Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 09.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Štátne orgány, Potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD23DS7EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 467/2002 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 511/2021

Legislatívny proces k zákonu 511/2021§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1)
Liehom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou alebo jeho iným následným oddelením,
b)
zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemových percent,
c)
liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; liehovina sa môže vyrábať destiláciou, maceráciou alebo zmiešaním,
d)
lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoholu používaný na lekárske a farmaceutické účely,
e)
etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich z výroby celulózy (sulfitový, hydrolýzny lieh),
f)
etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (syntetický lieh).
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
mernou jednotkou množstva liehu
1.
objem liehu v litroch alkoholu (l a) pri teplote 20 stupňov Celzia (oC),
2.
hmotnosť liehu v kilogramoch (kg); odvodenou jednotkou je gram (g), ak ide o lieh používaný na lekárske a farmaceutické účely,
b)
koncentráciou liehu
1.
hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku násobeným číslom 100,
2.
objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri teplote 20 oC, k celkovému objemu tohto výrobku násobeným číslom 100,
c)
výrobou liehu
1.
výroba surového liehu,
2.
výroba rafinovaného liehu,
3.
zušľachťovanie liehu,
3.1.
rafinácia (čistenie),
3.2.
rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilácia v kolóne),
3.3.
dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4.
regenerácia (získavanie liehu z použitých roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5.
špeciálna úprava sorpčnými metódami,
4.
výroba destilátov,
5.
výroba liehu z celulózových surovín a náhrad,
6.
výroba syntetického liehu,
d)
spracovaním liehu
1.
stárenie (zrenie),
2.
egalizácia (zmiešavanie alebo sceľovanie),
3.
spracovanie liehu na liehoviny alebo na ocot,
4.
denaturácia liehu, pridanie povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov, čím sa stane lieh nevhodným na požívanie (§ 10),
5.
iné spracovanie liehu,
e)
uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom, predaj, ponúkanie na účely predaja, obmena,2)
f)
manipuláciou s liehom prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
g)
iným nakladaním s liehom doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za činnosť uvedenú v písmenách c) až f),
h)
normou strát liehu percentuálne vyjadrenie prirodzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajúcich pri činnostiach uvedených v písmenách c) až g) a pri výrobe vonných a chuťových látok, droždia a octu,
i)
surovým liehom lieh vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou; je zakázané ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
j)
rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; takto upravený rafinovaný lieh je určený najmä na spracovanie na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
k)
rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; je určený najmä na technické účely, je zakázané ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
l)
destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov a ďalších surovín,
m)
denaturovaným liehom
1.
všeobecne denaturovaný lieh s množstvom najmenej 80 objemových percent etylalkoholu s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov,
2.
osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
3.
osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
n)
denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na požívanie,
o)
bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou všetkých druhov liehu; obsahuje najmenej 99,7 objemového percenta etylalkoholu,
p)
pribudlinou zmes vyšších alkoholov s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac 15 objemových percent etylalkoholu, ktorá vzniká pri alkoholovom kvasení dekarboxyláciou a deamináciou z aminokyselín prítomných v surovine; nemožno ju použiť na potravinárske účely,
r)
úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prchavých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 93,1 objemového percenta etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
s)
dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín, aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 88 objemových percent etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
t)
súkromnou výrobou destilátu nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.2aa)
(3)
Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je
a)
priemyselný liehovar, ktorý spracúva cukorné suroviny, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy,
b)
poľnohospodársky liehovar, ktorý spracúva poľnohospodárske produkty a produkty štiepenia škrobu,
c)
liehovar na destiláty, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína, hroznové vína, odpady z výroby vína a zo spracúvania ovocia, ako aj borievky, repu, obilie, med, čakanku, alebo pivo na destiláty a tieto plní do spotrebiteľského balenia; výrobné zariadenie neslúži na výrobu surového liehu alebo rafinovaného liehu,
d)
liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy; výrobne je usporiadaný tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni výroby kontrolným liehovým meradlom,
e)
droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh vedľajším výrobkom,
f)
výrobňa bezvodého liehu je výrobným zariadením na odvodňovanie liehu vhodným technologickým postupom, napr. azeotropnou destiláciou, molekulovými sitami, pervaporáciou, membránovým delením, čím sa získava bezvodý lieh,
g)
rafinéria liehu, ktorá spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch na rafinovaný lieh alebo bezvodý lieh,
h)
denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje,
i)
samostatný sklad liehu, závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh v úradne overených nádržiach opatrených úradne overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu na účely jeho ďalšieho spracovania v liehovarníckych závodoch vlastného podniku alebo vyskladňuje lieh na účely predaja; iná osoba ako výrobca a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky nesmie skladovať lieh v inom ako spotrebiteľskom balení,
j)
egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou (zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo dodaný lieh,
k)
výrobňa liehovín, ktorá spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,
l)
plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená v inom liehovarníckom závode plní do spotrebiteľského balenia,
m)
octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,
n)
chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu), ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín fosílneho pôvodu (hydratáciou etylénu),
o)
sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý vyrába sulfitový lieh kvasnou technológiou z odpadov pri výrobe celulózy pôsobením sulfitových kvasiniek,
p)
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi; výrobné zariadenie tohto liehovaru môže byť využité aj na účely podľa § 2 ods. 3 písm. c), ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona,
r)
malý samostatný liehovar, v ktorom možno vyrábať výlučne lieh najviac v množstve 1 000 l a. za kalendárny rok a lieh vyrobený v tomto malom samostatnom liehovare možno súčasne spracúvať, manipulovať s ním a uvádzať na trh;2ab) žiadateľ o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nesmú byť zároveň výrobcom podľa odseku 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa písmena a) až p).
(4)
Na iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarníckymi závodmi podľa odseku 3, sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3 písm. i).
(5)
Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o) a r),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).
(6)
Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej je nižší ako 15 objemových percent celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani úkvapy, dokvapy a ani vína určené na priemyselné spracovanie.
zobraziť paragraf
§ 3
Podmienky na vydávanie povolenia

(1)
Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. a)], ktorej na základe žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh (ďalej len „povolenie"). Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadateľa,
c)
doterajší predmet podnikania žiadateľa,
d)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m) a r), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
e)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 k žiadosti priloží
a)
doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11,
b)
doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky uvedené v odseku 9 písm. a), c) a d),
c)
údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,
d)
zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
e)
doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, alebo doklad o prenájme technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu,
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) žiadateľa, zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, a členov štatutárneho orgánu,
g)
rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva;5) v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva, predkladá doklad o zhodnocovaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu,6)
h)
vyjadrenie autorizovanej osoby7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
i)
posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší ako tri mesiace,
j)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
k)
doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,10)
l)
doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na
1.
overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného liehu s jeho označením a súčasne
2.
overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)
m)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,12) ak žiadateľ bude vyrábať lieh na lekárske a farmaceutické účely,
n)
údaje žiadateľa a osôb podľa § 4 ods. 4 potrebné na vyžiadanie výpisu z informačného systému finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze prostredníctvom informačného systému verejnej správy,
o)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).
(4)
Zodpovedným zástupcom žiadateľa je fyzická osoba ustanovená výrobcom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.
(5)
Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a obchodné meno,
b)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m) a r), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 5 k žiadosti priloží
a)
doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odseku 3 písm. a),
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
c)
doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania žiadateľa, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12,
d)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).
(7)
Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.
(8)
Žiadateľ a osoby uvedené v § 4 ods. 4 musia spĺňať podmienku, že nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.13)
(9)
Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa
a)
má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného vysokoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu,
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje osôb podľa odseku 3 písm. f) a odseku 6 písm. b) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
c)
je so žiadateľom v pracovnom pomere; ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, žiadateľ je povinný ku dňu skončenia pracovného pomeru ustanoviť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) bezodkladne oznámiť ministerstvu; zodpovedný zástupca môže byť v pracovnom pomere len s jedným výrobcom,
d)
na prevádzkovanie liehovaru na destiláty sa vyžaduje kvalifikácia predpísaná podľa § 8 ods. 2 písm. b).
(10)
Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje
a)
na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne syntetického liehu),
b)
na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne sulfitového liehu),
c)
na uvádzanie spotrebiteľského balenia liehu14) na trh,
d)
na denaturáciu liehu v colnom sklade,
e)
na súkromnú výrobu destilátu.
(11)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i), m) a r), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
(12)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), i), m) a r), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 2 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku základného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 2 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 35 000 l a. za kalendárny rok.
zobraziť paragraf
§ 4
Vydanie povolenia

(1)
Ministerstvo vydá povolenie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia priložil všetky doklady a splnil všetky povinnosti a podmienky uvedené v § 3 ods. 1 až 9, a oznamuje to Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo").
(2)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia nepriložil všetky doklady alebo nesplnil niektorú z povinností uvedených v § 3 ods. 1 až 9, vyzve žiadateľa v lehote podľa odseku 1, aby chýbajúce doklady priložil alebo odstránil nedostatky. Vo výzve určí primeranú lehotu, najmenej však 15 dní. Ak v tejto lehote žiadateľ chýbajúce doklady priloží, postupuje sa podľa odseku 1.
(3)
Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia v určenej lehote nepriložil chýbajúce doklady, ministerstvo povolenie nevydá, konanie zastaví alebo žiadosť zamietne.
(4)
Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, v ktorej má žiadateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť prevyšujúcu 10 %, alebo právnická osoba, ktorej vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa, nesplnia podmienky podľa § 3 ods. 8.
(5)
Ak žiadateľ nadobudol liehovarnícky závod postupom podľa osobitného predpisu,15) je povinný požiadať o vydanie povolenia podľa § 3 najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v tomto osobitnom predpise.16)
(6)
Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register vydaných povolení,
b)
register povolení, ktoré zanikli,
c)
register povolení, ktoré boli ministerstvom odňaté.
(7)
Databáza údajov v registroch podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daňové identifikačné číslo, typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3, sídlo liehovarníckeho závodu a dátum vydania povolenia,
b)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej povolenie zaniklo, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod zániku povolenia,
c)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo povolenie odňaté, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod odňatia povolenia.
(8)
Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke registre podľa odseku 6, ktorých obsahom sú údaje podľa odseku 7.
zobraziť paragraf
Poznámka
2ab)
§ 49b ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 511/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
4a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
§ 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
§ 19 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 223/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 20 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
§ 21 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z o reklame v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
§ 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
§ 15a zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
17)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
§ 68 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
20)
§ 19 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
21a)
§ 19 zákona č. 105/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
§ 253 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
24b)
§ 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27a)
§ 45 zákona č. 105/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore