Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 11.08.2001
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35 JUD254 DS24 EU PP16 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/2001 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 347/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Hasičskom a záchrannom zbore

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie Hasičského a záchranného ...

(2)

Tento zákon upravuje aj štátnu službu a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a so ...

(3)

Pod pojmom príslušník sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Hasičského a záchranného ...

(4)

Pod pojmom zbor sa na účely tohto zákona rozumie Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná ...

(5)

Pod pojmom prezident zboru sa na účely tohto zákona rozumie prezident Hasičského a záchranného ...

PRVÁ ČASŤ

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

PRVÁ HLAVA

ZRIADENIE, ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE ZBORU

§ 2
Zriadenie a riadenie zboru
(1)

Zriaďuje sa Hasičský a záchranný zbor.

(2)

Zbor je jednotne organizovaným zborom, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto ...

(3)

Zbor je budovaný podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti.

(4)

Zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

§ 3
Úlohy zboru
(1)

Zbor

a)
plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,1)
b)
vykonáva štátny požiarny dozor,
c)
plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri ...
d)
poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických ...
e)
vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
f)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania ...
g)
plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi ...
h)
plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním ...
i)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.2a)
(2)

Zbor sa podieľa

a)
na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, nežiaducich udalostiach1a) ...
b)
na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní ...
c)
na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,
d)
v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi3) aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, ...
e)
na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.
(3)

Zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy ...

(4)

Zbor spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými ...

(5)

Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení dobrovoľných hasičských zborov obce, ...

(6)

Zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných ...

(7)

Zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...

Organizácia zboru

§ 4
(1)

Zbor tvoria

a)
prezídium zboru,
b)
krajské riaditeľstvá zboru,
c)
okresné riaditeľstvá zboru,
d)
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
e)
zariadenia zboru,
f)
pracoviská zboru.
(2)

Zbor riadi prezident zboru. Prezidenta zboru vymenúva a odvoláva minister.

(3)

Prezídium zboru je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). ...

(4)

Ministerstvo môže zriadiť alebo zrušiť zariadenia zboru i mimo svojho sídla.

(5)

Krajské riaditeľstvo zboru riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister na návrh prezidenta ...

(6)

Krajské riaditeľstvo zboru je preddavková organizácia ministerstva.

(7)

Krajské riaditeľstvo zboru so súhlasom prezídia zboru môže zriadiť alebo zrušiť pracovisko ...

(8)

Okresné riaditeľstvo zboru riadi riaditeľ, ktorého na návrh riaditeľa krajského riaditeľstva ...

(9)

Krajské riaditeľstvo zboru, okresné riaditeľstvo zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného ...

(10)

Vnútornú organizáciu zboru určuje minister na návrh prezidenta zboru.

(11)

Prezident zboru na zabezpečenie plnenia úloh zboru zriaďuje odborné služby. Odbornou službou sa ...

§ 5
(1)

Sídlom krajského riaditeľstva zboru je spravidla obec, ktorá je sídlom kraja.

(2)

Sídla okresných riaditeľstiev zboru a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej ...

(3)

Obec, ktorá je sídlom krajského riaditeľstva zboru alebo okresného riaditeľstva zboru, alebo hasičskej ...

§ 6
(1)

Zbor je financovaný z rozpočtu ministerstva. Ministerstvo spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ...

(2)

Ministerstvo určuje materiálne vybavenie a technické zabezpečenie zboru.

DRUHÁ HLAVA

OPRÁVNENIA A OSOBITNÉ POVINNOSTI PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

§ 7
Oprávnenia príslušníka Hasičského a záchranného zboru
(1)

Príslušník je oprávnený, ak to vyžaduje plnenie úloh zboru,

a)
vyzvať každého, aby nevstupoval na určené miesto alebo aby sa podrobil iným obmedzeniam vyplývajúcim ...
b)
vyzvať fyzickú osobu, ktorá je dôvodne podozrivá z porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi, ...
c)
vstupovať na pozemok, do objektov a zariadení,
d)
vykonávať ďalšie potrebné činnosti a zisťovania v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi,6)
e)
nazerať do príslušnej dokumentácie,
f)
požadovať potrebné informácie, údaje a vysvetlenia,
g)
požadovať potrebnú súčinnosť od právnických osôb a fyzických osôb.
(2)

Príslušník je oprávnený otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor a vstúpiť doň na účely ...

(3)

Príslušník, ktorý vykonáva pyrotechnickú činnosť (ďalej len „pyrotechnik"), je oprávnený ...

(4)

Pyrotechnik je oprávnený na účely uvedené v odseku 3 a na účely výučby a výcviku držať, ...

(5)

Príslušník je oprávnený na mieste zásahu vypnúť alebo odstaviť prívod energií do vyhradených ...

(6)

Činnosť podľa odseku 5 sa považuje za činnosť vykonávanú v služobnom pomere; pri jej vykonávaní ...

Osobitné povinnosti príslušníka

§ 8
(1)

Na vykonanie zásahu8) podľa § 7 ods. 2 príslušník zabezpečí prítomnosť nezaujatej osoby; nemusí ...

(2)

Po vykonaní zásahu je príslušník povinný bezodkladne upovedomiť príslušný orgán Policajného ...

(3)

Na vstup do vojenských objektov, objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, ...

(4)

Po vykonaní činnosti podľa § 7 ods. 5 v rámci zásahu je príslušník povinný bez zbytočného ...

§ 9
(1)

Príslušník je povinný pri vykonávaní zásahu dbať na to, aby v súvislosti s touto činnosťou ...

(2)

Príslušník je povinný vykonať zásah i v čase mimo vykonávania služby alebo urobiť iné opatrenia ...

§ 10
Príslušník nie je povinný vykonať zásah, ak
a)

jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,

b)

na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a zásah takéto vyškolenie alebo vycvičenie ...

c)

nie je vybavený zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a technickými prostriedkami, ...

§ 11
(1)

Príslušník pri plnení úloh zboru preukazuje svoju príslušnosť k zboru rovnošatou, služobným ...

(2)

Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník svoju príslušnosť k zboru iba vo výnimočných prípadoch, ...

(3)

Príslušník pri preukazovaní príslušnosti k zboru nesmie služobný preukaz vydať z rúk; na požiadanie ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA PRÍSLUŠNÍKOV

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 12
(1)

Štátnou službou príslušníkov sa na účely tohto zákona rozumie plnenie úloh zboru príslušníkom ...

(2)

Príslušníkom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa ...

(3)

Plnením úloh uvedených v odseku 1 sa rozumie aj plnenie úloh príslušníkov na úseku riadenia, ...

(4)

Miestom vykonávania štátnej služby na účely tohto zákona je obec alebo inak určené miesto, ...

(5)

Služobný pomer sa zakladá k štátu.

(6)

Na právne vzťahy príslušníkov pri vykonávaní štátnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, ...

(7)

Na právne vzťahy zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru podľa odseku 3, § 3 ods. 1 a 2 alebo ...

(8)

Na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, ako aj počas trvania ...

§ 13
(1)

V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje ...

a)
minister vo vzťahu k riaditeľovi Horskej záchrannej služby,
b)
minister alebo v rozsahu ním ustanovenom iná osoba podľa odseku 2 vo vzťahu k príslušníkom Hasičského ...
c)
riaditeľ Horskej záchrannej služby vo vzťahu k príslušníkom Horskej záchrannej služby.
(2)

Nadriadeným môže byť príslušník, ktorý je vymenovaný do stálej štátnej služby, príslušník ...

(3)

Služobným úradom na účely tohto zákona sa rozumie

a)
ministerstvo,
b)
Horská záchranná služba.
(4)

Osobným úradom vo veci uplatňovania služobného pomeru je úrad, ktorý je osobitným útvarom služobného ...

(5)

Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru ...

DRUHÁ HLAVA

DRUHY, VZNIK, ZMENA A SKONČENIE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 14
Druhy štátnej služby sú
a)

prípravná štátna služba (§ 23),

b)

stála štátna služba (§ 29),

c)

dočasná štátna služba (§ 30).

§ 15
(1)

Počet príslušníkov v štátnej službe a objem finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov ...

(2)

Návrh počtu príslušníkov v štátnej službe a návrh objemu finančných prostriedkov na služobné ...

(3)

Rozpis schváleného počtu príslušníkov v štátnej službe v členení podľa funkcií v nadväznosti ...

(4)

Vedúci služobného úradu je povinný sledovať, zabezpečovať a dodržiavať plnenie schválenej ...

§ 16
(1)

Každý občan má právo byť informovaný o voľných miestach v zbore.

(2)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. ...

(4)

Občan pri vstupe do štátnej služby alebo príslušník, ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo ...

(5)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie príslušníka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že ...

Podmienky prijatia

§ 17
(1)

Príslušníkom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie ...

a)
je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 77 písm. c) až e) alebo uplynuli ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, do ktorej má byť vymenovaný,
d)
je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilý na vykonávanie služby,
e)
ovláda štátny jazyk,11)
f)
ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad ...
g)
má pobyt na území Slovenskej republiky.12)
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený ...

(3)

Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 102d ...

(4)

Posudzovanie psychickej spôsobilosti na účely tohto zákona vykonáva psychológ zboru. Podrobnosti ...

(5)

Podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až ...

(6)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či uchádzač spĺňa podmienky prijatia do služobného ...

a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu pobytu,
d)
štátne občianstvo,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením a pracovnými činnosťami,
i)
miesto a čas povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom ...
j)
všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
k)
zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
l)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti.
(7)

Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o príslušníkovi ...

§ 18
(1)

Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú

a)
požadované vzdelanie,
b)
osobitná odborná spôsobilosť u príslušníka Horskej záchrannej služby odborná spôsobilosť ...
c)
odborná prax.
(2)

Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 nemožno odpustiť, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 19
(1)

Požadované vzdelanie je vzdelanie15) v príslušnom stupni vzdelania v príslušnom študijnom odbore ...

(2)

Vzdelanie na účely tohto zákona je

a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné ...
b)
vyššie odborné vzdelanie,
c)
vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (ďalej len „bakalárske ...
d)
vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (ďalej len „vysokoškolské ...
(3)

Kvalifikačné predpoklady s výnimkou osobitných kvalifikačných predpokladov podľa odseku 5 sú ...

(4)

Nadobudnutie vzdelania uvedeného v odseku 2 sa posudzuje podľa osobitných predpisov.15)

(5)

Prezident zboru môže služobným predpisom určiť študijný odbor, ak je študijné zameranie potrebné ...

(6)

Odborná prax na účely tohto zákona je minimálny čas vyjadrený v rokoch, potrebný na vykonávanie ...

§ 20
Prijímacie konanie
(1)

Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti uchádzača.

(2)

Ak je to v záujme služobného úradu, vedúci služobného úradu alebo ním poverený príslušník ...

(3)

V prijímacom konaní uchádzač predloží

a)
písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru,
b)
vyplnený dotazník,
c)
životopis,
d)
osobné doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo osvedčené odpisy alebo ...
e)
vojenskú knižku alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo ...
f)
potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti ...
(4)

Uchádzač, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru, je povinný predložiť aj doklad ...

(5)

Uchádzača možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti ...

(6)

Na posúdenie spôsobilosti uchádzača na vykonávanie funkcie v zbore sa uchádzač musí podrobiť ...

(7)

Prijímacie konanie sa končí

a)
vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru,
b)
zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru z dôvodu, že v služobnom úrade nie je voľné ...
c)
späťvzatím žiadosti o prijatie do služobného pomeru,
d)
zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru bez zdôvodnenia, alebo
e)
úmrtím uchádzača.
(8)

Uchádzač, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, musí byť o výsledku prijímacieho konania ...

(9)

Služobný úrad eviduje uchádzača, ktorý splnil podmienky na prijatie do služobného pomeru a jeho ...

(10)

Náklady súvisiace s prijímacím konaním uhrádza uchádzač.

(11)

Podrobnosti o prijímacom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 21
Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká vymenovaním do funkcie dňom určeným v písomnom rozhodnutí o vymenovaní ...

(2)

Vymenovanie podľa odseku 1 vykoná vedúci služobného úradu; ak ide o vymenovanie do služobného ...

(3)

Rozhodnutie o vymenovaní príslušníka do štátnej služby musí obsahovať

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pridelené evidenčné číslo a miesto pobytu,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je vymenovaný,
e)
služobný úrad vrátane obce sídla služobného úradu, organizačnú jednotku a miesto vykonávania ...
f)
dĺžku kratšieho služobného času, ak bol povolený,
g)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný,
h)
dĺžku skúšobnej lehoty,
i)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak sa uchádzač prijíma do dočasnej štátnej služby.
(4)

Proti rozhodnutiu o vymenovaní príslušníka do štátnej služby sa nemožno odvolať.

(5)

Príslušníkovi v štátnej službe podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej funkcii ...

funkcia platová trieda hasič 1 hasič záchranár 2 technik-strojník inšpektor 3 hasič ...

(6)

Príslušníkovi Horskej záchrannej služby podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej ...

funkcia platová trieda mladší záchranár 1 záchranár 2 starší záchranár, operátor operačného ...

(7)

Funkcia hasič a funkcia mladší záchranár sa vykonávajú len počas prípravnej štátnej služby. ...

(8)

Ak uchádzač nemôže nastúpiť do štátnej služby, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol ...

(9)

Služobný pomer nevznikne, ak uchádzač odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou. ...

§ 22
Služobná prísaha
(1)

Uchádzač pri vzniku služobného pomeru príslušníka skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily ...

(2)

Uchádzač pri vzniku služobného pomeru príslušníka Horskej záchrannej služby skladá služobnú ...

(3)

Služobná prísaha je zložená, ak po jej prečítaní ten, kto ju skladá, vyhlási „tak prisahám“ ...

§ 23
Prípravná štátna služba
(1)

Prípravná štátna služba je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby.

(2)

Prípravná štátna služba plynie odo dňa vzniku služobného pomeru a počas jej trvania je príslušník ...

(3)

Čakateľ vykonáva služobné úlohy pod dohľadom školiteľa. Školiteľom je bezprostredne nadriadený ...

(4)

Prípravnú štátnu službu možno predĺžiť, ak počas nej čakateľ bez svojho zavinenia nezískal ...

(5)

Po prijatí do služobného pomeru musí každý príslušník prejsť prípravnou štátnou službou ...

(6)

Obdobie prípravnej štátnej služby plynie odo dňa vzniku služobného pomeru a končí sa skúškou ...

§ 24
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Súčasťou prípravnej štátnej služby je odborná príprava čakateľa na získanie osobitnej odbornej ...

(2)

Odbornú prípravu na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti tvorí

a)
základná príprava,
b)
špecializovaná príprava.
(3)

V prípravnej štátnej službe po absolvovaní základnej prípravy plní príslušník úlohy zboru ...

(4)

Základnú prípravu vykonáva ministerstvo. Základná príprava sa končí skúškou pred skúšobnou ...

(5)

Špecializovaná príprava príslušníkov sa vykonáva až po skončení základnej prípravy.

(6)

Špecializovanú prípravu vykonáva ministerstvo. Špecializovaná príprava sa končí skúškou pred ...

(7)

Odseky 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na príslušníka v dočasnej štátnej službe, ktorý písomne ...

Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti

§ 25
(1)

Účelom overenia osobitnej odbornej spôsobilosti je overiť, či čakateľ pred vymenovaním do stálej ...

(2)

Rozsah a obsah vedomostí a zručností pre určené funkcie v zbore upraví ministerstvo.

(3)

Overenie osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykoná v týchto termínoch:

a)
skúška zo základnej prípravy do skončenia skúšobnej lehoty,
b)
skúška zo špecializovanej prípravy najneskôr do konca prípravnej štátnej služby.
(4)

Na vykonanie overenia osobitnej odbornej spôsobilosti má čakateľ právo, ak sa prípravná štátna ...

(5)

Deň úspešného overenia osobitnej odbornej spôsobilosti a u čakateľa Horskej záchrannej služby ...

§ 26
(1)

Ak čakateľ nesplnil požiadavky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti, povolí mu služobný ...

(2)

Žiadosť o opakovanie skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti sa musí doručiť služobnému ...

(3)

Skúšku zo základnej prípravy možno opakovať najskôr po mesiaci a najneskôr do troch mesiacov ...

§ 27
(1)

Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo.

(2)

Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva prezident zboru z príslušníkov v stálej ...

(3)

Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná ...

§ 28
Skúšobná lehota
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe ...

(2)

Skúšobná lehota začína plynúť odo dňa prijatia do služobného pomeru. Do skúšobnej lehoty ...

§ 29
Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba bezprostredne nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Podmienkou vymenovania do stálej štátnej služby je získanie osobitnej odbornej spôsobilosti a ...

(3)

Príslušník sa vymenuje do stálej štátnej služby

a)
po skončení prípravnej štátnej služby,
b)
po splnení podmienok podľa § 30 ods. 3 alebo
c)
ak už bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona vymenovaný do stálej štátnej ...
(4)

Do stálej štátnej služby sa po prijatí vymenuje aj uchádzač, ktorého predchádzajúci pracovný ...

§ 30
Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov, v ktorej ...

(2)

Do dočasnej štátnej služby možno vymenovať uchádzača na zastupovanie príslušníka počas pracovnej ...

(3)

Príslušník v dočasnej štátnej službe, ktorý spĺňa kvalifikačnú požiadavku osobitnej odbornej ...

(4)

Príslušník v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako príslušník v stálej štátnej ...

§ 31
Príbuzenské a iné obdobné vzťahy príslušníkov v služobnom pomere
(1)

Príslušníkov, ktorí sú blízkymi osobami podľa osobitného predpisu,16) nemožno zaradiť do štátnej ...

(2)

Uchádzač je povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1 pred vymenovaním ...

(3)

Príslušník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené ...

Rovnošata a ostatné zložky výstroja

§ 32
(1)

Príslušníkovi patrí rovnošata a jej súčasti.

(2)

Rovnošata je služobný odev príslušníka, ktorý má špecifické označenie vyjadrujúce jeho príslušnosť ...

(3)

Na rovnošate nosí príslušník štátny znak Slovenskej republiky.

(4)

Príslušník vykonáva štátnu službu spravidla v rovnošate.

§ 33
(1)

Príslušník má nárok na bezplatné poskytovanie rovnošaty a jej súčastí (ďalej len „naturálne ...

(2)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patria príslušníkovi na obnovu naturálnych náležitostí ...

(3)

Služobný úrad poskytuje príslušníčke raz za rok peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty ...

(4)

Hodnotu rovnošaty a jej súčastí podľa reálnych nákupných cien ustanoví každý rok všeobecne ...

(5)

Nárok na naturálne náležitosti príslušník uplatní do 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku, inak ...

(6)

Podrobnosti o druhoch rovnošiat a ich súčastiach, ich poskytovaní, nosení a vyobrazení a o vykonávaní ...

§ 34
Hodnosti
(1)

Príslušníkovi patrí hodnosť.

(2)

Ustanovujú sa tieto hodnosti a čas výsluhy rokov v hodnosti:

hodnosť výsluha rokov v hodnosti a) práporčícke hodnosti     1. rotmajster dva roky     ...

(3)

Pre hodnosti nadpráporčíka, plukovníka a generála sa čas výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje. ...

(4)

Do času výsluhy rokov v hodnosti sa započítava čas trvania služobného pomeru s výnimkou času ...

a)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim ...
b)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
c)
ďalšej rodičovskej dovolenky,
d)
dočasnej neschopnosti na službu pre chorobu alebo úraz, počas ktorej príslušník nemá nárok ...
e)
zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 52,
f)
na ktorý bolo príslušníkovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň ...
(5)

Do hodnosti vymenúva a povyšuje príslušníka vedúci služobného úradu; mimoriadne povýšenie ...

(6)

Prezidenta zboru vymenúva a povyšuje do hodnosti minister.

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

§ 35
(1)

Pre každú funkciu v zbore sa plánuje hodnosť.

(2)

Ak má príslušník úplné stredné všeobecné vzdelanie, pri prijatí do služobného pomeru je ...

(3)

Ak má príslušník vyššie odborné vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie, pri prijatí do služobného ...

(4)

Ak má príslušník vysokoškolské vzdelanie, pri prijatí do služobného pomeru je vymenovaný do ...

(5)

Ak príslušník pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosti v odbore, v ktorom dosiahol ...

(6)

Doba výkonu odborných činností podľa odseku 5 je na vymenovanie do hodnosti

a) nadporučíka 3 roky, b) kapitána 6 rokov, c) majora 10 rokov, d) podplukovníka 15 rokov, e) plukovníka ...

(7)

Plánované hodnosti pre jednotlivé funkcie v zbore a postup pri prepožičaní hodnosti upraví ministerstvo ...

§ 36
(1)

Príslušník, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona, je pri opätovnom prijatí vymenovaný ...

(2)

Príslušník, ktorý bol v pracovnom pomere v rámci Zboru požiarnej ochrany alebo v závodnom požiarnom ...

§ 37
(1)

Príslušník má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)
je vo funkcii, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú skutočne má, a to najvyššie ...
b)
od jeho posledného povýšenia uplynul určený čas výsluhy rokov v hodnosti (§ 34 ods. 2).
(2)

Príslušník v práporčíckej hodnosti vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná dôstojnícka ...

a)
hodnosti podporučíka, ak dosiahol úplné stredné všeobecné vzdelanie,
b)
hodnosti poručíka, ak dosiahol vyššie odborné vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie,
c)
hodnosti nadporučíka, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie, ak je takáto hodnosť pre funkciu plánovaná. ...
(3)

Ak si príslušník v práporčíckej hodnosti zvýši stupeň vzdelania, má nárok na vymenovanie ...

§ 38

Návrh na vymenovanie príslušníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky ...

§ 39
Prepožičanie hodnosti
(1)

Príslušníkovi vymenovanému do stálej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej služby možno ...

(2)

Prepožičať možno najvyššiu hodnosť plánovanú pre funkciu, do ktorej je príslušník vymenovaný, ...

(3)

Príslušníkovi, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok za hodnosť, do ...

Služobné hodnotenie

§ 40
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru príslušníkov. ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)
znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na výkon funkcie a ich uplatňovanie ...
b)
znalosti služobných predpisov, s ktorými bol príslušník riadne oboznámený,
c)
vykonávanie štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností príslušníka alebo nadriadeného pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
spôsobilosť príslušníka na ďalší výkon funkcie alebo vykonávanie štátnej služby,
f)
zručnosti a schopnosti príslušníka potrebné na výkon funkcie.
(3)

Príslušník je služobne hodnotený za obdobie, ktoré uplynulo od schválenia predchádzajúceho ...

(4)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na účely zistenia spôsobilosti príslušníka na vymenovanie ...
b)
ak príslušník vymenovaný do dočasnej štátnej služby pred jej skončením požiada o vymenovanie ...
(5)

V priebehu štátnej služby sa služobné hodnotenie vykoná

a)
najmenej raz za päť rokov,
b)
ak dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti príslušníka na výkon funkcie.
(6)

Ak sa služobné hodnotenie vykonáva podľa odseku 4, v závere služobného hodnotenia sa uvedie, ...

a)
je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby alebo
b)
nie je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby.
(7)

Ak sa služobné hodnotenie vykonáva podľa odseku 5, v závere služobného hodnotenia sa uvedie, ...

a)
je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu v zbore,
b)
je spôsobilý vykonávať nižšiu funkciu v zbore alebo
c)
nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v zbore.
§ 41
(1)

O služobnom hodnotení príslušníka rozhoduje vedúci služobného úradu na základe písomného ...

(2)

Komisia podľa odseku 1 musí v priebehu spracúvania návrhu služobného hodnotenia umožniť príslušníkovi ...

(3)

Ak príslušník podá k návrhu služobného hodnotenia v lehote určenej predsedom komisie písomné ...

(4)

Vedúci služobného úradu môže na základe písomných pripomienok alebo námietok príslušníka ...

§ 44
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného ...

(2)

Služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu príslušníka.

(3)

Podrobnosti o služobnom hodnotení a o zriadení, zložení a činnosti komisie upraví ministerstvo ...

Zmena služobného pomeru

§ 45
Zmena služobného pomeru je
a)

preradenie na inú funkciu,

b)

preloženie do iného miesta vykonávania štátnej služby,

c)

prevelenie,

d)

vymenovanie za nadriadeného,

e)

zastupovanie nadriadeného viac ako tri týždne,

f)

odvolanie nadriadeného,

g)

zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby,

h)

opätovné zaradenie príslušníka do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej štátnej ...

§ 46

Zmenu služobného pomeru vykoná písomným rozhodnutím vedúci služobného úradu, ktorý je príslušný ...

§ 47
Preradenie a preloženie
(1)

Príslušníka možno s jeho písomným súhlasom

a)
preradiť na inú funkciu v tom istom mieste vykonávania štátnej služby alebo
b)
preložiť na vykonávanie štátnej služby do iného miesta vykonávania štátnej služby,
c)
preložiť na vykonávanie štátnej služby do iného miesta vykonávania štátnej služby v tej istej ...
d)
preložiť na vykonávanie štátnej služby do iného miesta vykonávania štátnej služby a preradiť ...
e)
preložiť na vykonávanie služobných činností aj na iný služobný úrad, iný útvar ministerstva ...
(2)

Príslušníka možno preradiť podľa odseku 1 písm. a) alebo preložiť podľa odseku 1 písm. b), ...

a)
na určité obdobie, najdlhšie na tri mesiace v kalendárnom roku, alebo
b)
trvale.
(3)

Po uplynutí obdobia, počas ktorého bol príslušník preradený, preložený alebo preradený a preložený ...

(4)

Služobný úrad môže preradiť, preložiť alebo preložiť a preradiť príslušníka aj na základe ...

(5)

Trvalé preloženie do iného miesta vykonávania štátnej služby, ktoré sa nachádza v územnej ...

(6)

Na preradenie príslušníčky podľa odseku 1 písm. a) z dôvodov uvedených v § 102 nie je potrebný ...

(7)

Na preradenie, preloženie a na preradenie a preloženie sa nevzťahuje § 20.

§ 48
Prevelenie
(1)

Príslušníka možno preveliť aj bez jeho súhlasu na plnenie úloh zboru pri závažných požiaroch, ...

(2)

Príslušníka preveluje vedúci služobného úradu personálnym rozkazom, ktorý v prípade naliehavosti ...

(3)

Pri prevelení príslušníka do iného miesta výkonu štátnej služby mu patria náhrady ako pri ...

§ 49
Vymenovanie za nadriadeného a zastupovanie nadriadeného
(1)

Za nadriadeného vymenúva vedúci služobného úradu príslušníka v stálej štátnej službe.

(2)

Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v zbore, je vymenovaný ...

a)
veliteľ družstva,
b)
veliteľ čaty,
c)
veliteľ hasičskej stanice,
d)
vedúci pracoviska,
e)
vedúci oddelenia,
f)
zástupca riaditeľa zariadenia, zástupca veliteľa zariadenia,
g)
zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ...
h)
veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
i)
riaditeľ okresného riaditeľstva zboru,
j)
riaditeľ zariadenia, veliteľ zariadenia,
k)
riaditeľ krajského riaditeľstva zboru,
l)
riaditeľ odboru,
m)
viceprezident zboru,
n)
prezident zboru.
(3)

Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v Horskej záchrannej službe, ...

a)
riaditeľ strediska,
b)
vedúci oddelenia,
c)
zástupca riaditeľa,
d)
riaditeľ.
(4)

Vedúci služobného úradu vymenuje príslušníka v stálej štátnej službe na zastupovanie nadriadeného ...

(5)

Vedúci služobného úradu môže poveriť príslušníka v stálej štátnej službe, aby zastupoval ...

§ 50
Odvolanie nadriadeného
(1)

Vedúci služobného úradu (§ 13 ods. 1) odvolá nadriadeného v štátnej službe, ak

a)
sa v systemizácii znížil počet funkčných miest,
b)
nemôže dlhšie ako dvanásť mesiacov plniť povinnosti nadriadeného zo zdravotných dôvodov,
c)
nadriadený písomne požiada služobný úrad o odvolanie,
d)
pri zmene organizačnej štruktúry organizačnej jednotky bola zrušená jeho funkcia nadriadeného ...
e)
nezískal alebo stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného ...
(2)

Príslušník, ktorý bol podľa tohto zákona vymenovaný do funkcie nadriadeného, môže byť z tejto ...

(3)

Vykonávanie funkcie nadriadeného podľa odseku 1 sa skončí dňom určeným v rozhodnutí. Obdobie ...

(4)

Vykonávanie funkcie nadriadeného sa skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia ...

Zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby

§ 51
(1)

Ak vykonáva tehotná príslušníčka štátnu službu, ktorá je tehotnej príslušníčke podľa ...

(2)

Dňom nástupu na rodičovskú dovolenku sa príslušník zaradí mimo činnej štátnej služby na ...

§ 52
(1)

Ak sa v systemizácii znížili počty funkčných miest v stálej štátnej službe, služobný pomer ...

(2)

Príslušník sa zaradí mimo činnej štátnej služby, ak

a)
sa podľa osobitného predpisu stal počas trvania služobného pomeru osobou blízkou16) nadriadenému, ...
b)
podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu v zbore a ...
c)
bol odvolaný z funkcie nadriadeného a písomne nesúhlasil s preložením alebo s preradením alebo ...
d)
bol vyslaný na denné štúdium, najdlhšie však do ukončenia štúdia,
e)
bol vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách ...
f)
nemôže podľa rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie vykonávať doterajšiu funkciu zo zdravotných ...
g)
stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,16b) ...
(3)

Počas zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby

a)
podľa odseku 1 a 2 písm. a), d) a f) patrí príslušníkovi 70 % služobného platu, ktorý by mu ...
b)
podľa odseku 2 písm. b), c) a g) patrí príslušníkovi 50 % služobného platu, ktorý by mu patril, ...
c)
podľa odseku 2 písm. e) patrí príslušníkovi služobný príjem podľa § 103 ods. 1 písm. a) ...
(4)

Ak sa príslušník stane dôvodne podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo podozrivým ...

(5)

Ak sa u príslušníka preukáže, že nebol dôvod na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa ...

(6)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa odseku 2 písm. e) je príslušník povinný ...

(7)

Ak odpadnú dôvody zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby, príslušník sa zaradí ...

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zaradení mimo činnej štátnej služby nemá odkladný účinok.

(9)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby príslušník nesmie nosiť rovnošatu a na čas zaradenia ...

(10)

Zaradenie príslušníka v stálej štátnej službe mimo činnej štátnej služby sa skončí najneskôr ...

§ 53
(1)

Zaradenie príslušníka vyslaného na denné štúdium mimo činnej štátnej služby sa vykoná dňom ...

(2)

Pri zaradení mimo činnej štátnej služby sa príslušník vyslaný na denné štúdium ustanoví ...

§ 53a
(1)

Príslušníka možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie ...

(2)

Príslušník vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii sa zaradí ...

(3)

Na príslušníka, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby v súvislosti s vyslaním do ...

§ 54
Dôvody vylučujúce vykonávanie štátnej služby
(1)

Dňom, ktorým sa príslušník stal poslancom Európskeho parlamentu, poslancom Národnej rady Slovenskej ...

(2)

Príslušník, ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho štátnu službu v cudzine, alebo ktorý nasleduje ...

(3)

Príslušníka možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej ...

§ 55
Opätovné zaradenie príslušníka na vykonávanie štátnej služby

Zaradenie príslušníka mimo činnej štátnej služby sa skončí jeho zaradením

a)

na vykonávanie štátnej služby na funkčné miesto toho istého služobného úradu a do rovnakej ...

b)

na základe jeho písomného súhlasu na iné voľné funkčné miesto toho istého služobného úradu, ...

c)

na základe jeho písomného súhlasu na voľné funkčné miesto iného služobného úradu, pre ktoré ...

Služobná cesta

§ 56
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu príslušníka na cestu na vykonávanie ...

(2)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu príslušníka na cestu na ...

(3)

Služobný úrad vyšle príslušníka na služobnú cestu na návrh nadriadeného, o ktorom to ustanoví ...

(4)

Pravidelné miesto vykonávania štátnej služby na účely poskytovania náhrad výdavkov pri služobnej ...

(5)

Príslušník je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni ...

(6)

Časom nástupu a časom skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona rozumie čas skutočného ...

§ 57
(1)

Príslušníka možno vyslať na služobnú cestu na získanie potrebných skúseností a praxe do iného ...

(2)

Príslušníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu.17) ...

§ 58
Náhrady výdavkov súvisiacich so vznikom služobného pomeru a s preložením
(1)

Príslušník má pri preložení na určité obdobie nárok na náhradu výdavkov ako pri služobnej ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý je trvalo preložený do iného miesta vykonávania štátnej služby z organizačných ...

(3)

Vedúci služobného úradu môže na základe písomnej žiadosti príslušníka, ktorý v dôsledku ...

(4)

Ak je podľa posúdenia vedúceho služobného úradu možný denný návrat príslušníka do miesta ...

(5)

Náhrady podľa odsekov 2 až 4 nepatria príslušníkovi, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie ...

§ 58a
(1)

Príslušníkovi, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí, okrem príslušníka, ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh ...

(3)

Zahraničný príspevok podľa § 52 ods. 3 písm. c) patrí príslušníkovi dňom vyslania na vykonávanie ...

(4)

Zahraničný príspevok podľa § 52 ods. 3 písm. c) nepatrí príslušníkovi za čas, za ktorý mu ...

(5)

Zahraničný plat sa vypláca v zahraničí prostredníctvom účtu vo vopred dohodnutom peňažnom ...

(6)

Ak príslušníkovi vyslanému na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii ...

Skončenie a zánik služobného pomeru

§ 59
(1)

Služobný pomer príslušníka, ak tento zákon neustanovuje inak, sa skončí

a)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v § 60 ods. 1 až 3,
b)
na základe písomnej žiadosti príslušníka podľa § 61,
c)
v skúšobnej lehote podľa § 62 alebo
d)
na základe zákona podľa § 63.
(2)

Služobný pomer zaniká smrťou príslušníka alebo vyhlásením príslušníka za mŕtveho.

(3)

Písomné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. a) a b), písomné oznámenie o skončení služobného ...

§ 60
Skončenie služobného pomeru služobným úradom
(1)

Služobný úrad skončí služobný pomer odvolaním z funkcie, ak príslušník prestal spĺňať ...

a)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
nemá pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)

Služobný úrad môže skončiť služobný pomer odvolaním z funkcie, ak príslušník spĺňa podmienky ...

(3)

V prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe služobný úrad skončí služobný ...

(4)

Služobný pomer podľa odsekov 1 až 3 sa skončí dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie; ...

§ 61
Skončenie služobného pomeru na žiadosť príslušníka
(1)

Na základe písomnej žiadosti príslušníka sa služobný pomer skončí rozhodnutím služobného ...

(2)

Služobný pomer sa skončí dňom určeným v rozhodnutí. Obdobie od vydania rozhodnutia nesmie byť ...

(3)

Ak služobný úrad nevydá rozhodnutie v lehote ustanovenej v odseku 1, služobný pomer sa skončí ...

§ 62
Skončenie služobného pomeru v skúšobnej lehote

Služobný pomer možno skončiť v skúšobnej lehote počas prípravnej štátnej služby alebo dočasnej ...

§ 63
Skončenie služobného pomeru na základe zákona
(1)

Služobný pomer príslušníka sa skončí dňom

a)
uplynutia prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná skúška na získanie osobitnej ...
b)
uplynutia dočasnej štátnej služby,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol príslušník odsúdený za úmyselný trestný čin ...
d)
uplynutia času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
e)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie podľa § 102d o strate zdravotnej spôsobilosti ...
f)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej ...
g)
nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že príslušník nie je spôsobilý ...
h)
nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že príslušník nie je spôsobilý ...
i)
straty odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.14a)
(2)

Písomné potvrdenie o skončení služobného pomeru na základe zákona obsahuje deň, ktorým sa ...

§ 64
Neplatné skončenie služobného pomeru

Ak je podľa právoplatného rozhodnutia skončenie služobného pomeru neplatné, služobný pomer ...

Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe

§ 65
(1)

Služobný úrad vydá príslušníkovi na základe jeho písomnej žiadosti služobný posudok najneskôr ...

(2)

Služobný posudok príslušníkovi vydá služobný úrad písomne, pričom vychádza zo služobného ...

§ 66
(1)

Služobný úrad vydá príslušníkovi v deň skončenia služobného pomeru písomné potvrdenie o ...

(2)

Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä

a)
čas trvania služobného pomeru,
b)
záväzky príslušníka súvisiace so služobným pomerom,
c)
v akom poradí a v čí prospech sa z platu príslušníka vykonávajú zrážky,
d)
skončenie prípravnej štátnej služby a dočasnej štátnej služby z dôvodu zníženia počtu funkčných ...
e)
údaj o funkcii a služobnom plate príslušníka, ak o to príslušník písomne požiada,
f)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku.
§ 67
Osobný spis príslušníka
(1)

Všetky písomnosti týkajúce sa služobného pomeru príslušníka sa zakladajú do jeho osobného ...

(2)

Služobný úrad poskytuje príslušníkovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené ...

(3)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o príslušníkovi len s jeho súhlasom alebo vtedy, ...

(4)

Osobný spis príslušníka sa spravuje 50 rokov po skončení služobného pomeru.

TRETIA HLAVA

SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 68
Služobná disciplína

Služobná disciplína príslušníkov spočíva v dôslednom plnení povinností ustanovených Ústavou ...

§ 69
Základné práva a povinnosti príslušníka
(1)

Príslušník má právo

a)
na podmienky nevyhnutné na riadne vykonávanie štátnej služby,
b)
na služobný plat a platový postup v štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie pre potreby služobného úradu,
d)
odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ...
e)
odmietnuť výkon služobnej úlohy, ktorá podľa osobitných predpisov, služobných predpisov alebo ...
f)
nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie,
g)
podávať sťažnosti vo veciach vykonávania štátnej služby služobnému úradu ak predpokladá, ...
(2)

Príslušník má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných ...

(3)

Príslušník je povinný

a)
plniť osobne, zodpovedne, riadne a včas služobné úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi ...
b)
vykonávať všetky úlohy, ktoré patria k jeho služobným povinnostiam,
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej ...
d)
vykonávať štátnu službu nestranne a politicky neutrálne,
e)
zvyšovať svoje odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a udržiavať si požadovanú fyzickú zdatnosť ...
f)
neprijímať v súvislosti s vykonávaním štátnej služby dary alebo iné výhody okrem darov alebo ...
g)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä ...
h)
poskytovať služobnému úradu informácie vo veciach svojho osobného stavu a o jeho zmenách,
i)
oznámiť služobnému úradu, že bolo proti nemu vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania ...
j)
dbať o to, aby jeho politická činnosť nepoškodzovala dôveru verejnosti a jeho služobného úradu ...
k)
zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby a mimo nej všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť ...
l)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, ...
m)
oznámiť bezodkladne nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu,
n)
oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú vykonávanie ...
o)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ...
p)
dodržiavať služobnú disciplínu,
q)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v služobnom čase a nenastupovať ...
r)
dodržiavať určený služobný čas,
s)
doručiť bezodkladne nadriadenému potvrdenie o dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby ...
t)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na vykonávanie ...
u)
byť pri vykonávaní štátnej služby primerane ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku, ...
v)
zastupovať nadriadeného v rozsahu jeho činnosti, ak mu to bolo uložené služobným úradom,
x)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie ...
y)
dodržiavať pri vykonávaní štátnej služby pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa slušne ...
z)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ...

aa) oznámiť spolu s majetkovým priznaním podľa § 70 služobnému úradu aj príjem z vykonávania ...

ab) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(4)

Ak sa príslušník domnieva, že rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore ...

(5)

Príslušník nesmie

a)
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť v oblasti pôsobnosti zboru alebo na úseku ochrany ...
b)
byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, správneho orgánu, kontrolného orgánu ...
c)
sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so
1.
štátom,
2.
obcou,
3.
vyšším územným celkom,
4.
štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom alebo s inou právnickou osobou zriadenou alebo založenou ...
5.
rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo ...
6.
rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo ...
7.
inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ...
d)
zvýhodňovať blízke osoby16) pri vykonávaní štátnej služby,
e)
vykonávať činnosť technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.
(6)

Obmedzenie podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú ...

(7)

Pravidlá služobnej zdvorilosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(8)

Podrobnosti o podávaní, prijímaní, evidovaní, lehotách, príslušnosti na prešetrenie, prešetrovaní, ...

§ 70
Majetkové priznanie
(1)

Príslušník počas trvania štátnej služby je povinný priznať svoje majetkové pomery

a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na všetok majetok príslušníka, pričom majetkové priznanie ...

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje a majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) príslušník ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania príslušníka je aj čestné vyhlásenie príslušníka, že nemá ...

(5)

Údaje o majetkových pomeroch priznaných podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného ...

(6)

Na výzvu vedúceho služobného úradu, najmä ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti priznaných ...

§ 71
Konanie vo veciach majetkového priznania
(1)

Ak príslušník nepodá včas majetkové priznanie podľa § 70, vyzve ho vedúci služobného úradu ...

(2)

Vedúci služobného úradu preskúma úplnosť majetkového priznania, ak treba, vyzve príslušníka, ...

(3)

Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania podľa § 70 ods. 5 zistia u príslušníka majetkové ...

(4)

Nesplnenie niektorej z povinností podľa odsekov 1 až 3 vedúci služobného úradu oznámi spolu ...

§ 72
Povinnosti nadriadeného

Okrem plnenia povinností podľa § 69 je nadriadený ďalej povinný

a)

riadiť, organizovať, kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadených príslušníkov,

b)

zabezpečovať, aby podriadení príslušníci mali požadované vedomosti, zručnosti, schopnosti a ...

c)

vytvárať priaznivé podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby a podriadených príslušníkov ...

d)

slušne sa správať voči podriadeným príslušníkom,

e)

vystupovať pred disciplinárnou komisiou a v konaní pred súdom,

f)

vykonávať služobné hodnotenie jemu podriadených príslušníkov,

g)

oceňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania ...

h)

vykonávať školiteľa čakateľovi, ktorému je bezprostredne nadriadený,

i)

zabezpečovať výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu u príslušníka dočasne neschopného ...

§ 73
(1)

Vedúci služobného úradu môže podriadeným príslušníkom v rozsahu svojej právomoci udeľovať ...

(2)

Vedúci služobného úradu je oprávnený udeliť disciplinárnu odmenu podľa § 74. Disciplinárne ...

(3)

Podrobnosti o udeľovaní disciplinárnych odmien, o služobných previneniach a ukladaní disciplinárnych ...

§ 74
Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárne odmeny sú

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti alebo mimoriadne vymenovanie do prvej dôstojníckej hodnosti. ...
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo dlhodobému príkladnému plneniu ...

(3)

Za to isté konanie možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu alebo odmenu (§ 120).

(4)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského ...

(5)

Príslušníkovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne ...

(6)

Pri mimoriadnom povýšení do vyššej hodnosti alebo mimoriadnom vymenovaní do prvej dôstojníckej ...

(7)

Príslušníka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť ...

§ 75
Služobné previnenia
(1)

Služobným previnením je zavinené porušenie povinnosti príslušníka. Príslušník zodpovedá ...

(2)

Závažné služobné previnenie je konanie uvedené v odseku 1, ak vzhľadom na povahu porušenej služobnej ...

Disciplinárne opatrenia

§ 76

Za služobné previnenie možno uložiť príslušníkovi jedno z týchto disciplinárnych opatrení: ...

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného platu až o 15 % najviac na tri mesiace,

c)

zníženie hodnosti o jeden stupeň na obdobie jedného roka.

§ 77

Za závažné služobné previnenie možno uložiť príslušníkovi jedno z týchto disciplinárnych ...

a)

zníženie služobného platu až o 30 % najviac na tri mesiace,

b)

odvolanie nadriadeného z funkcie,

c)

prepustenie zo stálej štátnej služby,

d)

prepustenie z dočasnej štátnej služby,

e)

prepustenie z prípravnej štátnej služby.

§ 77a
Výčitka

Ak postačí na nápravu príslušníka a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení

§ 78

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť príslušníkovi v hodnosti ...

§ 79
(1)

Disciplinárne konanie sa uskutočňuje pred disciplinárnou komisiou.

(2)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Príslušník ...

(3)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na skutočnosti protiprávneho ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia príslušník nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú ...

(5)

Zriadenie, právomoc a zloženie disciplinárnej komisie upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 80
(1)

Za služobné previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie najskôr v nasledujúci deň po spáchaní ...

(2)

Za deň uloženia disciplinárneho opatrenia sa považuje deň oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho ...

(3)

Ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia bolo zrušené a vec bola vrátená ...

§ 81

Ak sa príslušník dopustil služobného previnenia v cudzine, lehota 60 dní na uloženie disciplinárneho ...

§ 82

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol príslušník za ten istý skutok už potrestaný ...

§ 83
(1)

Písomné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydáva príslušníkovi vedúci služobného ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa zakladá do osobného spisu príslušníka. ...

(3)

Po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho ...

(4)

Disciplinárne opatrenie môže vedúci služobného úradu na návrh nadriadeného zahladiť aj pred ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa z osobného spisu príslušníka ...

§ 84
Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia ...

ŠTVRTÁ HLAVA

PODMIENKY VÝKONU ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 85
Týždenný služobný čas
(1)

Služobný čas príslušníka je časový úsek, v ktorom príslušník vykonáva štátnu službu ...

(2)

Služobný čas príslušníka je 40 hodín týždenne. Skrátenie týždenného služobného času ...

§ 86
Nerovnomerné rozvrhnutie služobného času
(1)

Služobný čas príslušníkov môže byť rozvrhnutý nerovnomerne. Nerovnomerne rozvrhnutý služobný ...

(2)

Pri nerovnomernom rozvrhnutí nesmie byť dĺžka služobného času v jednotlivých služobných dňoch ...

(3)

Za služobný deň podľa odseku 2 sa považuje deň, v ktorom príslušník podľa rozvrhu služobného ...

(4)

Vykonávanie služobných činností príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom ...

§ 87
Prestávky v štátnej službe
(1)

Služobný úrad je povinný najneskôr po každých štyroch hodinách nepretržitej štátnej služby ...

(2)

Služobný úrad je povinný najneskôr po každých štyroch hodinách nepretržitej štátnej služby ...

(3)

Ak ide o štátnu službu, ktorej vykonávanie nemôže byť prerušené, musí sa príslušníkovi ...

(4)

Prestávky na jedenie a oddych sa započítavajú do služobného času.

§ 88
Nepretržitý odpočinok medzi dvoma služobnými dňami
(1)

Služobný úrad je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby príslušník mal medzi koncom služobného ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok ...

§ 89
Dĺžka nepretržitého odpočinku v týždni
(1)

Služobný úrad je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby všetci príslušníci mali raz týždenne ...

(2)

Ak vykonávanie štátnej služby neumožňuje rozvrhnúť služobný čas podľa odseku 1, poskytnú ...

(3)

Ak z naliehavých služobných dôvodov nemožno rozvrhnúť služobný čas podľa odsekov 1 a 2, môže ...

§ 90
Dni služobného pokoja
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, je príslušník povinný vykonávať štátnu ...

(2)

Príslušníkovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný ...

§ 91
Štátna služba nadčas
(1)

Štátnou službou nadčas je štátna služba vykonávaná nad rámec určeného služobného času. ...

(2)

Štátna služba nadčas sa môže písomne nariadiť v naliehavom záujme štátnej služby, a to aj ...

(3)

V kalendárnom roku možno príslušníkovi prikázať štátnu službu nadčas v rozsahu najviac 300 ...

§ 92
Služobná pohotovosť v štátnej službe príslušníkov
(1)

Služobný úrad určuje príslušníkovi služobnú pohotovosť v štátnej službe v mieste vykonávania ...

(2)

Na zabezpečenie nevyhnutných úloh môže služobný úrad v odôvodnených prípadoch nariadiť príslušníkovi ...

a)
v mieste vykonávania štátnej služby,
b)
v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste,
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(3)

Služobnú pohotovosť v štátnej službe nemožno príslušníkovi nariadiť počas dovolenky.

(4)

Pri nariadenej služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby alebo na inom určenom ...

(5)

Príslušník, ktorý vykonáva služobnú činnosť spojenú s ochranou záujmov štátu, plní osobitné ...

Dovolenka

§ 93
(1)

Základná výmera dovolenky príslušníka je najmenej štyri týždne v kalendárnom roku. Dovolenka ...

(2)

Príslušník, ktorý má rozvrhnutý služobný čas podľa § 86, má nárok aj na dodatkovú dovolenku ...

(3)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 94; táto dovolenka sa musí vždy prednostne ...

(4)

Ak dovolenku čerpá príslušník s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom, patrí mu toľko ...

§ 94

Príslušníkovi patrí za čas dovolenky služobný plat.

PIATA HLAVA

SLUŽOBNÉ VOĽNO

§ 95
(1)

Ak príslušník nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu a dôležitú osobnú prekážku v štátnej ...

§ 96
Platené služobné voľno
(1)

Príslušníkovi patrí platené služobné voľno na prípravu a úspešné vykonanie skúšky na získanie ...

(2)

Príslušníkovi patrí platené služobné voľno počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas ...

(3)

Za čas služobného voľna podľa odsekov 1 a 2 patrí príslušníkovi služobný plat.

§ 97
(1)

Ako vykonávanie štátnej služby sa posudzuje čas

a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného služobného voľna,
c)
zdokonaľovacej služby podľa osobitného predpisu,20)
d)
účasti na rekondičnom pobyte,
e)
prehlbovania kvalifikácie,
f)
zvyšovania kvalifikácie,
g)
prestávok na dojčenie,
h)
náhradného voľna za štátnu službu nadčas a náhradného voľna za štátnu službu vo sviatok, ...
i)
keď príslušník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý ...
j)
neprítomnosti príslušníka v štátnej službe z dôvodu
1.
dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby z dôvodu choroby alebo úrazu,
2.
karantény,
3.
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa, starostlivosti o dieťa ...
4.
zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa § 52, ak sa preukáže, že nebol dôvod ...
k)
vykonávania funkcie národného experta Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie,
l)
vykonávania uvoľneného funkcionára príslušného odborového orgánu podľa § 160 ods. 2.
(2)

Na účely dovolenky sa neposudzuje ako vykonávanie štátnej služby čas rodičovskej dovolenky s ...

ŠIESTA HLAVA

PREHLBOVANIE KVALIFIKÁCIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PRÍSLUŠNÍKOV A ĎALŠIE PODMIENKY NA RIADNE ...

§ 98
(1)

Služobný úrad zabezpečuje pravidelné prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov.

(2)

Prehlbovaním kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov ...

(3)

Na prehlbovanie kvalifikácie mimo miesta vykonávania štátnej služby poskytne služobný úrad príslušníkovi ...

(4)

Výsledky prehlbovania kvalifikácie príslušníka sú súčasťou jeho služobného hodnotenia.

(5)

Zvyšovanie kvalifikácie je získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia predpokladov ...

(6)

Na žiadosť príslušníka môže služobný úrad vydať rozhodnutie o zvýšení kvalifikácie príslušníka, ...

(7)

Rozhodnutie o zvýšení kvalifikácie obsahuje

a)
stupeň vzdelania a spôsob jeho zvýšenia,
b)
čas, v priebehu ktorého je príslušník povinný zotrvať v služobnom pomere po získaní kvalifikácie, ...
c)
druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktoré príslušník uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnej ...
(8)

Služobný úrad poskytne na zvyšovanie kvalifikácie príslušníkovi služobné voľno na základe ...

a)
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
dva služobné dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
päť služobných dní na prípravu a vykonanie absolventskej skúšky,
d)
20 služobných dní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky,
e)
30 služobných dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce alebo diplomovej práce.
(9)

Za čas služobného voľna podľa odseku 8 patrí príslušníkovi služobný plat.

(10)

Ak príslušník nesplní záväzok podľa odseku 7 písm. b), je povinný uhradiť úplne alebo čiastočne ...

§ 99
Služobný úrad utvára príslušníkom podmienky na riadne, bezpečné a hospodárne vykonávanie ...
a)

všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy, technické normy a informácie potrebné ...

b)

zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej ...

c)

vytváranie podmienok na stravovanie pri vykonávaní štátnej služby,

d)

poskytovanie rovnošaty príslušníkovi.

§ 100

Služobný úrad je povinný zabezpečiť príslušníkovi v priebehu denného služobného času stravovanie ...

§ 101
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečiť príslušníkom, ktorí vykonávajú službu v sťažených ...

(2)

Podrobnosti o poskytovaní bezplatného stravovania, ochranných nápojov a odpočinku ustanoví ministerstvo ...

Osobitné podmienky na vykonávanie štátnej služby príslušníčok

§ 102
(1)

Príslušníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá škodí jej zdraviu.

(2)

Tehotná príslušníčka nesmie byť vymenovaná do funkcie ani preradená alebo preložená na výkon ...

(3)

Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam, tehotným príslušníčkam, matkám do konca deviateho ...

§ 102a
Zdravotná starostlivosť

Príslušníkovi sa poskytuje

a)

zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,20a)

b)

špecifická zdravotná starostlivosť.

§ 102aa
(1)

Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky nesmie vykonávať ...

(2)

Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa môže ...

§ 102ab
(1)

Tehotnú príslušníčku a príslušníčku starajúcu sa o dieťa staršie ako jeden rok až do dosiahnutia ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú príslušníčku starajúcu sa o dieťa mladšie ako 15 ...

§ 102ac
(1)

Vedúci služobného úradu je povinný pri vymenovaní do funkcie prihliadať aj na povinnosti príslušníčky ...

(2)

Vedúci služobného úradu určí príslušníčke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 102ad
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke materská dovolenka ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne príslušníčke, príslušníkovi alebo príslušníčke ...

(3)

Na materskú dovolenku príslušníčka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným ...

(4)

Ak príslušníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože ...

(5)

Materská dovolenka príslušníčky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie ...

§ 102ae
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj príslušníčka alebo príslušník, ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje príslušníčke alebo príslušníkovi ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch

§ 102af
(1)

Ak dieťa bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a príslušníčka ...

(2)

Príslušníčke alebo príslušníkovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí príslušníčke materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je príslušníčka na materskej dovolenke alebo príslušníčka a príslušník ...

§ 102ag

Ak príslušníčka alebo príslušník požiada nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala ...

§ 102ah
Prestávky na dojčenie
(1)

Príslušníčke, ktorá dojčí svoje dieťa, je nadriadený povinný poskytnúť okrem prestávok ...

(2)

Príslušníčke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, ...

(3)

Ak príslušníčka vykonáva štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný ...

§ 102ai

Ustanovenia § 102aa až 102ac sa vzťahujú aj na osamelých príslušníkov trvale sa starajúcich ...

§ 102aj
(1)

Za tehotnú príslušníčku sa na účely tohto zákona považuje príslušníčka, ktorá vedúcemu ...

(2)

Za dojčiacu príslušníčku sa na účely tohto zákona považuje príslušníčka, ktorá vedúceho ...

(3)

Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo rozvedené príslušníčky, slobodní, ovdovení ...

Špecifická zdravotná starostlivosť

§ 102b
(1)

Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
preventívna lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva mimo preventívnej prehliadky vykonávanej podľa ...
b)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na žiadosť ministerstva alebo služobného úradu pri výcviku ...
c)
lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k vykonávaniu štátnej služby.20c)
(2)

Výsledky preventívnej lekárskej prehliadky a lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k vykonávaniu ...

(3)

Za preventívnu lekársku prehliadku a lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k vykonávaniu štátnej ...

(4)

Špecifická zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva ...

(5)

Rozsah a frekvenciu preventívnej lekárskej prehliadky podľa služobnej činnosti, ktorú príslušník ...

§ 102c

Náklady špecifickej zdravotnej starostlivosti hradí služobný úrad s výnimkou vyšetrení určených ...

§ 102d
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

a)
uchádzača podľa § 17 ods. 3,
b)
príslušníka na vykonávanie štátnej služby.
(2)

Zdravotná spôsobilosť sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje zdravotnou klasifikáciou ...

a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka,
b)
zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka s obmedzením, ...
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka.
(3)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva

a)
služobný posudkový lekár v pôsobnosti zboru, ktorý vykonáva posudkovú činnosť aj pre potreby ...
b)
orgány lekárskej posudkovej činnosti.
(4)

Orgánmi lekárskej posudkovej činnosti sú lekárska komisia, ktorú aj pre potreby Horskej záchrannej ...

(5)

Lekárska komisia vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 písm. b).

(6)

Ústredná lekárska komisia ministerstva rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu lekárskej komisie. ...

(7)

Podrobnosti o lekárskej posudkovej činnosti ustanoví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 102e
Prieskumné konanie
(1)

Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu príslušníka, ...

(2)

Ak je schopnosť príslušníka na vykonávanie štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo ...

(3)

Ak sa príslušníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalšie vykonávanie štátnej ...

(4)

Náklady spojené s prieskumným konaním uhrádza služobný úrad.

SIEDMA HLAVA

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 103
Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Príslušníkovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí služobný príjem, ktorý tvoria ...

a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
osobný príplatok,
e)
hodnostný príplatok,
f)
plat za štátnu službu nadčas,
g)
príplatok za zmennosť,
h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením ...
i)
odmena,
j)
doplatok k služobnému platu podľa § 209e.
(2)

Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a g).

(3)

Ak ide o príslušníkov, u ktorých sa postupuje podľa § 200 ods. 2 písm. a), služobným platom ...

(4)

Služobný plat na účely sociálneho zabezpečenia príslušníka podľa osobitného predpisu17aaaa) ...

(5)

Príslušníkovi v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem služobného príjmu patrí ...

§ 104
Platová trieda
(1)

Príslušníkovi okrem čakateľa na základe vymenovania do štátnej služby a k nej prislúchajúcej ...

(2)

Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú príslušník vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým ...

(3)

Na účely najnáročnejšej činnosti vyplývajúcej z popisu činnosti príslušnej funkcie z hľadiska ...

(4)

Pri určení najnáročnejšej činnosti podľa odseku 3 sa prihliada na jej zložitosť, zodpovednosť, ...

§ 105
Platový stupeň a započítaná prax
(1)

Platový stupeň sa určí podľa započítanej praxe.

(2)

Započítaná prax podľa odseku 1 sa skladá z času odbornej praxe a ďalšieho času.

Čas odbornej praxe a ďalší čas

§ 106
Do času odbornej praxe príslušníka sa započítava čas
a)

vykonávania štátnej služby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona s výnimkou času zaradenia ...

b)

odbornej praxe získanej aj pred vymenovaním do štátnej služby, ak predchádzajúca pracovná činnosť ...

§ 107
(1)

Do ďalšieho času sa započítava čas

a)
praxe v inej než požadovanej činnosti získanej pred vymenovaním do štátnej služby v závislosti ...
b)
skutočného vykonávania základnej služby a náhradnej služby najviac v rozsahu ustanovenom osobitným ...
c)
civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonania najviac v rozsahu 18 mesiacov,
d)
starostlivosti o dieťa,
1.
zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ...
2.
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, ustanovený osobitným ...
ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť ...
e)
hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,21) ...
f)
doktorandského štúdia22) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné ...
g)
vykonávania funkcií podľa § 54 a § 160 ods. 2,
h)
získaný na základe služobného hodnotenia,
i)
zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa § 52, ak sa preukáže, že nebol dôvod ...
(2)

Rozsah a podmienky započítania času na základe výsledkov hodnotenia ustanoví vláda nariadením. ...

(3)

Do ďalšieho času sa nezapočíta čas uvedený v odseku 1, ak spadá do času vykonávania štátnej ...

§ 108
Určenie tarifného platu
(1)

Príslušníkovi v závislosti od platovej triedy podľa § 104 a platového stupňa podľa § 105 patrí ...

(2)

Ak príslušník započítaním rokov podľa § 106 a 107 dosiahne nad 32 rokov započítanej praxe, ...

§ 109
Príplatok za riadenie
(1)

Nadriadenému patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu platovej tarify ...

(2)

Sumu príplatku za riadenie podľa odseku 1 pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor určí ...

§ 110
Príplatok za zastupovanie
(1)

Príslušníkovi, ktorý podľa § 49 ods. 4 a 5 zastupuje nadriadeného dlhšie ako tri týždne, patrí ...

(2)

Ak zastupuje nadriadený nadriadeného na vyššom stupni riadenia, patrí mu od začiatku zmeny štátnej ...

(3)

Príslušníkovi, ktorý podľa § 49 ods. 4 a 5 zastupuje nadriadeného v čase neobsadenia funkcie ...

(4)

Zastupovanému nadriadenému počas doby jeho zastúpenia príslušníkom podľa § 49 ods. 4 a 5 príplatok ...

§ 111
Osobný príplatok
(1)

Príslušníkovi na ocenenie kvality vykonávanej činnosti a osobných schopností možno priznať ...

(2)

Osobný príplatok podľa odseku 1 možno príslušníkovi priznať, odňať, zvýšiť alebo znížiť ...

(3)

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 70 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa ...

(4)

Limit osobného príplatku podľa odseku 3 sa postupne znižuje až na hodnotu 35 %. Miera postupného ...

§ 112
Hodnostný príplatok
(1)

Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok podľa dosiahnutej hodnosti:

hodnosť hodnostný príplatok v eurách mesačne rotmajster 2,00 nadrotmajster 8,50 podpráporčík ...

(2)

Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj ...

§ 116
Plat za štátnu službu nadčas
(1)

Ak príslušník vykonáva štátnu službu nadčas, patrí mu za každú hodinu takejto služby príslušná ...

(2)

Príplatok za vykonávanie štátnej služby nadčas podľa odseku 1 nepatrí, ak sa príslušník s ...

(3)

V služobnom plate vedúceho služobného úradu sa vždy prihliada na prácu nadčas.

§ 117
Príplatok za zmennosť

Príslušníkovi, ktorý má služobný čas rozvrhnutý tak, že vykonáva štátnu službu striedavo ...

§ 118
Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením ...
(1)

Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na zdolávaní požiarov, na záchranných prácach ...

(2)

Príslušníkovi za vykonávanie činností pri použití izolačného dýchacieho prístroja alebo ...

(3)

Príslušníkovi za vykonávanie činností vo výške 10 metrov a viac nad zemou na nezabezpečených ...

(4)

Príslušníkovi za vykonávanie odborných prác pri záchrane ľudského života v horolezeckom teréne ...

(5)

Príslušníkovi za vykonávanie činností s výbušninami pod vodnou hladinou patrí príplatok za ...

(6)

Príslušníkovi za vykonanie spustenia alebo vyťahovania na oceľovom lane alebo silonovom lane v ...

(7)

Za vykonávanie činností podľa odsekov 2 až 6 sa považuje aj výcvik príslušníka a špecializovaná ...

§ 120
Odmena
(1)

Príslušníkovi možno poskytovať odmenu

a)
za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností ...
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne významnej služobnej úlohy, alebo vopred ...
c)
pri dosiahnutí 50 rokov veku najviac v sume jeho mesačného služobného platu.
(2)

Návrh na poskytnutie odmeny príslušníkovi podľa odseku 1 vrátane jej sumy písomne odôvodní ...

§ 122
Náhrada za služobnú pohotovosť a náhrada za pohotovosť
(1)

Ak je príslušníkovi podľa § 92 ods. 1 určená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu ...

(2)

Ak je príslušníkovi podľa § 92 ods. 2 nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu ...

a)
50 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú ...
b)
15 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú ...
c)
5 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú ...
(3)

Náhrada za služobnú pohotovosť podľa odsekov 1 a 2 nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej ...

(4)

Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 92 ods. 5, na základe rozhodnutia vedúceho služobného ...

§ 123
Platové pomery čakateľa
(1)

Čakateľovi patrí služobný plat ako príslušníkovi v stálej štátnej službe podľa § 103 okrem ...

(2)

Čakateľovi počas skúšobnej lehoty nepatrí osobný príplatok.

(3)

Na platové pomery čakateľov sa vzťahujú ustanovenia § 103 ods. 2, § 104 až 108, § 111 až 118, ...

§ 124
Platové pomery príslušníka v dočasnej štátnej službe

Na platové pomery príslušníkov v dočasnej štátnej službe sa vzťahujú ustanovenia § 103 až ...

Spoločné ustanovenia o platových náležitostiach a ďalších náležitostiach

§ 125
Krátenie služobného platu v dôsledku nesplnenia služobného úväzku
(1)

Ak je príslušníkovi poskytnuté neplatené služobné voľno, kráti sa mu služobný plat o príslušnú ...

(2)

Krátenie služobného platu podľa odseku 1 sa vykoná, ak príslušník nesplní určený služobný ...

§ 126

Služobný úrad zabezpečuje ochranu údajov o plate a iných peňažných náležitostiach príslušníka. ...

§ 127

Prezidentovi zboru určuje služobný plat minister.

§ 128
(1)

Ak je príslušník preradený na inú funkciu, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novej funkcii ...

(2)

Príplatok za riadenie patrí nadriadenému odo dňa vymenovania za nadriadeného podľa § 49 v pomernej ...

(3)

Príplatok za zastupovanie patrí príslušníkovi odo dňa zmeny štátnej služby podľa § 49 ods. ...

(4)

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni a zvýšený tarifný plat podľa § 108 ods. 2 patrí príslušníkovi ...

(5)

Služobný úrad príslušníkovi písomne oznámi zmeny podľa odsekov 1 až 4 a zmeny ďalších príplatkov ...

§ 129
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na príslušníkov, obsahujú ...

a)
o mzde, rozumie sa tým služobný plat podľa tohto zákona,
b)
o priemernom zárobku alebo priemernej mzde, rozumie sa tým služobný plat podľa § 103 ods. 2 tohto ...
(2)

Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ...

§ 130

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom týždennom služobnom ...

§ 131
(1)

V rámci vyjednávania o podmienkach vykonávania štátnej služby podľa § 190 sa každoročne dohodne ...

(2)

Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa neuzatvorí, zvýšenie stupnice platových taríf a termín ...

(3)

Zvýšenú stupnicu platových taríf a termín jej účinnosti podľa odsekov 1 a 2 ustanoví vláda ...

ÔSMA HLAVA

NÁHRADA ŠKODY

§ 134

Služobný úrad je povinný vymáhať od príslušníka náhradu škody, za ktorú príslušník zodpovedá ...

§ 134a
(1)

Príslušník nezodpovedá za škodu,

a)
ktorá vyplýva z rizika riadneho vykonávania štátnej služby,
b)
ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho ...
c)
ktorú spôsobil pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore ...
(2)

Ak škodu z nedbanlivosti spôsobil príslušník pri dopravnej nehode, možno v osobitne odôvodnených ...

Všeobecná zodpovednosť príslušníka

§ 134aa
(1)

Príslušník zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich ...

(2)

Predpokladom na vznik zodpovednosti príslušníka za škodu služobnému úradu je

a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri vykonávaní štátnej služby a plnení služobných úloh alebo v priamej ...
c)
príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,
d)
zavinenie.
§ 134ab

Príslušník, ktorý pod vplyvom duševnej poruchy spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ...

§ 134ac
Zodpovednosť za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody

Príslušník, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu povinnosť ...

§ 134ad
Osobitná zodpovednosť
(1)

Ak služobný úrad písomne zverí príslušníkovi hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo ...

(2)

Príslušník sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že k schodku alebo k ...

(3)

Ak je príslušník preradený na inú funkciu v tom istom mieste vykonávania štátnej služby, preložený, ...

(4)

Zoznam funkcií a činností, pre ktoré sa vyžaduje písomné zverenie hotovosti, cenín, tovarov, ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 134ae
(1)

Príslušník, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ...

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u príslušníka presiahnuť sumu rovnajúcu ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak škoda bola spôsobená

a)
vznikom schodku alebo stratou zverených predmetov podľa § 134ad ods. 1, alebo
b)
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
(4)

Ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa odseku 3 písm. b), možno požadovať aj náhradu ...

§ 134af
(1)

Ak škoda bola spôsobená aj služobným úradom, je príslušník povinný nahradiť pomernú časť ...

(2)

Ak za škodu zodpovedá niekoľko príslušníkov, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť ...

§ 134ag

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny tejto veci v čase jej poškodenia alebo straty.

§ 134ah
(1)

Ak škoda bola spôsobená z nedbanlivosti, náhradu škody možno určiť nižšou sumou, než je skutočná ...

(2)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností ...

(3)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa § 134ae ods. ...

§ 134ai
(1)

Služobný úrad je povinný vyžadovať od príslušníka náhradu škody, za ktorú príslušník ...

(2)

Ak škoda bola spôsobená trestným činom, o povinnosti príslušníka uhradiť škodu rozhodne vedúci ...

(3)

Ak škodu spôsobí vedúci služobného úradu sám alebo spoločne s podriadeným príslušníkom, ...

§ 134aj
Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola príslušníkovi pri vykonávaní štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním spôsobená ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá príslušníkovi tiež za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením ...

(3)

Ak bolo príslušníkovi pri vykonávaní štátnej služby spôsobené poškodenie zdravia inou osobou, ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i príslušníkovi, ktorému bolo konaním inej osoby ...

§ 134ak
Zodpovednosť služobného úradu za vecnú škodu
(1)

Ak príslušník utrpel vecnú škodu pri vykonávaní služobných činností, zodpovedá za ňu služobný ...

(2)

Príslušník, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej ...

§ 135

Ak príslušník uhradil aspoň 70 % určenej náhrady škody a ak preukáže v štátnej službe mimoriadne ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania

§ 135a
(1)

Ak pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním došlo k poškodeniu zdravia príslušníka ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý príslušník utrpel pre výkon štátnej služby. ...

(3)

Za škodu spôsobenú príslušníkovi chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak v ňom príslušník ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb ...

§ 135b
(1)

Služobný úrad sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník svojím zavinením porušil právne predpisy, rozkazy ...
b)
škodu si spôsobil príslušník požitím alkoholu alebo inej návykovej látky a služobný úrad ...
(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)
príslušník porušil svojím zavinením ustanovenia právnych predpisov, rozkazy alebo pokyny na zaistenie ...
b)
jednou z príčin bolo požitie alkoholu alebo inej návykovej látky postihnutým príslušníkom,
c)
príslušníkovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, ...
(3)

Ak sa služobný úrad zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša príslušník, ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika ...

§ 135c
Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak príslušník utrpel služobný úraz
a)

pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) alebo pri plnení ...

b)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak ...

§ 135d
Rozsah a spôsob náhrady škody

Príslušníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, ...

§ 135e
Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného ...

(2)

Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet odborovej organizácie ...

(3)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby ...

(4)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie ...

§ 136
Spoločné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody vedúci služobného úradu. ...

(2)

Služobný úrad je povinný nahradiť príslušníkovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak na základe ...

(3)

Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, platí ...

(4)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto poškodenému ...

(5)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok ...

DEVIATA HLAVA

KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 137
Predmet konania
(1)

Konanie vo veciach služobného pomeru (ďalej len „konanie“) sa vzťahuje na veci týkajúce sa ...

a)
overovania osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 25 až 27 a overovania odbornej spôsobilosti ...
b)
zriaďovania skúšobnej komisie, zriaďovania poradnej komisie, zriaďovania disciplinárnej komisie, ...
c)
služobnej cesty podľa § 56 a 57,
d)
priznávania zložiek služobného príjmu podľa § 103, peňažnej náhrady za služobnú pohotovosť ...
e)
sociálneho zabezpečenia príslušníka podľa osobitného predpisu.17aaaa)
(2)

V konaní sa postupuje podľa tohto zákona.

§ 138
V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje služobný orgán, ktorým je
a)

vedúci služobného úradu,

b)

služobný posudkový lekár podľa § 17 ods. 3.

§ 139
Účastník konania

Účastníkom konania je

a)

príslušník,

b)

bývalý príslušník,

c)

pozostalý po príslušníkovi, ak sa má konať o jeho práve, právom chránenom záujme alebo o jeho ...

§ 139a
Zastúpenie

Účastník konania sa môže dať v konaní zastúpiť. Na zastupovanie sa vzťahuje osobitný predpis.25) ...

§ 140
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet služobného orgánu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je návrh účastníka konania doručený služobnému orgánu príslušnému ...

(3)

Ak sa konanie začína na podnet služobného orgánu, je konanie začaté dňom, keď služobný orgán ...

§ 141
Postup v konaní
(1)

Služobný orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol spoľahlivo zistený stav veci. Na ...

(2)

Služobný orgán pri posudzovaní veci objasňuje všetky rozhodujúce okolnosti bez ohľadu na to, ...

(3)

Služobný orgán postupuje v konaní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými ...

(4)

Služobný orgán postupuje v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkom konania, je povinný mu ...

(5)

Služobný orgán je povinný dbať na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočných prieťahov ...

(6)

Účastník konania je povinný postupovať v konaní tak, aby nesťažoval a neodôvodnene nepredlžoval ...

(7)

Služobný orgán nariadi ústne pojednávanie

a)
v disciplinárnom konaní podľa § 79 až 83, alebo
b)
ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.

Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť obhliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla ...

(8)

Ústne pojednávanie je neverejné, ak tento zákon alebo služobný orgán neustanoví inak.

(9)

Ak je to potrebné, služobný orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, ak ju ...

§ 142
Podanie
(1)

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísané ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa ...

(3)

Podanie sa podáva na vecne príslušnom a miestne príslušnom služobnom orgáne.

(4)

Ak podanie nemá všetky predpísané náležitosti, služobný orgán účastníka konania vyzve, aby ...

(5)

Služobný orgán na žiadosť účastníka konania potvrdí prijatie podania.

§ 143
Zápisnica
(1)

O ústnych podaniach a dôležitých úkonoch v konaní, najmä o ústnom pojednávaní, o vykonaných ...

(2)

Zo zápisnice musí byť najmä zrejmé, kto, kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré ...

(3)

Zápisnicu po prečítaní podpisujú všetci príslušníci služobného orgánu alebo zamestnanci ...

§ 144
Postúpenie

Ak účastník konania urobil podanie na služobný orgán, ktorý nie je vecne príslušný a miestne ...

Vylúčenie príslušníka služobného orgánu alebo zamestnanca služobného orgánu

§ 144a
Príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie uskutočňuje, ...
a)

so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkovi konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť ...

b)

v tej istej veci uskutočňoval konanie v prvom stupni.

§ 144b
Vylúčenie z prejednávania a rozhodovania vo veci sa nevzťahuje na
a)

bezprostredne nadriadeného vykonávajúceho služobné hodnotenie príslušníka podľa § 40 až 44, ...

b)

vedúceho služobného úradu,

c)

predsedu lekárskej komisie,

d)

predsedu ústrednej lekárskej komisie,

e)

ministra, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán,

f)

prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán.

§ 144c

Účastník konania oznámi služobnému orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie príslušníka ...

§ 144d
(1)

Len čo sa príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie ...

(2)

Predpojatý príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie ...

§ 144e
(1)

O tom, či je príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý konanie ...

(2)

Proti rozhodnutiu o vylúčení príslušníka služobného orgánu alebo zamestnanca služobného orgánu ...

(3)

Ak sa rozhodlo, že príslušník služobného orgánu alebo zamestnanec služobného orgánu, ktorý ...

§ 145
Nazeranie do spisu
(1)

Účastník konania a jeho zástupca majú právo nazerať do príslušného spisu, robiť si z neho ...

(2)

Služobný orgán môže povoliť nazrieť do spisu a urobiť si z neho výpis, odpis, môže vyhotoviť ...

(3)

Služobný orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odsekov 1 a 2 nesprístupnila ...

(4)

Služobný orgán umožňuje vyhotovenie kópie spisu za úhradu materiálnych nákladov spojených ...

§ 146
Dokazovanie
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno spoľahlivo zistiť stav veci a ...

(2)

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkaz, ktorý mu je známy.

(3)

Vykonávanie dôkazu patrí služobnému orgánu. Služobný orgán rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú. ...

(4)

Služobný orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

(5)

Skutočnosť všeobecne známu alebo známu služobnému orgánu z jeho činnosti netreba dokazovať. ...

§ 146a
Svedok
(1)

Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.

(2)

Ako svedok nesmie byť vypočúvaný ten, kto by sprístupnil utajovanú skutočnosť,16b) bankové ...

(3)

Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo ...

(4)

Služobný orgán poučí svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti ...

§ 146b
Znalci

Ak je pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, ...

§ 146c
Listiny
(1)

Služobný orgán môže uložiť účastníkovi konania alebo inej osobe, ktorá má listinu potrebnú ...

(2)

Predloženie listiny nemožno žiadať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť ...

§ 146d
Obhliadka
(1)

Vlastník alebo užívateľ veci je povinný predložiť služobnému orgánu predmet obhliadky alebo ...

(2)

Obhliadku nemožno vykonať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť vypočúvaný ...

(3)

Na miestnu obhliadku služobný orgán prizve účastníka konania a toho, kto je oprávnený s predmetom ...

§ 146e
Čestné vyhlásenie
(1)

Služobný orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, ak osobitný ...

(2)

Čestné vyhlásenie služobný orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo, ak by ...

(3)

V čestnom vyhlásení je účastník konania povinný uviesť pravdivé údaje. Služobný orgán musí ...

§ 146f
Predbežné otázky
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je služobný ...

(2)

Služobný orgán si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný ...

Zabezpečenie priebehu a účelu konania

§ 147
Predvolanie
(1)

Služobný orgán môže predvolať osobu, ktorej osobná účasť pri prejednávaní veci je nevyhnutná. ...

(2)

V predvolaní služobný orgán upozorní na právne následky nedostavenia sa.

(3)

Ak sa účastník konania ani na opakované predvolanie osobne nedostaví na prejednanie veci, môže ...

§ 147a
Predbežné opatrenia
(1)

Služobný orgán môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho ...

a)
uložiť účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel,
b)
nariadiť zabezpečenie veci, ktorá sa má zničiť alebo urobiť nepotrebnou, alebo ktorá je potrebná ...
(2)

Služobný orgán predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 147b
Dožiadanie

Ak služobný orgán, ktorý vo veci koná, nemôže vykonať procesný úkon sám, alebo ak je to účelné ...

§ 147c
Poriadkové opatrenia

Toho, kto hrubo ruší poriadok, môže služobný orgán vykázať z miesta pojednávania; ak je vykázaný ...

§ 148
Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli služobnému orgánu, uhrádza tento orgán. Náklady konania, ktoré ...

(2)

Služobný orgán môže účastníkovi konania, svedkovi, znalcovi a tlmočníkovi uložiť, aby nahradili ...

(3)

Služobný orgán nahradí svedkovi preukázané hotové výdavky a preukázaný ušlý zárobok. Nárok ...

(4)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s obhliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom ...

(5)

Na náhradu hotových výdavkov a na poskytovanie odmeny znalcovi a tlmočníkovi sa vzťahujú osobitné ...

§ 148a
Prerušenie konania
(1)

Služobný orgán konanie preruší, ak

a)
sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b)
bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote doplnil predpísané náležitosti podania,
c)
účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať.
(2)

Služobný orgán môže konanie prerušiť počas dočasnej pracovnej neschopnosti účastníka konania ...

(3)

Lekárska komisia a ústredná lekárska komisia môžu konanie o preskúmanie zdravotného stavu príslušníka ...

(4)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

(5)

Služobný orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 149
Zastavenie konania
(1)

Služobný orgán konanie zastaví, ak

a)
zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ...
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka ...
c)
účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a konanie sa týka len tohto účastníka ...
d)
účastník konania na výzvu služobného orgánu v určenej lehote nedoplnil predpísané náležitosti ...
e)
zistí, že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
f)
odpadol dôvod konania začatého na podnet služobného orgánu,
g)
sa v tej istej veci právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
h)
tak ustanoví osobitný zákon.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b), c) a f) sa nemožno odvolať.

(3)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa iba vyznačí v spise.

Personálny rozkaz a rozhodnutie

§ 150
V konaní sa rozhoduje

(ďalej len „rozhodnutie“).

a)

personálnym rozkazom pri

1.

vymenovaní do hodnosti, okrem vymenovania do hodnosti pri vzniku služobného pomeru podľa § 21 ods. ...

2.

povýšení do hodnosti,

3.

prepožičaní hodnosti,

4.

prevelení,

5.

ukladaní disciplinárnych odmien podľa § 74 a odmien podľa § 120,

6.

zaradení a vyradení príslušníka do plánu vyrozumenia a zvozu podľa § 92 ods. 5,

b)

rozhodnutím v ostatných prípadoch

§ 150a
(1)

Služobný orgán je povinný umožniť účastníkovi konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia ...

(2)

Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi, ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami ...

(5)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(6)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia služobný ...

§ 151
Lehota na rozhodnutie

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe dokladov predložených účastníkom ...

§ 152
Oznámenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia ...

(2)

Účastníkovi konania, ktorý je prítomný, sa môže rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. ...

§ 152a
Doručovanie do vlastných rúk
(1)

Dôležité písomnosti v konaní, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk účastníkovi ...

(2)

Služobný orgán písomnosti doručuje účastníkovi konania v služobnom úrade, v mieste vykonávania ...

(3)

Ak nebol účastník konania, ktorému sa doručuje písomnosť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci ...

(4)

Ak účastník konania bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie ...

§ 153
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak

a)
sa proti nemu nemožno odvolať alebo podať rozklad a bezvýsledne uplynula lehota na plnenie, alebo ...
b)
odvolanie alebo rozklad nemá odkladný účinok.
(3)

Na výkon rozhodnutia sa vzťahuje osobitný predpis.27)

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA

Odvolacie konanie

§ 154
(1)

Proti rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ...

(2)

Ak účastník v dôsledku nesprávneho poučenia, alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie ...

(3)

Odvolací orgán môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a účastník ...

(4)

Účastník konania podáva odvolanie služobnému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(5)

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania ...

(6)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia ...

(8)

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

§ 154a
(1)

Služobný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí ostatných účastníkov konania ...

(2)

Služobný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu ...

(3)

Odvolacím orgánom je orgán najbližšie nadriadený služobnému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie ...

(4)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie ...

(5)

Prerokovanie odvolania v poradnej odvolacej komisii podľa odseku 4 sa nevzťahuje na ústrednú lekársku ...

(6)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(7)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti služobnému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, na ...

(8)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje ...

(10)

Ustanovenia § 137 až 152a sa primerane vzťahujú aj na konanie o odvolaní.

(11)

Podrobnosti o zložení, činnosti a hlasovaní poradnej odvolacej komisie ustanoví služobný predpis, ...

§ 155
Rozklad

Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje ...

Obnova konania

§ 156
(1)

Konanie možno obnoviť na návrh účastníka konania alebo z podnetu služobného orgánu, ak dodatočne ...

(2)

Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania alebo služobný ...

(3)

Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania len vtedy, ...

(4)

V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že ...

§ 156a
(1)

Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu služobný orgán, ...

(2)

Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie alebo rozklad. Rozhodnutie o povolení obnovy ...

§ 156b
(1)

Nové konanie vo veci uskutoční orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy konania týka; ak sa ...

(2)

Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(3)

Proti novému rozhodnutiu vo veci možno podať odvolanie alebo rozklad.

§ 157
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať odvolací ...

(2)

Orgán uvedený v odseku 1 rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne ...

(3)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza orgán uvedený v odseku 1 z právneho stavu a skutkových ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť alebo zrušiť do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti. ...

(5)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, možno podať ...

§ 158
Preskúmanie rozhodnutia správnym súdom

Správna žaloba na preskúmanie právoplatného rozhodnutia vo veciach služobného pomeru sa musí ...

DESIATA HLAVA

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 159
(1)

Služobný úrad je povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

a)
služobných predpisov týkajúcich sa služobného pomeru,
b)
opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
c)
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu príslušníkov,
d)
podkladov potrebných na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok.
(2)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 1 do desiatich dní odo ...

(3)

Príslušný odborový orgán vykonáva kontrolu podmienok na vykonávanie štátnej služby v služobnom ...

a)
delegovať svojich členov do poradných orgánov zriadených na prerokúvanie návrhov niektorých ...
b)
vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,
c)
vyžadovať od nadriadených potrebné informácie a podklady,
d)
podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
e)
vyžadovať od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
f)
vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov ...
(4)

Služobný úrad rozhoduje o použití sociálneho fondu so súhlasom príslušného odborového orgánu. ...

(5)

Na účely uvedené v odseku 3 služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné ...

(6)

V služobnom úrade, v ktorom nepôsobí odborová organizácia, zastupuje príslušníkov personálna ...

§ 160
(1)

Člen príslušného odborového orgánu, člen personálnej rady alebo personálny dôverník sú chránení ...

(2)

Príslušník, ktorý bol zvolený do funkcie vo vyššom odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje ...

JEDENÁSTA HLAVA

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VYKONÁVANÍ SLUŽBY

§ 161
Rekondičný pobyt
(1)

Služobný úrad je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a ...

(2)

Na rekondičnom pobyte v trvaní 14 dní nepretržite v kalendárnom roku sú povinní zúčastniť ...

a)
príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí bezprostredne plnia úlohy podľa § 3 ods. ...
b)
ostatní príslušníci Hasičského a záchranného zboru starší ako 45 rokov, ktorí majú podľa ...
(3)

Rekondičný pobyt sa neposkytuje príslušníkovi, ktorý je vo výpovednej lehote alebo ktorý končí ...

(4)

Rekondičný pobyt sa vykonáva internátnym spôsobom a ambulantným spôsobom v prípadoch určených ...

(5)

Služobný úrad musí počas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ...

(6)

Príslušníka na rekondičný pobyt podľa odseku 2 vysiela v určenom termíne vedúci služobného ...

(7)

Príslušník je povinný nastúpiť na rekondičný pobyt v určenom termíne; náhradný nástupný ...

(8)

Ak príslušník nenastúpi na rekondičný pobyt v určenom termíne a neoznámi dôvody, pre ktoré ...

(9)

Služobný úrad určí príslušníkovi spôsob dopravy, prípadne ďalšie podmienky ako pri služobnej ...

(10)

Rekondičný pobyt sa príslušníkovi poskytuje bezplatne. Náklady spojené s rekondičným pobytom ...

(11)

Príslušníkovi, ktorý sa zúčastňuje na povinnom rekondičnom pobyte, zodpovedá za škodu vzniknutú ...

(12)

Za účasť na rekondičnom pobyte sa považuje aj absolvovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného ...

(13)

Účasť na rekondičnom pobyte sa posudzuje ako vykonávanie služby. Príslušníkovi počas rekondičného ...

(14)

Podrobnosti o rekondičnom pobyte ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

(15)

Za započítané roky u príslušníka Hasičského a záchranného zboru sa považuje čas

a)
odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),
b)
výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva ...
c)
výkonu zamestnania ako príslušníka Zboru požiarnej ochrany alebo
d)
výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v Mestskom ...
e)
výkonu zamestnania v závodnom požiarnom útvare a závodnom hasičskom útvare.
(16)

Za započítané roky u príslušníka Horskej záchrannej služby sa považuje čas

a)
odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),
b)
výkonu zamestnania záchranára v Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej ...
c)
výkonu zamestnania záchranára v Horskej službe na Slovensku od 1. júna 1990 do 31. decembra 2002, ...
d)
výkonu zamestnania záchranára v Správe Tatranského národného parku do 31. decembra 1994,
e)
výkonu zamestnania záchranára v Štátnych lesoch Tatranského národného parku od 1. januára 1995 ...
f)
výkonu zamestnania ako zamestnanec Horskej záchrannej služby od 1. januára 2003 do 31. decembra ...
§ 162
Ministerstvo upraví služobným predpisom bezpečnosť práce
a)

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci ...

b)

príslušníkov Horskej záchrannej služby pri poskytovaní pomoci, pri vykonávaní záchranných ...

TRETIA ČASŤ

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE PRÍSLUŠNÍKOV, NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENIE PRÍSLUŠNÍKOV

Spoločné ustanovenia o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k ...

§ 172
Poistné na zdravotné poistenie

Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie29) sa príslušník posudzuje ako zamestnanec. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 174
Premlčanie a zánik práva
(1)

Právo sa premlčí, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej týmto zákonom. Na premlčanie sa prihliadne, ...

(2)

Právo zaniká, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným zákonom, v ...

(3)

Ak účastník uplatní svoje právo a v začatom konaní sa riadne pokračuje, premlčacia lehota počas ...

§ 175
Lehoty
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo rozhodnuté o plnení v splátkach, začína plynúť lehota na uplatnenie práva na jednotlivé ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, je lehota na uplatnenie peňažných pohľadávok zo služobného ...

(4)

Ak ide o opakujúce sa plnenie, je lehota na uplatnenie práva na jednotlivé plnenia tri roky od ich ...

(5)

Lehota na uplatnenie práva na náhradu škody je dva roky; začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený ...

(6)

Právo priznané právoplatným rozhodnutím sa premlčuje v lehote desiatich rokov odo dňa, keď sa ...

(7)

Premlčacia lehota uvedená v odseku 6 platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v ...

(8)

Práva na opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala po právoplatnosti rozhodnutia, sa premlčujú ...

§ 176
Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť príslušníka zaplatiť peňažnú sumu služobnému úradu, ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na jeho požiadanie ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak tento nárok neuspokojí príslušník, ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od príslušníka ...

Prechod práv a povinností zo služobného pomeru

§ 177
Zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením
(1)

Ak zanikne služobný úrad na základe tohto zákona alebo osobitného zákona zlúčením alebo splynutím ...

(2)

Ak zanikne služobný úrad na základe tohto zákona alebo osobitného zákona rozdelením, práva ...

§ 178
Prevod časti služobného úradu
(1)

Ak sa na základe osobitného zákona prevádza časť služobného úradu do iného služobného úradu, ...

(2)

Práva a povinnosti doterajšieho služobného úradu voči príslušníkom prechádzajúcej časti ...

§ 179
Zrušenie služobného úradu

Ak sa na základe osobitného zákona služobný úrad zruší, osobitný zákon ustanoví, na ktorý ...

§ 180
Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Právo musí byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v ...

(4)

Ak nie je čas uspokojenia práva ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, musí ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, je právo uspokojené v ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov týkajúcich sa toho, koho právo ...

(7)

Príslušník aj služobný úrad sú povinní prijať i čiastočné plnenie, ak to neodporuje povahe ...

(8)

Ak je príslušník povinný uspokojiť viac peňažných pohľadávok a plnenie nestačí na vyrovnanie ...

(9)

Ak príslušník požiada služobný úrad, aby mohol právo uspokojiť v splátkach, môže mu služobný ...

(10)

Ak príslušník neplní niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný úrad žiadať ...

(11)

Ak je rozhodnutím určené plnenie v splátkach a ak chce príslušník právo uspokojiť celkom, je ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúkané plnenie neprijme alebo neposkytne ...

(15)

Služobný úrad alebo príslušník, ktorých právo sa uspokojilo, sú povinní vydať o tom potvrdenie, ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie vydať súčasne s prijatím plnenia o tom písomné ...

§ 181
Uplynutie času

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím času, na ktorý boli obmedzené.

§ 182
Smrť príslušníka
(1)

Peňažné nároky príslušníka jeho smrťou nezanikajú; do trojnásobku jeho služobného platu ...

(2)

Peňažné nároky služobného úradu zanikajú smrťou príslušníka okrem práva, o ktorom sa právoplatne ...

§ 183
Osobitné ustanovenie o bývalom príslušníkovi, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo bývalého príslušníka, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o právo proti nemu, ...

§ 184
Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ...

(4)

Návrh je potrebné doručiť služobnému úradu v určenej lehote.

(5)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa netýkajú obdobia, ktorého uplynutím je podmienený vznik ...

Zastúpenie

§ 185

Služobný úrad sa môže dať zastúpiť podľa osobitného predpisu.25)

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

§ 189
Kolektívne zmluvy
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej ...

(2)

Rokovať o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa ...

a)
za príslušníkov zástupcovia príslušného vyššieho odborového orgánu, ktorých oprávnenie ...
b)
ministerstvo.
§ 190
Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
(1)

Kolektívne vyjednávanie sa začína predložením písomného návrhu na uzatvorenie kolektívnej ...

(2)

Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokovať a poskytovať si potrebnú súčinnosť.

(3)

Podmienky vykonávania štátnej služby podľa § 189 ods. 1 upravené v kolektívnej zmluve vyššieho ...

§ 191
Kolektívny spor
(1)

Kolektívny spor podľa tohto zákona je spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(2)

Kolektívny spor riešia zmluvné strany predovšetkým zmierovacím konaním.

(3)

Zmluvné strany si môžu v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa určiť po vzájomnej ...

(4)

Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa po konaní pred zmierovateľom, zmluvné ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 193

Na služobný pomer príslušníkov sa použijú primerane ustanovenia § 39, § 64 ods. 1 písm. a) ...

§ 193a

Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § ...

§ 194
(1)

Mestský požiarny zbor mesta Košice zriadený podľa doterajších predpisov sa od 1. apríla 2002 ...

(2)

Príslušník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, ...

(3)

Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej ...

a)
dosiahol vek 45 rokov a bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu34) alebo
b)
dosiahol vek 50 rokov, odpracoval v Zbore požiarnej ochrany minimálne 10 rokov, bola mu udelená výnimka ...
§ 194a
(1)

Vojenské záchranné útvary civilnej ochrany (ďalej len „vojská civilnej ochrany") sa po transformácii ...

(2)

Profesionálny vojak vojsk civilnej ochrany v stálom služobnom pomere alebo v dočasnom služobnom ...

(3)

Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej ...

(4)

Dĺžka štátnej služby príslušníka podľa odsekov 2 a 3 je najviac dva roky. Príslušník v dočasnej ...

§ 194b
(1)

Mestský Hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadený podľa ...

(2)

Zamestnanec obce, ktorý bol aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky k 31. decembru 2002 zamestnancom ...

(3)

Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej ...

(4)

Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej ...

§ 195
(1)

Príslušník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, ...

(2)

Príslušník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, ...

a)
nedosiahol vek 45 rokov a bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu36) až do získania ...
b)
bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu37) a riadne pokračuje v štúdiu, ktorým získa ...
c)
bola mu udelená výnimka podľa osobitného predpisu38) z kvalifikačného predpokladu úplného stredného ...
(3)

Ustanovenie § 123 ods. 3 sa nevzťahuje na príslušníka uvedeného v odseku 2, ktorý si dopĺňa ...

§ 195a
(1)

Zamestnanec ministerstva, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorý bol k 31. ...

(2)

Zamestnanec ministerstva, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 ods. 1 písm. c) až e) a i) až ...

§ 195b
(1)

Zamestnanec obce, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 a § 12 ods. 3 a ktorý bol k 31. decembru ...

(2)

Zamestnanec obce, ktorý k 31. decembru 2002 odpracoval aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky ...

§ 196

Príslušník Zboru požiarnej ochrany alebo zamestnanec, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti ...

§ 196a

Zamestnanec ministerstva alebo zamestnanec obce, ktorý bude plniť úlohy uvedené v § 3 alebo v § ...

§ 197
(1)

Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v § 194 až 196 sa postupuje podľa § 17 až 19, § 49, § ...

(2)

Ak zamestnanec alebo príslušník Zboru požiarnej ochrany

a)
nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby,
b)
nie je vymenovaný do prípravnej štátnej služby,
c)
nespĺňa predpoklady ustanovené v § 17 ods. 1 písm. a) a h),
d)
odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú prísahu s výhradou, alebo sa nedostaví ...
e)
do 30. apríla 2002 dovŕši vek 65 rokov,

skončí sa jeho pracovný pomer najneskôr do šiestich mesiacov od 1. apríla 2002. V takomto prípade ...

§ 197a
(1)

Pri vymenovaní zamestnanca ministerstva alebo zamestnanca obce uvedeného v § 194a, 194b, § 195a, ...

(2)

Ak zamestnanec ministerstva alebo zamestnanec obce

a)
nie je vymenovaný do dočasnej štátnej služby,
b)
nie je vymenovaný do prípravnej štátnej služby,
c)
nespĺňa predpoklady ustanovené v § 17 ods. 1 písm. a) až h),
d)
odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú prísahu s výhradou, alebo sa nedostaví ...
e)
do 31. januára 2003 dovŕši vek 65 rokov,

skončí sa jeho pracovný pomer najneskôr do šiestich mesiacov od 1. januára 2003. V takom prípade ...

§ 198
(1)

Príslušník Zboru požiarnej ochrany, ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona, stáva ...

(2)

Zamestnanec, ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona, nestáva sa zamestnancom príslušného ...

§ 198a
(1)

Zamestnanec ministerstva, ktorý bol k 31. decembru 2002 v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere ...

(2)

Zamestnanec obce, ktorý plnil úlohy uvedené v osobitnom predpise38c) a ktorému nevznikne služobný ...

§ 199

Príslušník je povinný bez zbytočného odkladu skončiť činnosť uvedenú v § 69 ods. 5 spôsobom ...

§ 200
(1)

Nároky z pracovného pomeru z obdobia pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov ...

(2)

Príslušníkom podľa § 194

a)
sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa tohto zákona v prípade, ak určením ...
b)
započítaná prax priznaná zamestnávateľom podľa doterajších predpisov zostáva zachovaná.
(3)

Doplatok k služobnému platu podľa odseku 2 písm. a) poskytuje služobný úrad príslušníkovi ...

§ 201
(1)

Hodnosti príslušníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za hodnosti príslušníkov ...

(2)

Príslušníkovi v hodnosti rotného sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť rotmajstra. ...

(3)

Príslušníkovi v hodnosti podporučíka, ak má vysokoškolské vzdelanie s výnimkou bakalárskeho ...

(4)

Ak príslušník splní čas výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov, posudzuje sa, ...

(5)

Zamestnanec, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona, môže byť vymenovaný do hodnosti ...

§ 201a

Zamestnanca ministerstva, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona, možno vymenovať ...

§ 202

hodnosť Sk mesačne rotmajster 900 nadrotmajster 950 podpráporčík 1 000 práporčík 1 ...

Do nadobudnutia účinnosti § 112 patrí príslušníkovi hodnostný príplatok, a to:

§ 204

Na zodpovednosť za škodu pri služobnom úraze a chorobe z povolania sa vzťahuje osobitný predpis.40) ...

§ 205
(1)

Za vyššie odborné vzdelanie na účely tohto zákona sa príslušníkom Zboru požiarnej ochrany ...

(2)

Odborná spôsobilosť príslušníka Zboru požiarnej ochrany a zamestnanca získaná podľa doterajších ...

(3)

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa ...

(4)

Na zamestnanca právnickej osoby alebo na zamestnanca podnikajúcej fyzickej osoby, ktorý vykonával ...

§ 205a

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené do 31. decembra 2002 podľa doterajších predpisov sa ...

§ 205b
(1)

Štátna služba príslušníkov v služobnom pomere podľa tohto zákona sa nepovažuje za štátnu ...

(2)

Rovnošaty podľa doterajších predpisov používané do 31. decembra 2002 vo vojskách civilnej ochrany ...

§ 205c

Na zamestnancov obce uvedených v § 194b a 195b platia ustanovenia § 201 ods. 5 a § 205 ods. 1 a ...

§ 206
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov príslušníkov Zboru požiarnej ochrany prechádzajú ...

(2)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov okresných úradov a krajských ...

§ 206a
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnej služby príslušníkov krajského riaditeľstva zboru ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali ...

(3)

Nároky vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 1 a 2 uspokojí ministerstvo podľa ...

(4)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe krajské riaditeľstvo zboru k 31. ...

(5)

Konanie vo veciach služobného pomeru začaté do 31. decembra 2012, v ktorom koná krajské riaditeľstvo ...

§ 207
(1)

Správa majetku, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v užívaní odborov požiarnej ...

(2)

Prevod majetku, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vo vlastníctve mesta Košice ...

(3)

Hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ...

§ 207a

Suma vyrovnávacieho príspevku, ktorý bol priznaný pred 31. decembrom 2004 vrátane, sa po 1. januári ...

§ 207b
(1)

Konania začaté vo veci vymenovania príslušníka do štátnej služby, vymenovania čakateľa do ...

(2)

Odpis z registra trestov nie je povinný predložiť príslušník zboru, ktorému vznikol služobný ...

(3)

Ak sa prijímacie konanie začalo alebo ak výberové konanie bolo vyhlásené pred 1. januárom 2006, ...

(4)

Príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu17aaa) pred ...

(5)

Úprava vyrovnávacieho príspevku podľa § 133 ods. 4 sa nevzťahuje na vyrovnávací príspevok právoplatne ...

(6)

Príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku pred 1. januárom ...

(7)

Príslušník, ktorému vznikol služobný pomer podľa § 194a a spĺňa podmienky zúčastniť sa ...

§ 207c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)

Suma vyrovnávacieho príspevku, ktorý bol právoplatne priznaný od 1. apríla 2002 vrátane do 31. ...

(2)

Rozdiel medzi vyrovnávacím príspevkom vyplácaným pred 1. septembrom 2007 a vyrovnávacím príspevkom ...

(3)

Služobný úrad vydá do 30. novembra 2007 rozhodnutie, ktorým prizná zvýšenú sumu vyrovnávacieho ...

(4)

Ustanovenie § 207b ods. 5 sa od 1. septembra 2007 nepoužije.

§ 208

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem Zbor požiarnej ochrany, rozumie ...

§ 208a

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem vojská civilnej ochrany alebo ...

§ 209
(1)

Systemizáciu v štátnej službe na rok 2002 podľa § 15 ods. 1 a 2 určí vláda do 31. októbra ...

(2)

Systemizáciu a organizačnú štruktúru Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej ...

§ 209a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2008
§ 209b
(1)

Ak príslušníkovi vznikol nárok na príplatok k ošetrovnému do 31. decembra 2007, zaniká tento ...

(2)

Na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému, na ktoré vznikol ...

(3)

Na odchodné a úmrtné, na ktoré vznikol príslušníkovi nárok do 31. decembra 2007, sa vzťahujú ...

(4)

Bývalému príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na vyrovnávací príspevok do 31. decembra 2007, ...

(5)

Bývalému príslušníkovi, manželke, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu po zomretom príslušníkovi, ...

(6)

Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončil v období ...

(7)

Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skočí v období ...

(8)

Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončí v období ...

§ 209c
(1)

Zamestnanec, ktorý k 1. januáru 2008 bol zamestnancom Horskej záchrannej služby, plní úlohy Horskej ...

(2)

Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej ...

(3)

Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej ...

(4)

Zamestnanec, ktorý k 1. januára 2008 bol zamestnancom Horskej záchrannej služby, plní úlohy Horskej ...

(5)

Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v odsekoch 1 až 4 sa postupuje podľa § 17 až 19, § 21 ods. ...

(6)

Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v odsekoch 1 až 4 do hodnosti sa do času výsluhy rokov v ...

(7)

Zamestnanec Horskej záchrannej služby, ktorý plnil úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného ...

(8)

Nároky z pracovného pomeru z obdobia pred 1. januárom 2008 sa posudzujú podľa predpisov účinných ...

(9)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnanca Horskej záchrannej služby prechádzajú ...

(10)

Zamestnancom Horskej záchrannej služby podľa odsekov 1 až 4 započítaná prax priznaná zamestnávateľom ...

(11)

Zamestnanca Horskej záchrannej služby, ktorý bol vymenovaný za nadriadeného podľa doterajších ...

(12)

Za nadriadeného podľa odseku 11 možno vymenovať aj zamestnanca Horskej záchrannej služby, ktorý ...

(13)

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené do 31. decembra 2007 medzi zamestnancom Horskej záchrannej ...

(14)

Príslušníkom Horskej záchrannej služby sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa ...

(15)

Doplatok k služobnému platu podľa odseku 14 poskytuje služobný úrad príslušníkovi iba počas ...

§ 209d

Ustanovenie § 205b ods. 1 sa od 1. januára 2008 nepoužije.

§ 209e
(1)

Ak výberové konanie začalo alebo bolo vyhlásené pred 1. aprílom 2009, dokončí sa podľa doterajších ...

(2)

Príslušník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý do 31. marca 2009 nedosiahol hodnosť podporučíka, ...

(3)

Ak dňom 1. apríla 2009 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka podľa § 103 ods. 1 ...

§ 209f
(1)

Bývalý príslušník, manželka, manžel alebo nezaopatrené dieťa po zomretom príslušníkovi (ďalej ...

(2)

Ak poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku nezašle ministerstvu písomné oznámenie ...

(3)

Ak je poberateľom príplatku za štátnu službu k dôchodku nezaopatrené dieťa, je poberateľ príplatku ...

§ 209g
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Príslušníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a príslušníkovi, ...

§ 209h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa začleňuje do Krajského ...

§ 210
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru ...

2.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. októbra 1991 č. PO-142/2-91, ktorým sa upravujú ...

3.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú ...

4.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 1995 č. PO-1555/2-94 o rovnošatách ...

§ 211
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Rutinné činnosti pri príprave rozhodnutí spravidla s úplnými informáciami spracúvanými podľa ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax jeden rok a osobitný ...

  Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax štyri roky a osobitný ...

  Odborné činnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo súdneho konania ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax šesť rokov a osobitný ...

  Samostatné odborné činnosti alebo samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad.

  Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenej časti štátnej služby ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný ...

  Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Rozhodovanie na druhom stupni ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax deväť rokov ...

  Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax deväť rokov ...

  Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Rutinné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne s úplnými informáciami ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného ...

  Samostatné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne s premenlivými informáciami ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného ...

  Odborná prax viac ako dva roky.

  Samostatné odborné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne podľa presných ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, osobitný ...

  Samostatné odborné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne alebo samostatné ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti na úseku preventívnych opatrení, meteorologických ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný ...

  Samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na zverenom úseku. Riadenie, koordinovanie ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a ...

  Samostatné odborné, organizačné a preventívne činnosti v členení podľa organizačnej štruktúry. ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax osem rokov a osobitný ...

  Samostatné odborné, organizačné a špecializované činnosti v členení podľa organizačnej štruktúry. ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax osem rokov a osobitný ...

  Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na celoštátnej úrovni. Koordinovanie celoštátneho ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 315/2001 Z.z.

  STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY(€ mesačne)

  Prevziať prílohu - STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE NADRIADENÝM V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE A V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

  1. Ministerstvo – Prezídium Hasičského a záchranného zboru       Nadriadení Percentuálny ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  3.

  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2002 o niektorých aspektoch organizácie ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  8.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 • 1a)  § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 2a)  Napríklad čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, ...
 • 2b)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 3)  § 5 ods. 5, § 8 a 12 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších ...
 • 3a)  Napríklad zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 3b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských hraniciach, ...
 • 5)  § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 6)  § 25 až 29 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 7)  § 89 ods. 13 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a ...
 • 7b)  Napríklad § 21 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej ...
 • 7c)  § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 9)  § 2 ods. 2 a § 44 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 9a)  § 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z. ...
 • 10)  Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
 • 10a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 10a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10ab)  § 7 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...
 • 10b)  § 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 10c)  § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10d)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.§ 9 ...
 • 10e)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 11)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 12)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 12a)  Napríklad § 92 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 13)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  § 12 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 15a)  § 58 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 16)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 16a)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 16b)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 17a)  § 13 zákona č. 314/2001 Z. z.§ 19 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 ...
 • 17aa)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 17aaa)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 17aaaa)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  § 4 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 562/2005 Z. z.
 • 18)  § 143 a 143a Občianskeho zákonníka.
 • 18a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 18b)  Napríklad § 13 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z., § 22 ods. 1 ...
 • 19)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 26 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
 • 20a)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 20b)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20c)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20d)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 20e)  § 85 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20f)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 ...
 • 22)  § 22 a 43b zákona č. 172/1990 Zb.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 24a)  § 4 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 544/2002 Z. z.
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 25a)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 26)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27a)  § 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 28)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 29)  Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...
 • 31a)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 33)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 5 ods. 7 písm. a) a d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch ...
 • 35)  § 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.
 • 35a)  § 55 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z.§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných ...
 • 36)  § 5 ods. 7 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.§ 5 ods. 7 písm. d) nariadenia ...
 • 37)  § 5 ods. 7 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.§ 5 ods. 7 písm. b) nariadenia ...
 • 38)  § 5 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.§ 5 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 38a)  § 55 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z.§ 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 380/1997 Z. z.
 • 38b)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 38c)  § 32 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 39)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 40)  Napríklad Zákonník práce.
 • 40a)  Napríklad § 63 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene ...
 • 41)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore