Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Trestné právo hmotné, Občianske súdne konanie, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo, Cenné papiere, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPP1ČL0

Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 151/2022 s účinnosťou od 01.06.2023

Legislatívny proces k zákonu 151/2022§ 3

(1)
Správne súdy začnú svoju činnosť 1. júna 2023.
(2)
Až do začatia činnosti správnych súdov vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím ich činnosti.
(3)
Ak § 4 ods. 1 neustanovuje inak, výkon súdnictva prechádza od 1. júna 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. júna 2023 daná právomoc správnych súdov, a to:
a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(4)
Ak dochádza k prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 3, prechádzajú od 1. júna 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. máju 2023 v správe krajských súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 3,
a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(5)
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi krajským súdom a správnym súdom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(6)
Výberové konania na funkcie prvých predsedov správnych súdov vyhlási minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby sa uskutočnili do 31. júla 2022, pričom traja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). Do výberového konania na funkciu predsedu správneho súdu sa môže do 31. mája 2023 prihlásiť sudca ktoréhokoľvek súdu. Do vymenovania prvých predsedov správnych súdov môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu s jeho súhlasom, aby do vymenovania nového predsedu správneho súdu plnil úlohy predsedu správneho súdu.
(7)
Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. júna 2022 určí prvé
a)
celkové počty miest sudcov správnych súdov,
b)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením,
c)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré treba obsadiť výberovým konaním.
(8)
Sudcu krajského súdu, ktorého prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva a ktorý požiada o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, možno preložiť na správny súd na voľné miesto sudcu podľa odseku 7 písm. b) bez výberového konania a bez vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti pred jeho preložením na správny súd. Iného sudcu, ktorý požiada o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, možno preložiť na správny súd na voľné miesto sudcu podľa odseku 7 písm. b) bez výberového konania, bez splnenia podmienky uplynutia ustanoveného času odo dňa vymenovania do funkcie sudcu2) a v prípade hosťujúceho sudcu aj bez splnenia podmienky výkonu funkcie hosťujúceho sudcu po určený čas.3) U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacov od preloženia na správny súd.
(9)
Výberové konanie na voľné miesto sudcu správneho súdu určené podľa odseku 7 písm. c), ktoré sa vyhlásilo do 31. mája 2023, uskutočňuje výberová komisia, ktorej traja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých ministrom.
(10)
Preloženie sudcu na voľné miesto sudcu na správnom súde alebo vymenovanie do funkcie sudcu správneho súdu je účinné najskôr od 1. júna 2023. Ak sa podľa odseku 8 stane sudcom správneho súdu sudca krajského súdu, ktorý je predsedom senátu, je predsedom senátu aj na správnom súde. Na účel zabezpečenia riadneho výkonu súdnictva môže predseda správneho súdu na funkčné obdobie najdlhšie do 31. decembra 2023 vymenovať ktoréhokoľvek sudcu správneho súdu do funkcie predsedu senátu, a to bez výberového konania.
(11)
Zamestnanci krajských súdov podľa odseku 3 majú do 31. mája 2024 nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených s prechodom právnych vzťahov podľa odseku 4 za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(12)
Predseda správneho súdu prerokuje návrh prvého rozvrhu práce správneho súdu do 30. apríla 2023 so sudcami, ktorých súdna rada preloží alebo pridelí do 30. apríla 2023 na správny súd, a vydá prvý rozvrh práce správneho súdu do 15. mája 2023. Zmeny a dodatky prvého rozvrhu práce správneho súdu sa do 31. mája 2023 prerokúvajú so sudcami správneho súdu, ktorí sú preložení alebo pridelení na správny súd ku dňu prerokovania. Pri postupe podľa prvej a druhej vety sa ustanovenia osobitného predpisu2) o prerokovaní návrhu rozvrhu práce a zmien a dodatkov rozvrhu práce v sudcovskej rade do 31. mája 2023 nepoužijú.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2022

(1)
Ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c) sa nepoužijú, ak k 1. marcu 2023 je súčet počtu sudcov, ktorí požiadali o preloženie podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2022 na príslušný správny súd, počtu sudcov, ktorí boli preložení, pridelení a dočasne pridelení na správny súd, a počtu úspešných uchádzačov vo výberovom konaní podľa § 3 ods. 9 v znení účinnom od 1. decembra 2022 na voľné miesto sudcu na príslušnom správnom súde, nižší ako polovica celkového počtu miest sudcov určeného podľa § 3 ods. 7 písm. a) na príslušnom správnom súde. Údaje podľa prvej vety zverejní 1. marca 2023 súdna rada na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť sudcu krajského súdu, ktorého prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva, o preloženie na správny súd podaná podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom do 30. novembra 2022 sa považuje za žiadosť o preloženie na správny súd podľa § 3 ods. 8 prvej vety v znení účinnom od 1. decembra 2022.
(3)
Žiadosť iného sudcu ako sudcu podľa odseku 2 o preloženie na správny súd podaná podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom do 30. novembra 2022 sa považuje za žiadosť o preloženie na správny súd podľa § 3 ods. 8 druhej vety v znení účinnom od 1. decembra 2022.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore