Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023

Platnosť od: 10.12.2022
Účinnosť od: 02.01.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov 442/2022 účinný od 02.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 442/2022 s účinnosťou od 02.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 429/2022 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z. a vyhlášky č. 225/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 41 písm. n) sa za slovo „vozidlo“ vkladajú slová „kategórie N1“.

2.

V § 41 písm. q) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre vozidlo kategórie O, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu7) alebo typové schválenie EÚ podľa osobitného predpisu,7a)“.

3.

V § 44 ods. 1 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu podľa § 28 ods. 2“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa citácia „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2010 z 8. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania miesta na montáž a upevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010) v platnom znení.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Príloha III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 z 31. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska ich všeobecných konštrukčných vlastností a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 117, 6. 4. 2021).“.

5.

Nadpis nad § 49 znie:

„Skúšobná prevádzka, dočasné povolenie neschváleného vozidla a prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla“. “.

6.

§ 49 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) súhlasné stanovisko orgánu Policajného zboru ku skúšobnej prevádzke automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla v určenom čase, na určenom území alebo na určenej trase z hľadiska ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“.

7.

Za § 53 sa vkladajú § 53a a 53b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 53a Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla[k § 52 ods. 4 zákona] Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla obsahuje a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona, b) identifikačné údaje vozidla v rozsahu 1. značka vozidla, 2. obchodný názov vozidla, 3. typ vozidla, 4. druh vozidla, 5. kategória vozidla a 6. výrobné číslo vozidla, c) fotografie vozidla v elektronickej podobe, d) popis trasy alebo popis územia vrátane mapy trasy alebo mapy územia, na ktorom má byť prevádzkované automatizované doručovacie vozidlo vrátane času jeho prevádzky, e) súhlasné stanovisko správcu pozemnej komunikácie, na ktorej má byť automatizované doručovacie vozidlo prevádzkované, f) súhlasné stanovisko obce, na ktorej území má byť automatizované doručovacie vozidlo prevádzkované, g) súhlasné stanovisko orgánu Policajného zboru k prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla v určenom čase, na určenom území alebo na určenej trase z hľadiska ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. § 53b Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla[k § 52 ods. 6 zákona] Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla je uvedený v prílohe č. 4.“.

8.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) protokol o skúškach vydaný technickou službou overovania, ak sa predkladá v konaní o jednotlivom vozidle.“.

9.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá žiada pre konanie o jednotlivo vyrobenom vozidle alebo jednotlivo dokončovanom vozidle, doklady podľa odseku 1 písm. f) až h) sa nepredkladajú.“.

10.

V prílohe č. 1 odsek 5 znie:

„(5) Kontrolná číslica tvorí štvrtú časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvorí ju jeden znak. Kontrolná číslica je forma redundantnej kontroly používanej na zisťovanie chýb. Kontrolná číslica sa vypočítava podľa osobitného predpisu.14)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Príloha II čast 2 oddiel C vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.“. “.

11.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 131/2018 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. januára 2023.

Andrej Doležal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore