Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 180/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Občiansky preukaz sa občanovi, ktorému nie je dočasne možné ...

2.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) prístupové číslo karty.“.

3.

V § 4 ods. 1 sa slová „písm. h) a i)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a m) a biometrické údaje podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Čl. 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení ...

4.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia ...

5.

V § 5 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky ...

6.

V § 5 ods. 4 sa za slovo „útvar“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.

7.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Bezpečnostný osobný kód môže občan zmeniť na príslušnom útvare, zastupiteľskom úrade, inom mieste, ...

8.

V § 5 ods. 6 sa slová „ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie“ nahrádzajú slovami „bezpečnostný ...

9.

V § 5 ods. 6 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „zastupiteľskom úrade alebo prostredníctvom ...

10.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Kód pre odblokovanie (1) Kód pre odblokovanie slúži na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného ...

11.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 10 druhá veta neustanovuje ...

12.

V § 6 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Občan s pobytom v zahraničí, ktorý podáva žiadosť o vydanie ...

13.

V § 6 ods. 11 sa za slovo „tváre“ vkladá čiarka a slová „odtlačkov prstov“ a na konci sa pripájajú tieto ...

14.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zastupiteľskom úrade“.

15.

V § 7 ods. 8 a 11 sa za slovo „tváre“ vkladá čiarka a slová „odtlačkov prstov“.

16.

V § 7 ods. 8 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:

„Zastupiteľský úrad zabezpečí zosnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu občana, ktorý má trvalý ...

17.

V § 7 ods. 8 piatej vete sa za slovo „útvar“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.

18.

V § 7 ods. 10 časť vety za bodkočiarkou znie: „na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie ...

19.

V § 7 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:

„Lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba tváre, odtlačky prstov alebo podpis, alebo nie sú predložené ...

20.

§ 8 a 9 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.

21.

V § 10 ods. 1 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „občan“ vkladajú slová „pri podaní žiadosti“.

22.

V § 10 ods. 2 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 6“.

23.

V § 10 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

24.

V § 10 ods. 7 sa slová „určenú občanom“ nahrádzajú slovami „v štáte pôsobnosti tohto zastupiteľského ...

25.

V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slovo „odovzdať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovo „útvaru“ sa vkladajú ...

26.

V § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo „preukazu“ vkladá slovo „osobne“.

27.

V § 15 ods. 1 písm. g) sa za slovo „tváre“ vkladá slovo „osobne“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položke 22a časti Oslobodenie a Splnomocnenie ...

„Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA položke 23 časti Oslobodenie v prvom bode ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položke 259 časti Oslobodenie a ...

„Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený občan podľa § 2 ods. 3 prvej ...

Čl. III

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 6 a § 16 ods. 5 sa slová „ods. 4 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 6“.

2.

V § 10 ods. 1 písm. h) sa za slová „úradu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová ,,Generálnej prokuratúry ...

3.

V § 12 ods. 5 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

4.

V § 12 ods. 7 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

5.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na úradných tlačivách“.

6.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).

7.

V § 16 ods. 7 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

8.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s ich osvedčeným podpisom“.

9.

V § 17 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.

10.

V § 17 ods. 5 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

11.

V § 17 ods. 7 sa slová „odseku 4, 5 alebo odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 3, 4 alebo odseku 6“.

12.

V § 17 ods. 9 sa slovo „okuliarami“ nahrádza slovom „okuliarmi“.

13.

V § 18 ods. 1 sa slová „ods. 4, 5 alebo ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3, 4 alebo ods. 6“.

14.

V § 18 ods. 2 sa slová „iný občan“ nahrádzajú slovami „iná osoba“.

15.

V § 18 ods. 3 sa slová „iného občana“ nahrádzajú slovami „inú osobu“.

16.

V § 18 ods. 4 sa slová „osoba, ktorá podala žiadosť“ nahrádzajú slovami „osoba podľa odsekov 1 až 3“ ...

17.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú písmená k) a l).

Doterajšie písmená m) až v) sa označujú ako písmená k) až t).

18.

V § 29 ods. 4 sa slová „až h) a písm. l) až t)“ nahrádzajú slovami „až r)“.

19.

Slová „dátový nosič“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „elektronický čip“ ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore