Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 12.01.2023 do 31.03.2024

Platnosť od: 31.07.2007
Účinnosť od: 12.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD2220DS38EUPP32ČL8

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 12.01.2023 do 31.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 355/2007 s účinnosťou od 12.01.2023 na základe 517/2022


§ 2
Základné pojmy


Na účely tohto zákona
a)
verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
b)
verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti,
c)
determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života,
d)
životné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých,
e)
pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia,
f)
zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú,
g)
zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí,
h)
prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
i)
spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov,
j)
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií, programov, projektov a navrhovaných činností na zdravie populácie,
k)
prenosné ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí,
l)
nemocničná nákaza je nákaza vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pobytom alebo výkonom v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb,
m)
izolácia je oddelenie osoby chorej na prenosné ochorenie počas jej infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia jej zotrvaním v domácom prostredí na nevyhnutný čas,
n)
karanténa je obmedzenie kontaktu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie s okolím jej zotrvaním v domácom prostredí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,
o)
epidemiologický dohľad je priebežný systematický zber, analýza, interpretácia a šírenie údajov o ochoreniach vrátane epidemiologických štúdií o rizikových faktoroch a spôsoboch vzniku, šírenia a výskytu ochorení v čase a priestore s cieľom prijať príslušné opatrenia,
p)
epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,
q)
pandémia je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia vmieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území,
r)
epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia,
s)
zdravá výživa je výživa vytváraná optimálnym zabezpečením fyziologických požiadaviek organizmu v daných životných a pracovných podmienkach na základe vedeckých poznatkov, odporúčaných výživových dávok a poznatkov Svetovej zdravotníckej organizácie,
t)
zdravotný dohľad je sledovanie a hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu obyvateľstva a jeho jednotlivých skupín vo vzťahu k expozícii faktorom zo životných a pracovných podmienok,
u)
riziko je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru,
v)
hodnotenie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru za definovaných podmienok z definovaných zdrojov, ktoré pozostáva z určenia nebezpečenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzťahu dávky a účinku a charakterizácie rizika stanovenia neistôt vyhodnotenia,
w)
riadenie rizika je rozhodovací proces, ktorý vychádza z výsledku hodnotenia rizika a ktorého cieľom je zníženie rizika,
x)
riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou,
y)
expozícia je vystavenie človeka faktoru zo životných podmienok alebo pracovných podmienok,
z)
limit je úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu poznania,
za)
zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, ako aj právnická osoba a fyzická osoba, u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov,
zb)
zamestnanec je
1.
fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
2.
žiak strednej odbornej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe,
zc)
prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko,
zd)
systém rýchlej výstrahy je súbor postupov na identifikáciu udalosti, ktorá má potenciál stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti, prijatie včasných opatrení a informovanie širokej verejnosti o danej hrozbe,
ze)
ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah,
zf)
incident je situácia, ktorá bez ohľadu na skutočnosť, či boli dodržané limity ukazovateľov kvality pitnej vody spôsobila možné riziko pre ľudské zdravie, trvala dlhšie ako desať po sebe nasledujúcich dní a postihla najmenej 1 000 osôb,
zg)
zvýšený zdravotný dozor je vyšetrovanie a sledovanie zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie a dočasná úprava epidemiologicky rizikových činností u tejto osoby,
zh)
lekársky dohľad je pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie.
zobraziť paragraf
§ 5
Úrad verejného zdravotníctva

(1)
Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik“), ktorý je zároveň generálnym tajomníkom.5) Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Úrad verejného zdravotníctva je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva.7)
(4)
Úrad verejného zdravotníctva
a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,
b)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
c)
plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení,
d)
plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu,
e)
určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,
f)
posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,
g)
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
h)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto zákona rozhoduje výlučne úrad verejného zdravotníctva,
i)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva,
j)
riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
k)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
l)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5, ak sa ohrozenie verejného zdravia vyskytne na území, ktoré presahuje územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
m)
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
n)
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti úradu verejného zdravotníctva,
o)
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 1,
p)
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa písmena o); zverejňuje na svojom webovom sídle požiadavky na technologické vybavenie potrebné na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, v ktorom uvedie,
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
q)
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu“) (§ 30b) a kontroluje plnenie
1.
podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie (§ 30b ods. 2),
2.
povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až g),
r)
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa písmena q) a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu, v ktorom uvedie meno, priezvisko a titul vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 6); ak ide o
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého bydliska,
2.
fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
3.
právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
s)
vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d), a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle, v ktorom okrem informácií uvedených v písmene r) druhom bode a treťom bode uvedie aj kvalifikáciu alebo kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, a vykonáva zmeny v evidencii podľa § 30b,
t)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1,
u)
vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
v)
vedie register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín,9) register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely9) a register minerálnych vôd a pramenitých vôd,
w)
vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, v ktorých ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal rozhodnutie,
x)
prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
y)
sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o vodách určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
z)
zabezpečuje všeobecnú analýzu možných rizík z domových rozvodných systémov na účely posúdenia manažmentu rizík z domových rozvodných systémov a najmenej raz za šesť rokov ju preskúmava a ak je to potrebné, aktualizuje ju,
aa)
zverejňuje každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny zoznam vôd určených na kúpanie a dĺžku kúpacej sezóny; verejnosť má možnosť informovať sa, podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri zavádzaní, revidovaní a aktualizácii zoznamu vôd určených na kúpanie a dĺžky kúpacej sezóny, ktoré úrad verejného zdravotníctva primerane zohľadní,
ab)
vykonáva hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie, jej klasifikáciu a rozhoduje o každej zmene vo vykonávaní hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie,
ac)
každoročne vykonáva v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy9b) identifikáciu vôd určených na kúpanie,
ad)
zabezpečuje v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy9c) vytvorenie, revíziu, aktualizáciu a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie,
ae)
prijíma opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie,
af)
informuje verejnosť na svojom webovom sídle o vode určenej na kúpanie,
ag)
posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky,
ah)
spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré možno zneužiť na výrobu chemických a biologických zbraní,10)
ai)
v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“)
1.
vypracúva pre Komisiu hodnotiace správy o vodách určených na kúpanie, ktoré obsahujú aj informácie o každom prerušení programu monitorovania a o dôvodoch takého prerušenia a výsledky monitorovania a hodnotenia kvality vôd určených na kúpanie pre každú vodu určenú na kúpanie spolu s opisom dôležitých opatrení podniknutých na jej riadenie; tieto informácie predkladá Komisii prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky12b) každoročne do 31. decembra za predchádzajúcu kúpaciu sezónu,
2.
informuje Komisiu každoročne pred začatím kúpacej sezóny o všetkých vodách určených na kúpanie vrátane odôvodnenia každej zmeny oproti predchádzajúcemu roku,
3.
informuje členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11)
4.
zasiela členským štátom a Komisii raz za štyri roky zoznam rozhodnutí o povolení výnimky podľa ustanovení tohto zákona s uvedením dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,
5.
zasiela Komisii v intervaloch požadovaných osobitnými predpismi12) správu o praktickom uplatňovaní minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia spolu so stanoviskami sociálnych partnerov; správa obsahuje opis najlepšej praxe na zabezpečenie prevencie pred škodlivými účinkami týchto faktorov práce a pracovného prostredia na verejné zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré štát prijal, aby oboznámil ostatné členské štáty s poznatkami o tejto najlepšej praxi,
6.
informuje Komisiu o použití iných metód a pravidiel ako referenčných metód a pravidiel pri analýze kvality pitnej vody a pri analýze kvality vody určenej na kúpanie a o ich rovnocennosti s referenčnými metódami,
7.
informuje vopred Komisiu o každej zmene vo vykonávaní hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie,
8.
oznamuje Komisii rozhodnutie o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody podľa § 17a ods. 1; súčasťou oznámenia je odôvodnenie vydania rozhodnutia o druhej výnimke,
aj)
plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu,12a)
ak)
v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je kontaktným miestom zodpovedným za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia (ďalej len „kontaktné miesto“), ktoré
1.
je nepretržite dostupné pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie,
2.
vyhodnocuje udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia,
3.
oznamuje Svetovej zdravotníckej organizácii udalosti podľa druhého bodu do 24 hodín po ich vyhodnotení a uskutočnené opatrenia na zamedzenie šíreniu choroby alebo kontaminácie.
al)
poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) na účel zverejnenia na Národnom portáli zdravia údaje podľa § 48 ods. 3 písm. j).
am)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)
an)
prijíma oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov a nových potravín podľa osobitných predpisov,12d) ktoré sa umiestňujú na trh,
ao)
uverejňuje na svojom webovom sídle
1.
aktuálne a primerané informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody na národnej úrovni,
2.
postupy, ktoré by mali obyvatelia bez prístupu k zdravotne bezpečnej pitnej vode vykonať na ochranu zdravia pred nepriaznivými dôsledkami používania pitnej vody s nevyhovujúcou kvalitou a postupy, ktoré by mali prijať, ak pitná voda s nevyhovujúcou kvalitou predstavuje riziko ohrozenia zdravia,
3.
aktuálny zoznam sledovaných látok alebo zlúčenín, ktorých prítomnosť v pitnej vode podľa Komisie vzbudzuje obavy a môže predstavovať zdravotné riziko,
ap)
určuje doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody na území Slovenskej republiky alebo jeho časti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas z dôvodu ochrany zdravia a rozhoduje o limitoch pre tieto doplnkové ukazovatele,
aq)
definuje a kontroluje minimálne výkonnostné charakteristiky metód chemických analýz kvality pitnej vody,
ar)
kontroluje metódy mikrobiologických analýz kvality pitnej vody a kvality vody určenej na kúpanie a rovnocennosť alternatívnych mikrobiologických metód s referenčnými mikrobiologickými metódami pre analýzu kvality pitnej vody a pre analýzu kvality vody určenej na kúpanie a kontroluje ich dodržiavanie,
as)
poskytuje Komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb prístup k informáciám o
1.
opatreniach prijatých na podporu používania pitnej vody; informácie aktualizuje najmenej raz za šesť rokov,
2.
manažmente rizík z domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa výsledky monitorovania domových rozvodných systémov v prioritných priestoroch a informácie o opatreniach prijatých na odstránenie a zníženie rizika z domových rozvodných systémov vrátane informácií o vykonávaní opatrení na odstránenie komponentov z olova; informácie aktualizuje najmenej raz za šesť rokov,
3.
prekročení najvyšších medzných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 17 ods. 5, ktoré boli zistené monitorovaním systému zásobovania pitnou vodou a o prijatých nápravných opatreniach; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,
4.
incidentoch, ktoré sa týkajú pitnej vody, s uvedením ich príčin a prijatých nápravných opatrení; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,
5.
povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,
at)
rozhoduje o limitoch ukazovateľov kvality
1.
pitnej vody, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
2.
vody na prírodnom kúpalisku alebo umelom kúpalisku, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. e),
au)
poskytuje alebo sprístupňuje Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,12e)
av)
zúčastňuje sa na rokovaniach povodňovej komisie a plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami podľa osobitného predpisu.12f)
(5)
Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13)
a)
je oprávnený požiadať Komisiu o povolenie výnimky zo zákazu
1.
testovať na zvieratách zložky alebo kombinácie zložiek kozmetického výrobku, konečný kozmetický výrobok13aa) alebo jeho prototyp13ab) podľa osobitného predpisu,13ac)
2.
uviesť na trh13ad) kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli testované na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ac)
b)
je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu, v ktorom je uložená dostupná informačná zložka13ae) o kozmetickom výrobku, o spoluprácu pri overovaní údajov; v žiadosti uvedie dôvod,
c)
odpovedá, s ohľadom na stupeň rizika pre verejné zdravie, na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o zisteniach podľa písmena b),
d)
je oprávnený požiadať spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) ak kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie, o poskytnutie
1.
informácií a dokumentácie o výrobku potrebnej na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa § 43 ods. 1 písmeno a),
2.
zoznamu všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje pochybnosť,
3.
obsahu použitej látky v každom kozmetickom výrobku,
e)
podáva každoročne Komisii správu o počte a type testov vykonaných na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ag)
f)
najmenej raz za štyri roky vyhodnocuje činnosť štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickým výrobkami; výsledky zverejňuje na svojom webovom sídle a oznamuje Komisii a členským štátom,
g)
informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o zisteniach a opatreniach, ktoré musí zodpovedná osoba prijať,13ah)
h)
informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k), ak neexistuje vážne riziko pre verejné zdravie a zodpovedná osoba v určenej lehote neprijala vhodné opatrenia podľa písmena g),
i)
informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o opatreniach, ktoré boli zodpovednej osobe uložené podľa § 12 ods. 3 písm. i), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie aj v iných členských štátoch,
j)
bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k) a l), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie,
k)
informuje príslušné orgány členských štátov o výskyte závažných nežiaducich účinkov13aj) oznámených zodpovednou osobou podľa § 43 ods. 1 písm. k), oznámených distribútormi13ak) podľa § 43 ods. 4 písm. e) a oznámených spotrebiteľmi alebo zdravotníckymi pracovníkmi; o oznámeniach distribútorov, spotrebiteľov a zdravotníckych pracovníkov následne informuje zodpovednú osobu,
l)
zabezpečuje, aby údaje podľa § 43 ods. 1 písm. k) a l) tretieho bodu a písm. n) a údaje podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h) boli použité len na účely štátneho zdravotného dozoru, analýzy trhu, informovania spotrebiteľov alebo na účely lekárskeho ošetrenia,
m)
poskytuje Komisii údaje o orgánoch štátneho zdravotného dozoru a Národnom toxikologickom informačnom centre a o zmene týchto orgánov,
n)
poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom podľa osobitného predpisu13al) a na požiadanie colného orgánu13am) vydáva záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu.13an)
(6)
Úrad verejného zdravotníctva vykonáva pôsobnosť podľa odsekov 4 a 5, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
(7)
Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb podklady a informácie. Štátne orgány, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie bezodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úrad verejného zdravotníctva môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a úloh regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa tohto zákona. Podklady a informácie získané podľa predchádzajúcej vety Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva sú povinné chrániť pred ich vyzradením.
zobraziť paragraf
§ 6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva

(1)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.5) Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.6)
(3)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
c)
posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,
d)
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
e)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
f)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
g)
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
h)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
i)
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
j)
vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
k)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f,
l)
prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
m)
vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
n)
sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
o)
plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu,12a)
p)
poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva,13a)
q)
vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezóny,
r)
zabezpečuje monitorovanie kvality
1.
pitnej vody u spotrebiteľa,
2.
vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,
s)
preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
t)
prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie,
u)
prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach,
v)
požiada príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)
w)
poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 5 písm. b) až d) a g) až k),
x)
sprístupňuje na svojom webovom sídle primerané a aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni,
y)
informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o vydaní rozhodnutia o prvej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody podľa § 17a ods. 1,
z)
zúčastňuje sa na rokovaniach povodňovej komisie a plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami podľa osobitného predpisu,12f)
aa)
vydáva počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.8)
(4)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja okrem činností uvedených v odseku 3
a)
odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,
b)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3,
c)
zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,
d)
vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja,
e)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)
(5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike podľa prílohy č. 10 a peľovú informačnú službu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike národnému centru na účely zdravotníckej štatistiky.
(6)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pôsobnosť podľa odsekov 3 a 4, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
(7)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade hodnotí zdravotnú bezpečnosť
a)
materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§ 18 ods. 2),
b)
chemických látok na úpravu vody na pitnú vodu a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou (§ 18 ods. 6).
(8)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, držiteľovi povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice alebo držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta podľa osobitného predpisu.8) Rozhodnutie nahrádza povolenie podľa odseku 3 písm. ab). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.
(9)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie podľa odseku 8 rozhodnutím zruší, ak pominuli dôvody na jeho vydanie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 10
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva
a)
zúčastňujú sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,
b)
zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,
c)
plnia špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
d)
nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12,
e)
vykonávajú posudkovú činnosť podľa § 13,
f)
vykonávajú výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.
zobraziť paragraf
§ 11
Špecializované úlohy verejného zdravotníctva


Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej špecializácie
a)
vykonávajú objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,
b)
zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,
c)
zabezpečujú činnosti národných referenčných centier podľa § 8,
d)
zabezpečujú vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,14)
e)
monitorujú vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,
f)
zhromažďujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,
g)
vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
h)
vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
i)
monitorujú výskyt prenosných ochorení a vykonávajú epidemiologický dohľad,
j)
prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
k)
plánujú a koordinujú kontrolu prenosných ochorení,
l)
plánujú, koordinujú a kontrolujú imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,
m)
monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,
n)
monitorujú zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,
o)
monitorujú vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúvajú odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,
p)
vykonávajú identifikáciu zdravotných rizík a vypracúvajú návrhy na ich minimalizáciu,
q)
spracúvajú a zverejňujú údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
r)
plnia špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore genetickej toxikológie, v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,
s)
zabezpečujú odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
t)
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
u)
vykonávajú činnosti a aktivity na podporu používania pitnej vody z vodovodu a poskytujú obyvateľom poradenstvo na podporu používania pitnej vody s osobitnou pozornosťou na skupiny obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s používaním nevyhovujúcej pitnej vody; poradenstvo na podporu používania pitnej vody z vodovodu pravidelne aktualizujú.
zobraziť paragraf
§ 12
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam

(1)
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú
a)
opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
b)
opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie,
c)
opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie.
(2)
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú
a)
opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
b)
hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
c)
odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody, teplej vody a vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
d)
osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,
e)
dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,
f)
izolácia, karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad,
g)
opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
h)
zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,
i)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná; pri ukladaní opatrení sa prihliada na riziká vyplývajúce zo zistených nedostatkov a na riziká, ktoré spôsobia zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody,
j)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
k)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
l)
opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,
m)
zákaz činnosti alebo prevádzky,
n)
zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
o)
zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody,
p)
opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.
(3)
Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie sú
a)
monitorovanie zdravotného stavu ľudí s cieľom identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik chorôb,
b)
zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu a použitia nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov a iných výrobkov ohrozujúcich verejné zdravie,
c)
zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
d)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie,
e)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná; pri ukladaní opatrení sa prihliada na riziká vyplývajúce zo zistených nedostatkov a na riziká, ktoré spôsobia zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody alebo teplej vody,
f)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
g)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
h)
zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia,
i)
uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom,13ah) príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) a príkaz na prevzatie kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa v lehote primeranej závažnosti rizika pre verejné zdravie,
j)
opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.
j)
zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.
(4)
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie sú
a)
obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov technickými, organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami vrátane zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života a zdravia,
b)
obmedzenie negatívneho vplyvu rizikových prác na zamestnancov,
c)
zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnávateľom podľa § 30a, 30ab a 30ad pre zamestnancov, ktorých práca je spojená so zvýšeným rizikom vrátane vykonávania cielených lekárskych preventívnych prehliadok, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a preventívne očkovanie u zamestnancov vystavených riziku infekcie,
d)
určenie minimálneho rozsahu a frekvencie sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálnej náplne lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov, ak ide o mimoriadnu situáciu, nehodu alebo núdzový stav na pracovisku,
e)
zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a používania materiálov, chemických látok a prípravkov, nástrojov, strojov, zariadení, pracovných a technologických postupov, ktoré zhoršujú pracovné prostredie, podmienky práce a ohrozujú zdravie zamestnancov.
(5)
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
zobraziť paragraf
§ 13
Posudková činnosť

(1)
Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.
(2)
Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov15) rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú až po vydaní kladného záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schvaľovanie podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k
a)
územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,
b)
územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c)
návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d)
návrhom na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov.16aa)
e)
návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
(4)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
a)
rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b)
schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,16a)
c)
rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d)
rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e)
rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
f)
rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g)
rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h)
rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,17)
i)
rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
j)
rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k)
rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
l)
rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov,18)
m)
rozhoduje o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody,
n)
rozhoduje o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho zmene vrátane miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu,19)
o)
rozhoduje o zmene v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu19a) alebo na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.19b)
(5)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
c)
dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
d)
posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.
(6)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.
(7)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.20a)
zobraziť paragraf
§ 17
Pitná voda

(1)
Pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch24) pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.24a)
(2)
Požiadavky na pitnú vodu sa okrem požiadaviek na mikrobiologické ukazovatele kvality vody vzťahujú aj na pramenitú vodu.24b)
(3)
Pitnou vodou podľa odseku 1 nie je
a)
prírodná minerálna voda,24c)
b)
prírodná liečivá voda.24d)
(4)
Kontrolou kvality pitnej vody sa zisťujú
a)
ukazovatele kvality pitnej vody ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
b)
doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody určené úradom verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. ap),
c)
látky a zlúčeniny, ktoré sú uvedené v zozname sledovaných látok alebo zlúčením podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu.
(5)
Limity ukazovateľov kvality pitnej vody sú určené ako najvyššia medzná hodnota, medzná hodnota alebo odporúčaná hodnota. Najvyššia medzná hodnota je limit zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody. Medzná hodnota je limit ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli s prekročeným limitom. Odporúčaná hodnota je limit alebo rozsah hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia; prekročenie alebo nedodržanie odporúčanej hodnoty nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.
(6)
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak
a)
neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu,
b)
spĺňa najvyššie medzné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 4 písm. a) a b),
c)
sú prijaté opatrenia na zabezpečenie jej zdravotnej bezpečnosti a ochrany ľudského zdravia, ktoré vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti.
(7)
Monitorovanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody sa vykonáva priebežnou a pravidelnou kontrolou kvality pitnej vody podľa programu monitorovania.
(8)
Odber pitnej vody a analýza pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody musia byť vykonané v súlade s požiadavkami na metódy odberov a metódy analýz podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w); fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a analýzu pitnej vody, musí byť akreditovaná.24e)
zobraziť paragraf
§ 17a
Výnimka na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody

(1)
Ak pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže na použitie takej pitnej vody povoliť v súlade s odsekmi 2 a 3 prvú výnimku, najviac na tri roky. Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nemožno udeliť pre vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Ak počas obdobia, na ktoré bola udelená prvá výnimka, nedošlo k zlepšeniu kvality pitnej vody, môže úrad verejného zdravotníctva výnimočne povoliť druhú výnimku najviac na tri roky.
(2)
Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, možno povoliť len v odôvodnených prípadoch na ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých limit je určený ako najvyššia medzná hodnota a pre
a)
novú plochu povodia,24f)
b)
nový zdroj znečistenia zistený v ploche povodia alebo novozistené ukazovatele kvality pitnej vody, alebo
c)
nepredvídanú a výnimočnú situáciu v existujúcej ploche povodia, ktorá by mohla viesť k dočasne obmedzenému prekročeniu limitov ukazovateľa kvality pitnej vody; pre takúto situáciu sa nemôže udeliť druhá výnimka.
(3)
Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody možno povoliť, ak výnimkou povolená hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody neohrozí zdravie ľudí a zásobovanie pitnou vodou v oblasti, v ktorej pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody nemožno zabezpečiť inými primeranými prostriedkami.
(4)
Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody podľa § 13 ods. 4 písm. m), ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje
a)
údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),
b)
odôvodnenie žiadosti o výnimku,
c)
nový návrh limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, a jeho uplatňovanie pre skupiny obyvateľstva,
d)
obdobie, na ktoré sa výnimka žiada,
e)
vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka, vrátane množstva dodávanej pitnej vody za deň, počtu zásobovaných obyvateľov a informácie, či sa týka aj potravinárskych podnikov; vyhodnotenie musí preukázať, že dodávanie pitnej vody nemožno zabezpečiť iným spôsobom,
f)
laboratórne analýzy kvality pitnej vody,
g)
hodnotenie zdravotného rizika vykonané odborne spôsobilou osobou podľa § 15 ods. 1 písm. b) na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia, ktoré vyplýva z nedodržania limitu ukazovateľa kvality pitnej vody pre zásobovaných obyvateľov vrátane odporúčaní na ochranu obyvateľov, pre ktorých by výnimka mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia,
h)
návrh programu monitorovania, ktorý, ak je to potrebné, zahŕňa aj zvýšenú monitorovaciu činnosť,
i)
nápravné opatrenia a odhad súvisiacich nákladov,
j)
spôsob informovania obyvateľov podľa § 17a ods. 6 písm. a).
(5)
Rozhodnutie o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje
a)
odôvodnenie výnimky vrátane podmienok, za akých bola výnimka povolená,
b)
najvyššiu povolenú hodnotu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka,
c)
obdobie platnosti výnimky,
d)
vymedzenie oblasti, ktorej sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň, počet dotknutých obyvateľov a informáciu, či sa výnimka týka aj potravinárskych podnikov,
e)
výsledky kontroly kvality pitnej vody,
f)
program monitorovania,
g)
súhrn návrhu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu nákladov a zabezpečenia revízie opatrení.
(6)
Osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku, je povinná
a)
informovať bezodkladne obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, o povolení výnimky a o podmienkach jej povolenia; ak výnimka môže pre niektorú časť obyvateľov predstavovať možné ohrozenie zdravia, do informácie je povinná zahrnúť aj pokyny na ochranu zdravia ľudí,
b)
vykonať pred uplynutím platnosti každej povolenej výnimky kontrolu kvality pitnej vody a predložiť výsledky kontroly kvality pitnej vody a informácie o dosiahnutom zlepšení kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o prvú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, alebo úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o druhú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody.
(7)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody na základe rozsahu prekročenia a súvisiaceho rizika ohrozenia zdravia určiť za nevýznamné, ak
a)
limit ukazovateľa kvality pitnej vody za posledný rok nebol prekročený celkovo viac ako 30 dní a
b)
prijatými opatreniami dôjde k obnoveniu kvality pitnej vody do 30 dní odo dňa zistenia nesplnenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody.
(8)
Ak regionálny úrad verejného zdravotníctva určí nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ako nevýznamné, nariadi výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nariadením opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. p) alebo podľa § 12 ods. 3 písm. j); v rozhodnutí o nariadení opatrenia určí len najvyššiu povolenú hodnotu prekročeného ukazovateľa kvality pitnej vody a lehotu na obnovenie kvality pitnej vody.
zobraziť paragraf
§ 17b
Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec

(1)
Pri zásobovaní pitnou vodou sa uplatňuje manažment rizík pre celý vodárenský dodávateľský reťazec od plochy povodia až po miesto používania na vodovodnom kohútiku u spotrebiteľa.
(2)
Manažment rizík je systematický proces, ktorý zahŕňa
a)
analýzu rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí,
b)
posúdenie a vyhodnotenie rizík, ktorými sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie,
c)
riadenie rizík, ktorými sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.
(3)
Na účel manažmentu rizík
a)
rizikom je vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou výskytu nebezpečnej udalosti majúcej škodlivý účinok na človeka v dôsledku expozície nebezpečenstvu a závažnosti z nej plynúceho následku; riziko je charakterizované a vyhodnocované pomocou miery rizika predstavujúcej súčin pravdepodobnosti jej výskytu a závažnosti jej následku,
b)
nebezpečenstvom je biologický faktor, chemický faktor, fyzikálny faktor alebo rádiologický faktor, ktorý sa nachádza vo vode, alebo iný faktor, ktorý môže ohroziť ľudské zdravie; rádiologickým faktorom sa rozumie obsah prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov v pitnej vode,
c)
nebezpečnou udalosťou je udalosť, ktorou sa do systému zásobovania pitnou vodou dostáva nebezpečenstvo, alebo pri ktorej sa takéto nebezpečenstvo nedarí zo systému zásobovania pitnou vodou odstrániť.
(4)
Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec pozostáva z manažmentu rizík
a)
v plochách povodia,24f) ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu,
b)
systému zásobovania pitnou vodou, ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu, dopravu vody, úpravu, akumuláciu a distribúciu pitnej vody po vodovodnú prípojku,24g)
c)
domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa posúdenie rizík z domových rozvodných systémov; domovým rozvodným systémom sú potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi vodovodným kohútikom a rozvodnou vodovodnou sieťou dodávateľa pitnej vody.
zobraziť paragraf
§ 17c
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti dodávateľa pitnej vody

(1)
Posúdenie rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 17b ods. 4 písm. b)
a)
zohľadňuje výsledky posúdenia rizík a riadenia rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu z vodárenského zdroja,
b)
obsahuje popis systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu po vodovodnú prípojku,24g)
c)
identifikuje nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti systému zásobovania pitnou vodou a obsahuje posúdenie rizík pre ľudské zdravie z používania pitnej vody s prihliadnutím na riziká vyplývajúce zo zmeny klímy, strát vody24h) a presakujúcich potrubí.
(2)
Opatreniami v oblasti riadenia rizík na základe výsledkov posúdenia rizík systému zásobovania pitnou vodou sú
a)
kontrolné opatrenia na predchádzanie rizík, zmiernenie rizík alebo odstránenie neprijateľných rizík, ktoré môžu znížiť kvalitu pitnej vody a ohroziť plynulé zásobovanie pitnou vodou,
b)
doplnkové kontrolné opatrenia k plánovaným opatreniam alebo prijatým opatreniam na zníženie rizík z plôch povodia pre miesta odberu podľa osobitných predpisov,24i) ktoré môžu zhoršiť kvalitu pitnej vody,
c)
prevádzkové monitorovanie,24j)
d)
opatrenia, aby pitná voda bola chemickými látkami na úpravu vody a vedľajšími produktmi dezinfekcie znečistená v čo najnižšej možnej miere; opatrenia nemôžu ohroziť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a znížiť účinnosť dezinfekcie pitnej vody,
e)
kontrola účinnosti použitej dezinfekcie,
f)
kontrola materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a chemických látok na úpravu vody podľa § 18.
(3)
Dodávateľom pitnej vody je
a)
prevádzkovateľ verejného vodovodu,24k)
b)
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a využíva vodárenské zdroje povolené na osobitné užívanie vôd24l) a nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu;24m) za dodávateľa pitnej vody sa nepovažuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku,24n)
c)
každá osoba, ktorá pitnú vodu od dodávateľa podľa písmena a) alebo písmena b) dodáva alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme.
(4)
Dodávateľ pitnej vody je povinný
a)
zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 17 ods. 6,
b)
vypracovať pre každý systém zásobovania manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak; súčasťou manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou je program monitorovania pitnej vody,
c)
aktualizovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou najmenej raz za šesť rokov a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na schválenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; opätovne na schválenie je potrebné ho predložiť pri každej jeho zmene,
d)
poskytnúť osobe podľa odseku 3 písm. c), ktorej dodáva pitnú vodu, dostačujúce informácie z manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a výsledky monitorovania kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou na vytvorenie programu monitorovania pitnej vody alebo manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou,
e)
vykonávať kontrolu kvality pitnej vody podľa programu monitorovania,
f)
vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w),
g)
zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu,
h)
predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
1.
výsledky kontroly kvality pitnej vody do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz pitnej vody,
2.
informácie o metódach mikrobiologických analýz a biologických analýz; ak sa pri analýze kvality pitnej vody pre mikrobiologické ukazovatele použili iné ako referenčné metódy, je potrebné predložiť aj všetky informácie o použitých metódach a ich rovnocennosti s referenčnými metódami; referenčné metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
3.
informácie o analytických metódach použitých na účely kontroly kvality pitnej vody vrátane minimálnych výkonnostných charakteristík a o ich zmene; požiadavky na analytické metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
4.
informácie o trendoch alebo neobvyklých koncentráciách monitorovaných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok,24o) ktoré zistil pri kontrole v plochách povodia,
i)
uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať rokov,
j)
používať pri zásobovaní pitnou vodou materiály, výrobky a filtračné média určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 18,
k)
vykonávať čistenie vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú súčasťou systému zásobovania pitnou vodou, alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody,
l)
oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
1.
oslobodenie od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou vodou podľa odseku 4 písm. b),
2.
zmeny vo vodárenskej úprave pitnej vody,
3.
zmeny miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania,
4.
prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou,
5.
nedodržanie odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu,
6.
situácie, ktoré majú charakter incidentov podľa § 2 písm. zf),
m)
vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou,
n)
zistiť bezodkladne príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného najvyššou medznou hodnotou a zabezpečiť nápravné opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia s ohľadom na rozsah prekročenia limitu a súvisiace možné ohrozenie pre ľudské zdravie,
o)
zabezpečiť náhradné zásobovanie, ak mu boli uložené opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré zakázali alebo obmedzili zásobovanie pitnou vodou, a informovať obyvateľov o obnovení zásobovania pitnou vodou,
p)
sprístupniť zásobovaným obyvateľom informácie o
1.
pitnej vode, ktoré sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
2.
prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, možnom ohrození zdravia, jeho príčine a o prijatých opatreniach vrátane zákazu alebo obmedzenia používania pitnej vody na predchádzanie ochoreniam, ak je to potrebné,
q)
poskytovať zásobovaným obyvateľom bez toho, aby museli o to žiadať, poradenstvo o podmienkach spotreby a používania pitnej vody a
1.
poradenstvo pravidelne aktualizovať s osobitnou pozornosťou na skupiny obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s pitnou vodou,
2.
informácie podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w), ktoré sa musia raz ročne aktualizovať,
r)
prijať, ak je to potrebné, vhodné technologické postupy úpravy vody pred dodávaním pitnej vody do domových rozvodných systémov na zníženie alebo odstránenie rizík z nedodržania požiadaviek na kvalitu pitnej vody,
s)
poskytnúť vlastníkom budov, ak je to potrebné, súčinnosť pri vykonávaní nápravných opatrení v domových rozvodných systémoch.
(5)
Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere 10 m3 až 100 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje 50 až 500 osôb, sa nevzťahuje povinnosť vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti podľa odseku 4 písm. c) a d).
(6)
Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje menej ako 50 osôb, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 17c ods. 4 písm. b) až d) a n) až r).
(7)
Dodávateľ pitnej vody podľa odsekov 5 a 6 je povinný vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania; program monitorovania musí aktualizovať a predkladať najmenej raz za šesť rokov.
(8)
Žiadosť o posúdenie manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) obsahuje
a)
údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),
b)
návrh manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) vrátane miest odberu.
(9)
Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri povoľovaní zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) môže
a)
znížiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo vypustiť ukazovateľ kvality pitnej vody zo zoznamu ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody alebo
b)
zvýšiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo rozšíriť zoznam ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody.
(10)
Žiadosť o posúdenie zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) obsahuje
a)
údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),
b)
manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,
c)
návrh na zmenu v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o).
zobraziť paragraf
§ 17d
Manažment rizík domových rozvodných systémov

(1)
Manažment rizík domových rozvodných systémov pozostáva
a)
zo všeobecnej analýzy možných rizík domových rozvodných systémov a použitých výrobkov a materiálov a ich vplyvu na kvalitu pitnej vody z vodovodných kohútikov,
b)
z monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch najmä v prioritných priestoroch, v ktorých sa všeobecnou analýzou podľa písmena a) zistili osobitné riziká na kvalitu pitnej vody a pre ľudské zdravie, a v priestoroch, v ktorých môžu byť obyvatelia takýmto rizikám vystavení; za prioritné priestory sa považujú veľké priestory využívané verejnosťou, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(2)
Vlastník bytovej budovy24p) a nebytovej budovy24q) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, v ktorých sú byty alebo nebytové priestory vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,24r) sú povinní zabezpečiť
a)
aby domový rozvodný systém pitnej vody alebo jeho údržba od vodovodnej prípojky po vodovodný kohútik neovplyvňovali nepriaznivo kvalitu pitnej vody,
b)
posúdenie rizík domových rozvodných systémov budov vrátane rizík z použitých výrobkov a materiálov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza možných rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1 písm. a),
c)
monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1,
d)
bezodkladné oznámenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov,
e)
zistenie a odstránenie príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov, ak pitná voda v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov, nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré zapríčinil domový rozvodný systém alebo jeho údržba,
f)
priebežné vykonávanie opatrení na znižovanie rizík spojených s domovým rozvodným systémom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(3)
V nebytovej budove,24s) ktorá slúži na poskytovanie služieb verejnosti, osoba uvedená v odseku 2 je povinná vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších priestoroch nainštalovať zariadenie umožňujúce verejnosti prístup k pitnej vode.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 17e
Teplá voda

(1)
Teplá voda je voda s určenou teplotou, ktorá nie je určená na pitie, varenie, výrobu, prípravu a podávanie pokrmov alebo nápojov podľa § 26, dodávaná spotrebiteľom osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom.
(2)
Teplota teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa je najmenej 50 oC a najviac 55 oC.
(3)
Požiadavky na teplú vodu sa nevzťahujú na teplú vodu, ktorá je dodávaná a používaná ako technologická voda s teplotou určenou technologickým procesom.
(4)
Teplá voda je zdravotne bezpečná, ak spĺňa limity ukazovateľov kvality teplej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(5)
Teplá voda dodávaná osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom, ktorý je konštrukčne prepojený zmiešavacou batériou s domovým rozvodným systémom na pitnú vodu, sa musí vyrábať len z pitnej vody.
(6)
Dodávateľom teplej vody je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu vo verejnom záujme.
(7)
Dodávateľ teplej vody je povinný
a)
zabezpečiť, aby teplá voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w) na miestach, kde vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy,
b)
informovať obyvateľov a vlastníkov domových rozvodných systémov,
1.
ak sa zistilo prekročenie ukazovateľa kvality teplej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou,
2.
o opatreniach prijatých na predchádzanie ochoreniam.
zobraziť paragraf
§ 18
Materiály, výrobky a filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody

(1)
Materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou sú materiály a výrobky používané na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody vyrobených z východiskových látok alebo zmesí
a)
východisková látka je látka, ktorá bola úmyselné pridaná pri výrobe organických materiálov alebo prímesí pre cementové materiály,
b)
zmes je chemická zmes kovových, smaltovaných, keramických alebo iných anorganických materiálov.
(2)
Materiály a výrobky, ktoré sú určené na použitie v nových zariadeniach, pri oprave alebo pri rekonštrukcii v zariadeniach, ktoré slúžia na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody, a ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, sú zdravotne bezpečné, ak
a)
priamo ani nepriamo neohrozujú ľudské zdravie,
b)
nepriaznivo neovplyvňujú farbu, pach a chuť pitnej vody,
c)
nepodporujú mikrobiálny rast a
d)
neuvoľňujú sa z nich do pitnej vody kontaminanty vo väčšom rozsahu, ako je na určený účel použitia potrebné.
(3)
Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou sa vykonáva podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. d); pri laboratórnych skúškach sa ustanovujú koncentrácie látok, zisťujú sa látky, ktorých prítomnosť môže vyplývať z materiálového zloženia výrobkov alebo sa zisťujú nečistoty, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.
(4)
Pri materiáloch a výrobkoch určených na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody, musí byť zabezpečené dodržanie odporúčaných hodnôt obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(5)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvedie na trh materiály alebo výrobky určené na styk s pitnou vodou, je povinná zabezpečiť ich súlad s požiadavkami zdravotnej bezpečnosti na materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. d).
(6)
Chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu a filtračné médiá, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou, sú zdravotne bezpečné, ak
a)
spĺňajú požiadavky na čistotu a kvalitu chemických látok,
b)
priamo ani nepriamo neohrozujú ľudské zdravie,
c)
nepriaznivo neovplyvňujú farbu, pach ani chuť pitnej vody,
d)
nepodporujú nežiadúci mikrobiálny rast a
e)
nekontaminujú pitnú vodu vo väčšom rozsahu, ako je na určený účel úpravy potrebné.
(7)
Zdravotná bezpečnosť chemických látok na úpravu vody na pitnú vodu a filtračných médií, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou, sa posudzuje podľa osobitného predpisu,24t) alebo podľa európskej technickej normy.24u) Ak ich nemožno posúdiť podľa prvej vety, na posúdenie zdravotnej bezpečnosti sa použije iný vhodný národný technický predpis, zahraničný technický predpis alebo iný vhodný obdobný dokument.
(8)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvedie na trh chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu alebo filtračné média, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou, je povinná zabezpečiť ich súlad s požiadavkami podľa odsekov 6 a 7.
zobraziť paragraf
§ 19
Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská

(1)
Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda,25) ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu25a) a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti.
(2)
Vodou určenou na kúpanie podľa odseku 1 nie sú
a)
umelé kúpaliská a kúpeľné bazény,
b)
uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebné účely,
c)
umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.25b)
(3)
Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.
(4)
Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.
(5)
Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie sa vzťahujú aj na vodu určenú na kúpanie, ak je kvalita vody určenej na kúpanie ovplyvnená povrchovými vodami prechádzajúcimi hranice; v takých prípadoch plnenie požiadaviek na vodu určenú na kúpanie zabezpečuje úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so susedným štátom, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a spoločným postupom pri kontrole takých cezhraničných vplyvov.25c)
(6)
S prihliadnutím na epidemiologickú situáciu a podľa miestnych podmienok môže
a)
úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o limitoch ukazovateľov kvality vody na prírodnom kúpalisku alebo umelom kúpalisku, pre ktoré nie sú limity ustanovené všeobecne záväzným predpisom vydaným podľa § 62 písm. e),
b)
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozšíriť rozsah a početnosť kontrol ukazovateľov kvality vody určenej na kúpanie, v prírodnom kúpalisku a v umelom kúpalisku o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať; v prírodnom kúpalisku, ktoré nie je vodou určenou na kúpanie, a v umelom kúpalisku môže zúžiť rozsah a početnosť kontrol ukazovateľov kvality vody pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality vody doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov.
(7)
Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný
a)
zabezpečiť, aby kvalita vody v prírodnom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku,
b)
zabezpečiť monitorovanie a kontrolu kvality vody v prírodnom kúpalisku,
c)
viesť evidenciu o prevádzke prírodného kúpaliska a uchovávať ju päť rokov,
d)
predkladať výsledky kontroly kvality vody v prírodnom kúpalisku príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e)
vyznačiť vodnú plochu na kúpanie v prírodnom kúpalisku a oddeliť ju od vodnej plochy vyhradenej na používanie plavidiel,
f)
zabezpečiť vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení v prírodnom kúpalisku,
g)
zabezpečiť čistenie vodnej plochy, údržbu a čistenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení prírodných kúpalísk,
h)
vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu,
i)
sprístupniť pre verejnosť na dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska aktuálne informácie o kvalite vody v prírodnom kúpalisku,
j)
vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska zákaz kúpania, ak voda nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku,
k)
vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu prírodného kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom; zákaz vstupu so zvieraťom sa nevzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,
l)
zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov a musí absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci,25d)
m)
vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci.
(8)
Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu25a) vyhlásené za vodu určenú na kúpanie, je povinný počas kúpacej sezóny sprístupniť informácie pre verejnosť na dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti vody určenej na kúpanie.
(9)
Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je povinný
a)
zabezpečiť, aby kvalita vody v umelom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
b)
zabezpečiť kontrolu kvality vody v umelom kúpalisku,
c)
viesť evidenciu o prevádzke umelého kúpaliska a uchovávať ju päť rokov,
d)
predkladať výsledky kontroly kvality vody v umelom kúpalisku príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e)
zabezpečiť priestorové a technické požiadavky na umelé kúpalisko,
f)
zabezpečiť vybavenie, priestory, dispozičné riešenie prevádzkovaných plôch umelého kúpaliska,
g)
zabezpečiť osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie umelého kúpaliska,
h)
zabezpečiť údržbu a čistenie bazénov, priestorov, prevádzkových plôch a zariadení umelého kúpaliska a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s vodou,
i)
vypracovať prevádzkový poriadok umelého kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie; predkladať aj návrhy na jeho zmenu,
j)
sprístupniť verejnosti na dostupnom a viditeľnom mieste pri vstupe do areálu umelého kúpaliska aktuálne informácie o kvalite vody v umelom kúpalisku,
k)
vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti bazénu zákaz kúpania, ak voda v bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
l)
vyznačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu umelého kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom; zákaz vstupu so zvieraťom sa nevzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,
m)
zabezpečiť na umelom kúpalisku miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s vybavením podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. e) a vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci,
n)
zabezpečiť na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci dostatočný počet plavčíkov; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov, musí absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci25d) a k bazénu byť určený tak, aby na
1.
najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,
2.
plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík,
3.
plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci,
4.
vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade.
(10)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných plôch, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom, prevádzkujú zariadenia uvedené v § 21, 22 a 26 a v ponuke svojich služieb spotrebiteľovi alebo v reklame výslovne ponúkajú možnosť kúpania, vodných športov najmä potápania alebo vodného lyžovania, pri ktorých dochádza k bezprostrednému kontaktu s vodou sú povinní poskytnúť verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody; kvalita vody sa posudzuje podľa požiadaviek na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku.
zobraziť paragraf
§ 26
Zariadenia spoločného stravovania

(1)
Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou alebo podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v jedálňach so samoobsluhou a v podobných prevádzkach verejného stravovania, cukrárňach, stánkoch a v iných prevádzkach s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích podujatiach alebo iných hromadných podujatiach.
(2)
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu32) a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré utvára podmienky na prípravu stravy alebo zabezpečuje poskytovanie stravy33) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zariadenie spoločného stravovania.
(3)
Stravovacie služby možno poskytovať len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. l) tak, aby bola zabezpečená
a)
ochrana potravín, pokrmov, nápojov, materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, pokrmami alebo nápojmi, proti kontaminácii medzi pracovnými operáciami a počas pracovných operácií s potravinami, pokrmami alebo nápojmi, technologickými zariadeniami, prívodom vzduchu alebo pohybom zamestnancov a so zdrojmi vonkajšej kontaminácie; výrobný proces zariadenia spoločného stravovania musí byť plynulý a jednosmerný,
b)
dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov a upratovanie.
(4)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania“), sú povinné
a)
zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,
b)
zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologického postupu prípravy pokrmov,
c)
postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe,9) dodržiavať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov a nápojov, a dodržiavať požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,
d)
zabezpečovať sústavnú kontrolu pri preberaní surovín a viesť o vykonanej kontrole evidenciu počas dvoch rokov,
e)
zabezpečovať a kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov,
f)
zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením,
g)
zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody s teplotou najmenej 45 °C,
h)
zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w),
i)
zabezpečovať výživovú hodnotu hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok, ak ďalej nie je ustanovené inak,
j)
zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť dokumentáciu, ak ďalej nie je ustanovené inak,
k)
kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov,
l)
zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a prevádzkových priestorov.
(5)
Povinnosti podľa odseku 4 písm. i) a j) sa nevzťahujú na prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadné podujatia.
(6)
Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat,33aa) ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov.
(7)
Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež je ďalej povinný pri voľbe stravy vychádzať z vekových potrieb stravovanej skupiny, prihliadať na vhodný výber surovín, ročné obdobie, čas, keď sa má poskytovať stravovanie, a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav stravovaných detí a mládeže.
zobraziť paragraf
§ 39
Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

(1)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom44) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
(2)
Osobitnou podmienkou pri priemyselnom používaní alebo profesionálnom používaní diizokyanátov alebo látok a zmesí, ktoré diizokyanáty obsahujú, ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac (ďalej len „diizokyanáty“) podľa osobitného predpisu44a) pre všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosti s diizokyanátmi, a pre vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, je absolvovanie odbornej prípravy zameranej na bezpečné používanie diizokyanátov.44b)
(3)
Odbornú prípravu podľa odseku 2 zabezpečuje pre seba fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi.
(4)
Odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi pre fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, alebo pre zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, s náplňou podľa osobitného predpisu,44c) vykonáva odborník v oblasti ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti bezpečnosti pri práci,44d) ktorým je
a)
lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 3), alebo
b)
bezpečnostný technik.44e)
(5)
Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, je povinná pre seba preukázateľne zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi osobou podľa odseku 4 pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za päť rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu.44f)
(6)
Zamestnávateľ je povinný preukázateľne zabezpečiť zamestnancom odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi osobou podľa odseku 4 pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za päť rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu.44f)
(7)
Odborná príprava podľa odsekov 5 a 6 sa preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, ktorý obsahuje
a)
názov pracoviska,
b)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a ktorá absolvovala odbornú prípravu, alebo zoznam zamestnancov, ktorí absolvovali odbornú prípravu,
c)
rozsah odbornej prípravy podľa osobitného predpisu,44c)
d)
meno, priezvisko a titul odborníka v oblasti ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti bezpečnosti pri práci podľa odseku 4, ktorý odbornú prípravu podľa odsekov 5 alebo 6 vykonal.
zobraziť paragraf
§ 50
Protiepidemické komisie

(1)
Protiepidemická komisia plní úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpečenstve ich vzniku. Na zabránenie vzniku alebo šíreniu epidémie a na zabránenie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na ich obmedzenie
a)
národná protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrozeniach verejného zdravia celoštátneho významu,
b)
regionálna protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrozeniach verejného zdravia regionálneho významu a koordinuje vykonávanie nariadených opatrení v regióne.
(2)
Národnú protiepidemickú komisiu zriaďuje úrad verejného zdravotníctva. Regionálnu protiepidemickú komisiu zriaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(3)
Členmi národnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na národnej úrovni. Predsedom národnej protiepidemickej komisie je hlavný hygienik.
(4)
Členmi regionálnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni. Predsedom regionálnej protiepidemickej komisie je regionálny hygienik.
(5)
Národná protiepidemická komisia a regionálna protiepidemická komisia sú povinné viesť záznamy o činnosti a nariadených mimoriadnych opatreniach a zriaďovateľ príslušnej protiepidemickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie päť rokov.
(6)
Podrobnosti o činnosti a zložení protiepidemických komisií upraví štatút, ktorý vydá pre národnú protiepidemickú komisiu úrad verejného zdravotníctva a pre regionálnu protiepidemickú komisiu regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(7)
V čase mimoriadnej situácie62a) z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa úlohy národnej protiepidemickej komisie a regionálnej protiepidemickej komisie plnia orgány krízového riadenia podľa osobitného predpisu.62b)
zobraziť paragraf
§ 52
Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb

(1)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné
a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až m) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva,
b)
predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na
1.
priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
2.
ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby,63) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
3.
telovýchovno – športové zariadenia,
4.
zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
5.
prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
6.
administratívne priestory,
7.
priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi;34) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1,
d)
zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia alebo hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, ak sa pri posudzovaní podľa § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c) preukáže, že navrhovaná činnosť môže mať významný vplyv na verejné zdravie a príslušný orgán verejného zdravotníctva vyžiada predloženie hodnotenia,
e)
vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy34), a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu, ak to ustanovuje tento zákon,
f)
dodržiavať pracovné postupy a technologické postupy, prevádzkový poriadok, správnu výrobnú prax a minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa osobitného predpisu,63a)
g)
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 30a vrátane rešpektovania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rodových príslušností tak, aby muži a ženy mali rovnakú možnosť výkonu práce,
h)
umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
i)
zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
j)
zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,
k)
používať pri vykonávaní dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov ako bežnej činnosti, ktorá je súčasťou čistenia a bežných technologických a pracovných postupov, len prípravky určené na daný účel65) a kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
l)
zabezpečiť pre zamestnancov
1.
pitnú vodu,
2.
vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,
3.
teplú vodu v zariadeniach podľa druhého bodu, ktorými sú sprchy podľa osobitného predpisu,63b)
m)
oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
n)
oznamovať písomne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia,
o)
poskytovať zamestnancom úradu verejného zdravotníctva, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. d) až g) zamestnancom alebo príslušníkom týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“) súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozoru,
p)
plniť alebo strpieť uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2,
q)
predkladať úradu verejného zdravotníctva oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín na umiestnenie na trh najneskôr v deň jeho umiestnenia na trh,
r)
umiestňovať na trh len tie nové potraviny, ktoré sú povolené Komisiou a zaradené do Únijného zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie podľa osobitného predpisu.65a)
(2)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, sú povinné zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j).
(3)
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, nesmú
a)
predávať a vydávať fyzickým osobám veľmi toxické látky a zmesi,
b)
predávať a vydávať toxické látky a zmesi osobám mladším ako 18 rokov,
c)
predávať, skladovať a manipulovať s toxickými látkami a zmesami v predajniach potravín a hračiek alebo na miestach, kde sa potraviny a hračky predávajú, skladujú, alebo sa s nimi manipuluje.
(4)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné
a)
používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel,65)
b)
kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
c)
oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom,
d)
uviesť v oznámení podľa písmena c) aj miesto a čas vykonania dezinsekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov a druh prípravku, ktorý sa má použiť, a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých,
e)
zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie a reguláciu živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí, ak ide o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.
(5)
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní
a)
hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8; táto povinnosť sa vzťahuje aj na laboratóriá klinickej mikrobiológie,
b)
predchádzať nemocničným nákazám, výskyt nemocničných nákaz zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie, vykonávať analýzu ich výskytu a príčin ich vzniku a prijímať opatrenia na zníženie výskytu a zabránenie šíreniu a v oblasti prevencie nemocničných nákaz zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov,
c)
zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie,
d)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
e)
dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
f)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení,
g)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať,
h)
poskytovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na účel výkonu štátneho zdravotného dozoru, kontroly hodnotenia zdravotných rizík pri práci a prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, ako aj ich evidencie v registri rizikových prác osobné údaje v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa bydliska,
4.
obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je jej zamestnávateľom,
5.
názov pracoviska, profesia a pracovné zaradenie,
6.
diagnóza podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov.
(6)
Prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú povinní
a)
hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ohrozenie verejného zdravia podľa § 48 ods. 1 písm. a),
b)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
c)
dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
d)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v ich zariadení,
e)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
(7)
V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť podľa odseku 4, oznamuje výkon každej takejto činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva najneskôr do 24 hodín po jej ukončení.
(8)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a)
oznámiť písomne
1.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
miesto prevádzky,
3.
názov prevádzky,
4.
špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
5.
dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
b)
predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.
(9)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak má osvedčenie o akreditácii;65c) osvedčenie sa nevyžaduje, ak ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie je pri plnení svojich úloh oprávnená
a)
požadovať preukázanie totožnosti fyzických osôb pri vykonávaní úloh podľa tohto zákona,
b)
vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho zdravotného dozoru, a požadovať potrebné sprevádzanie,
c)
odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávať ich odborné posúdenie,
d)
vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
e)
požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov,
f)
ukladať na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
g)
ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2,
h)
zisťovať v ohnisku nákazy osobné údaje osôb chorých na prenosné ochorenie, osôb podozrivých z prenosného ochorenia a osôb podozrivých z nákazy v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktná adresa, telefonický kontakt, meno a priezvisko všeobecného lekára, údaje o zdravotnom stave v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania, údaje o podozrivých faktoroch, vektoroch prenosu, imunite osôb v ohnisku nákazy a ďalšie epidemiologické údaje,
i)
kontrolovať plnenie opatrení uložených podľa § 12 a odseku 2.
(2)
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa odseku 1 písm. f) sú
a)
zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia,
b)
príkaz na stiahnutie výrobkov z obehu, ak predstavujú riziko vážneho poškodenia verejného zdravia,
c)
príkaz na zneškodnenie výrobkov podľa písmena a) pri preukázaní ich zdravotnej škodlivosti,
d)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná podľa § 17 ods. 6 alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná podľa § 17e ods. 4,
e)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
f)
zákaz používania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí,
g)
nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí,
h)
zákaz výroby a uvádzania do obehu zdraviu nebezpečných potravín, pokrmov alebo iných výrobkov,
i)
nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie,
j)
dočasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie odborného posúdenia alebo preverenia dôvodného podozrenia, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie,
k)
zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, ako je uvedené v písmene j), príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) alebo príkaz na prevzatie kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa, ak
1.
je potrebné okamžite zasiahnuť, pretože kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie,
2.
zodpovedná osoba neprijala v určenej lehote vhodné opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. i) alebo
3.
kozmetický výrobok bol ohlásený zo systému RAPEX,66a)
l)
dočasné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, dočasné stiahnutie kozmetického výrobku z trhu alebo dočasné prevzatie kozmetického výrobku späť od spotrebiteľa, ak je kozmetický výrobok v súlade s osobitným predpisom,47b) ale preukázateľne predstavuje alebo môže predstavovať vážne riziko pre verejné zdravie,
m)
opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.
(3)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa odseku 2 je povinná o uložení opatrenia vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky podľa odseku 4 a jedno vyhotovenie zápisnice odovzdať tomu, komu bolo opatrenie uložené.
(4)
Proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný účinok. Námietky možno podať písomne do desiatich dní od uloženia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov orgánu verejného zdravotníctva, ktorého zamestnanec alebo príslušník (§ 54 ods. 2) opatrenie uložil.
(5)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach podľa odseku 4 rozhodnúť do 15 dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.
zobraziť paragraf
§ 57
Iné správne delikty

(1)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poruší niektorú z povinností podľa § 17, § 17a, § 17c alebo § 17d.
(2)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dodáva materiály, výrobky alebo filtračné média určené na styk s pitnou vodou alebo chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu v rozpore s § 18.
(3)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 7 a 8.
(4)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelého kúpaliska, ak poruší niektorú z povinností podľa § 19 ods. 9.
(5)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom, prevádzkujú zariadenia uvedené v § 21, 22 a 26 a v ponuke svojich služieb spotrebiteľovi alebo v reklame výslovne ponúkajú možnosť kúpania, ak neposkytnú verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody.
(6)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ budovy, ak nezabezpečuje kvalitu vnútorného ovzdušia podľa § 20 ods. 3.
(7)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 3.
(8)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 3.
(9)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 3 alebo vykonáva činnosť v rozpore s § 23 ods. 4.
(10)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ solária aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 5.
(11)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ sauny aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 6.
(12)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 5.
(13)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ predškolského zariadenia, ak nedodrží niektorú z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení podľa § 24 ods. 6 až 8 alebo niektorú z povinností podľa § 24 ods. 9.
(14)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená prevádzkovať živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ktorá prevádzkuje živnosť v prevádzkarni, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 10.
(15)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená prevádzkovať živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ktorá prevádzkuje živnosť v prevádzkarni, ak poruší niektorú z povinností podľa § 24 ods. 11.
(16)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí organizátor zotavovacieho podujatia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 25 ods. 2.
(17)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, ak poruší niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3, 4 a 6; to neplatí, ak ide o nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 4 písm. i) a j) v prevádzke verejného stravovania, v stánku s rýchlym občerstvením a iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadných podujatiach.
(18)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež, ak poruší niektorú z povinností podľa § 26 ods. 4 a 7.
(19)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ak poruší niektorú z povinností podľa § 27 ods. 1.
(20)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné a iné opatrenia podľa § 28 ods. 1.
(21)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelých zdrojov optického žiarenia, ak poruší niektorú z povinností podľa § 29.
(22)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b)
nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30 ods. 1 písm. b),
c)
nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov alebo na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku alebo písomného záznamu o posúdení rizika podľa § 30 ods. 1 písm. d),
d)
nezabezpečí pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. f),
e)
nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. g),
f)
neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. h),
g)
nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. i),
h)
nevedie a neuchová evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j),
i)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k),
j)
nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, s hodnotením zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roku ju nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. l),
k)
neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 30 ods. 1 písm. m),
l)
neodovzdá po zániku živnostenského oprávnenia alebo po zániku obchodnej spoločnosti dokumentáciu vedenú podľa § 30 ods. 1 písm. b), h) a j) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 30 ods. 1 písm. n),
m)
nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 14.
(23)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak
a)
si nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí si vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa § 30 ods. 5 písm. a),
b)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 5 písm. b),
c)
nezabezpečí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 5 písm. c),
d)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo návrh na zmenu alebo vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 5 písm. d),
e)
neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 5 písm. e).
(24)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu, ktorý
a)
nezabezpečí zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie podľa § 30d ods. 1 písm. c),
c)
nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30d ods. 1 písm. d),
d)
nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30d ods. 1 písm. e),
e)
nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30d ods. 1 písm. f),
f)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab, § 30ad alebo dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30d ods. 1 písm. g),
g)
neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo zmenu obchodného mena, sídla alebo právnej formy, ak ide o právnickú osobu, alebo zmenu osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. h),
h)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30d ods. 1 písm. i) prvého bodu,
i)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. i) druhého bodu,
j)
neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. j).
(25)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, ak
a)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 32 ods. 1,
b)
nepožiada o povolenie výnimky podľa § 32 ods. 2,
c)
poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 32 ods. 4,
d)
nesplní povinnosť podľa § 32 ods. 5.
(26)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, ak
a)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 33 ods. 1,
b)
nepožiada o povolenie výnimky podľa § 33 ods. 2 alebo 3,
c)
poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 33 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 33 ods. 6.
(27)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 34.
(28)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje optického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 35.
(29)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nezabezpečí osvetlenie pracovných priestorov podľa § 36 ods. 1,
b)
poruší povinnosť podľa § 36 ods. 3,
c)
nezabezpečí opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov podľa § 37 ods. 1 alebo poruší niektorú z povinností podľa § 37 ods. 2 až 4,
d)
poruší niektorú z povinností v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci alebo v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci podľa § 38,
e)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými faktormi podľa § 39 alebo nezabezpečí zamestnancom odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 6,
f)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi podľa § 40,
g)
odstraňuje azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavby bez oprávnenia podľa § 41 ods. 1,
h)
nepredloží pred začiatkom výkonu práce návrh podľa § 41 ods. 13,
i)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 41 ods. 16,
j)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s azbestom podľa § 41 ods. 17,
k)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s biologickými faktormi alebo neposkytne očkovanie zamestnancom podľa § 42.
(30)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a)
zodpovedná osoba,13af) ak
1.
poruší ustanovenia podľa § 43 ods. 1 písm. b), d) a f) a ods. 2 písm. c),
2.
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. k) a n) alebo poruší povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. j),
3.
nesprístupní údaje a informácie podľa § 43 ods. 1 písm. l), m) a o),
4.
predloží čiastočnú správu o bezpečnosti kozmetického výrobku podľa § 43 ods. 1 písm. c),
b)
distribútor,13ak) ak
1.
poruší ustanovenie podľa § 43 ods. 4 písm. a), f) a i) a ods. 5 písm. a) a d),
2.
nesplní oznamovaciu a informačnú povinnosť podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h),
3.
nesprístupní údaje podľa § 43 ods. 4 písm. g).
(31)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a)
zodpovedná osoba, ak uvedie na trh13ad) kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 1 písm. a), c), e) a g) a ods. 2 písm. a), b) a d),
b)
distribútor, ak nedodrží ustanovenia § 43 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) a c).
(32)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a)
zodpovedná osoba, ak
1.
neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 1 písm. h) a i),
2.
nedodrží ustanovenie podľa § 43 ods. 1 písm. p) alebo uvedie na trh kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 2 písm. e) a f),
b)
distribútor, ak neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 4 písm. c).
(33)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až m) a ods. 3 až 5 alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením,
b)
nesplní opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením,
c)
nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy podľa § 13 alebo do času kladného posúdenia sa nezdrží vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
d)
nesplní povinnosť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory podľa § 52 ods. 1 písm. c),
e)
poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
f)
nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo prevádzkový poriadok alebo správnu výrobnú prax alebo minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko podľa § 52 ods. 1 písm. f),
g)
nezabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 52 ods. 1 písm. g),
h)
neumožní účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
i)
nezabezpečí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
j)
nezabezpečí na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov alebo vykonáva dezinfekciu alebo reguláciu živočíšnych škodcov v rozpore s § 52 ods. 1 písm. k),
k)
nezabezpečí pre zamestnancov pitnú vodu a vybavenie pracovísk podľa § 52 ods. 1 písm. l),
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. m), n) alebo písm. q),
m)
nesplní si povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. r),
n)
neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické vyšetrovanie súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1, marí výkon štátneho zdravotného dozoru, nesplní alebo nestrpí uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2.
(34)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pieskoviská, ak neplní povinnosť podľa § 52 ods. 2.
(35)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, ak
a)
poruší zákaz predávať alebo vydávať fyzickej osobe veľmi toxické látky a zmesi,
b)
nedodrží obmedzenie pri predaji alebo výdaji toxických látok a zmesí podľa § 52 ods. 3 písm. b) a c).
(36)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom samostatne, ak
a)
neohlási písomne úradu verejného zdravotníctva začatie svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia činnosti podľa § 30b ods. 13,
b)
nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30c písm. a),
c)
nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30c písm. b),
d)
nevykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c písm. c),
e)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab alebo dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30c písm. d),
f)
neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, ak ide o právnickú osobu podľa § 30c písm. e),
g)
neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c písm. f).
(37)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi, ak si nezabezpečí odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 5.
(38)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 4.
(39)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 5.
(40)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb a prevádzkovateľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak poruší niektorú z povinností podľa § 52 ods. 6.
(41)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
poruší povinnosť podľa § 52a ods. 1 alebo 2,
b)
nedodrží opatrenie podľa § 55a.
(42)
Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g). Správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 môže v blokovom konaní, okrem orgánov uvedených v prvej vete, prejednať aj orgán Policajného zboru; za správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 možno v blokovom konaní uložiť pokutu do 5 000 eur. Na blokové konanie sa primerane použijú ustanovenia o blokovom konaní pri prejednávaní priestupkov.67aa) Orgán Policajného zboru oznamuje správny delikt prejednaný podľa druhej vety orgánu verejného zdravotníctva. Správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 možno prejednať aj v rozkaznom konaní; v rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 7 000 eur. Na rozkazné konanie sa primerane použijú ustanovenia o rozkaznom konaní pri prejednávaní priestupkov.67aa)
(43)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu
a)
od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 24, 31, 33 až 41,
b)
od 100 eur do 2000 eur za správne delikty podľa odsekov 23 a 30,
c)
od 2000 eur do 50 000 eur za správne delikty podľa odsekov 25 až 29 a 32.
(44)
Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(45)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(46)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(47)
Orgán verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v splátkach.
(48)
Výnosy z pokút uložených orgánmi verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.
(49)
Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nedodrží opatrenie podľa § 55a, považuje sa takéto konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti.67ab) Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane neplní povinnosti podľa § 52a ods. 1 a 2, považuje sa to za porušenie podmienok ustanovených týmto zákonom závažným spôsobom.67ac)
zobraziť paragraf
§ 62
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi
a)
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
b)
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
c)
rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy,
d)
podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodu,
e)
požiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku,
f)
podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
g)
podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia,
h)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
i)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,
j)
podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská,
k)
podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,
l)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
m)
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
n)
podrobnosti o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí,
o)
podrobnosti o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí,
p)
podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií,
q)
podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
r)
podrobnosti ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
s)
podrobnosti o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci,
t)
podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť,
u)
podrobnosti o hodnotení vplyvov na verejné zdravie,
v)
požiadavky na vodu určenú na kúpanie,
w)
ukazovatele a limity kvality pitnej vody a kvality teplej vody, metódy odberov vzoriek a metódy analýz pitnej vody, monitorovania pitnej vody, programy monitorovania a postupy pri určení miery rizika, manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažmente rizík domových rozvodných systémov, vymedzenie prioritných priestorov, opatrenia na zníženie rizika spojeného s domovým rozvodným systémom a rozsah informácií poskytovaných dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom.
(2)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďujú všeobecne záväznými právnymi predpismi opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 59b).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 63n

(1)
Výnimky na kvalitu pitnej vody, ktoré nespĺňajú limity ukazovateľov kvality pitnej vody povolené podľa predpisov účinných do 11. januára 2023, zostávajú v platnosti do skončenia obdobia, na ktoré bola výnimka povolená, najdlhšie však do 12. januára 2026.
(2)
Dodávateľ pitnej vody je povinný podľa § 17c ods. 4 písm. b) zákona predložiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou na posúdenie prvýkrát najneskôr do 12. júla 2028.
(3)
Úrad verejného zdravotníctva prvýkrát zabezpečí podľa § 5 ods. 4 písm. z) všeobecnú analýzu možných rizík z domových rozvodných systémov najneskôr do 12. januára 2029.
(4)
Úrad verejného zdravotníctva poskytne podľa § 5 ods. 4 písm. as) prvého bodu a druhého bodu Komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb prvý súbor informácií o opatreniach prijatých na podporu používania pitnej vody a prvý súbor informácií o manažmente rizík domových rozvodných systémov najneskôr do 12. januára 2029.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 63o

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi, alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, je povinný zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 2 v znení účinnom od 12. januára 2023 najneskôr do 24. augusta 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
9b)
§ 8 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
9c)
§ 8 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 96/1975 Zb. o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Napríklad § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.
zobraziť paragraf
Poznámka
12a)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
zobraziť paragraf
Poznámka
12b)
§ 59 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12c)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
12d)
Čl. 9 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h), j), i), k) a ods. 2, čl. 10 ods. 1 a čl. 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení. § 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (oznámenie č. 370/2007 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
12e)
§ 12 ods. 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12f)
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
14a)
Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
14b)
Čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
§ 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
16a)
§ 64 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
16aa)
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
19)
§ 36 ods. 5 písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.§ 61 písm. l) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19a)
§ 36 ods. 5 písm. h) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.§ 61 písm. m) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
19b)
§ 7a ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
20a)
§ 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
21)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22)
§ 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
zobraziť paragraf
Poznámka
23a)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
24a)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24b)
§ 2 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
24c)
§ 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24d)
§ 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24e)
§ 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24f)
§ 2 písm. aw) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24g)
§ 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24h)
§ 2 písm. q) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24i)
§ 7a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24j)
§ 12 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24k)
§ 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24l)
§ 21 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24m)
§ 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24n)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.
zobraziť paragraf
Poznámka
24o)
§ 15 ods. 13 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24p)
§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24q)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24r)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
24s)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
24t)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
24u)
Napríklad STN EN 12926: 2015 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Peroxodisíran sodný. (75 8165) (EN), STN EN 14805: 2022 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid sodný na elektrochloráciu na mieste. (75 8166) (EN), STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu. (ISO 19458: 2006) (75 7770) a pod.
zobraziť paragraf
Poznámka
25)
§ 3 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25a)
§ 8 ods. 2 a § 60 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25b)
§ 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
25c)
§ 59 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
25d)
§ 40 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
26)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
§ 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
27a)
§ 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
28)
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
29)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
zobraziť paragraf
Poznámka
30)
§ 3 zákona č. 163/2001 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
31)
Civilný mimosporový poriadok. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
32)
§ 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33)
§ 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33a)
§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33aa)
§ 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
zobraziť paragraf
Poznámka
33b)
§ 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33c)
§ 27 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
33d)
§ 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34a)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34b)
§ 58 a 58a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34d)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34e)
§ 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34f)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34g)
Príloha č. 2 položka č. 92 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34h)
§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34ha)
§ 51 zákona č. 87/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34i)
§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
34j)
§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z. z.§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34k)
§ 11 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
34l)
§ 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35)
Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
35a)
§ 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
35b)
Príloha č. 3 bod A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
36)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
37)
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37a)
§ 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
37b)
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
38a)
§ 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38b)
§ 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
38c)
§ 39 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
40)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.
zobraziť paragraf
Poznámka
41a)
§ 3 ods. 6 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
41b)
§ 3 ods. 6 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
42)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
44a)
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty (Ú. v. EÚ L 252, 4. 8. 2020).
zobraziť paragraf
Poznámka
44b)
Príloha XVII položka 74 body 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
zobraziť paragraf
Poznámka
44c)
Príloha XVII položka 74 body 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
zobraziť paragraf
Poznámka
44d)
Príloha XVII položka 74 bod 4 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
zobraziť paragraf
Poznámka
44e)
§ 23 a 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
44f)
Príloha XVII položka 74 bod 8 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
zobraziť paragraf
Poznámka
45)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.
zobraziť paragraf
Poznámka
45a)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45b)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45c)
Príloha č. 2 položka č. 93 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45d)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45e)
§ 5, 8, 11 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
45f)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
46)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
zobraziť paragraf
Poznámka
47a)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47b)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47c)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47d)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47e)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47f)
Čl. 14 až 17, príloha č. II až VI nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47g)
Čl. 19 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47h)
Čl. 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47i)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47j)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47k)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47l)
Čl. 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47m)
§ 6 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
47n)
Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47o)
Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
47p)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
61a)
§ 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62)
§ 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
62a)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
62b)
§ 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63)
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
63a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
zobraziť paragraf
Poznámka
63b)
Príloha č. 1 osemnásty bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
64)
§ 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE SA NEVZŤAHUJÚ USTANOVENIA § 16 ODS. 19 A ODS. 25 PÍSM. A), C) A E)1. Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli 2. Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli 3. Akrylonitril 4. Skvapalnený amoniak (čpavok) 5. Metylbromid 6. Chlórpikrín 7. Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú 8. Etylén oxid 9. Sírouhlík 10. Chlorid uhličitý 11. Trichlóracetonitril
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3a k zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - príloha 3a](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_4039385-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_4759451-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - Príloha č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_5231430-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3cbk zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - Príloha č. 3cb k zákonu č. 355/2007 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_5231434-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3dk zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - príloha 3d](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_4039398-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3ek zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - príloha 3e](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_4039401-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3fk zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - príloha 3f](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_4039404-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3gk zákonu č. 355/2007 Z. z.
[Prevziať prílohu - príloha 3g](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_4039407-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov
Skupina A – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneď (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, poslom):


detská obrna, SARS, variola, hemorhagické horúčky, osýpky, vtáčia chrípka, syndrómy neznámej etiológie pre infekčnú etiológiu s pozitívnou epidemiologickou anamnézou


Skupina B – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín:


akútna chabá paréza, botulizmus, brušný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosičstva), cholera, šigelóza, diftéria, bakteriálna meningitída a encefalitída, mumps, pertussis, rubeola, tetanus, besnota, kontakt a ohrozenie besnotou, hepatitída typu A (VHA), VHB, VHC, VHE, tuberkulóza, škvrnitý týfus, návratná horúčka, mor, legionelóza, akútne hnačkové ochorenia a otravy potravinami (kampylobakterióza, salmonelóza a iné), COVID-19


Skupina C – Ochorenia hlásené do 48 hodín: nozokomiálne infekcie, svrab, varicela, herpes zoster


Skupina D – Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom:

I.
Všetky ochorenia skupín A a B a ďalej

II.
Sexuálne prenosné ochorenia: AIDS, nosičstvo HIV, gonokokové infekcie, infekcie spôsobené chlamýdiami,


lymphagranuloma venereum, syfilis, trichomoniáza

III.
Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu: giardiáza, infekcie


spôsobené enterohemoragickými E.coli a enteroinavazívnymi E.coli, kryptosporidióza, leptospiróza, listerióza
(vrátane nosičstva), rotavírusové infekcie, salmonelóza, tenióza, toxoplazmóza, trichinelóza, yersinióza

IV.
Iné prenosné ochorenia: Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH), CJCH – nový variant

V.
Ostatné neuroinfekcie: vírusové meningitídy a encefalitídy

VI.
Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: antrax, brucelóza, echinokóza, kliešťová encefalitída,


leptospiróza, lymská borelióza, ornitóza, psitakóza, Q-horúčka, tularémia

VII.
Závažné importované ochorenia: malária, žltá zimnica

VIII.
Nákazy kože a slizníc: plynová flegmóna, trachóm
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 6 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi


[Prevziať prílohu - Vzor 06](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_3437433-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyšetrení pracovníkmi mikrobiologických laboratórií


[Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k zákonu č. 355/2007 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_5352207-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


HROMADNÉ HLÁSENIE AKÚTNYCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ


[Prevziať prílohu - Vzor 08](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ//../../../../prilohy/SK/ZZ/2007/355/20230112_3437439-2.pdf)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 9 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 262, 17. 10. 2000).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 229, 29. 6. 2004).

4.
Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 142, 16. 6. 2000) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

5.
Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 177, 5. 7. 1991) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

6.
Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

7.
Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 131, 5. 5. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

11.
Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 156, 21. 6. 1990) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007).

12.
Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 307, 18. 11. 1974).

13.
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

14.
Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013).

15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 183, 12. 7. 2002) v znení smernice Komisie 2006/37/ES z 30. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 94, 1. 4. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 296, 15. 11. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 39, 8. 2. 2014) a nariadenia Komisie (EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).

16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 29. 6. 2013).

17.
Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2014).

18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).

19.
Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva (Ú. v. EÚ L 337, 5. 12. 2006).

20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L435, 23. 12. 2020).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


Národný register pacientov s prenosnými ochoreniamia)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy diagnóz sledovaných infekčných ochorení podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, forma ochorenia, začiatok ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a čas začatia liečby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), liečba (čas začatia liečby, podané lieky), výsledok liečby, špecifické údaje o nemocničných nákazách (miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.

b)
Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekčných ochorení vrátane HIV/AIDS na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Eurostat.

c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov.

d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 11 k zákonu č. 355/2007 Z. z.


OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁCa)
Zoznam spracúvaných osobných údajov

1.
osobné údaje týkajúce sa hodnotenia zdravotných rizík pri práci a prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 52 ods. 5 písm. h),

2.
osobné údaje týkajúce sa hlásení uznaných chorôb z povolania podľa § 31b ods. 2.

b)
Účel spracovávania osobných údajov


Účelom spracovávania osobných údajov je

1.
evidencia rizikových prác,

2.
evidencia výsledkov prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania,

3.
predchádzanie vzniku profesionálnych ochorení,

4.
na základe poznania výskytu a distribúcie rizikových prác vo vzťahu k ochoreniam súvisiacim s prácou a faktormi pracovného prostredia získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu vo vzťahu k práci, zabezpečovania efektívnych opatrení na elimináciu zdravotných rizík z práce a ochorení súvisiacich s prácou.

c)
Dotknuté osoby
Zamestnanci, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné osoby.

d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané údaje registra rizikových prác týkajúce sa rizík vyplývajúcich z pracovného prostredia sa poskytujú príslušnému pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie vo forme odborného stanoviska z prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, Štatistickému úradu Slovenskej republiky, orgánom štátnej správy a medzinárodným organizáciám.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore