Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70354
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 09.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Štátne orgány, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD30 DS6 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 467/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 290/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 290/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje podmienky výroby liehu a spracovania liehu, jeho uvádzanie na trh, manipuláciu ...

(2)

Ustanovenia osobitných predpisov1) týkajúce sa výroby liehu a spracovania liehu, jeho uvádzania na trh, ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Liehom na účely tohto zákona sa rozumie

a)
etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných ...
b)
zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemových ...
c)
liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo ...
d)
lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoholu používaný na lekárske a farmaceutické účely,
e)
etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich z výroby ...
f)
etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (syntetický lieh).
(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
mernou jednotkou množstva liehu
1.
objem liehu v litroch alkoholu (l a) pri teplote 20 stupňov Celzia (oC),
2.
hmotnosť liehu v kilogramoch (kg); odvodenou jednotkou je gram (g), ak ide o lieh používaný na lekárske ...
b)
koncentráciou liehu
1.
hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, ...
2.
objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri ...
c)
výrobou liehu
1.
výroba surového liehu,
2.
výroba rafinovaného liehu,
3.
zušľachťovanie liehu,
3.1.
rafinácia (čistenie),
3.2.
rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilácia v kolóne),
3.3.
dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4.
regenerácia (získavanie liehu z použitých roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5.
špeciálna úprava sorpčnými metódami,
4.
výroba destilátov,
5.
výroba liehu z celulózových surovín a náhrad,
6.
výroba syntetického liehu,
d)
spracovaním liehu
1.
stárenie (zrenie),
2.
egalizácia (zmiešavanie alebo sceľovanie),
3.
spracovanie liehu na liehoviny alebo na ocot,
4.
denaturácia liehu, pridanie povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov, ...
5.
iné spracovanie liehu,
e)
uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom, predaj, ponúkanie ...
f)
manipuláciou s liehom prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
g)
iným nakladaním s liehom doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za činnosť uvedenú ...
h)
normou strát liehu percentuálne vyjadrenie prirodzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajúcich pri ...
i)
surovým liehom lieh vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných ...
j)
rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho ...
k)
rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou ...
l)
destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, ...
m)
denaturovaným liehom
1.
všeobecne denaturovaný lieh s množstvom najmenej 80 objemových percent etylalkoholu s prídavkom povoleného ...
2.
osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
3.
osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
n)
denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlastnosti ...
o)
bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou všetkých druhov liehu; obsahuje najmenej 99,7 objemového ...
p)
pribudlinou zmes vyšších alkoholov s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac 15 objemových ...
r)
úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prchavých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol, ktorý ...
s)
dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín, aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyšším ...
t)
súkromnou výrobou destilátu nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade ...
(3)

Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým ...

a)
priemyselný liehovar, ktorý spracúva cukorné suroviny, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné ...
b)
poľnohospodársky liehovar, ktorý spracúva poľnohospodárske produkty a produkty štiepenia škrobu,
c)
liehovar na destiláty, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína, hroznové vína, odpady ...
d)
liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné ...
e)
droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh vedľajším výrobkom,
f)
výrobňa bezvodého liehu je výrobným zariadením na odvodňovanie liehu vhodným technologickým postupom, ...
g)
rafinéria liehu, ktorá spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch ...
h)
denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje,
i)
samostatný sklad liehu, závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh v úradne overených nádržiach ...
j)
egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou (zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo dodaný ...
k)
výrobňa liehovín, ktorá spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených ...
l)
plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená v inom liehovarníckom závode plní do spotrebiteľského ...
m)
octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,
n)
chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu), ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín fosílneho ...
o)
sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý vyrába sulfitový lieh kvasnou technológiou z odpadov ...
p)
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny ...
(4)

Na iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarníckymi závodmi podľa odseku 3, sa primerane vzťahujú ...

(5)

Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie

a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku ...
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. ...
(6)

Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej ...

§ 3
Podmienky na vydávanie povolenia
(1)

Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická ...

(2)

Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadateľa,
c)
doterajší predmet podnikania žiadateľa,
d)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, ...
e)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(3)

Žiadateľ podľa odseku 2 k žiadosti priloží

a)
doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu ...
b)
doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky uvedené v odseku 9 písm. a), c) a d),
c)
údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu ...
d)
zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
e)
doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie ...
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) žiadateľa, zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ...
g)
rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva;5) v prípade, ak žiadateľ ...
h)
vyjadrenie autorizovanej osoby7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
i)
posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší ako tri mesiace,
j)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
k)
doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,10)
l)
doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na
1.
overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného ...
2.
overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)
m)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,12) ak ...
n)
potvrdenie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky preukazujúce splnenie povinnosti podľa odseku 8 ...
(4)

Zodpovedným zástupcom žiadateľa je fyzická osoba ustanovená výrobcom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie ...

(5)

Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a ...
b)
typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, ...
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.
(6)

Žiadateľ podľa odseku 5 k žiadosti priloží

a)
doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odseku 3 písm. a),
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
c)
doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad ...
(7)

Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.

(8)

Žiadateľ je povinný preukázať splnenie povinností uvedených v osobitných predpisoch.13)

(9)

Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa

a)
má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie ...
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za ...
c)
je so žiadateľom v pracovnom pomere; ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, ...
d)
na prevádzkovanie liehovaru na destiláty sa vyžaduje kvalifikácia predpísaná podľa § 8 ods. 2 písm. ...
(10)

Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje

a)
na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne syntetického liehu),
b)
na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne sulfitového liehu),
c)
na uvádzanie spotrebiteľského balenia liehu14) na trh,
d)
na denaturáciu liehu v colnom sklade,
e)
na súkromnú výrobu destilátu.
(11)

Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. ...

(12)

Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. ...

§ 4
Vydanie povolenia
(1)

Ministerstvo vydá povolenie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti o vydanie ...

(2)

Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia nepriložil všetky doklady alebo nesplnil ...

(3)

Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia v určenej lehote nepriložil chýbajúce doklady, ministerstvo ...

(4)

Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, v ktorej má žiadateľ priamu alebo ...

(5)

Ak žiadateľ nadobudol liehovarnícky závod postupom podľa osobitného predpisu,15) je povinný požiadať ...

(6)

Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje

a)
register vydaných povolení,
b)
register povolení, ktoré zanikli,
c)
register povolení, ktoré boli ministerstvom odňaté.
(7)

Databáza údajov v registroch podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:

a)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daňové identifikačné číslo, ...
b)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ...
c)
obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ...
(8)

Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke registre podľa odseku 6, ktorých obsahom sú údaje ...

§ 5
Oznamovacia povinnosť výrobcu
(1)

Výrobca je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov uvedených v žiadosti v lehote 15 dní odo dňa, keď ...

(2)

Výrobca je povinný zmenu údajov uvedených v § 3 ods. 3 písm. d) a e) oznámiť ministerstvu do 15 dní ...

(3)

Ak sa výrobca rozhodne zrušiť alebo predať liehovarnícky závod, je povinný túto skutočnosť pred skončením ...

(4)

Ak je na majetok výrobcu vyhlásený konkurz,17) výrobca oznámi túto skutočnosť ministerstvu najneskôr ...

(5)

Výrobca je povinný oznámiť ministerstvu najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo liehu vyrobeného ...

§ 6
Zánik povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)
zrušením právnickej osoby,18)
b)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
c)
uplynutím jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia, ak výrobca nezačal vykonávať činnosť, na ktorú ...
d)
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorej predmetom je prevod liehovarníckeho závodu z vlastníctva ...
e)
neodvedením splatnej spotrebnej dane z liehu podľa osobitného predpisu,19) a to desiatym dňom odo dňa ...
(2)

Povolenie vydané výrobcami na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na základe nájomnej zmluvy uzavretej ...

(3)

Ministerstvo o zániku povolenia informuje colné riaditeľstvo.

§ 7
Odňatie povolenia
(1)

Ministerstvo výrobcovi povolenie odníme, ak

a)
oznámi písomne ministerstvu skončenie výroby liehu v liehovarníckom závode, pre ktorý bolo povolenie ...
b)
nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
c)
základné imanie výrobcu, ktorým je právnická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú v § 3 ods. ...
d)
vlastné imanie výrobcu, ktorý je fyzická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú v § 3 ods. 6 písm. ...
e)
prevádzkuje liehovarnícky závod iný výrobca než ten, ktorému bolo povolenie vydané,
f)
došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobných zariadení a kontrolných liehových meradiel ...
g)
skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,
h)
porušil pri vyskladnení spotrebiteľského balenia liehu osobitný predpis,13)
i)
porušil oznamovaciu povinnosť podľa § 5 napriek písomnej výzve ministerstva,
j)
uviedol nepravdivé údaje v žiadosti o vydanie povolenia,
k)
neplní opatrenia uložené orgánom potravinového dozoru,20) orgánom štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce ...
l)
o to požiada colné riaditeľstvo z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov výrobcom v ...
(2)

Výrobca, ktorému bolo povolenie odňaté podľa odseku 1, môže opätovne požiadať o vydanie povolenia až ...

§ 8
Povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia
(1)

Vyrábať lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia môže právnická osoba alebo fyzická ...

(2)

Ministerstvo pri vydávaní povolenia postupuje podľa § 4 ods. 1 až 5, ak

a)
žiadateľ splnil podmienky uvedené v § 3 s výnimkou odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. a) a n), odseku ...
b)
žiadateľ alebo zodpovedný zástupca žiadateľa úspešne vykonal odbornú prípravu,
c)
žiadateľ písomne vyhlási, že nemá osobitný vzťah22) k inému výrobcovi liehovarníckeho závodu.
(3)

Lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia a vyskladnený výrobcom pestovateľovi je určený ...

(4)

Pestovateľom je fyzická osoba, ktorá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné víno, hroznové víno) z ovocia. ...

(5)

Výrobca v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť o výrobe liehu evidenciu, ...

a)
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia pestovateľa, ktorý prevádzkovateľovi dodal ...
b)
množstvo a druh pestovateľom dodanej suroviny na výrobu liehu,
c)
množstvo vyrobeného liehu a odovzdaného liehu pestovateľovi.
(6)

Výrobca v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je povinný uchovávať evidenciu vedenú ...

(7)

Na zánik povolenia a odňatie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ...

(8)

Obsah a rozsah odbornej prípravy podľa odseku 2 písm. b) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

(9)

Podrobnosti o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia ...

§ 9
Povinnosti výrobcu pri výrobe liehu a spracovaní liehu
(1)

Výrobca pri výrobe liehu a spracovaní liehu je povinný používať len také suroviny a technologické zariadenia, ...

(2)

Výrobca je povinný predložiť na požiadanie správcovi dane opis a podrobný nákres usporiadania technologického ...

(3)

Výrobca je povinný dodržiavať podmienky balenia, označovania, skladovania, prepravy a uvádzania liehu ...

(4)

Výrobca a iní spracovatelia liehu sú povinní viesť o výrobe liehu a spracovaní liehu evidenciu.

(5)

Pri výrobe liehu sa zakazuje

a)
zasahovať bez súhlasu správcu dane do predpísaného usporiadania výrobných zariadení a kontrolných liehových ...
b)
miešať etylalkohol so syntetickým liehom, sulfitovým liehom a denaturovaným liehom,
c)
používať syntetický lieh, sulfitový lieh a denaturovaný lieh na výrobu potravín, potravinárskych aromatických ...
(6)

Je zakázané uvádzať lieh na trh,

a)
ak sa jeho vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky zmenili tak, že nezodpovedá svojmu označeniu,
b)
neoznačený alebo označený zavádzajúcim spôsobom,
c)
balený do nevhodných obalov alebo do zdravotne škodlivých obalov,
d)
denaturovaný nedovoleným spôsobom.
(7)

Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy ...

(8)

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže povoliť výnimku z noriem strát ...

§ 10
Súkromná výroba destilátu
(1)

Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá

a)
dovŕšila 21 rokov veku,
b)
nebola odsúdená za trestný čin24a) a
c)
ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného ...
(2)

Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu ...

(3)

Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100-litrovom, na výrobu destilátov vyrobenom ...

(4)

Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby podľa odseku 1 ...

(5)

Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. ...

(6)

Fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia podľa odseku 3 ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b)
druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie ...
c)
dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
d)
adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.
(7)

Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu, ktorá obsahuje najmä

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu,
b)
evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu,
c)
druh destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ...
d)
dátum zápisu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a dátum výmazu z evidencie súkromných výrobcov ...
e)
dátum pridelenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu a dátum zrušenia evidenčného čísla súkromného ...
(8)

Ak fyzická osoba podľa odseku 1 doručí ministerstvu oznámenie v súlade s odsekom 6, ministerstvo do ...

(9)

Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu oznamovaných údajov podľa ...

(10)

Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, že bol

a)
odsúdený za trestný čin,24a)
b)
uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného ...
(11)

Ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa odseku 7

a)
na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b)
ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,24a)
c)
ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. ...
d)
ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným ...
e)
ak zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(12)

O výmaze podľa odseku 11 ministerstvo upovedomí súkromného výrobcu destilátu a colný úrad.

(13)

Ak ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa ...

§ 13
Kontrola
(1)

Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu, u ...

a)
vstúpiť do priestorov liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3 alebo na miesto, na ktorom sa destilačné ...
b)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že výrobca, u ktorého sa kontrola vykonáva, v čase kontroly ...
c)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že fyzická osoba vyrábajúca destilát, u ktorej sa kontrola ...
(2)

Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní vyžiadať si od výrobcu, ...

(3)

Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní

a)
predložiť pred začiatkom kontroly služobný preukaz a poverenie na výkon kontroly,
b)
umožniť výrobcovi, súkromnému výrobcovi destilátu alebo fyzickej osobe vyrábajúcej destilát, u ktorých ...
(4)

Výrobca, súkromný výrobca destilátu a fyzická osoba vyrábajúca destilát pri kontrole je oprávnený

a)
predložiť dôkazy počas výkonu kontroly,
b)
podať písomné námietky proti postupu povereného zamestnanca ministerstva.
(5)

Ak ministerstvo zistí, že výrobca skladuje, prechováva alebo predáva lieh a nevie preukázať jeho pôvod, ...

(6)

Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí ...

§ 13a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa ...

(2)

Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, ak

a)
vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin,24a)
b)
vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku ...
c)
vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3,
d)
vyrába destilát na inom mieste ako miesto podľa § 10 ods. 4 prvej vety,
e)
použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ...
f)
uvedie v oznámení podľa § 10 ods. 6 nepravdivé údaje,
g)
neoznámi ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 9 alebo ods. 10.
(3)

Ministerstvo uloží za priestupok podľa

a)
odseku 1 pokutu od 500 eur do 3 000 eur,
b)
odseku 2 pokutu od 100 eur do 3 000 eur.
(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27b)

§ 14
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu

a)
výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. a) od 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak bez povolenia prevádzkuje liehovarnícky ...
b)
výrobcovi podľa § 2 ods. 5 písm. b) od 100 000 Sk do 3 000 000 Sk, ak bez povolenia prevádzkuje liehovarnícky ...
c)
výrobcovi uvedenému v písmenách a) a b) do 1 000 000 Sk, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom. ...
(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr ...

(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas a následky protiprávneho konania.

(4)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)

Výrobca, ktorý prevádzkuje liehovarnícky závod na základe povolenia a osvedčenia vydaného pred 1. septembrom ...

(2)

Držiteľ povolenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002, je povinný preukázať ministerstvu splnenie ...

(3)

Výrobca liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý ho prevádzkuje na základe povolenia a osvedčenia ...

(4)

Nevybavené žiadosti o povolenie a osvedčenie podané pred 1. septembrom 2002 sa posudzujú podľa ustanovení ...

(5)

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)

§ 15a
(1)

Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu ...

(2)

Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne ...

§ 15b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 16
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu ...

§ 17
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 2)  § 2 písm. b) prvý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných ...
 • 2a)  § 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. ...
 • 2aa)  Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 4)  § 663 až 684 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 4a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 19 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 7)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 8)  § 20 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení ...
 • 9)  Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 10)  § 21 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...
 • 11)  § 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej ...
 • 14)  § 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 15a zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.
 • 17)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 68 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 19 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. ...
 • 21)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 19 zákona č. 105/2004 Z. z.
 • 22)  § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
 • 23)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  § 253 Trestného zákona.
 • 24b)  § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 27a)  § 45 zákona č. 105/2004 Z. z.
 • 27b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore