Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023

Platnosť od: 22.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Školstvo a vzdelávanie, Stredné školstvo, Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS7EUPPČL1

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2023 do 31.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 422/2015 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 114/2022

Legislatívny proces k zákonu 114/2022§ 28
Skúška spôsobilosti

(1)
Skúšku spôsobilosti vykonáva profesijná organizácia, stavovská organizácia, uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola v spolupráci s príslušným orgánom. Ak na vykonanie skúšky spôsobilosti nie je oprávnená profesijná organizácia, stavovská organizácia, uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola, skúšku spôsobilosti vykoná príslušný orgán, ak to ustanovuje osobitný predpis.3ab)
(2)
Príslušný orgán v rozhodnutí o uložení kompenzačného opatrenia v časti týkajúcej sa skúšky spôsobilosti určí zoznam predmetov alebo rozsah zručností, ktoré nie sú obsahom dokladu o vzdelaní žiadateľa alebo obsahom odbornej prípravy žiadateľa. Obsahom skúšky spôsobilosti sú také predmety alebo taký rozsah zručností, ktoré sú zásadné na výkon príslušného regulovaného povolania. Podľa povahy príslušného regulovaného povolania môže skúška spôsobilosti pozostávať aj z preskúšania znalostí právnych predpisov Slovenskej republiky, etických pravidiel, či iných pravidiel ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Skúška spôsobilosti má písomnú časť, ústnu časť a praktickú časť.
(4)
Priebeh skúšky spôsobilosti a zloženie skúšobnej komisie upravujú vnútorné predpisy tej inštitúcie, ktorá skúšku spôsobilosti vykonáva. O úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti sa vypracuje protokol o skúške spôsobilosti.
(5)
Príslušný orgán zabezpečí vykonanie skúšky spôsobilosti najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení kompenzačného opatrenia.
zobraziť paragraf
Poznámka
3ab)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3b)
§ 23 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
§ 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
Napríklad § 15a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5a)
Napríklad § 39a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 65 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/983 z 24. júna 2015 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (Ú.v. EÚ L 159, 25. 6. 2015).
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú.v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
7a)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
7aa)
Napríklad § 11a a 12 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, § 33 až 34a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 110 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
§ 13a až 13c zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
§ 73 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 3 až 13c zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
§ 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 30 ods. 5, § 42 ods. 4 a § 70 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 38 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
§ 66h až 66k zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore