Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD17DS15EUPPČL0

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 417/2013 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 488/2022


§ 4
Príjem

(1)
Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú príjmy členov domácnosti.
(2)
Príjem na účely tohto zákona je príjem podľa osobitného predpisu10) a štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.11)
(3)
Príjem na účely tohto zákona nie je
a)
25 % z príjmu zo závislej činnosti12) alebo obdobného príjmu v cudzine; ak sa členovi domácnosti poskytuje osobitný príspevok, príjmom nie je 50 % z jeho príjmu z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu alebo z obdobného príjmu v cudzine a 25 % z jeho ostatného príjmu zo závislej činnosti12) alebo z obdobného príjmu v cudzine,
b)
25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu9) a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu12a) za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
c)
25 % z materského, invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek a z vyrovnávacieho príplatku,
d)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,13)
e)
príspevok na starostlivosť o dieťa,
f)
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,14)
g)
dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
h)
príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,15)
i)
príspevky poskytované podľa osobitného predpisu,16)
j)
finančné príspevky poskytované na základe účasti v projektoch alebo programoch podporujúcich uplatnenie sa na trhu práce v úhrne najviac do výšky 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,15)
k)
finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu15) a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom roku,
l)
zamestnanecká prémia a daňový bonus,
m)
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
n)
odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,18)
o)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
p)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
q)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
r)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu19) za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
s)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu,20)
t)
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,21)
u)
výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného,22) ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
v)
osobitný príspevok,
w)
suma výživného určená na tvorbu úspor,22a)
x)
príspevok za ubytovanie odídenca,22b)
y)
príjem z platenia úhrady za poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine.22c)
(4)
Príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
zobraziť paragraf
§ 10
Dávka

(1)
Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.
(2)
Dávka je
a)
64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c)
112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d)
168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e)
179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f)
226,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
(3)
Ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a) za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní
a)
menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
b)
dobrovoľníckej činnosti,33) alebo
c)
prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.
(4)
Písomná dohoda podľa odseku 3 a odseku 5 písm. b) obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto a druh vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c),
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) s určením hodiny začatia a hodiny skončenia denného časového vymedzenia vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c),
d)
záväzok organizátora menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) zabezpečiť dohodnuté podmienky počas celého obdobia trvania dohody,
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) mesačný rozsah menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) sa určí ako rozdiel medzi 32 hodinami a rozsahom dohodnutým v tomto právnom vzťahu. Ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a) za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci nevykoná činnosť v rozsahu
a)
najmenej 32 hodín mesačne, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na najmenej 32 hodín mesačne,
b)
dohodnutom v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na menej ako 32 hodín mesačne alebo sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti nezúčastní menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) v rozsahu určenom podľa prvej vety.
(6)
Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného, sa považuje za čas, v ktorom tento člen domácnosti vykonal činnosť v tomto právnom vzťahu, ak sa mu poskytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca33a) alebo nemocenské33b) z tohto právneho vzťahu za príslušný kalendárny mesiac; člen domácnosti, ktorému sa neposkytuje nemocenské z dôvodu, že je fyzickou osobou v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených osobitným predpisom33c) nie je povinne nemocensky poistená, sa považuje za člena domácnosti, ktorému sa poskytuje nemocenské. Ak sa člen domácnosti nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, rozsah hodín
a)
podľa odseku 3 sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b)
podľa odseku 5 prvej vety sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorá sa nezohľadnila podľa prvej vety.
(7)
Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) alebo sa nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33d) sa považuje za čas, v ktorom tento člen domácnosti vykonal činnosť v tomto právnom vzťahu alebo sa zúčastnil menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c).
(8)
Za každého plnoletého člena domácnosti,
a)
ktorý nedodržal liečebný režim, sa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu, dávka podľa odseku 2 znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a),
b)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. d), sa od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistilo nesplnenie tejto povinnosti, dávka podľa odseku 2 znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a),
c)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. e), sa za kalendárny mesiac, za ktorý mala byť táto povinnosť splnená, dávka podľa odseku 2 znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a).
(9)
Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 alebo odseku 5 sa prvýkrát skúma za kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pomoc v hmotnej núdzi prvýkrát poskytnutá.
(10)
Odseky 3 a 5 sa nevzťahujú na člena domácnosti,
a)
ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j), okrem člena domácnosti, u ktorého posudkový lekár pri posúdení zdravotného stavu podľa § 11 ods. 4 nepotvrdí, že jeho nepriaznivý zdravotný stav bude trvať bez prerušenia ďalej,
b)
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok alebo na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,34)
c)
ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa osobitného predpisu,34a)
d)
ktorým je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,34b) ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
e)
ktorým je osamelý rodič alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,34b) ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
f)
ktorý sa zúčastňuje na pracovnej terapii,34c)
g)
ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce podľa odseku 3 písm. c) na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi podľa odseku 13, alebo
h)
ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) nebolo ponúknuté.
(11)
Úrad môže na základe písomnej dohody s obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo s organizátorom dobrovoľníckej činnosti zabezpečiť, koordinovať a kontrolovať účasť osôb na činnostiach podľa odseku 3.
(12)
Písomná dohoda podľa odseku 11 obsahuje náležitosti podľa odseku 4 a záväzok úradu zabezpečiť účasť osôb na menších obecných službách, dobrovoľníckej činnosti alebo prácach podľa odseku 3 písm. c).
(13)
Ak dohodu podľa odseku 3 alebo odseku 11 poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, môže úrad od dohody odstúpiť; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.
zobraziť paragraf
§ 12
Aktivačný príspevok

(1)
Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.
(2)
Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.
(3)
Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,
a)
ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
b)
ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
1.
zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)
2.
zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole35) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole36) a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
3.
zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce,37) rekvalifikácie37a) a projektov podľa osobitného predpisu38) v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,
4.
je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj,39)
5.
je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
6.
je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti,
c)
ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo
d)
ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.39a)
(4)
Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33d) sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.
(5)
Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 4.
(6)
Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátor dobrovoľníckej činnosti, úrad od dohody odstúpi; novú dohodu môže úrad uzatvoriť najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.
(7)
Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti priamo na mieste ich výkonu.
(8)
Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý
a)
je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,34)
b)
spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(9)
Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že
a)
člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
b)
príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,
c)
úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 33b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023


Pri posudzovaní príjmu, nároku na dávku a nároku na aktivačný príspevok člena domácnosti, ktorému sa poskytuje príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa osobitného predpisu na základe dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej pred 1. januárom 2023, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
3)
§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
6)
§ 45 ods. 1 písm. c) prvý bod a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 26, 27 a 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 24 a 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
9)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
10)
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
12)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 8 ods. 1 a 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 32 ods. 12 písm. d), § 43 ods. 8 a 9, § 46 ods. 4, 5 a 10, § 49, 51, 53, 53a a 57 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 12 ods. 4 a 6 a § 13 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 64, 65, 69 a 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22a)
§ 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
22b)
§ 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22c)
§ 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 199/2022 Z. z.
23)
§ 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.
24)
§ 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 62 a 71 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
26)
§ 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
26a)
§ 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
27)
§ 114, § 114a a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
29)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 61n ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
30)
§ 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 2 ods. 1 písm. p), § 88 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
32)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 406/2011 Z. z.
33a)
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 557/2007 Z. z.
33c)
§ 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33d)
§ 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.
34)
§ 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34a)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34b)
§ 45, § 48, § 56 ods. 1 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
34c)
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34d)
§ 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
§ 54 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 60 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
37)
§ 46 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 46a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 488/2022 Z. z.
38)
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40)
Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
42)
§ 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
43)
§ 717 Občianskeho zákonníka.
44)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44a)
§ 5 ods. 1 písm. a) až e) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44b)
Napríklad § 64 Zákonníka práce, § 195 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
45)
§ 24a až 24d a 28 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
47)
§ 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 Z. z.
48a)
§ 20b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48b)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
49)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50)
Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore