Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 09.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Základné práva, Jedy, narkotiká, toxikománia, Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 367/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

„r)
nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku je výrobok, ktorý obsahuje nikotín a neobsahuje tabak alebo geneticky modifikovaný tabak, nespotrebúva sa počas procesu horenia ani inhalovaním a je určený na orálne použitie cmúľaním, žuvaním alebo inak,“.

Doterajšie písmená r) až ap) sa označujú ako písmená s) až aq).

2.
V § 2 ods. 3 písm. an) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“.
3.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a
Nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku
(1)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh. Toto oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr tri mesiace pred predpokladaným uvedením na trh. Nové oznámenie sa predkladá pri každej zmene nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku, pri ktorej dochádza k zmene údajov oznámených podľa odseku 2 písm. b) až d), najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto zmenou na trh.

(2)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,

b)
zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku,

c)
dostupné toxikologické údaje týkajúce sa zložiek podľa písmena b), najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri konzumácii a návykový účinok,

d)
informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok,

e)
vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok, a

f)
plánovaný dátum uvedenia na trh.

(3)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby
a)
nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo nikotín v množstve viac ako 20 mg,

b)
nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo prídavné látky uvedené v § 5 ods. 2,

c)
sa pri výrobe zmesi obsahujúcej nikotín používali len zložky vysokej čistoty; iné látky ako zložky uvedené v zozname podľa odseku 2 písm. b) smú byť v zmesi obsahujúcej nikotín prítomné len v stopových množstvách, ak sú tieto stopové množstvá v procese výroby technicky nevyhnutné, a

d)
spotrebiteľské balenia nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku boli odolné voči manipulácii deťmi podľa medzinárodnej normy a voči neoprávnenej manipulácii.

(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby sa na spotrebiteľských baleniach a na akýchkoľvek vonkajších obaloch nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku
a)
uvádzal v zostupnom poradí zoznam všetkých zložiek nachádzajúcich sa vo výrobku podľa hmotnosti, pričom zložky, ktorých účelom je ochutenie výrobku, môžu byť súhrnne uvádzané pod označením „aróma“,

b)
uvádzal obsah nikotínu v spotrebiteľskom balení a obsah nikotínu v jednej dávke,

c)
uvádzalo číslo šarže,

d)
uvádzalo odporúčanie, aby sa výrobok uchovával mimo dosahu detí,

e)
neuvádzali prvky ani znaky ustanovené v § 11 okrem § 11 ods. 1 písm. a) a c) v súvislosti s informáciou o obsahu nikotínu a o arómach,

f)
uvádzalo toto zdravotné varovanie: „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou“,

g)
uvádzalo: „Zakazuje sa predaj osobám mladším ako 18 rokov.“.

(5)

Zdravotné varovanie podľa odseku 4 písm. f)

a)

sa nachádza na najväčšom povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu,

b)

pokrýva 30 % povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu a

c)

je vytlačené čiernym tučným písmom typu Helvetica na bielom podklade, bodová veľkosť písma musí byť taká, aby príslušný text zaberal čo najväčšiu časť plochy vyhradenej pre požadované varovanie.

(6)

Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať ministerstvu

a)

komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,

b)

dostupné informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov,

c)

informácie o spôsobe predaja výrobkov a

d)

prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka.

(7)

Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť systém na zber informácií o všetkých nepriaznivých účinkoch týchto výrobkov na ľudské zdravie, ak je podozrenie, že existujú, a predkladať ich ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna.

(8)

Ak sa výrobca, dovozca alebo distribútor domnieva, že nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, ktoré má v držbe a ktoré majú byť uvedené na trh alebo sú už uvedené na trh, nie sú bezpečné, nemajú požadovanú kvalitu ani nezodpovedajú požiadavkám tohto zákona, bezodkladne prijme nápravné opatrenia, aby bol dotknutý výrobok uvedený do súladu s týmto zákonom alebo stiahnutý z trhu; bezodkladne sú povinní informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky a poskytnúť jej podrobné informácie najmä o riziku pre ľudské zdravie a bezpečnosť a o všetkých prijatých nápravných opatreniach a o ich výsledkoch.

(9)

Zakazuje sa predaj nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov. Každý, kto predáva nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

(10)

Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú užívať nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku.

(11)

Každý, kto predáva nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa odsekov 9 a 10.“

4.
V § 20 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k)
si nesplní oznamovacie povinnosti podľa § 15a ods. 1 a 2 alebo poruší povinnosť podľa § 15a ods. 4 a 5,“.

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

5.
V § 20 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 15a ods. 3,“.
6.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 11 alebo § 15a ods. 8.“.

7.
V § 20 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
oznamovacie povinnosti v oblasti nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku uvedených v § 15a ods. 6,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

8.
V § 20 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
poruší zákaz v §15a ods. 9,

b)
poruší zákaz užívania nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku podľa § 15a ods. 10.

(9)
Za priestupok uvedený v odseku 8 možno uložiť pokutu do 497 eur.“.

Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 17.

9.
V § 20 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Priestupky podľa odseku 8 prejednáva obec; tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície. Priestupky podľa odseku 8 sa prejednávajú so zákonným zástupcom osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá sa dopustila priestupku podľa odseku 8 písm. b).“.

Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.

10.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2023
(1)
Oznámenia podľa § 15a ods. 1 vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou tohto zákona sú výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku povinní zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(2)
Spotrebiteľské balenie nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023.“.

Čl. II

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 87/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku sú výrobky podľa osobitného predpisu.1ae)“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 1ae znie:

„1ae) § 2 odsek 3 zákona č. 89/2016 Z. z. v znení zákona č. 367/2022 Z. z.“.

2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku
(1)
Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku
a)
v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,

b)
v predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre deti,

c)
v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch,

d)
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach.

(2)
Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku a elektronických cigariet na diaľku je možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov, a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní.

(3)
Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov.

(4)
Každý, kto predáva tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

(5)
Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku z automatov.“.

3.
V § 7 ods. 4 sa za slová „bezdymové tabakové výrobky“ vkladá čiarka a slová „nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“.
4.
V § 8 ods. 2 sa za slová „bezdymové tabakové výrobky“ vkladá čiarka a slová „nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“.
5.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „bezdymové tabakové výrobky“ vkladá čiarka a slová „nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore