Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 01.06.2021
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zamestnanosť, Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS5EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 215/2021 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 113/2022 a 125/2022

Legislatívny proces k zákonu 125/2022
Legislatívny proces k zákonu 113/2022
Legislatívny proces k zákonu 215/2021§ 3
Podmienky poskytnutia podpory

(1)
Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ak
a)
je v čase skrátenej práce,
b)
odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,6) ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
c)
nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
d)

1.
uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov7) alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo
2.
súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce8) s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a
e)
požiada o poskytnutie podpory najneskôr do 10. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.
(2)
Podmienka ustanovená v odseku 1 písm. b) sa považuje za splnenú, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dlžná suma sa nestala splatnou.9)
zobraziť paragraf
§ 9
Vrátenie podpory

(1)
Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť, ak poskytovateľ podpory zamestnávateľovi
a)
odňal alebo znížil podporu alebo
b)
uložil povinnosť vrátiť podporu.
(2)
Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo znížení podpory alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť podporu.
(3)
Zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,17a) je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť podporu poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
zobraziť paragraf
Poznámka
17a)
§ 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore