Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 411/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 01.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 411/2022 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 411/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 309/2021 Z. z. a zákona č. 503/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Podporou sú finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitných predpisov2) poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, finančné prostriedky na investície podľa osobitného predpisu2a) založené na veľkosti plochy a podmienené prijatím viacročného záväzku, poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie pre podporovanie pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov.3)”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:

„2) Čl. 21 ods. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31 a čl. 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení. Čl. 70 až 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.

2a) Čl. 73 ods. 4 písm. c) bod i) a čl. 83 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.“.

2.
V § 3 písm. a) sa slová „opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie“ nahrádzajú slovami „neprojektovým opatrením s viacročnými záväzkami neprojektové opatrenie“.
3.
V § 3 písm. b) prvom bode sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2022“.
4.
V § 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (ďalej len „strategický plán“),“.

Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

5.
V § 3 písm. b) štvrtom bode sa slovo „druhom“ nahrádza slovom „treťom“.
6.
V § 3 písmená c) a d) znejú:

„c)
priamymi podporami priame platby podľa osobitného predpisu8) a finančné prostriedky na neprojektové opatrenia,

d)
priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitného predpisu9) a finančné prostriedky na neprojektové opatrenia založené na veľkosti nahlásenej plochy,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

„8) Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 2021/2115 v platnom znení.

9) Čl. 65 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.“.

7.
V § 3 písm. e) sa slová „podľa § 26“ nahrádzajú slovami „o podpore“.
8.
V § 3 písmeno h) znie:

„h)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy príslušného druhu pozemku spolu s priľahlou nepoľnohospodárskou plochou,11a) ktorá je členená podľa prirodzených hraníc; dielom pôdneho bloku je aj poľnohospodárska plocha zalesňovaná alebo zalesnená podľa osobitných predpisov,11b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) Čl. 68 odsek 2 písmeno a) nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.

11b) Čl. 70 a čl. 73 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.“.

9.
§ 3 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) systémom riadenia12b) strategického plánu pravidlá, postupy a činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním podpory,

m)

systémom finančného riadenia12c) súhrn pravidiel, postupov a činností financovania podpory, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie, overovanie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),

n)

neprojektovým opatrením opatrenie na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitných predpisov;2) neprojektovým opatrením je aj investícia podľa osobitného predpisu2a) založená na veľkosti plochy podmienená prijatím viacročného záväzku, na ktorú sa finančné prostriedky poskytujú formou paušálnej sumy.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:

„12b) Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

12c) Hlava III nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.“.

10.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a
Vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) schvaľuje systém riadenia strategického plánu.“.

11.
V § 4 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo pôdohospodárstva“.
12.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a strategického plánu. V rámci programov plní ministerstvo pôdohospodárstva úlohy príslušného orgánu podľa osobitných predpisov13) a je orgánom finančného riadenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Napríklad čl. 8 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení, čl. 1, 2 a 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).“.

13.
V § 5 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c)
zriaďuje národný výbor na monitorovanie vykonávania strategického plánu podľa osobitného predpisu,13a)

d)
zriaďuje národnú sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa osobitného predpisu,13b)“.

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená e) až m).

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

„13a) Čl. 124 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

13b) Čl. 126 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.“.

14.
V § 5 ods. 2 písm. e) sa slová „krížového plnenia podľa osobitného predpisu,14)“ nahrádzajú slovami „krížového plnenia14) a kondicionality,14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Čl. 83 až 89 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.“.

15.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

16.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovom „Komisiou“.
17.
V § 5 ods. 3 písm. c) sa slová „orgánom Národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rade“.
18.
V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
povoľuje
1.
zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory na neprojektové opatrenia do neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,

2.
zmenu neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,

3.
zmenu výmery plochy zaradenej do neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,

4.
predĺženie doby trvania neprojektových opatrení s jednoročnými záväzkami alebo neprojektových opatrení s viacročnými záväzkami,“.

19.
V § 10 ods. 1 písm. p) sa slovo „druhom“ nahrádza slovom „treťom“.
20.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.18a)“.

21.
V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu.81a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:

„81a) Čl. 44 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) 2022/128.“.

22.
V § 22 odsek 2 znie:

„(2)
Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečuje pomoc poľnohospodárom v rozsahu podľa osobitného predpisu.94)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:

„94) Čl. 15 ods. 4 nariadenie (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95 sa vypúšťa.

23.
V § 24 ods. 2 sa za slová „poľnohospodár,99)“ vkladajú slová „alebo obhospodarovateľ lesa,99a)“ a slová „ktorý predkladá“ sa nahrádzajú slovami „ktorí predkladajú“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 99a znie:

„99a) § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24.
V § 25 ods. 2 prvá veta znie: „Podanie je možné urobiť iba spôsobom, ktorý určí platobná agentúra vo výzve podľa odseku 1.“.
25.
V § 39 ods. 2 sa za slovo „oznámi“ vkladajú slová „jednotkové sumy podpory pre priame platby určené podľa osobitného predpisu127aa) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 127aa znie:

„127aa) Hlava IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. ES L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.“.

26.
V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
povoľovanie podľa § 10 ods. 1 písm. d),“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore