Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 11.08.2001
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST42JUD169DS30EUPP16ČL0

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/2001 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 127/2022

Legislatívny proces k zákonu 127/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Hasičskom a záchrannom zbore

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie Hasičského a záchranného zboru. ...

(2)

Tento zákon upravuje aj štátnu službu a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a so skončením ...

(3)

Pod pojmom príslušník sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník ...

(4)

Pod pojmom zbor sa na účely tohto zákona rozumie Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba, ...

(5)

Pod pojmom prezident zboru sa na účely tohto zákona rozumie prezident Hasičského a záchranného zboru ...

PRVÁ ČASŤ

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

PRVÁ HLAVA

ZRIADENIE, ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE ZBORU

§ 2 - Zriadenie a riadenie zboru
(1)

Zriaďuje sa Hasičský a záchranný zbor.

(2)

Zbor je jednotne organizovaným zborom, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto ...

(3)

Zbor je budovaný podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti.

(4)

Zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

§ 3 - Úlohy zboru
(1)

Zbor

a)
plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,1)
b)
vykonáva štátny požiarny dozor,
c)
plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, ...
d)
poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb, ...
e)
vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
f)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody ...
g)
plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti ...
h)
plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností ...
i)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.2a)
(2)

Zbor sa podieľa

a)
na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, nežiaducich udalostiach1a) ...
b)
na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej ...
c)
na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,
d)
v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi3) aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ...
e)
na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.
(3)

Zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy o ...

(4)

Zbor spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, ...

(5)

Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení dobrovoľných hasičských zborov obce, Dobrovoľnej ...

(6)

Zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných štátov ...

(7)

Zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.4) ...

Organizácia zboru

§ 4
(1)

Zbor tvoria

a)
prezídium zboru,
b)
krajské riaditeľstvá zboru,
c)
okresné riaditeľstvá zboru,
d)
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
e)
zariadenia zboru,
f)
pracoviská zboru.
(2)

Zbor riadi prezident zboru. Prezidenta zboru vymenúva a odvoláva minister.

(3)

Prezídium zboru je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(4)

Ministerstvo môže zriadiť alebo zrušiť zariadenia zboru i mimo svojho sídla.

(5)

Krajské riaditeľstvo zboru riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister na návrh prezidenta ...

(6)

Krajské riaditeľstvo zboru je preddavková organizácia ministerstva.

(7)

Krajské riaditeľstvo zboru so súhlasom prezídia zboru môže zriadiť alebo zrušiť pracovisko krajského ...

(8)

Okresné riaditeľstvo zboru riadi riaditeľ, ktorého na návrh riaditeľa krajského riaditeľstva zboru vymenúva ...

(9)

Krajské riaditeľstvo zboru, okresné riaditeľstvo zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej ...

(10)

Vnútornú organizáciu zboru určuje minister na návrh prezidenta zboru.

(11)

Prezident zboru na zabezpečenie plnenia úloh zboru zriaďuje odborné služby. Odbornou službou sa rozumie ...

§ 5
(1)

Sídlom krajského riaditeľstva zboru je spravidla obec, ktorá je sídlom kraja.

(2)

Sídla okresných riaditeľstiev zboru a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky ...

(3)

Obec, ktorá je sídlom krajského riaditeľstva zboru alebo okresného riaditeľstva zboru, alebo hasičskej ...

§ 6
(1)

Zbor je financovaný z rozpočtu ministerstva. Ministerstvo spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ktorý ...

(2)

Ministerstvo určuje materiálne vybavenie a technické zabezpečenie zboru.

DRUHÁ HLAVA

OPRÁVNENIA A OSOBITNÉ POVINNOSTI PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

§ 7 - Oprávnenia príslušníka Hasičského a záchranného zboru
(1)

Príslušník je oprávnený, ak to vyžaduje plnenie úloh zboru,

a)
vyzvať každého, aby nevstupoval na určené miesto alebo aby sa podrobil iným obmedzeniam vyplývajúcim ...
b)
vyzvať fyzickú osobu, ktorá je dôvodne podozrivá z porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi, aby ...
c)
vstupovať na pozemok, do objektov a zariadení,
d)
vykonávať ďalšie potrebné činnosti a zisťovania v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi,6)
e)
nazerať do príslušnej dokumentácie,
f)
požadovať potrebné informácie, údaje a vysvetlenia,
g)
požadovať potrebnú súčinnosť od právnických osôb a fyzických osôb.
(2)

Príslušník je oprávnený otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor a vstúpiť doň na účely vykonania zásahu, ...

(3)

Príslušník, ktorý vykonáva pyrotechnickú činnosť (ďalej len „pyrotechnik"), je oprávnený pri plnení ...

(4)

Pyrotechnik je oprávnený na účely uvedené v odseku 3 a na účely výučby a výcviku držať, skladovať, prevážať ...

(5)

Príslušník je oprávnený na mieste zásahu vypnúť alebo odstaviť prívod energií do vyhradených technických ...

(6)

Činnosť podľa odseku 5 sa považuje za činnosť vykonávanú v služobnom pomere; pri jej vykonávaní je nevyhnutné ...

Osobitné povinnosti príslušníka

§ 8
(1)

Na vykonanie zásahu8) podľa § 7 ods. 2 príslušník zabezpečí prítomnosť nezaujatej osoby; nemusí tak ...

(2)

Po vykonaní zásahu je príslušník povinný bezodkladne upovedomiť príslušný orgán Policajného zboru o ...

(3)

Na vstup do vojenských objektov, objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Národného ...

(4)

Po vykonaní činnosti podľa § 7 ods. 5 v rámci zásahu je príslušník povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť ...

§ 9
(1)

Príslušník je povinný pri vykonávaní zásahu dbať na to, aby v súvislosti s touto činnosťou nevznikla ...

(2)

Príslušník je povinný vykonať zásah i v čase mimo vykonávania služby alebo urobiť iné opatrenia nevyhnutné ...

§ 10 - Príslušník nie je povinný vykonať zásah, ak
a)

jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,

b)

na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a zásah takéto vyškolenie alebo vycvičenie ...

c)

nie je vybavený zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a technickými prostriedkami, ...

§ 11
(1)

Príslušník pri plnení úloh zboru preukazuje svoju príslušnosť k zboru rovnošatou, služobným preukazom ...

(2)

Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník svoju príslušnosť k zboru iba vo výnimočných prípadoch, keď ...

(3)

Príslušník pri preukazovaní príslušnosti k zboru nesmie služobný preukaz vydať z rúk; na požiadanie ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA PRÍSLUŠNÍKOV

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 12
(1)

Štátnou službou príslušníkov sa na účely tohto zákona rozumie plnenie úloh zboru príslušníkom v služobnom ...

(2)

Príslušníkom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto ...

(3)

Plnením úloh uvedených v odseku 1 sa rozumie aj plnenie úloh príslušníkov na úseku riadenia, rozhodovania, ...

(4)

Miestom vykonávania štátnej služby na účely tohto zákona je obec alebo inak určené miesto, v ktorom ...

(5)

Služobný pomer sa zakladá k štátu.

(6)

Na právne vzťahy príslušníkov pri vykonávaní štátnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to výslovne ...

(7)

Na právne vzťahy zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru podľa odseku 3, § 3 ods. 1 a 2 alebo podľa ...

(8)

Na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, ako aj počas trvania služobného ...

§ 13
(1)

V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje vedúci ...

a)
minister vo vzťahu k riaditeľovi Horskej záchrannej služby,
b)
minister alebo v rozsahu ním ustanovenom iná osoba podľa odseku 2 vo vzťahu k príslušníkom Hasičského ...
c)
riaditeľ Horskej záchrannej služby vo vzťahu k príslušníkom Horskej záchrannej služby.
(2)

Nadriadeným môže byť príslušník, ktorý je vymenovaný do stálej štátnej služby, príslušník v štátnej ...

(3)

Služobným úradom na účely tohto zákona sa rozumie

a)
ministerstvo,
b)
Horská záchranná služba.
(4)

Osobným úradom vo veci uplatňovania služobného pomeru je úrad, ktorý je osobitným útvarom služobného ...

(5)

Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru podľa ...

DRUHÁ HLAVA

DRUHY, VZNIK, ZMENA A SKONČENIE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 14 - Druhy štátnej služby sú
a)

prípravná štátna služba (§ 23),

b)

stála štátna služba (§ 29),

c)

dočasná štátna služba (§ 30).

§ 15
(1)

Počet príslušníkov v štátnej službe a objem finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov ...

(2)

Návrh počtu príslušníkov v štátnej službe a návrh objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy ...

(3)

Rozpis schváleného počtu príslušníkov v štátnej službe v členení podľa funkcií v nadväznosti na organizačnú ...

(4)

Vedúci služobného úradu je povinný sledovať, zabezpečovať a dodržiavať plnenie schválenej systemizácie. ...

§ 16
(1)

Každý občan má právo byť informovaný o voľných miestach v zbore.

(2)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby a príslušníkom ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ...

(4)

Občan pri vstupe do štátnej služby alebo príslušník, ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo právom ...

(5)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že príslušník ...

Podmienky prijatia

§ 17
(1)

Príslušníkom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne ...

a)
je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 77 písm. c) až e) alebo uplynuli tri roky ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, do ktorej má byť vymenovaný,
d)
je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilý na vykonávanie služby,
e)
ovláda štátny jazyk,11)
f)
ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad v služobnom ...
g)
má pobyt na území Slovenskej republiky.12)
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 102d lekárskym ...

(4)

Posudzovanie psychickej spôsobilosti na účely tohto zákona vykonáva psychológ zboru. Podrobnosti o posudzovaní ...

(5)

Podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a g) ...

(6)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či uchádzač spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, ...

a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu pobytu,
d)
štátne občianstvo,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením a pracovnými činnosťami,
i)
miesto a čas povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom ...
j)
všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
k)
zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
l)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti.
(7)

Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o príslušníkovi podľa ...

§ 18
(1)

Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú

a)
požadované vzdelanie,
b)
osobitná odborná spôsobilosť u príslušníka Horskej záchrannej služby odborná spôsobilosť podľa osobitného ...
c)
odborná prax.
(2)

Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 nemožno odpustiť, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 19
(1)

Požadované vzdelanie je vzdelanie15) v príslušnom stupni vzdelania v príslušnom študijnom odbore alebo ...

(2)

Vzdelanie na účely tohto zákona je

a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné všeobecné ...
b)
vyššie odborné vzdelanie,
c)
vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (ďalej len „bakalárske vzdelanie“), ...
d)
vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (ďalej len „vysokoškolské vzdelanie“). ...
(3)

Kvalifikačné predpoklady s výnimkou osobitných kvalifikačných predpokladov podľa odseku 5 sú ustanovené ...

(4)

Nadobudnutie vzdelania uvedeného v odseku 2 sa posudzuje podľa osobitných predpisov.15)

(5)

Prezident zboru môže služobným predpisom určiť študijný odbor, ak je študijné zameranie potrebné na ...

(6)

Odborná prax na účely tohto zákona je minimálny čas vyjadrený v rokoch, potrebný na vykonávanie činností ...

§ 20 - Prijímacie konanie
(1)

Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti uchádzača.

(2)

Ak je to v záujme služobného úradu, vedúci služobného úradu alebo ním poverený príslušník vykoná s uchádzačom ...

(3)

V prijímacom konaní uchádzač predloží

a)
písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru,
b)
vyplnený dotazník,
c)
životopis,
d)
doklad o dosiahnutom vzdelaní alebo jeho osvedčenú kópiu,
e)
vojenskú knižku alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej ...
f)
potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti uchádzača ...
(4)

Uchádzač, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru, je povinný predložiť aj doklad o započítaných ...

(5)

Uchádzača možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného ...

(6)

Na posúdenie spôsobilosti uchádzača na vykonávanie funkcie v zbore sa uchádzač musí podrobiť lekárskemu ...

(7)

Prijímacie konanie sa končí

a)
vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru,
b)
zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru z dôvodu, že v služobnom úrade nie je voľné miesto, ...
c)
späťvzatím žiadosti o prijatie do služobného pomeru,
d)
zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru bez zdôvodnenia, alebo
e)
úmrtím uchádzača.
(8)

Uchádzač, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, musí byť o výsledku prijímacieho konania písomne ...

(9)

Služobný úrad eviduje uchádzača, ktorý splnil podmienky na prijatie do služobného pomeru a jeho výsledky ...

(10)

Náklady súvisiace s prijímacím konaním uhrádza uchádzač.

(11)

Podrobnosti o prijímacom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 21 - Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká vymenovaním do funkcie dňom určeným v písomnom rozhodnutí o vymenovaní a zložením ...

(2)

Vymenovanie podľa odseku 1 vykoná vedúci služobného úradu; ak ide o vymenovanie do služobného pomeru ...

(3)

Rozhodnutie o vymenovaní príslušníka do štátnej služby musí obsahovať

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pridelené evidenčné číslo a miesto pobytu,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je vymenovaný,
e)
služobný úrad vrátane obce sídla služobného úradu, organizačnú jednotku a miesto vykonávania štátnej ...
f)
dĺžku kratšieho služobného času, ak bol povolený,
g)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný,
h)
dĺžku skúšobnej lehoty,
i)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak sa uchádzač prijíma do dočasnej štátnej služby.
(4)

Proti rozhodnutiu o vymenovaní príslušníka do štátnej služby sa nemožno odvolať.

(5)

Príslušníkovi v štátnej službe podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej funkcii vykonávať ...

funkcia platová trieda hasič 1 hasič záchranár 2 technik-strojník inšpektor 3 hasič ...

(6)

Príslušníkovi Horskej záchrannej služby podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej funkcii ...

funkcia platová trieda mladší záchranár 1 záchranár 2 starší záchranár, operátor operačného ...

(7)

Funkcia hasič a funkcia mladší záchranár sa vykonávajú len počas prípravnej štátnej služby.

(8)

Ak uchádzač nemôže nastúpiť do štátnej služby, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na deň ...

(9)

Služobný pomer nevznikne, ak uchádzač odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou.

§ 22 - Služobná prísaha
(1)

Uchádzač pri vzniku služobného pomeru príslušníka skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti ...

(2)

Uchádzač pri vzniku služobného pomeru príslušníka Horskej záchrannej služby skladá služobnú prísahu, ...

(3)

Služobná prísaha je zložená, ak po jej prečítaní ten, kto ju skladá, vyhlási „tak prisahám“ a vyhlásenie ...

§ 23 - Prípravná štátna služba
(1)

Prípravná štátna služba je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby.

(2)

Prípravná štátna služba plynie odo dňa vzniku služobného pomeru a počas jej trvania je príslušník vymenovaný ...

(3)

Čakateľ vykonáva služobné úlohy pod dohľadom školiteľa. Školiteľom je bezprostredne nadriadený čakateľa. ...

(4)

Prípravnú štátnu službu možno predĺžiť, ak počas nej čakateľ bez svojho zavinenia nezískal osobitnú ...

(5)

Po prijatí do služobného pomeru musí každý príslušník prejsť prípravnou štátnou službou okrem príslušníka, ...

(6)

Obdobie prípravnej štátnej služby plynie odo dňa vzniku služobného pomeru a končí sa skúškou na získanie ...

§ 24 - Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Súčasťou prípravnej štátnej služby je odborná príprava čakateľa na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti. ...

(2)

Odbornú prípravu na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti tvorí

a)
základná príprava,
b)
špecializovaná príprava.
(3)

V prípravnej štátnej službe po absolvovaní základnej prípravy plní príslušník úlohy zboru vyplývajúce ...

(4)

Základnú prípravu vykonáva ministerstvo. Základná príprava sa končí skúškou pred skúšobnou komisiou. ...

(5)

Špecializovaná príprava príslušníkov sa vykonáva až po skončení základnej prípravy.

(6)

Špecializovanú prípravu vykonáva ministerstvo. Špecializovaná príprava sa končí skúškou pred skúšobnou ...

(7)

Odseky 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na príslušníka v dočasnej štátnej službe, ktorý písomne požiada ...

Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti

§ 25
(1)

Účelom overenia osobitnej odbornej spôsobilosti je overiť, či čakateľ pred vymenovaním do stálej štátnej ...

(2)

Rozsah a obsah vedomostí a zručností pre určené funkcie v zbore upraví ministerstvo.

(3)

Overenie osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykoná v týchto termínoch:

a)
skúška zo základnej prípravy do skončenia skúšobnej lehoty,
b)
skúška zo špecializovanej prípravy najneskôr do konca prípravnej štátnej služby.
(4)

Na vykonanie overenia osobitnej odbornej spôsobilosti má čakateľ právo, ak sa prípravná štátna služba ...

(5)

Deň úspešného overenia osobitnej odbornej spôsobilosti a u čakateľa Horskej záchrannej služby deň úspešného ...

§ 26
(1)

Ak čakateľ nesplnil požiadavky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti, povolí mu služobný úrad ...

(2)

Žiadosť o opakovanie skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti sa musí doručiť služobnému úradu ...

(3)

Skúšku zo základnej prípravy možno opakovať najskôr po mesiaci a najneskôr do troch mesiacov po neúspešne ...

§ 27
(1)

Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo.

(2)

Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva prezident zboru z príslušníkov v stálej štátnej ...

(3)

Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša ...

§ 28 - Skúšobná lehota
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe sa určí ...

(2)

Skúšobná lehota začína plynúť odo dňa prijatia do služobného pomeru. Do skúšobnej lehoty sa nezapočítava ...

§ 29 - Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba bezprostredne nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Podmienkou vymenovania do stálej štátnej služby je získanie osobitnej odbornej spôsobilosti a u príslušníka ...

(3)

Príslušník sa vymenuje do stálej štátnej služby

a)
po skončení prípravnej štátnej služby,
b)
po splnení podmienok podľa § 30 ods. 3 alebo
c)
ak už bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona vymenovaný do stálej štátnej služby ...
(4)

Do stálej štátnej služby sa po prijatí vymenuje aj uchádzač, ktorého predchádzajúci pracovný pomer v ...

§ 30 - Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov, v ktorej vykonáva štátnu ...

(2)

Do dočasnej štátnej služby možno vymenovať uchádzača na zastupovanie príslušníka počas pracovnej neschopnosti, ...

(3)

Príslušník v dočasnej štátnej službe, ktorý spĺňa kvalifikačnú požiadavku osobitnej odbornej spôsobilosti ...

(4)

Príslušník v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako príslušník v stálej štátnej službe, ak ...

§ 31 - Príbuzenské a iné obdobné vzťahy príslušníkov v služobnom pomere
(1)

Príslušníkov, ktorí sú blízkymi osobami podľa osobitného predpisu,16) nemožno zaradiť do štátnej služby ...

(2)

Uchádzač je povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1 pred vymenovaním do štátnej ...

(3)

Príslušník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v odseku 1, ...

Rovnošata a ostatné zložky výstroja

§ 32
(1)

Príslušníkovi patrí rovnošata a jej súčasti.

(2)

Rovnošata je služobný odev príslušníka, ktorý má špecifické označenie vyjadrujúce jeho príslušnosť k ...

(3)

Na rovnošate nosí príslušník štátny znak Slovenskej republiky.

(4)

Príslušník vykonáva štátnu službu spravidla v rovnošate.

§ 33
(1)

Príslušník má nárok na bezplatné poskytovanie rovnošaty a jej súčastí (ďalej len „naturálne náležitosti“). ...

(2)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patria príslušníkovi na obnovu naturálnych náležitostí každý ...

(3)

Služobný úrad poskytuje príslušníčke raz za rok peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty rovnošaty a ...

(4)

Hodnotu rovnošaty a jej súčastí podľa reálnych nákupných cien ustanoví každý rok všeobecne záväzný právny ...

(5)

Nárok na naturálne náležitosti príslušník uplatní do 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku, inak zanikne. ...

(6)

Podrobnosti o druhoch rovnošiat a ich súčastiach, ich poskytovaní, nosení a vyobrazení a o vykonávaní ...

§ 34 - Hodnosti
(1)

Príslušníkovi patrí hodnosť.

(2)

Ustanovujú sa tieto hodnosti a čas výsluhy rokov v hodnosti:

hodnosť výsluha rokov v hodnosti a) práporčícke hodnosti     1. rotmajster dva roky     2. nadrotmajster ...

(3)

Pre hodnosti nadpráporčíka, plukovníka a generála sa čas výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(4)

Do času výsluhy rokov v hodnosti sa započítava čas trvania služobného pomeru s výnimkou času

a)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, ...
b)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
c)
ďalšej rodičovskej dovolenky,
d)
dočasnej neschopnosti na službu pre chorobu alebo úraz, počas ktorej príslušník nemá nárok na náhradu ...
e)
zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 52,
f)
na ktorý bolo príslušníkovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň na obdobie ...
(5)

Do hodnosti vymenúva a povyšuje príslušníka vedúci služobného úradu; mimoriadne povýšenie do dôstojníckej ...

(6)

Prezidenta zboru vymenúva a povyšuje do hodnosti minister.

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

§ 35
(1)

Pre každú funkciu v zbore sa plánuje hodnosť.

(2)

Ak má príslušník úplné stredné všeobecné vzdelanie, pri prijatí do služobného pomeru je vymenovaný do ...

(3)

Ak má príslušník vyššie odborné vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie, pri prijatí do služobného pomeru ...

(4)

Ak má príslušník vysokoškolské vzdelanie, pri prijatí do služobného pomeru je vymenovaný do hodnosti ...

(5)

Ak príslušník pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosti v odbore, v ktorom dosiahol vysokoškolské ...

(6)

Doba výkonu odborných činností podľa odseku 5 je na vymenovanie do hodnosti

a) nadporučíka 3 roky, b) kapitána 6 rokov, c) majora 10 rokov, d) podplukovníka 15 rokov, ...

(7)

Plánované hodnosti pre jednotlivé funkcie v zbore a postup pri prepožičaní hodnosti upraví ministerstvo ...

§ 36
(1)

Príslušník, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona, je pri opätovnom prijatí vymenovaný ...

(2)

Príslušník, ktorý bol v pracovnom pomere v rámci Zboru požiarnej ochrany alebo v závodnom požiarnom ...

§ 37
(1)

Príslušník má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)
je vo funkcii, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú skutočne má, a to najvyššie do hodnosti ...
b)
od jeho posledného povýšenia uplynul určený čas výsluhy rokov v hodnosti (§ 34 ods. 2).
(2)

Príslušník v práporčíckej hodnosti vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť, ...

a)
hodnosti podporučíka, ak dosiahol úplné stredné všeobecné vzdelanie,
b)
hodnosti poručíka, ak dosiahol vyššie odborné vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie,
c)
hodnosti nadporučíka, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie, ak je takáto hodnosť pre funkciu plánovaná. ...
(3)

Ak si príslušník v práporčíckej hodnosti zvýši stupeň vzdelania, má nárok na vymenovanie do hodnosti ...

§ 38

Návrh na vymenovanie príslušníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda. ...

§ 39 - Prepožičanie hodnosti
(1)

Príslušníkovi vymenovanému do stálej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej služby možno výnimočne ...

(2)

Prepožičať možno najvyššiu hodnosť plánovanú pre funkciu, do ktorej je príslušník vymenovaný, s výnimkou ...

(3)

Príslušníkovi, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok za hodnosť, do ktorej bol ...

Služobné hodnotenie

§ 40
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru príslušníkov. ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)
znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na výkon funkcie a ich uplatňovanie pri ...
b)
znalosti služobných predpisov, s ktorými bol príslušník riadne oboznámený,
c)
vykonávanie štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností príslušníka alebo nadriadeného pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
spôsobilosť príslušníka na ďalší výkon funkcie alebo vykonávanie štátnej služby,
f)
zručnosti a schopnosti príslušníka potrebné na výkon funkcie.
(3)

Príslušník je služobne hodnotený za obdobie, ktoré uplynulo od schválenia predchádzajúceho služobného ...

(4)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na účely zistenia spôsobilosti príslušníka na vymenovanie do ...
b)
ak príslušník vymenovaný do dočasnej štátnej služby pred jej skončením požiada o vymenovanie do stálej ...
(5)

V priebehu štátnej služby sa služobné hodnotenie vykoná

a)
najmenej raz za päť rokov,
b)
ak dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti príslušníka na výkon funkcie.
(6)

Ak sa služobné hodnotenie vykonáva podľa odseku 4, v závere služobného hodnotenia sa uvedie, či príslušník ...

a)
je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby alebo
b)
nie je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby.
(7)

Ak sa služobné hodnotenie vykonáva podľa odseku 5, v závere služobného hodnotenia sa uvedie, či príslušník ...

a)
je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu v zbore,
b)
je spôsobilý vykonávať nižšiu funkciu v zbore alebo
c)
nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v zbore.
§ 41
(1)

O služobnom hodnotení príslušníka rozhoduje vedúci služobného úradu na základe písomného návrhu, ktorý ...

(2)

Komisia podľa odseku 1 musí v priebehu spracúvania návrhu služobného hodnotenia umožniť príslušníkovi ...

(3)

Ak príslušník podá k návrhu služobného hodnotenia v lehote určenej predsedom komisie písomné pripomienky ...

(4)

Vedúci služobného úradu môže na základe písomných pripomienok alebo námietok príslušníka alebo na základe ...

§ 44
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného hodnotenia. ...

(2)

Služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu príslušníka.

(3)

Podrobnosti o služobnom hodnotení a o zriadení, zložení a činnosti komisie upraví ministerstvo v služobnom ...

Zmena služobného pomeru

§ 45 - Zmena služobného pomeru je
a)

preradenie na inú funkciu,

b)

preloženie do iného miesta vykonávania štátnej služby,

c)

prevelenie,

d)

vymenovanie za nadriadeného,

e)

zastupovanie nadriadeného viac ako tri týždne,

f)

odvolanie nadriadeného,

g)

zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby,

h)

opätovné zaradenie príslušníka do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej štátnej služby.

§ 46

Zmenu služobného pomeru vykoná písomným rozhodnutím vedúci služobného úradu, ktorý je príslušný podľa ...

§ 47 - Preradenie a preloženie
(1)

Príslušníka možno s jeho písomným súhlasom

a)
preradiť na inú funkciu v tom istom mieste vykonávania štátnej služby alebo
b)
preložiť na vykonávanie štátnej služby do iného miesta vykonávania štátnej služby,
c)
preložiť na vykonávanie štátnej služby do iného miesta vykonávania štátnej služby v tej istej funkcii ...
d)
preložiť na vykonávanie štátnej služby do iného miesta vykonávania štátnej služby a preradiť na inú ...
e)
preložiť na vykonávanie služobných činností aj na iný služobný úrad, iný útvar ministerstva alebo na ...
(2)

Príslušníka možno preradiť podľa odseku 1 písm. a) alebo preložiť podľa odseku 1 písm. b), c) alebo ...

a)
na určité obdobie, najdlhšie na tri mesiace v kalendárnom roku, alebo
b)
trvale.
(3)

Po uplynutí obdobia, počas ktorého bol príslušník preradený, preložený alebo preradený a preložený na ...

(4)

Služobný úrad môže preradiť, preložiť alebo preložiť a preradiť príslušníka aj na základe jeho písomnej ...

(5)

Trvalé preloženie do iného miesta vykonávania štátnej služby, ktoré sa nachádza v územnej pôsobnosti ...

(6)

Na preradenie príslušníčky podľa odseku 1 písm. a) z dôvodov uvedených v § 102 nie je potrebný jej súhlas. ...

(7)

Na preradenie, preloženie a na preradenie a preloženie sa nevzťahuje § 20.

§ 48 - Prevelenie
(1)

Príslušníka možno preveliť aj bez jeho súhlasu na plnenie úloh zboru pri závažných požiaroch, haváriách, ...

(2)

Príslušníka preveluje vedúci služobného úradu personálnym rozkazom, ktorý v prípade naliehavosti situácie ...

(3)

Pri prevelení príslušníka do iného miesta výkonu štátnej služby mu patria náhrady ako pri služobnej ...

§ 49 - Vymenovanie za nadriadeného a zastupovanie nadriadeného
(1)

Za nadriadeného vymenúva vedúci služobného úradu príslušníka v stálej štátnej službe.

(2)

Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v zbore, je vymenovaný za nadriadeného ...

a)
veliteľ družstva,
b)
veliteľ čaty,
c)
veliteľ hasičskej stanice,
d)
vedúci pracoviska,
e)
vedúci oddelenia,
f)
zástupca riaditeľa zariadenia, zástupca veliteľa zariadenia,
g)
zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
h)
veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
i)
riaditeľ okresného riaditeľstva zboru,
j)
riaditeľ zariadenia, veliteľ zariadenia,
k)
riaditeľ krajského riaditeľstva zboru,
l)
riaditeľ odboru,
m)
viceprezident zboru,
n)
prezident zboru.
(3)

Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v Horskej záchrannej službe, je vymenovaný ...

a)
riaditeľ strediska,
b)
vedúci oddelenia,
c)
zástupca riaditeľa,
d)
riaditeľ.
(4)

Vedúci služobného úradu vymenuje príslušníka v stálej štátnej službe na zastupovanie nadriadeného v ...

(5)

Vedúci služobného úradu môže poveriť príslušníka v stálej štátnej službe, aby zastupoval nadriadeného ...

§ 50 - Odvolanie nadriadeného
(1)

Vedúci služobného úradu (§ 13 ods. 1) odvolá nadriadeného v štátnej službe, ak

a)
sa v systemizácii znížil počet funkčných miest,
b)
nemôže dlhšie ako dvanásť mesiacov plniť povinnosti nadriadeného zo zdravotných dôvodov,
c)
nadriadený písomne požiada služobný úrad o odvolanie,
d)
pri zmene organizačnej štruktúry organizačnej jednotky bola zrušená jeho funkcia nadriadeného alebo
e)
nezískal alebo stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,16b) ...
(2)

Príslušník, ktorý bol podľa tohto zákona vymenovaný do funkcie nadriadeného, môže byť z tejto funkcie ...

(3)

Vykonávanie funkcie nadriadeného podľa odseku 1 sa skončí dňom určeným v rozhodnutí. Obdobie od vydania ...

(4)

Vykonávanie funkcie nadriadeného sa skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so ...

Zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby

§ 51
(1)

Ak vykonáva tehotná príslušníčka štátnu službu, ktorá je tehotnej príslušníčke podľa osobitného predpisu ...

(2)

Dňom nástupu na rodičovskú dovolenku sa príslušník zaradí mimo činnej štátnej služby na čas, po ktorý ...

§ 52
(1)

Ak sa v systemizácii znížili počty funkčných miest v stálej štátnej službe, služobný pomer príslušníka ...

(2)

Príslušník sa zaradí mimo činnej štátnej služby, ak

a)
sa podľa osobitného predpisu stal počas trvania služobného pomeru osobou blízkou16) nadriadenému, ak ...
b)
podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu v zbore a nie je pre ...
c)
bol odvolaný z funkcie nadriadeného a písomne nesúhlasil s preložením alebo s preradením alebo s preložením ...
d)
bol vyslaný na denné štúdium, najdlhšie však do ukončenia štúdia,
e)
bol vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách ...
f)
nemôže podľa rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie vykonávať doterajšiu funkciu zo zdravotných dôvodov ...
g)
stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,16b) ak ...
(3)

Počas zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby

a)
podľa odseku 1 a 2 písm. a), d) a f) patrí príslušníkovi 70 % služobného platu, ktorý by mu patril, ...
b)
podľa odseku 2 písm. b), c) a g) patrí príslušníkovi 50 % služobného platu, ktorý by mu patril, ak by ...
c)
podľa odseku 2 písm. e) patrí príslušníkovi služobný príjem podľa § 103 ods. 1 písm. a) až e) a g) až ...
(4)

Ak sa príslušník stane dôvodne podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo podozrivým zo spáchania ...

(5)

Ak sa u príslušníka preukáže, že nebol dôvod na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 4, ...

(6)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa odseku 2 písm. e) je príslušník povinný raz za rok ...

(7)

Ak odpadnú dôvody zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby, príslušník sa zaradí na vykonávanie ...

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zaradení mimo činnej štátnej služby nemá odkladný účinok.

(9)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby príslušník nesmie nosiť rovnošatu a na čas zaradenia mimo ...

(10)

Zaradenie príslušníka v stálej štátnej službe mimo činnej štátnej služby sa skončí najneskôr dňom splnenia ...

§ 53
(1)

Zaradenie príslušníka vyslaného na denné štúdium mimo činnej štátnej služby sa vykoná dňom povolania ...

(2)

Pri zaradení mimo činnej štátnej služby sa príslušník vyslaný na denné štúdium ustanoví do funkcie vyčlenenej ...

§ 53a
(1)

Príslušníka možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v ...

(2)

Príslušník vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii sa zaradí mimo ...

(3)

Na príslušníka, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby v súvislosti s vyslaním do zahraničia ...

§ 54 - Dôvody vylučujúce vykonávanie štátnej služby
(1)

Dňom, ktorým sa príslušník stal poslancom Európskeho parlamentu, poslancom Národnej rady Slovenskej ...

(2)

Príslušník, ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho štátnu službu v cudzine, alebo ktorý nasleduje manžela ...

(3)

Príslušníka možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky ...

§ 55 - Opätovné zaradenie príslušníka na vykonávanie štátnej služby

Zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby sa skončí jeho zaradením

a)

na vykonávanie štátnej služby na funkčné miesto toho istého služobného úradu a do rovnakej funkcie,

b)

na základe jeho písomného súhlasu na iné voľné funkčné miesto toho istého služobného úradu, pre ktoré ...

c)

na základe jeho písomného súhlasu na voľné funkčné miesto iného služobného úradu, pre ktoré spĺňa kvalifikačné ...

Služobná cesta

§ 56
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu príslušníka na cestu na vykonávanie štátnej služby ...

(2)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu príslušníka na cestu na vykonávanie ...

(3)

Služobný úrad vyšle príslušníka na služobnú cestu na návrh nadriadeného, o ktorom to ustanoví služobný ...

(4)

Pravidelné miesto vykonávania štátnej služby na účely poskytovania náhrad výdavkov pri služobnej ceste ...

(5)

Príslušník je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni alebo vo ...

(6)

Časom nástupu a časom skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona rozumie čas skutočného odchodu ...

§ 57
(1)

Príslušníka možno vyslať na služobnú cestu na získanie potrebných skúseností a praxe do iného miesta ...

(2)

Príslušníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu.17)

§ 58 - Náhrady výdavkov súvisiacich so vznikom služobného pomeru a s preložením
(1)

Príslušník má pri preložení na určité obdobie nárok na náhradu výdavkov ako pri služobnej ceste, ak ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý je trvalo preložený do iného miesta vykonávania štátnej služby z organizačných ...

(3)

Vedúci služobného úradu môže na základe písomnej žiadosti príslušníka, ktorý v dôsledku prijatia do ...

(4)

Ak je podľa posúdenia vedúceho služobného úradu možný denný návrat príslušníka do miesta pobytu, možno ...

(5)

Náhrady podľa odsekov 2 až 4 nepatria príslušníkovi, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie bytu v mieste ...

§ 58a
(1)

Príslušníkovi, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí, okrem príslušníka, ktorý ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii, patrí ...

(3)

Zahraničný príspevok podľa § 52 ods. 3 písm. c) patrí príslušníkovi dňom vyslania na vykonávanie štátnej ...

(4)

Zahraničný príspevok podľa § 52 ods. 3 písm. c) nepatrí príslušníkovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný ...

(5)

Zahraničný plat sa vypláca v zahraničí prostredníctvom účtu vo vopred dohodnutom peňažnom ústave v krajine ...

(6)

Ak príslušníkovi vyslanému na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii denné náhrady ...

Skončenie a zánik služobného pomeru

§ 59
(1)

Služobný pomer príslušníka, ak tento zákon neustanovuje inak, sa skončí

a)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v § 60 ods. 1 až 3,
b)
na základe písomnej žiadosti príslušníka podľa § 61,
c)
v skúšobnej lehote podľa § 62 alebo
d)
na základe zákona podľa § 63.
(2)

Služobný pomer zaniká smrťou príslušníka alebo vyhlásením príslušníka za mŕtveho.

(3)

Písomné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. a) a b), písomné oznámenie o skončení služobného pomeru príslušníka ...

§ 60 - Skončenie služobného pomeru služobným úradom
(1)

Služobný úrad skončí služobný pomer odvolaním z funkcie, ak príslušník prestal spĺňať predpoklady nevyhnutné ...

a)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
nemá pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)

Služobný úrad môže skončiť služobný pomer odvolaním z funkcie, ak príslušník spĺňa podmienky nároku ...

(3)

V prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe služobný úrad skončí služobný pomer odvolaním ...

(4)

Služobný pomer podľa odsekov 1 až 3 sa skončí dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie; podanie ...

§ 61 - Skončenie služobného pomeru na žiadosť príslušníka
(1)

Na základe písomnej žiadosti príslušníka sa služobný pomer skončí rozhodnutím služobného úradu, ktoré ...

(2)

Služobný pomer sa skončí dňom určeným v rozhodnutí. Obdobie od vydania rozhodnutia nesmie byť kratšie ...

(3)

Ak služobný úrad nevydá rozhodnutie v lehote ustanovenej v odseku 1, služobný pomer sa skončí šesťdesiatym ...

§ 62 - Skončenie služobného pomeru v skúšobnej lehote

Služobný pomer možno skončiť v skúšobnej lehote počas prípravnej štátnej služby alebo dočasnej štátnej ...

§ 63 - Skončenie služobného pomeru na základe zákona
(1)

Služobný pomer príslušníka sa skončí dňom

a)
uplynutia prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná skúška na získanie osobitnej odbornej ...
b)
uplynutia dočasnej štátnej služby,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol príslušník odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený ...
d)
uplynutia času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
e)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie podľa § 102d o strate zdravotnej spôsobilosti ...
f)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej ...
g)
nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že príslušník nie je spôsobilý na vymenovanie ...
h)
nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že príslušník nie je spôsobilý vykonávať ...
i)
straty odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.14a)
(2)

Písomné potvrdenie o skončení služobného pomeru na základe zákona obsahuje deň, ktorým sa služobný pomer ...

§ 64 - Neplatné skončenie služobného pomeru

Ak je podľa právoplatného rozhodnutia skončenie služobného pomeru neplatné, služobný pomer trvá ďalej. ...

Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe

§ 65
(1)

Služobný úrad vydá príslušníkovi na základe jeho písomnej žiadosti služobný posudok najneskôr v deň ...

(2)

Služobný posudok príslušníkovi vydá služobný úrad písomne, pričom vychádza zo služobného hodnotenia ...

§ 66
(1)

Služobný úrad vydá príslušníkovi v deň skončenia služobného pomeru písomné potvrdenie o štátnej službe, ...

(2)

Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä

a)
čas trvania služobného pomeru,
b)
záväzky príslušníka súvisiace so služobným pomerom,
c)
v akom poradí a v čí prospech sa z platu príslušníka vykonávajú zrážky,
d)
skončenie prípravnej štátnej služby a dočasnej štátnej služby z dôvodu zníženia počtu funkčných miest ...
e)
údaj o funkcii a služobnom plate príslušníka, ak o to príslušník písomne požiada,
f)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku.
§ 67 - Osobný spis príslušníka
(1)

Všetky písomnosti týkajúce sa služobného pomeru príslušníka sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný ...

(2)

Služobný úrad poskytuje príslušníkovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené v jeho osobnom ...

(3)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o príslušníkovi len s jeho súhlasom alebo vtedy, ak tak ustanovuje ...

(4)

Osobný spis príslušníka sa spravuje 50 rokov po skončení služobného pomeru.

TRETIA HLAVA

SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 68 - Služobná disciplína

Služobná disciplína príslušníkov spočíva v dôslednom plnení povinností ustanovených Ústavou Slovenskej ...

§ 69 - Základné práva a povinnosti príslušníka
(1)

Príslušník má právo

a)
na podmienky nevyhnutné na riadne vykonávanie štátnej služby,
b)
na služobný plat a platový postup v štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie pre potreby služobného úradu,
d)
odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a služobnú úlohu, ...
e)
odmietnuť výkon služobnej úlohy, ktorá podľa osobitných predpisov, služobných predpisov alebo vydaných ...
f)
nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie,
g)
podávať sťažnosti vo veciach vykonávania štátnej služby služobnému úradu ak predpokladá, že jeho práva ...
(2)

Príslušník má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. ...

(3)

Príslušník je povinný

a)
plniť osobne, zodpovedne, riadne a včas služobné úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi ...
b)
vykonávať všetky úlohy, ktoré patria k jeho služobným povinnostiam,
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby, ...
d)
vykonávať štátnu službu nestranne a politicky neutrálne,
e)
zvyšovať svoje odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a udržiavať si požadovanú fyzickú zdatnosť na ...
f)
neprijímať v súvislosti s vykonávaním štátnej služby dary alebo iné výhody okrem darov alebo iných výhod ...
g)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať ...
h)
poskytovať služobnému úradu informácie vo veciach svojho osobného stavu a o jeho zmenách,
i)
oznámiť služobnému úradu, že bolo proti nemu vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania úmyselného ...
j)
dbať o to, aby jeho politická činnosť nepoškodzovala dôveru verejnosti a jeho služobného úradu v jeho ...
k)
zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby a mimo nej všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť štátnej služby ...
l)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
m)
oznámiť bezodkladne nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu,
n)
oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú vykonávanie štátnej ...
o)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu ...
p)
dodržiavať služobnú disciplínu,
q)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v služobnom čase a nenastupovať pod ...
r)
dodržiavať určený služobný čas,
s)
doručiť bezodkladne nadriadenému potvrdenie o dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre ...
t)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej ...
u)
byť pri vykonávaní štátnej služby primerane ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,
v)
zastupovať nadriadeného v rozsahu jeho činnosti, ak mu to bolo uložené služobným úradom,
x)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie ...
y)
dodržiavať pri vykonávaní štátnej služby pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa slušne k ostatným ...
z)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré ...

aa) oznámiť spolu s majetkovým priznaním podľa § 70 služobnému úradu aj príjem z vykonávania činností ...

ab) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(4)

Ak sa príslušník domnieva, že rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore ...

(5)

Príslušník nesmie

a)
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť v oblasti pôsobnosti zboru alebo na úseku ochrany pred ...
b)
byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, správneho orgánu, kontrolného orgánu alebo ...
c)
sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so
1.
štátom,
2.
obcou,
3.
vyšším územným celkom,
4.
štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom alebo s inou právnickou osobou zriadenou alebo založenou štátom, ...
5.
rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo zriadenou ...
6.
rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo zriadenou ...
7.
inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce ...
d)
zvýhodňovať blízke osoby16) pri vykonávaní štátnej služby,
e)
vykonávať činnosť technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.
(6)

Obmedzenie podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú ...

(7)

Pravidlá služobnej zdvorilosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(8)

Podrobnosti o podávaní, prijímaní, evidovaní, lehotách, príslušnosti na prešetrenie, prešetrovaní, vybavovaní ...

§ 70 - Majetkové priznanie
(1)

Príslušník počas trvania štátnej služby je povinný priznať svoje majetkové pomery

a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na všetok majetok príslušníka, pričom majetkové priznanie musí ...

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje a majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) príslušník ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania príslušníka je aj čestné vyhlásenie príslušníka, že nemá vedomosť o takých ...

(5)

Údaje o majetkových pomeroch priznaných podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného úradu, ktorý ...

(6)

Na výzvu vedúceho služobného úradu, najmä ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti priznaných údajov, ...

§ 71 - Konanie vo veciach majetkového priznania
(1)

Ak príslušník nepodá včas majetkové priznanie podľa § 70, vyzve ho vedúci služobného úradu na dodatočné ...

(2)

Vedúci služobného úradu preskúma úplnosť majetkového priznania, ak treba, vyzve príslušníka, aby ho ...

(3)

Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania podľa § 70 ods. 5 zistia u príslušníka majetkové ...

(4)

Nesplnenie niektorej z povinností podľa odsekov 1 až 3 vedúci služobného úradu oznámi spolu s návrhom ...

§ 72 - Povinnosti nadriadeného

Okrem plnenia povinností podľa § 69 je nadriadený ďalej povinný

a)

riadiť, organizovať, kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadených príslušníkov,

b)

zabezpečovať, aby podriadení príslušníci mali požadované vedomosti, zručnosti, schopnosti a fyzickú ...

c)

vytvárať priaznivé podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby a podriadených príslušníkov viesť ...

d)

slušne sa správať voči podriadeným príslušníkom,

e)

vystupovať pred disciplinárnou komisiou a v konaní pred súdom,

f)

vykonávať služobné hodnotenie jemu podriadených príslušníkov,

g)

oceňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania ...

h)

vykonávať školiteľa čakateľovi, ktorému je bezprostredne nadriadený,

i)

zabezpečovať výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu u príslušníka dočasne neschopného na vykonávanie ...

§ 73
(1)

Vedúci služobného úradu môže podriadeným príslušníkom v rozsahu svojej právomoci udeľovať disciplinárne ...

(2)

Vedúci služobného úradu je oprávnený udeliť disciplinárnu odmenu podľa § 74. Disciplinárne opatrenie ...

(3)

Podrobnosti o udeľovaní disciplinárnych odmien, o služobných previneniach a ukladaní disciplinárnych ...

§ 74 - Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárne odmeny sú

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti alebo mimoriadne vymenovanie do prvej dôstojníckej hodnosti.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo dlhodobému príkladnému plneniu služobných ...

(3)

Za to isté konanie možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu alebo odmenu (§ 120).

(4)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života ...

(5)

Príslušníkovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie, ...

(6)

Pri mimoriadnom povýšení do vyššej hodnosti alebo mimoriadnom vymenovaní do prvej dôstojníckej hodnosti ...

(7)

Príslušníka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť do vyššej ...

§ 75 - Služobné previnenia
(1)

Služobným previnením je zavinené porušenie povinnosti príslušníka. Príslušník zodpovedá za služobné ...

(2)

Závažné služobné previnenie je konanie uvedené v odseku 1, ak vzhľadom na povahu porušenej služobnej ...

Disciplinárne opatrenia

§ 76

Za služobné previnenie možno uložiť príslušníkovi jedno z týchto disciplinárnych opatrení:

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného platu až o 15 % najviac na tri mesiace,

c)

zníženie hodnosti o jeden stupeň na obdobie jedného roka.

§ 77

Za závažné služobné previnenie možno uložiť príslušníkovi jedno z týchto disciplinárnych opatrení:

a)

zníženie služobného platu až o 30 % najviac na tri mesiace,

b)

odvolanie nadriadeného z funkcie,

c)

prepustenie zo stálej štátnej služby,

d)

prepustenie z dočasnej štátnej služby,

e)

prepustenie z prípravnej štátnej služby.

§ 77a - Výčitka

Ak postačí na nápravu príslušníka a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ktoré ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení

§ 78

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť príslušníkovi v hodnosti rotmajstra, ...

§ 79
(1)

Disciplinárne konanie sa uskutočňuje pred disciplinárnou komisiou.

(2)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Príslušník musí ...

(3)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na skutočnosti protiprávneho konania, ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia príslušník nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil ...

(5)

Zriadenie, právomoc a zloženie disciplinárnej komisie upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 80
(1)

Za služobné previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie najskôr v nasledujúci deň po spáchaní služobného ...

(2)

Za deň uloženia disciplinárneho opatrenia sa považuje deň oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho ...

(3)

Ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia bolo zrušené a vec bola vrátená služobnému ...

§ 81

Ak sa príslušník dopustil služobného previnenia v cudzine, lehota 60 dní na uloženie disciplinárneho ...

§ 82

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol príslušník za ten istý skutok už potrestaný súdom; ak ...

§ 83
(1)

Písomné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydáva príslušníkovi vedúci služobného úradu ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa zakladá do osobného spisu príslušníka. ...

(3)

Po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia ...

(4)

Disciplinárne opatrenie môže vedúci služobného úradu na návrh nadriadeného zahladiť aj pred uplynutím ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa z osobného spisu príslušníka vyradí, ...

§ 84 - Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia a ...

ŠTVRTÁ HLAVA

PODMIENKY VÝKONU ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 85 - Týždenný služobný čas
(1)

Služobný čas príslušníka je časový úsek, v ktorom príslušník vykonáva štátnu službu a je k dispozícii ...

(2)

Služobný čas príslušníka je 40 hodín týždenne. Skrátenie týždenného služobného času príslušníka možno ...

§ 86 - Nerovnomerné rozvrhnutie služobného času
(1)

Služobný čas príslušníkov môže byť rozvrhnutý nerovnomerne. Nerovnomerne rozvrhnutý služobný čas príslušníkov ...

(2)

Pri nerovnomernom rozvrhnutí nesmie byť dĺžka služobného času v jednotlivých služobných dňoch vyššia ...

(3)

Za služobný deň podľa odseku 2 sa považuje deň, v ktorom príslušník podľa rozvrhu služobného času vykonáva ...

(4)

Vykonávanie služobných činností príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom sa rozvrhuje ...

§ 87 - Prestávky v štátnej službe
(1)

Služobný úrad je povinný najneskôr po každých štyroch hodinách nepretržitej štátnej služby poskytnúť ...

(2)

Služobný úrad je povinný najneskôr po každých štyroch hodinách nepretržitej štátnej služby poskytnúť ...

(3)

Ak ide o štátnu službu, ktorej vykonávanie nemôže byť prerušené, musí sa príslušníkovi aj bez prerušenia ...

(4)

Prestávky na jedenie a oddych sa započítavajú do služobného času.

§ 88 - Nepretržitý odpočinok medzi dvoma služobnými dňami
(1)

Služobný úrad je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby príslušník mal medzi koncom služobného dňa ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok od ...

§ 89 - Dĺžka nepretržitého odpočinku v týždni
(1)

Služobný úrad je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby všetci príslušníci mali raz týždenne dva po ...

(2)

Ak vykonávanie štátnej služby neumožňuje rozvrhnúť služobný čas podľa odseku 1, poskytnú sa dva po sebe ...

(3)

Ak z naliehavých služobných dôvodov nemožno rozvrhnúť služobný čas podľa odsekov 1 a 2, môže služobný ...

§ 90 - Dni služobného pokoja
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, je príslušník povinný vykonávať štátnu službu nad určený ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný deň, ...

§ 91 - Štátna služba nadčas
(1)

Štátnou službou nadčas je štátna služba vykonávaná nad rámec určeného služobného času.

(2)

Štátna služba nadčas sa môže písomne nariadiť v naliehavom záujme štátnej služby, a to aj na dni služobného ...

(3)

V kalendárnom roku možno príslušníkovi prikázať štátnu službu nadčas v rozsahu najviac 300 hodín.

§ 92 - Služobná pohotovosť v štátnej službe príslušníkov
(1)

Služobný úrad určuje príslušníkovi služobnú pohotovosť v štátnej službe v mieste vykonávania štátnej ...

(2)

Na zabezpečenie nevyhnutných úloh môže služobný úrad v odôvodnených prípadoch nariadiť príslušníkovi ...

a)
v mieste vykonávania štátnej služby,
b)
v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste,
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(3)

Služobnú pohotovosť v štátnej službe nemožno príslušníkovi nariadiť počas dovolenky.

(4)

Pri nariadenej služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby alebo na inom určenom mieste ...

(5)

Príslušník, ktorý vykonáva služobnú činnosť spojenú s ochranou záujmov štátu, plní osobitné úlohy na ...

Dovolenka

§ 93
(1)

Základná výmera dovolenky príslušníka je najmenej štyri týždne v kalendárnom roku. Dovolenka vo výmere ...

(2)

Príslušník, ktorý má rozvrhnutý služobný čas podľa § 86, má nárok aj na dodatkovú dovolenku v dĺžke ...

(3)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 94; táto dovolenka sa musí vždy prednostne ...

(4)

Ak dovolenku čerpá príslušník s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom, patrí mu toľko dní dovolenky, ...

§ 94

Príslušníkovi patrí za čas dovolenky služobný plat.

PIATA HLAVA

SLUŽOBNÉ VOĽNO

§ 95
(1)

Ak príslušník nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky vykonávať ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu a dôležitú osobnú prekážku v štátnej službe a ...

§ 96 - Platené služobné voľno
(1)

Príslušníkovi patrí platené služobné voľno na prípravu a úspešné vykonanie skúšky na získanie osobitnej ...

(2)

Príslušníkovi patrí platené služobné voľno počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti ...

(3)

Za čas služobného voľna podľa odsekov 1 a 2 patrí príslušníkovi služobný plat.

§ 97
(1)

Ako vykonávanie štátnej služby sa posudzuje čas

a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného služobného voľna,
c)
zdokonaľovacej služby podľa osobitného predpisu,20)
d)
účasti na rekondičnom pobyte,
e)
prehlbovania kvalifikácie,
f)
zvyšovania kvalifikácie,
g)
prestávok na dojčenie,
h)
náhradného voľna za štátnu službu nadčas a náhradného voľna za štátnu službu vo sviatok,
i)
keď príslušník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý služobný ...
j)
neprítomnosti príslušníka v štátnej službe z dôvodu
1.
dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby z dôvodu choroby alebo úrazu,
2.
karantény,
3.
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa, starostlivosti o dieťa s dlhodobo ...
4.
zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa § 52, ak sa preukáže, že nebol dôvod na zaradenie ...
k)
vykonávania funkcie národného experta Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie,
l)
vykonávania uvoľneného funkcionára príslušného odborového orgánu podľa § 160 ods. 2.
(2)

Na účely dovolenky sa neposudzuje ako vykonávanie štátnej služby čas rodičovskej dovolenky s výnimkou ...

ŠIESTA HLAVA

PREHLBOVANIE KVALIFIKÁCIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PRÍSLUŠNÍKOV A ĎALŠIE PODMIENKY NA RIADNE VYKONÁVANIE ...

§ 98
(1)

Služobný úrad zabezpečuje pravidelné prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov.

(2)

Prehlbovaním kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov s cieľom ...

(3)

Na prehlbovanie kvalifikácie mimo miesta vykonávania štátnej služby poskytne služobný úrad príslušníkovi ...

(4)

Výsledky prehlbovania kvalifikácie príslušníka sú súčasťou jeho služobného hodnotenia.

(5)

Zvyšovanie kvalifikácie je získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia predpokladov na vykonávanie ...

(6)

Na žiadosť príslušníka môže služobný úrad vydať rozhodnutie o zvýšení kvalifikácie príslušníka, ak je ...

(7)

Rozhodnutie o zvýšení kvalifikácie obsahuje

a)
stupeň vzdelania a spôsob jeho zvýšenia,
b)
čas, v priebehu ktorého je príslušník povinný zotrvať v služobnom pomere po získaní kvalifikácie,
c)
druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktoré príslušník uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnej službe. ...
(8)

Služobný úrad poskytne na zvyšovanie kvalifikácie príslušníkovi služobné voľno na základe potvrdenia ...

a)
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
dva služobné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
päť služobných dní na prípravu a vykonanie absolventskej skúšky,
d)
20 služobných dní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky,
e)
30 služobných dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce alebo diplomovej práce.
(9)

Za čas služobného voľna podľa odseku 8 patrí príslušníkovi služobný plat.

(10)

Ak príslušník nesplní záväzok podľa odseku 7 písm. b), je povinný uhradiť úplne alebo čiastočne náklady ...

§ 99 - Služobný úrad utvára príslušníkom podmienky na riadne, bezpečné a hospodárne vykonávanie štátnej služby; ...
a)

všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy, technické normy a informácie potrebné na riadne ...

b)

zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,

c)

vytváranie podmienok na stravovanie pri vykonávaní štátnej služby,

d)

poskytovanie rovnošaty príslušníkovi.

§ 100

Služobný úrad je povinný zabezpečiť príslušníkovi v priebehu denného služobného času stravovanie podávaním ...

§ 101
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečiť príslušníkom, ktorí vykonávajú službu v sťažených podmienkach pri ...

(2)

Podrobnosti o poskytovaní bezplatného stravovania, ochranných nápojov a odpočinku ustanoví ministerstvo ...

Osobitné podmienky na vykonávanie štátnej služby príslušníčok

§ 102
(1)

Príslušníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá škodí jej zdraviu.

(2)

Tehotná príslušníčka nesmie byť vymenovaná do funkcie ani preradená alebo preložená na výkon štátnej ...

(3)

Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam, tehotným príslušníčkam, matkám do konca deviateho mesiaca po ...

§ 102a - Zdravotná starostlivosť

Príslušníkovi sa poskytuje

a)

zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,20a)

b)

špecifická zdravotná starostlivosť.

§ 102aa
(1)

Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie vykonávať štátnu ...

(2)

Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa môže vysielať na služobné ...

§ 102ab
(1)

Tehotnú príslušníčku a príslušníčku starajúcu sa o dieťa staršie ako jeden rok až do dosiahnutia veku ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú príslušníčku starajúcu sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

§ 102ac
(1)

Vedúci služobného úradu je povinný pri vymenovaní do funkcie prihliadať aj na povinnosti príslušníčky ...

(2)

Vedúci služobného úradu určí príslušníčke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 102ad
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke materská dovolenka po dobu ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne príslušníčke, príslušníkovi alebo príslušníčke a príslušníkovi, ...

(3)

Na materskú dovolenku príslušníčka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom ...

(4)

Ak príslušníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal ...

(5)

Materská dovolenka príslušníčky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ...

§ 102ae
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj príslušníčka alebo príslušník, ktorý prevzal ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje príslušníčke alebo príslušníkovi odo dňa ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch

§ 102af
(1)

Ak dieťa bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a príslušníčka ...

(2)

Príslušníčke alebo príslušníkovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí príslušníčke materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je príslušníčka na materskej dovolenke alebo príslušníčka a príslušník na ...

§ 102ag

Ak príslušníčka alebo príslušník požiada nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne ...

§ 102ah - Prestávky na dojčenie
(1)

Príslušníčke, ktorá dojčí svoje dieťa, je nadriadený povinný poskytnúť okrem prestávok na jedenie a ...

(2)

Príslušníčke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, patria na každé ...

(3)

Ak príslušníčka vykonáva štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu určeného ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný plat.

§ 102ai

Ustanovenia § 102aa až 102ac sa vzťahujú aj na osamelých príslušníkov trvale sa starajúcich aspoň o ...

§ 102aj
(1)

Za tehotnú príslušníčku sa na účely tohto zákona považuje príslušníčka, ktorá vedúcemu služobného úradu ...

(2)

Za dojčiacu príslušníčku sa na účely tohto zákona považuje príslušníčka, ktorá vedúceho služobného úradu ...

(3)

Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo rozvedené príslušníčky, slobodní, ovdovení alebo rozvedení ...

Špecifická zdravotná starostlivosť

§ 102b
(1)

Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
preventívna lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva mimo preventívnej prehliadky vykonávanej podľa osobitného ...
b)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na žiadosť ministerstva alebo služobného úradu pri výcviku príslušníka, ...
c)
lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k vykonávaniu štátnej služby.20c)
(2)

Výsledky preventívnej lekárskej prehliadky a lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k vykonávaniu ...

(3)

Za preventívnu lekársku prehliadku a lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k vykonávaniu štátnej ...

(4)

Špecifická zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva ...

(5)

Rozsah a frekvenciu preventívnej lekárskej prehliadky podľa služobnej činnosti, ktorú príslušník vykonáva, ...

§ 102c

Náklady špecifickej zdravotnej starostlivosti hradí služobný úrad s výnimkou vyšetrení určených orgánom ...

§ 102d - Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

a)
uchádzača podľa § 17 ods. 3,
b)
príslušníka na vykonávanie štátnej služby.
(2)

Zdravotná spôsobilosť sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje zdravotnou klasifikáciou takto: ...

a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka,
b)
zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka s obmedzením,
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka.
(3)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva

a)
služobný posudkový lekár v pôsobnosti zboru, ktorý vykonáva posudkovú činnosť aj pre potreby Horskej ...
b)
orgány lekárskej posudkovej činnosti.
(4)

Orgánmi lekárskej posudkovej činnosti sú lekárska komisia, ktorú aj pre potreby Horskej záchrannej služby ...

(5)

Lekárska komisia vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 písm. b).

(6)

Ústredná lekárska komisia ministerstva rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu lekárskej komisie.

(7)

Podrobnosti o lekárskej posudkovej činnosti ustanoví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 102e - Prieskumné konanie
(1)

Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu príslušníka, ...

(2)

Ak je schopnosť príslušníka na vykonávanie štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, určí ...

(3)

Ak sa príslušníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalšie vykonávanie štátnej služby, ...

(4)

Náklady spojené s prieskumným konaním uhrádza služobný úrad.

SIEDMA HLAVA

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 103 - Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Príslušníkovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky: ...

a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
osobný príplatok,
e)
hodnostný príplatok,
f)
plat za štátnu službu nadčas,
g)
príplatok za zmennosť,
h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením života ...
i)
odmena,
j)
doplatok k služobnému platu podľa § 209e.
(2)

Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a g).

(3)

Ak ide o príslušníkov, u ktorých sa postupuje podľa § 200 ods. 2 písm. a), služobným platom na účely ...

(4)

Služobný plat na účely sociálneho zabezpečenia príslušníka podľa osobitného predpisu17aaaa) tvoria zložky ...

(5)

Príslušníkovi v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem služobného príjmu patrí peňažná ...

§ 104 - Platová trieda
(1)

Príslušníkovi okrem čakateľa na základe vymenovania do štátnej služby a k nej prislúchajúcej funkcie ...

(2)

Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú príslušník vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým vznikol ...

(3)

Na účely najnáročnejšej činnosti vyplývajúcej z popisu činnosti príslušnej funkcie z hľadiska jej zložitosti, ...

(4)

Pri určení najnáročnejšej činnosti podľa odseku 3 sa prihliada na jej zložitosť, zodpovednosť, psychickú ...

§ 105 - Platový stupeň a započítaná prax
(1)

Platový stupeň sa určí podľa započítanej praxe.

(2)

Započítaná prax podľa odseku 1 sa skladá z času odbornej praxe a ďalšieho času.

Čas odbornej praxe a ďalší čas

§ 106 - Do času odbornej praxe príslušníka sa započítava čas
a)

vykonávania štátnej služby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s výnimkou času zaradenia mimo ...

b)

odbornej praxe získanej aj pred vymenovaním do štátnej služby, ak predchádzajúca pracovná činnosť mala ...

§ 107
(1)

Do ďalšieho času sa započítava čas

a)
praxe v inej než požadovanej činnosti získanej pred vymenovaním do štátnej služby v závislosti od miery ...
b)
skutočného vykonávania základnej služby a náhradnej služby najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...
c)
civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonania najviac v rozsahu 18 mesiacov,
d)
starostlivosti o dieťa,
1.
zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky určenej ...
2.
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, ustanovený osobitným predpisom, ...
ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov ...
e)
hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,21)
f)
doktorandského štúdia22) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné ...
g)
vykonávania funkcií podľa § 54 a § 160 ods. 2,
h)
získaný na základe služobného hodnotenia,
i)
zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa § 52, ak sa preukáže, že nebol dôvod na zaradenie ...
(2)

Rozsah a podmienky započítania času na základe výsledkov hodnotenia ustanoví vláda nariadením.

(3)

Do ďalšieho času sa nezapočíta čas uvedený v odseku 1, ak spadá do času vykonávania štátnej služby.

§ 108 - Určenie tarifného platu
(1)

Príslušníkovi v závislosti od platovej triedy podľa § 104 a platového stupňa podľa § 105 patrí tarifný ...

(2)

Ak príslušník započítaním rokov podľa § 106 a 107 dosiahne nad 32 rokov započítanej praxe, určený tarifný ...

§ 109 - Príplatok za riadenie
(1)

Nadriadenému patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu platovej tarify najvyššieho ...

(2)

Sumu príplatku za riadenie podľa odseku 1 pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor určí vedúci ...

§ 110 - Príplatok za zastupovanie
(1)

Príslušníkovi, ktorý podľa § 49 ods. 4 a 5 zastupuje nadriadeného dlhšie ako tri týždne, patrí od začiatku ...

(2)

Ak zastupuje nadriadený nadriadeného na vyššom stupni riadenia, patrí mu od začiatku zmeny štátnej služby ...

(3)

Príslušníkovi, ktorý podľa § 49 ods. 4 a 5 zastupuje nadriadeného v čase neobsadenia funkcie nadriadeného ...

(4)

Zastupovanému nadriadenému počas doby jeho zastúpenia príslušníkom podľa § 49 ods. 4 a 5 príplatok za ...

§ 111 - Osobný príplatok
(1)

Príslušníkovi na ocenenie kvality vykonávanej činnosti a osobných schopností možno priznať osobný príplatok ...

(2)

Osobný príplatok podľa odseku 1 možno príslušníkovi priznať, odňať, zvýšiť alebo znížiť na základe odôvodneného ...

(3)

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 70 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej ...

(4)

Limit osobného príplatku podľa odseku 3 sa postupne znižuje až na hodnotu 35 %. Miera postupného znižovania ...

§ 112 - Hodnostný príplatok
(1)

Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok podľa dosiahnutej hodnosti:

hodnosť hodnostný príplatok v eurách mesačne rotmajster 2,00 nadrotmajster 8,50 podpráporčík ...

(2)

Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade ...

§ 116 - Plat za štátnu službu nadčas
(1)

Ak príslušník vykonáva štátnu službu nadčas, patrí mu za každú hodinu takejto služby príslušná časť ...

(2)

Príplatok za vykonávanie štátnej služby nadčas podľa odseku 1 nepatrí, ak sa príslušník s nadriadeným ...

(3)

V služobnom plate vedúceho služobného úradu sa vždy prihliada na prácu nadčas.

§ 117 - Príplatok za zmennosť

Príslušníkovi, ktorý má služobný čas rozvrhnutý tak, že vykonáva štátnu službu striedavo vo viacerých ...

§ 118 - Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením života ...
(1)

Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na zdolávaní požiarov, na záchranných prácach v horskom ...

(2)

Príslušníkovi za vykonávanie činností pri použití izolačného dýchacieho prístroja alebo odevu proti ...

(3)

Príslušníkovi za vykonávanie činností vo výške 10 metrov a viac nad zemou na nezabezpečených pracoviskách ...

(4)

Príslušníkovi za vykonávanie odborných prác pri záchrane ľudského života v horolezeckom teréne od V. ...

(5)

Príslušníkovi za vykonávanie činností s výbušninami pod vodnou hladinou patrí príplatok za každú hodinu ...

(6)

Príslušníkovi za vykonanie spustenia alebo vyťahovania na oceľovom lane alebo silonovom lane v dĺžke ...

(7)

Za vykonávanie činností podľa odsekov 2 až 6 sa považuje aj výcvik príslušníka a špecializovaná príprava. ...

§ 120 - Odmena
(1)

Príslušníkovi možno poskytovať odmenu

a)
za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich ...
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej ...
c)
pri dosiahnutí 50 rokov veku najviac v sume jeho mesačného služobného platu.
(2)

Návrh na poskytnutie odmeny príslušníkovi podľa odseku 1 vrátane jej sumy písomne odôvodní príslušný ...

§ 122 - Náhrada za služobnú pohotovosť a náhrada za pohotovosť
(1)

Ak je príslušníkovi podľa § 92 ods. 1 určená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti ...

(2)

Ak je príslušníkovi podľa § 92 ods. 2 nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto ...

a)
50 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste ...
b)
15 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste ...
c)
5 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú s možnosťou ...
(3)

Náhrada za služobnú pohotovosť podľa odsekov 1 a 2 nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania ...

(4)

Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 92 ods. 5, na základe rozhodnutia vedúceho služobného úradu ...

§ 123 - Platové pomery čakateľa
(1)

Čakateľovi patrí služobný plat ako príslušníkovi v stálej štátnej službe podľa § 103 okrem príplatku ...

(2)

Čakateľovi počas skúšobnej lehoty nepatrí osobný príplatok.

(3)

Na platové pomery čakateľov sa vzťahujú ustanovenia § 103 ods. 2, § 104 až 108, § 111 až 118, § 120 ...

§ 124 - Platové pomery príslušníka v dočasnej štátnej službe

Na platové pomery príslušníkov v dočasnej štátnej službe sa vzťahujú ustanovenia § 103 až 118, § 120 ...

Spoločné ustanovenia o platových náležitostiach a ďalších náležitostiach

§ 125 - Krátenie služobného platu v dôsledku nesplnenia služobného úväzku
(1)

Ak je príslušníkovi poskytnuté neplatené služobné voľno, kráti sa mu služobný plat o príslušnú časť ...

(2)

Krátenie služobného platu podľa odseku 1 sa vykoná, ak príslušník nesplní určený služobný čas z dôvodov, ...

§ 126

Služobný úrad zabezpečuje ochranu údajov o plate a iných peňažných náležitostiach príslušníka.

§ 127

Prezidentovi zboru určuje služobný plat minister.

§ 128
(1)

Ak je príslušník preradený na inú funkciu, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novej funkcii odo dňa ...

(2)

Príplatok za riadenie patrí nadriadenému odo dňa vymenovania za nadriadeného podľa § 49 v pomernej sume ...

(3)

Príplatok za zastupovanie patrí príslušníkovi odo dňa zmeny štátnej služby podľa § 49 ods. 4 a 5 v pomernej ...

(4)

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni a zvýšený tarifný plat podľa § 108 ods. 2 patrí príslušníkovi ...

(5)

Služobný úrad príslušníkovi písomne oznámi zmeny podľa odsekov 1 až 4 a zmeny ďalších príplatkov určených ...

§ 129
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na príslušníkov, obsahujú ustanovenia ...

a)
o mzde, rozumie sa tým služobný plat podľa tohto zákona,
b)
o priemernom zárobku alebo priemernej mzde, rozumie sa tým služobný plat podľa § 103 ods. 2 tohto zákona ...
(2)

Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného ...

§ 130

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom týždennom služobnom čase je ...

§ 131
(1)

V rámci vyjednávania o podmienkach vykonávania štátnej služby podľa § 190 sa každoročne dohodne zvýšenie ...

(2)

Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa neuzatvorí, zvýšenie stupnice platových taríf a termín účinnosti ...

(3)

Zvýšenú stupnicu platových taríf a termín jej účinnosti podľa odsekov 1 a 2 ustanoví vláda nariadením. ...

ÔSMA HLAVA

NÁHRADA ŠKODY

§ 134

Služobný úrad je povinný vymáhať od príslušníka náhradu škody, za ktorú príslušník zodpovedá služobnému ...

§ 134a
(1)

Príslušník nezodpovedá za škodu,

a)
ktorá vyplýva z rizika riadneho vykonávania štátnej služby,
b)
ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho životu ...
c)
ktorú spôsobil pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore so všeobecne ...
(2)

Ak škodu z nedbanlivosti spôsobil príslušník pri dopravnej nehode, možno v osobitne odôvodnených prípadoch ...

Všeobecná zodpovednosť príslušníka

§ 134aa
(1)

Príslušník zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich povinností ...

(2)

Predpokladom na vznik zodpovednosti príslušníka za škodu služobnému úradu je

a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri vykonávaní štátnej služby a plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti ...
c)
príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,
d)
zavinenie.
§ 134ab

Príslušník, ktorý pod vplyvom duševnej poruchy spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ovládnuť ...

§ 134ac - Zodpovednosť za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody

Príslušník, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu povinnosť alebo úmyselne ...

§ 134ad - Osobitná zodpovednosť
(1)

Ak služobný úrad písomne zverí príslušníkovi hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ...

(2)

Príslušník sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že k schodku alebo k strate zverených ...

(3)

Ak je príslušník preradený na inú funkciu v tom istom mieste vykonávania štátnej služby, preložený, ...

(4)

Zoznam funkcií a činností, pre ktoré sa vyžaduje písomné zverenie hotovosti, cenín, tovarov, zásob materiálu ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 134ae
(1)

Príslušník, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak poškodenú ...

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u príslušníka presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak škoda bola spôsobená

a)
vznikom schodku alebo stratou zverených predmetov podľa § 134ad ods. 1, alebo
b)
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
(4)

Ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa odseku 3 písm. b), možno požadovať aj náhradu inej škody. ...

§ 134af
(1)

Ak škoda bola spôsobená aj služobným úradom, je príslušník povinný nahradiť pomernú časť škody podľa ...

(2)

Ak za škodu zodpovedá niekoľko príslušníkov, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť škody podľa ...

§ 134ag

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny tejto veci v čase jej poškodenia alebo straty.

§ 134ah
(1)

Ak škoda bola spôsobená z nedbanlivosti, náhradu škody možno určiť nižšou sumou, než je skutočná škoda ...

(2)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností príslušníka, ...

(3)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa § 134ae ods. 3 písm. b).

§ 134ai
(1)

Služobný úrad je povinný vyžadovať od príslušníka náhradu škody, za ktorú príslušník zodpovedá. O náhrade ...

(2)

Ak škoda bola spôsobená trestným činom, o povinnosti príslušníka uhradiť škodu rozhodne vedúci služobného ...

(3)

Ak škodu spôsobí vedúci služobného úradu sám alebo spoločne s podriadeným príslušníkom, o výške náhrady ...

§ 134aj - Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola príslušníkovi pri vykonávaní štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním spôsobená škoda ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá príslušníkovi tiež za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením právnej ...

(3)

Ak bolo príslušníkovi pri vykonávaní štátnej služby spôsobené poškodenie zdravia inou osobou, patrí ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i príslušníkovi, ktorému bolo konaním inej osoby spôsobené ...

§ 134ak - Zodpovednosť služobného úradu za vecnú škodu
(1)

Ak príslušník utrpel vecnú škodu pri vykonávaní služobných činností, zodpovedá za ňu služobný úrad.

(2)

Príslušník, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej ...

§ 135

Ak príslušník uhradil aspoň 70 % určenej náhrady škody a ak preukáže v štátnej službe mimoriadne výsledky, ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania

§ 135a
(1)

Ak pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním došlo k poškodeniu zdravia príslušníka ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý príslušník utrpel pre výkon štátnej služby.

(3)

Za škodu spôsobenú príslušníkovi chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak v ňom príslušník vykonával ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

§ 135b
(1)

Služobný úrad sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník svojím zavinením porušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny ...
b)
škodu si spôsobil príslušník požitím alkoholu alebo inej návykovej látky a služobný úrad nemohol škode ...
(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)
príslušník porušil svojím zavinením ustanovenia právnych predpisov, rozkazy alebo pokyny na zaistenie ...
b)
jednou z príčin bolo požitie alkoholu alebo inej návykovej látky postihnutým príslušníkom,
c)
príslušníkovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je ...
(3)

Ak sa služobný úrad zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša príslušník, podľa ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika výkonu štátnej ...

§ 135c - Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak príslušník utrpel služobný úraz
a)

pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) alebo pri plnení úloh ...

b)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak príslušník ...

§ 135d - Rozsah a spôsob náhrady škody

Príslušníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný ...

§ 135e - Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, činnosť ...

(2)

Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet odborovej organizácie alebo ...

(3)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas ...

(4)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie zabezpečované ...

§ 136 - Spoločné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody vedúci služobného úradu. Ak sa ...

(2)

Služobný úrad je povinný nahradiť príslušníkovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak na základe dohody ...

(3)

Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, platí pre spôsob ...

(4)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto poškodenému za takúto ...

(5)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok na úhradu ...

DEVIATA HLAVA

KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 137 - Predmet konania
(1)

Konanie vo veciach služobného pomeru (ďalej len „konanie“) sa vzťahuje na veci týkajúce sa služobného ...

a)
overovania osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 25 až 27 a overovania odbornej spôsobilosti príslušníkov ...
b)
zriaďovania skúšobnej komisie, zriaďovania poradnej komisie, zriaďovania disciplinárnej komisie, zriaďovania ...
c)
služobnej cesty podľa § 56 a 57,
d)
priznávania zložiek služobného príjmu podľa § 103, peňažnej náhrady za služobnú pohotovosť a peňažnej ...
e)
sociálneho zabezpečenia príslušníka podľa osobitného predpisu.17aaaa)
(2)

V konaní sa postupuje podľa tohto zákona.

§ 138 - V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje služobný orgán, ktorým je
a)

vedúci služobného úradu,

b)

služobný posudkový lekár podľa § 17 ods. 3.

§ 139 - Účastník konania

Účastníkom konania je

a)

príslušník,

b)

bývalý príslušník,

c)

pozostalý po príslušníkovi, ak sa má konať o jeho práve, právom chránenom záujme alebo o jeho povinnosti. ...

§ 139a - Zastúpenie

Účastník konania sa môže dať v konaní zastúpiť. Na zastupovanie sa vzťahuje osobitný predpis.25)

§ 140 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet služobného orgánu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je návrh účastníka konania doručený služobnému orgánu príslušnému vo veci ...

(3)

Ak sa konanie začína na podnet služobného orgánu, je konanie začaté dňom, keď služobný orgán príslušný ...

§ 141 - Postup v konaní
(1)

Služobný orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol spoľahlivo zistený stav veci. Na tento ...

(2)

Služobný orgán pri posudzovaní veci objasňuje všetky rozhodujúce okolnosti bez ohľadu na to, či svedčia ...

(3)

Služobný orgán postupuje v konaní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi. ...

(4)

Služobný orgán postupuje v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkom konania, je povinný mu umožniť, aby ...

(5)

Služobný orgán je povinný dbať na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočných prieťahov v ...

(6)

Účastník konania je povinný postupovať v konaní tak, aby nesťažoval a neodôvodnene nepredlžoval konanie. ...

(7)

Služobný orgán nariadi ústne pojednávanie

a)
v disciplinárnom konaní podľa § 79 až 83, alebo
b)
ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.

Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť obhliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na ...

(8)

Ústne pojednávanie je neverejné, ak tento zákon alebo služobný orgán neustanoví inak.

(9)

Ak je to potrebné, služobný orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, ak ju neustanovuje ...

§ 142 - Podanie
(1)

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka ...

(3)

Podanie sa podáva na vecne príslušnom a miestne príslušnom služobnom orgáne.

(4)

Ak podanie nemá všetky predpísané náležitosti, služobný orgán účastníka konania vyzve, aby ich v určenej ...

(5)

Služobný orgán na žiadosť účastníka konania potvrdí prijatie podania.

§ 143 - Zápisnica
(1)

O ústnych podaniach a dôležitých úkonoch v konaní, najmä o ústnom pojednávaní, o vykonaných dôkazoch, ...

(2)

Zo zápisnice musí byť najmä zrejmé, kto, kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré osoby ...

(3)

Zápisnicu po prečítaní podpisujú všetci príslušníci služobného orgánu alebo zamestnanci služobného orgánu, ...

§ 144 - Postúpenie

Ak účastník konania urobil podanie na služobný orgán, ktorý nie je vecne príslušný a miestne príslušný ...

Vylúčenie príslušníka služobného orgánu alebo zamestnanca služobného orgánu

§ 144a - Príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie uskutočňuje, je vylúčený ...
a)

so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkovi konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť ...

b)

v tej istej veci uskutočňoval konanie v prvom stupni.

§ 144b - Vylúčenie z prejednávania a rozhodovania vo veci sa nevzťahuje na
a)

bezprostredne nadriadeného vykonávajúceho služobné hodnotenie príslušníka podľa § 40 až 44,

b)

vedúceho služobného úradu,

c)

predsedu lekárskej komisie,

d)

predsedu ústrednej lekárskej komisie,

e)

ministra, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán,

f)

prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán.

§ 144c

Účastník konania oznámi služobnému orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie príslušníka služobného ...

§ 144d
(1)

Len čo sa príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie uskutočňuje, ...

(2)

Predpojatý príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie uskutočňuje, ...

§ 144e
(1)

O tom, či je príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie uskutočňuje, ...

(2)

Proti rozhodnutiu o vylúčení príslušníka služobného orgánu alebo zamestnanca služobného orgánu nemožno ...

(3)

Ak sa rozhodlo, že príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie uskutočňuje, ...

§ 145 - Nazeranie do spisu
(1)

Účastník konania a jeho zástupca majú právo nazerať do príslušného spisu, robiť si z neho výpis, odpis ...

(2)

Služobný orgán môže povoliť nazrieť do spisu a urobiť si z neho výpis, odpis, môže vyhotoviť kópiu spisu ...

(3)

Služobný orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odsekov 1 a 2 nesprístupnila utajovaná ...

(4)

Služobný orgán umožňuje vyhotovenie kópie spisu za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením ...

§ 146 - Dokazovanie
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno spoľahlivo zistiť stav veci a ktoré sú ...

(2)

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkaz, ktorý mu je známy.

(3)

Vykonávanie dôkazu patrí služobnému orgánu. Služobný orgán rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú. Služobný ...

(4)

Služobný orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich ...

(5)

Skutočnosť všeobecne známu alebo známu služobnému orgánu z jeho činnosti netreba dokazovať.

§ 146a - Svedok
(1)

Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.

(2)

Ako svedok nesmie byť vypočúvaný ten, kto by sprístupnil utajovanú skutočnosť,16b) bankové tajomstvo, ...

(3)

Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym ...

(4)

Služobný orgán poučí svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti vypovedať ...

§ 146b - Znalci

Ak je pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, služobný ...

§ 146c - Listiny
(1)

Služobný orgán môže uložiť účastníkovi konania alebo inej osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie ...

(2)

Predloženie listiny nemožno žiadať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť vypočúvaný ...

§ 146d - Obhliadka
(1)

Vlastník alebo užívateľ veci je povinný predložiť služobnému orgánu predmet obhliadky alebo strpieť ...

(2)

Obhliadku nemožno vykonať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť vypočúvaný alebo je ...

(3)

Na miestnu obhliadku služobný orgán prizve účastníka konania a toho, kto je oprávnený s predmetom obhliadky ...

§ 146e - Čestné vyhlásenie
(1)

Služobný orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, ak osobitný zákon ...

(2)

Čestné vyhlásenie služobný orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo, ak by tým bola porušená ...

(3)

V čestnom vyhlásení je účastník konania povinný uviesť pravdivé údaje. Služobný orgán musí upozorniť ...

§ 146f - Predbežné otázky
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je služobný orgán, ...

(2)

Služobný orgán si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný čin, ...

Zabezpečenie priebehu a účelu konania

§ 147 - Predvolanie
(1)

Služobný orgán môže predvolať osobu, ktorej osobná účasť pri prejednávaní veci je nevyhnutná.

(2)

V predvolaní služobný orgán upozorní na právne následky nedostavenia sa.

(3)

Ak sa účastník konania ani na opakované predvolanie osobne nedostaví na prejednanie veci, môže sa konať ...

§ 147a - Predbežné opatrenia
(1)

Služobný orgán môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu

a)
uložiť účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel,
b)
nariadiť zabezpečenie veci, ktorá sa má zničiť alebo urobiť nepotrebnou, alebo ktorá je potrebná na ...
(2)

Služobný orgán predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 147b - Dožiadanie

Ak služobný orgán, ktorý vo veci koná, nemôže vykonať procesný úkon sám, alebo ak je to účelné z iných ...

§ 147c - Poriadkové opatrenia

Toho, kto hrubo ruší poriadok, môže služobný orgán vykázať z miesta pojednávania; ak je vykázaný účastník ...

§ 148 - Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli služobnému orgánu, uhrádza tento orgán. Náklady konania, ktoré vznikli ...

(2)

Služobný orgán môže účastníkovi konania, svedkovi, znalcovi a tlmočníkovi uložiť, aby nahradili náklady ...

(3)

Služobný orgán nahradí svedkovi preukázané hotové výdavky a preukázaný ušlý zárobok. Nárok je potrebné ...

(4)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s obhliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom ...

(5)

Na náhradu hotových výdavkov a na poskytovanie odmeny znalcovi a tlmočníkovi sa vzťahujú osobitné predpisy.26) ...

§ 148a - Prerušenie konania
(1)

Služobný orgán konanie preruší, ak

a)
sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b)
bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote doplnil predpísané náležitosti podania,
c)
účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať.
(2)

Služobný orgán môže konanie prerušiť počas dočasnej pracovnej neschopnosti účastníka konania alebo inej ...

(3)

Lekárska komisia a ústredná lekárska komisia môžu konanie o preskúmanie zdravotného stavu príslušníka ...

(4)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

(5)

Služobný orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 149 - Zastavenie konania
(1)

Služobný orgán konanie zastaví, ak

a)
zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré ...
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania, ...
c)
účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a konanie sa týka len tohto účastníka konania, ...
d)
účastník konania na výzvu služobného orgánu v určenej lehote nedoplnil predpísané náležitosti podania ...
e)
zistí, že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
f)
odpadol dôvod konania začatého na podnet služobného orgánu,
g)
sa v tej istej veci právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
h)
tak ustanoví osobitný zákon.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b), c) a f) sa nemožno odvolať.

(3)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa iba vyznačí v spise.

Personálny rozkaz a rozhodnutie

§ 150 - V konaní sa rozhoduje

(ďalej len „rozhodnutie“).

a)

personálnym rozkazom pri

1.

vymenovaní do hodnosti, okrem vymenovania do hodnosti pri vzniku služobného pomeru podľa § 21 ods. 3, ...

2.

povýšení do hodnosti,

3.

prepožičaní hodnosti,

4.

prevelení,

5.

ukladaní disciplinárnych odmien podľa § 74 a odmien podľa § 120,

6.

zaradení a vyradení príslušníka do plánu vyrozumenia a zvozu podľa § 92 ods. 5,

b)

rozhodnutím v ostatných prípadoch

§ 150a
(1)

Služobný orgán je povinný umožniť účastníkovi konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k podkladu ...

(2)

Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi, musí ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol ...

(5)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(6)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia služobný orgán ...

§ 151 - Lehota na rozhodnutie

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe dokladov predložených účastníkom konania, ...

§ 152 - Oznámenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia do vlastných ...

(2)

Účastníkovi konania, ktorý je prítomný, sa môže rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. O ústnom vyhlásení ...

§ 152a - Doručovanie do vlastných rúk
(1)

Dôležité písomnosti v konaní, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk účastníkovi konania alebo ...

(2)

Služobný orgán písomnosti doručuje účastníkovi konania v služobnom úrade, v mieste vykonávania štátnej ...

(3)

Ak nebol účastník konania, ktorému sa doručuje písomnosť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste ...

(4)

Ak účastník konania bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; ...

§ 153 - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak

a)
sa proti nemu nemožno odvolať alebo podať rozklad a bezvýsledne uplynula lehota na plnenie, alebo
b)
odvolanie alebo rozklad nemá odkladný účinok.
(3)

Na výkon rozhodnutia sa vzťahuje osobitný predpis.27)

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA

Odvolacie konanie

§ 154
(1)

Proti rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak ...

(2)

Ak účastník v dôsledku nesprávneho poučenia, alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po ...

(3)

Odvolací orgán môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a účastník konania ...

(4)

Účastník konania podáva odvolanie služobnému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(5)

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie ...

(6)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia ...

(8)

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

§ 154a
(1)

Služobný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí ostatných účastníkov konania o obsahu podaného ...

(2)

Služobný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ...

(3)

Odvolacím orgánom je orgán najbližšie nadriadený služobnému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. ...

(4)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

(5)

Prerokovanie odvolania v poradnej odvolacej komisii podľa odseku 4 sa nevzťahuje na ústrednú lekársku ...

(6)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(7)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti služobnému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, na nové prerokovanie ...

(8)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania ...

(10)

Ustanovenia § 137 až 152a sa primerane vzťahujú aj na konanie o odvolaní.

(11)

Podrobnosti o zložení, činnosti a hlasovaní poradnej odvolacej komisie ustanoví služobný predpis, ktorý ...

§ 155 - Rozklad

Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje ...

Obnova konania

§ 156
(1)

Konanie možno obnoviť na návrh účastníka konania alebo z podnetu služobného orgánu, ak dodatočne vyjdú ...

(2)

Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania alebo služobný ...

(3)

Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania len vtedy, ...

(4)

V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh ...

§ 156a
(1)

Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu služobný orgán, ktorý vo ...

(2)

Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie alebo rozklad. Rozhodnutie o povolení obnovy ...

§ 156b
(1)

Nové konanie vo veci uskutoční orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy konania týka; ak sa dôvod ...

(2)

Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(3)

Proti novému rozhodnutiu vo veci možno podať odvolanie alebo rozklad.

§ 157 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať odvolací orgán, a ...

(2)

Orgán uvedený v odseku 1 rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväznými ...

(3)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza orgán uvedený v odseku 1 z právneho stavu a skutkových okolností ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť alebo zrušiť do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti.

(5)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, možno podať odvolanie ...

§ 158 - Preskúmanie rozhodnutia správnym súdom

Správna žaloba na preskúmanie právoplatného rozhodnutia vo veciach služobného pomeru sa musí podať do ...

DESIATA HLAVA

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 159
(1)

Služobný úrad je povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

a)
služobných predpisov týkajúcich sa služobného pomeru,
b)
opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
c)
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu príslušníkov,
d)
podkladov potrebných na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok.
(2)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 1 do desiatich dní odo dňa, keď ...

(3)

Príslušný odborový orgán vykonáva kontrolu podmienok na vykonávanie štátnej služby v služobnom úrade. ...

a)
delegovať svojich členov do poradných orgánov zriadených na prerokúvanie návrhov niektorých personálnych ...
b)
vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,
c)
vyžadovať od nadriadených potrebné informácie a podklady,
d)
podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
e)
vyžadovať od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
f)
vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených ...
(4)

Služobný úrad rozhoduje o použití sociálneho fondu so súhlasom príslušného odborového orgánu.

(5)

Na účely uvedené v odseku 3 služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné informácie, ...

(6)

V služobnom úrade, v ktorom nepôsobí odborová organizácia, zastupuje príslušníkov personálna rada alebo ...

§ 160
(1)

Člen príslušného odborového orgánu, člen personálnej rady alebo personálny dôverník sú chránení proti ...

(2)

Príslušník, ktorý bol zvolený do funkcie vo vyššom odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje uvoľnenie ...

JEDENÁSTA HLAVA

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VYKONÁVANÍ SLUŽBY

§ 161 - Rekondičný pobyt
(1)

Služobný úrad je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného ...

(2)

Na rekondičnom pobyte v trvaní 14 dní nepretržite v kalendárnom roku sú povinní zúčastniť sa

a)
príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí bezprostredne plnia úlohy podľa § 3 ods. 1 písm. c) ...
b)
ostatní príslušníci Hasičského a záchranného zboru starší ako 45 rokov, ktorí majú podľa odseku 15 započítaných ...
(3)

Rekondičný pobyt sa neposkytuje príslušníkovi, ktorý je vo výpovednej lehote alebo ktorý končí služobný ...

(4)

Rekondičný pobyt sa vykonáva internátnym spôsobom a ambulantným spôsobom v prípadoch určených vo všeobecne ...

(5)

Služobný úrad musí počas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, a ak ide ...

(6)

Príslušníka na rekondičný pobyt podľa odseku 2 vysiela v určenom termíne vedúci služobného úradu.

(7)

Príslušník je povinný nastúpiť na rekondičný pobyt v určenom termíne; náhradný nástupný termín sa môže ...

(8)

Ak príslušník nenastúpi na rekondičný pobyt v určenom termíne a neoznámi dôvody, pre ktoré sa na rekondičnom ...

(9)

Služobný úrad určí príslušníkovi spôsob dopravy, prípadne ďalšie podmienky ako pri služobnej ceste.

(10)

Rekondičný pobyt sa príslušníkovi poskytuje bezplatne. Náklady spojené s rekondičným pobytom príslušníka ...

(11)

Príslušníkovi, ktorý sa zúčastňuje na povinnom rekondičnom pobyte, zodpovedá za škodu vzniknutú pri ...

(12)

Za účasť na rekondičnom pobyte sa považuje aj absolvovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného ...

(13)

Účasť na rekondičnom pobyte sa posudzuje ako vykonávanie služby. Príslušníkovi počas rekondičného pobytu ...

(14)

Podrobnosti o rekondičnom pobyte ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(15)

Za započítané roky u príslušníka Hasičského a záchranného zboru sa považuje čas

a)
odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),
b)
výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva ...
c)
výkonu zamestnania ako príslušníka Zboru požiarnej ochrany alebo
d)
výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v Mestskom ...
e)
výkonu zamestnania v závodnom požiarnom útvare a závodnom hasičskom útvare.
(16)

Za započítané roky u príslušníka Horskej záchrannej služby sa považuje čas

a)
odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),
b)
výkonu zamestnania záchranára v Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej výchovy ...
c)
výkonu zamestnania záchranára v Horskej službe na Slovensku od 1. júna 1990 do 31. decembra 2002,
d)
výkonu zamestnania záchranára v Správe Tatranského národného parku do 31. decembra 1994,
e)
výkonu zamestnania záchranára v Štátnych lesoch Tatranského národného parku od 1. januára 1995 do 31. ...
f)
výkonu zamestnania ako zamestnanec Horskej záchrannej služby od 1. januára 2003 do 31. decembra 2007. ...
§ 162 - Ministerstvo upraví služobným predpisom bezpečnosť práce
a)

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a pri vykonávaní ...

b)

príslušníkov Horskej záchrannej služby pri poskytovaní pomoci, pri vykonávaní záchranných prác v horských ...

TRETIA ČASŤ

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE PRÍSLUŠNÍKOV, NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENIE PRÍSLUŠNÍKOV

Spoločné ustanovenia o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k ošetrovnému, ...

§ 172 - Poistné na zdravotné poistenie

Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie29) sa príslušník posudzuje ako zamestnanec. Služobný ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 174 - Premlčanie a zánik práva
(1)

Právo sa premlčí, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej týmto zákonom. Na premlčanie sa prihliadne, ...

(2)

Právo zaniká, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným zákonom, v prípadoch ...

(3)

Ak účastník uplatní svoje právo a v začatom konaní sa riadne pokračuje, premlčacia lehota počas konania ...

§ 175 - Lehoty
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo rozhodnuté o plnení v splátkach, začína plynúť lehota na uplatnenie práva na jednotlivé splátky ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, je lehota na uplatnenie peňažných pohľadávok zo služobného pomeru ...

(4)

Ak ide o opakujúce sa plnenie, je lehota na uplatnenie práva na jednotlivé plnenia tri roky od ich splatnosti. ...

(5)

Lehota na uplatnenie práva na náhradu škody je dva roky; začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvie ...

(6)

Právo priznané právoplatným rozhodnutím sa premlčuje v lehote desiatich rokov odo dňa, keď sa malo podľa ...

(7)

Premlčacia lehota uvedená v odseku 6 platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí ...

(8)

Práva na opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala po právoplatnosti rozhodnutia, sa premlčujú ...

§ 176 - Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného platu príslušníka; ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť príslušníka zaplatiť peňažnú sumu služobnému úradu, môže sa ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na jeho požiadanie čiastku ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak tento nárok neuspokojí príslušník, hoci ho na ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému úradu príslušník. ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť príslušník. ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od príslušníka náhradu za plnenie ...

Prechod práv a povinností zo služobného pomeru

§ 177 - Zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením
(1)

Ak zanikne služobný úrad na základe tohto zákona alebo osobitného zákona zlúčením alebo splynutím s ...

(2)

Ak zanikne služobný úrad na základe tohto zákona alebo osobitného zákona rozdelením, práva a povinnosti ...

§ 178 - Prevod časti služobného úradu
(1)

Ak sa na základe osobitného zákona prevádza časť služobného úradu do iného služobného úradu, práva a ...

(2)

Práva a povinnosti doterajšieho služobného úradu voči príslušníkom prechádzajúcej časti služobného úradu, ...

§ 179 - Zrušenie služobného úradu

Ak sa na základe osobitného zákona služobný úrad zruší, osobitný zákon ustanoví, na ktorý služobný úrad ...

§ 180 - Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Právo musí byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v rozhodnutí, ...

(4)

Ak nie je čas uspokojenia práva ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, musí sa právo ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, je právo uspokojené v okamihu doručenia ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov týkajúcich sa toho, koho právo sa má uspokojiť, ...

(7)

Príslušník aj služobný úrad sú povinní prijať i čiastočné plnenie, ak to neodporuje povahe práva, ktoré ...

(8)

Ak je príslušník povinný uspokojiť viac peňažných pohľadávok a plnenie nestačí na vyrovnanie všetkých, ...

(9)

Ak príslušník požiada služobný úrad, aby mohol právo uspokojiť v splátkach, môže mu služobný úrad povoliť ...

(10)

Ak príslušník neplní niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný úrad žiadať zaplatenie celého ...

(11)

Ak je rozhodnutím určené plnenie v splátkach a ak chce príslušník právo uspokojiť celkom, je služobný ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky z omeškania v sume ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúkané plnenie neprijme alebo neposkytne súčinnosť ...

(15)

Služobný úrad alebo príslušník, ktorých právo sa uspokojilo, sú povinní vydať o tom potvrdenie, ak oň ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie vydať súčasne s prijatím plnenia o tom písomné potvrdenie, ...

§ 181 - Uplynutie času

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím času, na ktorý boli obmedzené.

§ 182 - Smrť príslušníka
(1)

Peňažné nároky príslušníka jeho smrťou nezanikajú; do trojnásobku jeho služobného platu zo služobného ...

(2)

Peňažné nároky služobného úradu zanikajú smrťou príslušníka okrem práva, o ktorom sa právoplatne rozhodlo ...

§ 183 - Osobitné ustanovenie o bývalom príslušníkovi, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo bývalého príslušníka, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o právo proti nemu, nezapočítava ...

§ 184 - Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ...

(4)

Návrh je potrebné doručiť služobnému úradu v určenej lehote.

(5)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa netýkajú obdobia, ktorého uplynutím je podmienený vznik práva ...

Zastúpenie

§ 185

Služobný úrad sa môže dať zastúpiť podľa osobitného predpisu.25)

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

§ 189 - Kolektívne zmluvy
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, ...

(2)

Rokovať o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa môžu

a)
za príslušníkov zástupcovia príslušného vyššieho odborového orgánu, ktorých oprávnenie vyplýva zo stanov ...
b)
ministerstvo.
§ 190 - Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
(1)

Kolektívne vyjednávanie sa začína predložením písomného návrhu na uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho ...

(2)

Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokovať a poskytovať si potrebnú súčinnosť.

(3)

Podmienky vykonávania štátnej služby podľa § 189 ods. 1 upravené v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa ...

§ 191 - Kolektívny spor
(1)

Kolektívny spor podľa tohto zákona je spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(2)

Kolektívny spor riešia zmluvné strany predovšetkým zmierovacím konaním.

(3)

Zmluvné strany si môžu v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa určiť po vzájomnej dohode ...

(4)

Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa po konaní pred zmierovateľom, zmluvné strany ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 193

Na služobný pomer príslušníkov sa použijú primerane ustanovenia § 39, § 64 ods. 1 písm. a) a c), § 85 ...

§ 193a

Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1 ...

§ 194
(1)

Mestský požiarny zbor mesta Košice zriadený podľa doterajších predpisov sa od 1. apríla 2002 stáva súčasťou ...

(2)

Príslušník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, alebo zamestnanec, ...

(3)

Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy ...

a)
dosiahol vek 45 rokov a bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu34) alebo
b)
dosiahol vek 50 rokov, odpracoval v Zbore požiarnej ochrany minimálne 10 rokov, bola mu udelená výnimka ...
§ 194a
(1)

Vojenské záchranné útvary civilnej ochrany (ďalej len „vojská civilnej ochrany") sa po transformácii ...

(2)

Profesionálny vojak vojsk civilnej ochrany v stálom služobnom pomere alebo v dočasnom služobnom pomere, ...

(3)

Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy ...

(4)

Dĺžka štátnej služby príslušníka podľa odsekov 2 a 3 je najviac dva roky. Príslušník v dočasnej štátnej ...

§ 194b
(1)

Mestský Hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadený podľa doterajších ...

(2)

Zamestnanec obce, ktorý bol aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky k 31. decembru 2002 zamestnancom ...

(3)

Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy ...

(4)

Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy ...

§ 195
(1)

Príslušník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, alebo zamestnanec, ...

(2)

Príslušník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, alebo zamestnanec, ...

a)
nedosiahol vek 45 rokov a bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu36) až do získania kvalifikačných ...
b)
bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu37) a riadne pokračuje v štúdiu, ktorým získa požadované ...
c)
bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu38) z kvalifikačného predpokladu úplného stredného ...
(3)

Ustanovenie § 123 ods. 3 sa nevzťahuje na príslušníka uvedeného v odseku 2, ktorý si dopĺňa požadované ...

§ 195a
(1)

Zamestnanec ministerstva, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorý bol k 31. decembru ...

(2)

Zamestnanec ministerstva, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 ods. 1 písm. c) až e) a i) až k) a ktorý ...

§ 195b
(1)

Zamestnanec obce, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorý bol k 31. decembru 2002 ...

(2)

Zamestnanec obce, ktorý k 31. decembru 2002 odpracoval aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky v ...

§ 196

Príslušník Zboru požiarnej ochrany alebo zamestnanec, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

§ 196a

Zamestnanec ministerstva alebo zamestnanec obce, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 alebo v § 12 ods. ...

§ 197
(1)

Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v § 194 až 196 sa postupuje podľa § 17 až 19, § 49, § 103 až 122. ...

(2)

Ak zamestnanec alebo príslušník Zboru požiarnej ochrany

a)
nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby,
b)
nie je vymenovaný do prípravnej štátnej služby,
c)
nespĺňa predpoklady ustanovené v § 17 ods. 1 písm. a) a h),
d)
odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú prísahu s výhradou, alebo sa nedostaví na zloženie ...
e)
do 30. apríla 2002 dovŕši vek 65 rokov,

skončí sa jeho pracovný pomer najneskôr do šiestich mesiacov od 1. apríla 2002. V takomto prípade patrí ...

§ 197a
(1)

Pri vymenovaní zamestnanca ministerstva alebo zamestnanca obce uvedeného v § 194a, 194b, § 195a, 195b ...

(2)

Ak zamestnanec ministerstva alebo zamestnanec obce

a)
nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby,
b)
nie je vymenovaný do prípravnej štátnej služby,
c)
nespĺňa predpoklady ustanovené v § 17 ods. 1 písm. a) až h),
d)
odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú prísahu s výhradou, alebo sa nedostaví na zloženie ...
e)
do 31. januára 2003 dovŕši vek 65 rokov,

skončí sa jeho pracovný pomer najneskôr do šiestich mesiacov od 1. januára 2003. V takom prípade patrí ...

§ 198
(1)

Príslušník Zboru požiarnej ochrany, ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona, stáva sa zamestnancom ...

(2)

Zamestnanec, ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona, nestáva sa zamestnancom príslušného ...

§ 198a
(1)

Zamestnanec ministerstva, ktorý bol k 31. decembru 2002 v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere ...

(2)

Zamestnanec obce, ktorý plnil úlohy uvedené v osobitnom predpise38c) a ktorému nevznikne služobný pomer ...

§ 199

Príslušník je povinný bez zbytočného odkladu skončiť činnosť uvedenú v § 69 ods. 5 spôsobom vyplývajúcim ...

§ 200
(1)

Nároky z pracovného pomeru z obdobia pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných ...

(2)

Príslušníkom podľa § 194

a)
sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa tohto zákona v prípade, ak určením služobného ...
b)
započítaná prax priznaná zamestnávateľom podľa doterajších predpisov zostáva zachovaná.
(3)

Doplatok k služobnému platu podľa odseku 2 písm. a) poskytuje služobný úrad príslušníkovi iba počas ...

§ 201
(1)

Hodnosti príslušníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za hodnosti príslušníkov podľa ...

(2)

Príslušníkovi v hodnosti rotného sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť rotmajstra.

(3)

Príslušníkovi v hodnosti podporučíka, ak má vysokoškolské vzdelanie s výnimkou bakalárskeho vzdelania, ...

(4)

Ak príslušník splní čas výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov, posudzuje sa, akoby výsluhu ...

(5)

Zamestnanec, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona, môže byť vymenovaný do hodnosti rotmajstra ...

§ 201a

Zamestnanca ministerstva, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona, možno vymenovať s prihliadnutím ...

§ 202 -

hodnosť Sk mesačne rotmajster 900 nadrotmajster 950 podpráporčík 1 000 práporčík 1 ...

Do nadobudnutia účinnosti § 112 patrí príslušníkovi hodnostný príplatok, a to:

§ 204

Na zodpovednosť za škodu pri služobnom úraze a chorobe z povolania sa vzťahuje osobitný predpis.40)

§ 205
(1)

Za vyššie odborné vzdelanie na účely tohto zákona sa príslušníkom Zboru požiarnej ochrany a zamestnancom ...

(2)

Odborná spôsobilosť príslušníka Zboru požiarnej ochrany a zamestnanca získaná podľa doterajších predpisov ...

(3)

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa doterajších ...

(4)

Na zamestnanca právnickej osoby alebo na zamestnanca podnikajúcej fyzickej osoby, ktorý vykonával činnosti ...

§ 205a

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené do 31. decembra 2002 podľa doterajších predpisov sa považujú ...

§ 205b
(1)

Štátna služba príslušníkov v služobnom pomere podľa tohto zákona sa nepovažuje za štátnu službu v služobnom ...

(2)

Rovnošaty podľa doterajších predpisov používané do 31. decembra 2002 vo vojskách civilnej ochrany alebo ...

§ 205c

Na zamestnancov obce uvedených v § 194b a 195b platia ustanovenia § 201 ods. 5 a § 205 ods. 1 a 2 rovnako. ...

§ 206
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov príslušníkov Zboru požiarnej ochrany prechádzajú z krajských ...

(2)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov okresných úradov a krajských úradov týkajúce ...

§ 206a - Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnej služby príslušníkov krajského riaditeľstva zboru ako služobného ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce ...

(3)

Nároky vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 1 a 2 uspokojí ministerstvo podľa osobitných ...

(4)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe krajské riaditeľstvo zboru k 31. decembru 2012, ...

(5)

Konanie vo veciach služobného pomeru začaté do 31. decembra 2012, v ktorom koná krajské riaditeľstvo ...

§ 207
(1)

Správa majetku, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v užívaní odborov požiarnej ochrany ...

(2)

Prevod majetku, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vo vlastníctve mesta Košice a v ...

(3)

Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ...

§ 207a

Suma vyrovnávacieho príspevku, ktorý bol priznaný pred 31. decembrom 2004 vrátane, sa po 1. januári ...

§ 207b
(1)

Konania začaté vo veci vymenovania príslušníka do štátnej služby, vymenovania čakateľa do stálej štátnej ...

(2)

Odpis z registra trestov nie je povinný predložiť príslušník zboru, ktorému vznikol služobný pomer pred ...

(3)

Ak sa prijímacie konanie začalo alebo ak výberové konanie bolo vyhlásené pred 1. januárom 2006, dokončí ...

(4)

Príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu17aaa) pred 1. januárom ...

(5)

Úprava vyrovnávacieho príspevku podľa § 133 ods. 4 sa nevzťahuje na vyrovnávací príspevok právoplatne ...

(6)

Príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku pred 1. januárom 2006, ...

(7)

Príslušník, ktorému vznikol služobný pomer podľa § 194a a spĺňa podmienky zúčastniť sa rekondičného ...

§ 207c - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)

Suma vyrovnávacieho príspevku, ktorý bol právoplatne priznaný od 1. apríla 2002 vrátane do 31. decembra ...

(2)

Rozdiel medzi vyrovnávacím príspevkom vyplácaným pred 1. septembrom 2007 a vyrovnávacím príspevkom upraveným ...

(3)

Služobný úrad vydá do 30. novembra 2007 rozhodnutie, ktorým prizná zvýšenú sumu vyrovnávacieho príspevku ...

(4)

Ustanovenie § 207b ods. 5 sa od 1. septembra 2007 nepoužije.

§ 208

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem Zbor požiarnej ochrany, rozumie sa tým ...

§ 208a

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem vojská civilnej ochrany alebo vojenské ...

§ 209
(1)

Systemizáciu v štátnej službe na rok 2002 podľa § 15 ods. 1 a 2 určí vláda do 31. októbra 2001.

(2)

Systemizáciu a organizačnú štruktúru Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky ...

§ 209a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2008
§ 209b
(1)

Ak príslušníkovi vznikol nárok na príplatok k ošetrovnému do 31. decembra 2007, zaniká tento nárok dňom ...

(2)

Na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému, na ktoré vznikol príslušníkovi ...

(3)

Na odchodné a úmrtné, na ktoré vznikol príslušníkovi nárok do 31. decembra 2007, sa vzťahujú predpisy ...

(4)

Bývalému príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na vyrovnávací príspevok do 31. decembra 2007, zostáva ...

(5)

Bývalému príslušníkovi, manželke, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu po zomretom príslušníkovi, ...

(6)

Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončil v období od 1. apríla ...

(7)

Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skočí v období od 1. januára ...

(8)

Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončí v období od 1. januára ...

§ 209c
(1)

Zamestnanec, ktorý k 1. januáru 2008 bol zamestnancom Horskej záchrannej služby, plní úlohy Horskej ...

(2)

Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy ...

(3)

Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy ...

(4)

Zamestnanec, ktorý k 1. januára 2008 bol zamestnancom Horskej záchrannej služby, plní úlohy Horskej ...

(5)

Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v odsekoch 1 až 4 sa postupuje podľa § 17 až 19, § 21 ods. 3 a ...

(6)

Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v odsekoch 1 až 4 do hodnosti sa do času výsluhy rokov v hodnosti ...

(7)

Zamestnanec Horskej záchrannej služby, ktorý plnil úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného ...

(8)

Nároky z pracovného pomeru z obdobia pred 1. januárom 2008 sa posudzujú podľa predpisov účinných do ...

(9)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnanca Horskej záchrannej služby prechádzajú na služobný ...

(10)

Zamestnancom Horskej záchrannej služby podľa odsekov 1 až 4 započítaná prax priznaná zamestnávateľom ...

(11)

Zamestnanca Horskej záchrannej služby, ktorý bol vymenovaný za nadriadeného podľa doterajších predpisov ...

(12)

Za nadriadeného podľa odseku 11 možno vymenovať aj zamestnanca Horskej záchrannej služby, ktorý nespĺňa ...

(13)

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené do 31. decembra 2007 medzi zamestnancom Horskej záchrannej ...

(14)

Príslušníkom Horskej záchrannej služby sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa tohto ...

(15)

Doplatok k služobnému platu podľa odseku 14 poskytuje služobný úrad príslušníkovi iba počas vykonávania ...

§ 209d

Ustanovenie § 205b ods. 1 sa od 1. januára 2008 nepoužije.

§ 209e
(1)

Ak výberové konanie začalo alebo bolo vyhlásené pred 1. aprílom 2009, dokončí sa podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Príslušník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý do 31. marca 2009 nedosiahol hodnosť podporučíka, povýši ...

(3)

Ak dňom 1. apríla 2009 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka podľa § 103 ods. 1 písm. a) až ...

§ 209f
(1)

Bývalý príslušník, manželka, manžel alebo nezaopatrené dieťa po zomretom príslušníkovi (ďalej len “poberateľ„), ...

(2)

Ak poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku nezašle ministerstvu písomné oznámenie v termínoch ...

(3)

Ak je poberateľom príplatku za štátnu službu k dôchodku nezaopatrené dieťa, je poberateľ príplatku za ...

§ 209g - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Príslušníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a príslušníkovi, ktorý nastúpil ...

§ 209h - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa začleňuje do Krajského ...

§ 209i - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
(1)

Príplatok za štátnu službu k starobnému dôchodku alebo predčasnému starobnému dôchodku podľa § 209b ...

(2)

Nárok na priznaný príplatok za štátnu službu k starobnému dôchodku alebo predčasnému starobnému dôchodku ...

§ 209j - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Príslušníkovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo ...

(2)

Príslušníkovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby ...

(3)

Príslušníkovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby ...

(4)

Príslušníkovi, ktorému bolo poskytnuté platené služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat ...

(5)

Služobné voľno podľa odsekov 2 a 3 sa príslušníkovi neposkytne, ak sa za starostlivosť o člena rodiny ...

(6)

Príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na služobné voľno z dôvodu podľa odseku 2 pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 209k - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021

Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril ...

§ 210 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ...

2.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. októbra 1991 č. PO-142/2-91, ktorým sa upravujú ...

3.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti ...

4.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 1995 č. PO-1555/2-94 o rovnošatách príslušníkov ...

§ 211 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2001, ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Rutinné činnosti pri príprave rozhodnutí spravidla s úplnými informáciami spracúvanými podľa presných ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax jeden rok a osobitný kvalifikačný ...

  Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax štyri roky a osobitný kvalifikačný ...

  Odborné činnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo súdneho konania ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný ...

  Samostatné odborné činnosti alebo samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad.

  Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenej časti štátnej služby v orgánoch ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný kvalifikačný ...

  Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Rozhodovanie na druhom stupni správneho ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a osobitný ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax deväť rokov a osobitný ...

  Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax deväť rokov a osobitný ...

  Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Rutinné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne s úplnými informáciami podľa presných ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného ...

  Samostatné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne s premenlivými informáciami podľa ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného ...

  Odborná prax viac ako dva roky.

  Samostatné odborné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne podľa presných postupov. ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, osobitný kvalifikačný ...

  Samostatné odborné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne alebo samostatné vykonávanie ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný kvalifikačný ...

  Samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na zverenom úseku. Riadenie, koordinovanie ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a osobitný ...

  Samostatné odborné, organizačné a preventívne činnosti v členení podľa organizačnej štruktúry.

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax osem rokov a osobitný ...

  Samostatné odborné, organizačné a špecializované činnosti v členení podľa organizačnej štruktúry. Koncepčné, ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax osem rokov a osobitný ...

  Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na celoštátnej úrovni. Koordinovanie celoštátneho alebo ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 315/2001 Z.z.

  STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY(€ mesačne)

  Prevziať prílohu - STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE NADRIADENÝM V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE A V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

  1. Ministerstvo – Prezídium Hasičského a záchranného zboru       Nadriadení Percentuálny podiel príplatku ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2002 o niektorých aspektoch organizácie ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  8.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 • 1a)  § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 2a)  Napríklad čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 2b)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 3)  § 5 ods. 5, § 8 a 12 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 3a)  Napríklad zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 3b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských hraniciach, ...
 • 5)  § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 25 až 29 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 7)  § 89 ods. 13 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 7b)  Napríklad § 21 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej ...
 • 7c)  § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 9)  § 2 ods. 2 a § 44 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 9a)  § 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
 • 10a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 10a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10ab)  § 7 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...
 • 10b)  § 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 10c)  § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 10d)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.§ 9 ods. 3 zákona ...
 • 10e)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 11)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 12)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 12a)  Napríklad § 92 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 13)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  § 12 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15a)  § 58 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 16a)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 16b)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 17)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 17a)  § 13 zákona č. 314/2001 Z. z.§ 19 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. ...
 • 17aa)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 17aaa)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 17aaaa)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  § 4 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 562/2005 Z. z.
 • 18)  § 143 a 143a Občianskeho zákonníka.
 • 18a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 18b)  Napríklad § 13 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z., § 22 ods. 1 a 2 zákona ...
 • 19)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 26 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
 • 20a)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 20b)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20c)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20d)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 20e)  § 85 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20f)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 22)  § 22 a 43b zákona č. 172/1990 Zb.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja ...
 • 24a)  § 4 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 544/2002 Z. z.
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 25a)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 26)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27a)  § 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 28)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 29)  Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 31a)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 5 ods. 7 písm. a) a d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch ...
 • 35)  § 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.
 • 35a)  § 55 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z.§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach ...
 • 36)  § 5 ods. 7 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.§ 5 ods. 7 písm. d) nariadenia ...
 • 37)  § 5 ods. 7 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.§ 5 ods. 7 písm. b) nariadenia ...
 • 38)  § 5 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. § 5 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 38a)  § 55 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z.§ 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 380/1997 Z. z.
 • 38b)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 38c)  § 32 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  Napríklad Zákonník práce.
 • 40a)  Napríklad § 63 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 41)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 76/2021 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore