolóne),
3.3.
dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4.
regenerácia (získavanie liehu z použitých roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5.
špeciálna úprava sorpčnými metódami,
4.
výroba destilátov,
5.
výroba liehu z celulózových surovín a náhrad,
6.
výroba syntetického liehu,
d)
spracovaním liehu
1.
stárenie (zrenie),
2.
egalizácia (zmiešavanie alebo sceľovanie),
3.
spracovanie liehu na liehoviny alebo na ocot,
4.
denaturácia liehu, pridanie povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov, čím sa stane lieh nevhodným na požívanie (§ 10),
5.
iné spracovanie liehu,
e)
uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom, predaj, ponúkanie na účely predaja, obmena,2)
f)
manipuláciou s liehom prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
g)
iným nakladaním s liehom doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za činnosť uvedenú v písmenách c) až f),
h)
normou strát liehu percentuálne vyjadrenie prirodzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajúcich pri činnostiach uvedených v písmenách c) až g) a pri výrobe vonných a chuťových látok, droždia a octu,
i)
surovým liehom lieh vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou; je zakázané ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
j)
rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; takto upravený rafinovaný lieh je určený najmä na spracovanie na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
k)
rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; je určený najmä na technické účely, je zakázané ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
l)
destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov a ďalších surovín,
m)
denaturovaným liehom
1.
všeobecne denaturovaný lieh s množstvom najmenej 80 objemových percent etylalkoholu s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov,
2.
osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
3.
osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
n)
denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na požívanie,
o)
bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou všetkých druhov liehu; obsahuje najmenej 99,7 objemového percenta etylalkoholu,
p)
pribudlinou zmes vyšších alkoholov s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac 15 objemových percent etylalkoholu, ktorá vzniká pri alkoholovom kvasení dekarboxyláciou a deamináciou z aminokyselín prítomných v surovine; nemožno ju použiť na potravinárske účely,
r)
úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prchavých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 93,1 objemového percenta etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
s)
dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín, aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 88 objemových percent etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
t)
súkromnou výrobou destilátu nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.2aa)
(3)
Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je
a)
priemyselný liehovar, ktorý spracúva cukorné suroviny, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy,
b)
poľnohospodársky liehovar, ktorý spracúva poľnohospodárske produkty a produkty štiepenia škrobu,
c)
liehovar na destiláty, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína, hroznové vína, odpady z výroby vína a zo spracúvania ovocia, ako aj borievky, repu, obilie, med, čakanku, alebo pivo na destiláty a tieto plní do spotrebiteľského balenia; výrobné zariadenie neslúži na výrobu surového liehu alebo rafinovaného liehu,
d)
liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy; výrobne je usporiadaný tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni výroby kontrolným liehovým meradlom,
e)
droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh vedľajším výrobkom,
f)
výrobňa bezvodého liehu je výrobným zariadením na odvodňovanie liehu vhodným technologickým postupom, napr. azeotropnou destiláciou, molekulovými sitami, pervaporáciou, membránovým delením, čím sa získava bezvodý lieh,
g)
rafinéria liehu, ktorá spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch na rafinovaný lieh alebo bezvodý lieh,
h)
denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje,
i)
samostatný sklad liehu, závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh v úradne overených nádržiach opatrených úradne overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu na účely jeho ďalšieho spracovania v liehovarníckych závodoch vlastného podniku alebo vyskladňuje lieh na účely predaja; iná osoba ako výrobca a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky nesmie skladovať lieh v inom ako spotrebiteľskom balení,
j)
egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou (zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo dodaný lieh,
k)
výrobňa liehovín, ktorá spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,
l)
plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená v inom liehovarníckom závode plní do spotrebiteľského balenia,
m)
octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,
n)
chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu), ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín fosílneho pôvodu (hydratáciou etylénu),
o)
sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý vyrába sulfitový lieh kvasnou technológiou z odpadov pri výrobe celulózy pôsobením sulfitových kvasiniek,
p)
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi; výrobné zariadenie tohto liehovaru môže byť využité aj na účely podľa § 2 ods. 3 písm. c), ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona.
(4)
Na iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarníckymi závodmi podľa odseku 3, sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3 písm. i).
(5)
Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).
(6)
Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej je nižší ako 15 objemových percent celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani úkvapy, dokvapy a ani vína určené na priemyselné spracovanie.
zobraziť paragraf
§ 3
Podmienky na vydávanie povolenia

(1)
Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. a)], ktorej na základe žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh (ďalej len „povolenie"). Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadateľa,
c)
doterajší predmet podnikania žiadateľa,
d)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
e)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 k žiadosti priloží
a)
doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11,
b)
doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky uvedené v odseku 9 písm. a), c) a d),
c)
údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,
d)
zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
e)
doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, alebo doklad o prenájme technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu,
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) žiadateľa, zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, a členov štatutárneho orgánu,
g)
rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva;5) v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva, predkladá doklad o zhodnocovaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu,6)
h)
vyjadrenie autorizovanej osoby7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
i)
posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší ako tri mesiace,
j)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
k)
doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,10)
l)
doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na
1.
overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného liehu s jeho označením a súčasne
2.
overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)
m)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,12) ak žiadateľ bude vyrábať lieh na lekárske a farmaceutické účely,
n)
potvrdenie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky preukazujúce splnenie povinnosti podľa odseku 8 a § 4 ods. 4.
(4)
Zodpovedným zástupcom žiadateľa je fyzická osoba ustanovená výrobcom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.
(5)
Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a obchodné meno,
b)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 5 k žiadosti priloží
a)
doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odseku 3 písm. a),
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
c)
doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania žiadateľa, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12.
(7)
Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.
(8)
Žiadateľ je povinný preukázať splnenie povinností uvedených v osobitných predpisoch.13)
(9)
Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa
a)
má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného vysokoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu,
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje osôb podľa odseku 3 písm. f) a odseku 6 písm. b) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
c)
je so žiadateľom v pracovnom pomere; ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, žiadateľ je povinný ku dňu skončenia pracovného pomeru ustanoviť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) bezodkladne oznámiť ministerstvu; zodpovedný zástupca môže byť v pracovnom pomere len s jedným výrobcom,
d)
na prevádzkovanie liehovaru na destiláty sa vyžaduje kvalifikácia predpísaná podľa § 8 ods. 2 písm. b).
(10)
Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje
a)
na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne syntetického liehu),
b)
na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne sulfitového liehu),
c)
na uvádzanie spotrebiteľského balenia liehu14) na trh,
d)
na denaturáciu liehu v colnom sklade,
e)
na súkromnú výrobu destilátu.
(11)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i) a m), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
(12)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i) a m), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 2 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku základného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
zobraziť paragraf
§ 13
Kontrola

(1)
Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu, u súkromného výrobcu destilátu a u fyzickej osoby vyrábajúcej destilát. Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú oprávnení
a)
vstúpiť do priestorov liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3 alebo na miesto, na ktorom sa destilačné zariadenia nachádza podľa § 10 ods. 6 písm. d),
b)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že výrobca, u ktorého sa kontrola vykonáva, v čase kontroly spĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie vydané,
c)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že fyzická osoba vyrábajúca destilát, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.
(2)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní vyžiadať si od výrobcu, súkromného výrobcu destilátu alebo fyzickej osoby, u ktorej sa kontrola vykonáva, doklady a informácie preukazujúce, že výrobca v čase kontroly spĺňa podmienky podľa tohto zákona, na základe ktorých mu bolo vydané povolenie, alebo že fyzická osoba, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.
(3)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní
a)
predložiť pred začiatkom kontroly služobný preukaz a poverenie na výkon kontroly,
b)
umožniť výrobcovi, súkromnému výrobcovi destilátu alebo fyzickej osobe vyrábajúcej destilát, u ktorých sa kontrola vykonáva, byť prítomný pri výkone kontroly.
(4)
Výrobca, súkromný výrobca destilátu a fyzická osoba vyrábajúca destilát pri kontrole je oprávnený
a)
predložiť dôkazy počas výkonu kontroly,
b)
podať písomné námietky proti postupu povereného zamestnanca ministerstva.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že výrobca skladuje, prechováva alebo predáva lieh a nevie preukázať jeho pôvod, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.27)
(6)
Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore